Hodnotné a zaujímavé články


Na tomto mieste budeme publikovať zaujímavé články. Touto formou plánujeme zriadiť aj možnosť zverejňovať aj prípadné Vaše články, ktoré pokladáte za hodnotné, pričom tie najlepšie môžeme uverejniť v časopise.rok: 2015


Nepokoj duše

Nepokoj duše

Každý človek v sebe cíti zvláštny, nedefinovateľný a neurčitý vnútorný nepokoj. Nepokoj, ktorý ho stále núti niečo hľadať a o niečo usilovať. A keď to čo hľadá a o čo usiluje napokon dosiahne, nepokoj duše sa po nejakej dobe ozve zas. Zdanlivo akoby nebolo celkom ničoho, čím by sa dal uhasiť. Ba časom, s pribúdajúcimi rokmi sa akoby ešte viac stupňoval a prerastal až v drásajúci pocit nenaplnenosti bytia.

Ľudia sa snažia zahnať a prehlušiť onen tajomný nepokoj svojich duší rozličnými spôsobmi. Jeden sa dá na alkohol a druhý zase na drogy. Ďalší sa stane worholikom a iný usiluje o peniaze, moc, slávu, alebo o kariéru. Iní sa zase oddávajú zmyselným vášniam, ďalší cestujú, alebo pestujú šport, či rôzne koníčky. A iní sa zase naplno oddajú rodine a deťom. A všetko z toho čo bolo spomenuté má schopnosť na určitý kratší alebo dlhší, alebo aj relatívne dosť dlhý čas prekryť a zapudiť onen neurčitý nepokoj duše, ktorý sa však napokon predsa len opäť vynorí ...čítať článok


Prečo nás viac priťahuje zlo?

Prečo nás viac priťahuje zlo?

Na svete je neuveriteľne mnoho zla a zdá sa, že už dokonca prevažuje nad dobrom. Je tomu tak preto, lebo to zlé je pre ľudí akosi príťažlivejšie ako to dobré. Konať zlo je totiž jednoduchšie, pohodlnejšie a ľahšie, ako konať dobro. A preto aj väčšina ľudí volí túto jednoduchšiu a pohodlnejšiu cestu, ktorá na nich nekladie takmer žiadne nároky.

Pochopenie toho, prečo je tomu práve takto si priblížme na príklade malého dieťaťa, stavajúceho hrad z kociek. Dieťa kladie trpezlivo jednu kocku na druhú a veže hradu sa pomaly dvíhajú do výšky. Táto činnosť od neho vyžaduje určitú námahu, sústredenie, premýšľanie, kombinovanie, fantáziu a trpezlivosť. Avšak zrazu príde iné dieťa a šmahom ruky mu všetko zbúra ...čítať článokrok: 2014


Ako bude zem očistená od zla?

Ako bude zem očistená od zla?

Takto to dnes chodí - hovoria ľudia a fatálne sa zmierujú s mnohostrannými prejavmi zla. Zlo sa stáva samozrejmosťou a niečím úplne normálnym. Zmierujeme sa s nečestnosťou, nepoctivosťou, nespravodlivosťou a prispôsobujeme sa im. Je len málo takých ktorí veria, že zlo na tejto zemi môže byť zničené. A predsa, aj keď sa to zdá neuveriteľné, zničené bude! A predsa padne, hoci dnes to málokto považuje za možné! Ako k tomu dôjde?

V každom človeku, nech je už akokoľvek zlý sa vždy nachádza predsa len niečo dobrého. Každý z nás má okrem temných osudových vlákien, ktoré si tká svojou náklonnosťou ku zlému i svetlé vlákna chcenia k dobrému ...čítať článok


Úvaha o ľudskom stude

Úvaha o ľudskom stude

Existujú rôzne názorové skupiny a združenia, ktoré považujú väčšiu, alebo menšiu mieru telesného obnažovania za jedno najlegitímnejších ľudských práv. Medzi najextrémnejšie prejavy týchto trendov patrí nudizmus a medzi umiernenejšie súčasná, a to najmä ženská móda.

Tieto názorové skupiny majú samozrejme mnoho pádnych argumentov, zdôvodňujúcich prečo je to správne, legitímne a žiadúce. Spomeňme trebárs napríklad ten, že človek pochádza zo zvieraťa a u zvierat je nahota niečím absolútne prirodzeným a normálnym. Niečím tak prirodzeným a normálnym, že by to malo byť úplne normálnym a nijakú výnimočnú pozornosť nevzbudzujúcim i u človeka, ktorý je v podstate iba ďalším pokračujúcim článkom dlhodobého evolučného vývoja ...čítať článok


Obmedzenosť človeka

Obmedzenosť človeka

Človek sa sám, dobrovoľne, slobodne a zo svojho vlastného rozhodnutia obmedzil vo vnímaní reality. Rozhodol sa totiž nevnímať ju celú, ale len jej časť. A túto časť považuje za celok, mimo ktorého pre neho nič ďalšieho nejestvuje. A všetko jeho myslenie a uvažovanie, všetky jeho závery a rozhodnutia ktoré činí, celá jeho životná orientácia stojí na tomto nesprávnom základe.

Avšak takáto obmedzenosť vo vnímaní nemôže mať za následok nič iného, ako človeka obmedzeného. Obmedzenca! Obmedzenca so všetkými dôsledkami, ktoré z jeho obmedzenia vyplývajú a ktoré jeho obmedzenosť automaticky produkuje a prináša ...čítať článokrok: 2013


Tvrdé slová proroka

Tvrdé slová proroka

Nekompromisne a tvrdo zaznieva krátke, ale úderné posolstvo starozákonného proroka súčasnému človeku. Jeho slová búšia ako údery do dnešnej plytkosti, prázdnoty, povrchnosti, ľahostajnosti a ľahkovážnosti, s ktorou sa ľudia podvoľujú zlému. Podvoľujú sa zlému, ktoré práve pre tak veľmi rozšírenú plytkosť, ľahostajnosť a lenivosť aktívne kráčať cestami dobra urobilo z tejto zeme zapáchajúcu stoku.

Lebo Zem sa vskutku stáva zapáchajúcou stokou, nesmierne vzdialenou od veľkého, vedomého a všeobecného úsilia o dobro. Zapáchajúcou stokou, plnou nečestnosti, nemravnosti, chamtivosti, bezohľadnosti, nespravodlivosti a nekontrolovateľne zvráteného myslenia ...čítať článok


Skutočná pravda je jednoduchá!

Skutočná pravda je jednoduchá!

Hmotný svet a hmota samotná je niekedy naozaj veľmi zložito formovaná, ale skutočná Pravda o živote je prostá a jednoduchá. Jedine jej pochopenie nám však môže dať reálny kľúč k ovládnutiu hmoty a zároveň ukázať cestu k šťastnému životu na zemi.

Aby sme to lepšie pochopili, predstavme si strom, ktorý má tisíce listov, nachádzajúcich sa na tisícoch drobných konárikoch. Tieto drobné konáriky rastú na hrubších konárikoch, tieto zase na ešte hrubších a tie nakoniec na hrubých nosných konároch, vychádzajúcich priamo z kmeňa ...čítať článok


Informácie! Požehnanie alebo skaza?

Informácie! Požehnanie alebo skaza?

Ako sa dá v dnešnej dobe nadbytku informácií informácie správne spracovávať tak, aby nám boli na úžitok a nie na škodu? Aby našu osobnosť pozdvihovali a nie ju degradovali? Aby sme sa stali ľuďmi múdrymi a nie ľahko manipulovateľnými hlupákmi?

V prvom rade je správny výber! Prísny výber medi hodnotným a nehodnotným. Človek totiž v skutočnosti vôbec nepotrebuje tak veľa informácií. Dôležité ale je, aby boli kvalitné, čiže hodnotné. Veď nakoniec veľmi výstižne to vyjadrujú slová, že menej býva niekdy oveľa viac ...čítať článok


Príťažlivosť záhadológie

Príťažlivosť záhadológie

Na internete existuje veľké množstvo stránok s duchovnou tématikou. Niektoré majú návštevnosť väčšiu, iné menšiu. Tie najvyššie návštevnosti zaznamenávajú zväčša stránky, na ktoré sa veľmi dobre hodí pojem - záhadológia. Ide o prezentovanie rôznych mystických javov a súvislostí, rôznych záhad a vecí tajomných či neznámych. Ide o čítanie zaujímavé, napínavé, ba neraz až mraziace v chrbte. Prevádzkovatelia stránok poskytujú tieto informácie svojim čitateľom mnohokrát v dobrej viere preto, aby mohli rozširovať svoj rozhľad a aby mohli duchovne rásť ...čítať článok


Cesta zlého činu Stvorením a ochrana pred jeho účinkami

Cesta zlého činu Stvorením a ochrana pred jeho účinkami

Zlý skutok! Niet snáď na zemi človeka, ktorý by sa ním nezaťažil. A tento zlý skutok, spôsobený, či už myšlienkou, citom, slovom, alebo viditeľným, hrubohmotným činom, zlý skutok na akejkoľvek zo spomínaných úrovní, musí priniesť každému, kto sa ním previnil, celkom zákonite zodpovedajúci, a teda nie iný, ako opäť zlý, spätný účinok.

Aby sme odstránili pretrvávajúcu ľahkomyseľnosť v tejto oblasti a otriasli naivným presvedčením, že sa snáď niekomu predsa len podarí beztrestne uniknúť pôsobeniu Zákonitostí vo Stvorení, pozrime sa spoločne na putovanie jedného zlého činu po cestách tohto stvorenia ...čítať článok


Kristus neprišiel zomrieť na kríži!

Kristus neprišiel zomrieť na kríži!

Je doslova trestuhodné a nepochopiteľné, ako môžu v ľuďoch ešte aj v dnešnej dobe niektoré náboženské dogmy doslova prehlušiť a otupiť ich osobnú schopnosť zdravého úsudku a samostatného myslenia. Býva to niekedy až tak vypuklé, že si je treba položiť otázku, či dotyční ľudia spomínanú schopnosť zdravého úsudku a samostatného myslenia vôbec niekedy mali.

No a jednou z takýchto dogiem je už ďalej neudržateľná a vykonštruovaná teória nutnej obety Krista na kríži, ktorý, ako sa všeobecne tvrdí, prišiel na zem hlavne preto, aby sa za nás takto obetoval a tým nás vykúpil ...čítať článok


Osveta

Osveta

Pojem osveta znamená podľa encyklopedického slovníka – odovzdávanie poznania a vzdelávanie, ktoré vedie k poznaniu. Ak bližšie nazrieme na spôsoby, akými sa dnes šíria poznatky a informácie medzi ľuďmi, potom aj napriek všetkým vynikajúcim technickým a masmediálnym možnostiam dostaneme sa nakoniec veľkým oblúkom späť k zisteniu, že šírenie Pravdy – poznania o Pravde – si aj naďalej vyžaduje osvedčený, po tisícročia trvajúci základ. Týmto základom je odovzdávanie Pravdy od človeka k človeku. Duchovný plameň nadšenia zostáva nenahraditeľným bodom obratu pri odovzdávaní poznania o Pravde. Udržujúci a posilňujúci prúd radosti a čistého konania človeka je priamou cestou na sprostredkovanie poznania Svetla ďalším ...čítať článok


Čistá duša

Čistá duša

Dôstojná a šľachetná ľudská veľkosť v konaní prameniaca zo skromnosti a pokory, všetko povznášajúca duchovná sila rodiaca sa z tušenia nádhery nadpozemských sfér Stvorenia - to všetko, ba ešte omnoho viac, odzrkadľuje sa v záchvevoch duševného prežívania človeka, ktorý si zachoval v životnom zápase s nízkosťou rôzneho druhu prostú a čistú dušu, nepoškvrnenú zatrpknutosťou, závisťou, pomstychtivosťou či inými negatívnymi prejavmi.

Dôležitým predpokladom, ktorý musí človek splniť, aby si dokázal zachovať čistú dušu počas svojho života na Zemi, je trvalá snaha udržiavať sa v svetlých prúdoch jemnohmotnej energie. Tieto prúdy dokážu človeka duševne vysoko povznášať i podporovať, pretože vytvárajú dôležitú protiváhu voči všetkej pozemskej nízkosti, ktorá na neho útočí, neraz aj prostredníctvom nečistého myšlienkového pôsobenia iných ľudí ...čítať článok


O kolotoči násilia a agresivity

O kolotoči násilia a agresivity

Ten, kto pozerá filmy plné násilia a agresivity, je sám násilníkom a zločincom? Prečo? Lebo vo svojom vnútri citovo prežíva niečo veľmi podobného, ako keby sa zobrazovaného násilia a agresivity zúčastňoval naživo a osobne. Dejom filmu býva totiž nebadane vťahovaný do jeho spolu prežívania. No a toto jeho osobné citové prežívanie násilia je súčasťou, je ohnivkom kolobehu reťaze násilia na našej planéte.

Ako teda vlastne vzniká a čím je živená realita každodenného násilia a agresivity na našej planéte? Ako vzniká násilie a z čoho povstáva? ...čítať článokrok: 2012


Vianočný list pre Teba

Ježiš Syn Boží

Ako dobre vieš, moje narodeniny sa blížia. Každý rok sa koná oslava na moju počesť a myslím si, že tak bude aj tento rok. Počas týchto dní veľa ľudí nakupuje darčeky. Rozhlas a televízia vo svojich reklamách na každom kroku upozorňujú svet na moje blížiace sa narodeniny.

Je krásne vedieť, že najmenej raz ročne si niektorí ľudia na mňa spomenú. Ako iste vieš, oslava mojich narodenín začala už pred mnohými rokmi. Spočiatku ľudia chápali a boli vďační za všetko, čo som pre nich urobil. Teraz sa zdá, že nik už nepozná skutočný dôvod osláv ...čítať článok


Kto sú najdôležitejší ľudia na svete?

Kto sú najdôležitejší ľudia na svete?

Ešte existujú ľudia, ktorí držia našu zem. Bez nich by sa už dávno všetko zrútilo. Nie je ich veľa, ale je šťastím pre svet, že sú. Kto je to? Kto k nim patrí?

Naša civilizácia je plná zla! Plná egoizmu, chamtivosti, materializmu, závisti, bezhlavej túžby po peniazoch, moci, majetkoch a užívaní si. Plná nečistoty, vyzývavého vyzdvihovania telesnosti a zvrhlosti. Plná nespravodlivosti, arogancie, pýchy, neúcty a bezcitnosti voči iným a tak ďalej a tak ďalej ...čítať článok


Čo dnes ľuďom najviac chýba?

Čo dnes ľuďom najviac chýba?

Čo dnes najviac chýba človeku? Čo najviac chýba spoločnosti? Čo chýba ľudstvu? Je to trvalý pohľad na to, čo má trvalú hodnotu! Dnes však žiaľ všade prevláda iba upriamenie sa na to, čo vôbec nie je trvalého charakteru. Čo nemá trvalú hodnotu! A v tom spočíva tragédia! Tragédia človeka, spoločnosti i celého ľudstva.

Za čím sa dnes ľudia ženú? Čomu venujú všetok svoj čas a všetko svoje úsilie? Sú to peniaze, majetky, moc, postavenie, kariéra, sláva, obdiv, úspech, radovánky, pôžitky, užívanie si, zisk, snaha mať a vlastniť a ešte mnoho iného. Na toto sa trvalo upriamujú, toto im vypĺňa všetok čas a všetko ich životné snaženie. Veľmi tvrdo pracujú, aby si to dokázali zabezpečiť pre seba a svojich najbližších ...čítať článok


Prečo nevíťazí dobro nad zlom?

Prečo nevíťazí dobro nad zlom?

Na svete sú tisíce dobrých ľudí, ktorí sa snažia bojovať za dobro a proti mnohorakým prejavom zla. Sú ľudia, bojujúci za práva zvierat a proti ich týraniu. Zelení bojujú za ochranu prírody. Bojuje sa proti fajčeniu a drogám. Bojuje sa proti mafii a korupcii. Bojuje sa proti chudobe a terorizmu a tak ďalej a tak ďalej.

Avšak aj napriek tomuto boju sú zvieratá aj naďalej týrané, napriek snahám zelených je príroda a životné prostredie ničené čoraz viac. Napriek boju proti fajčeniu a drogám sa tieto stále rozmáhajú. Napriek boju proti mafii a korupcii mafiánske praktiky a korupcia prerastajú až do štruktúry vedenia štátov. Napriek boju proti chudobe chudobných čoraz viacej pribúda a napriek boju proti terorizmu jeho hrozba naďalej trvá ...čítať článok


Kam nás povedie naša neskromnosť?

Kam nás povedie naša neskromnosť?

Vo svojej domýšľavosti a hlúposti hovorí ľudstvo dneška o neobmedzených možnostiach. Áno, tie možnosti, ktoré súčasná doba ponúka sa mnohým naozaj zdajú byť neobmedzené, iba treba byť "šikovný". "Šikovný" v zmysle byť dostatočne drzý, priebojný a keď treba, byť ochotný kráčať za svojim cieľom aj cez mŕtvoly.

Ten, kto sa možno aj nečestným spôsobom dostal na výslnie spoločnosti, ten sa naozaj asi ťažko dobrovoľne vzdá všetkého, čo mu jeho postavenie ponúka. Veľmi ťažko sa svojich vymožeností a pohodlia dobrovoľne vzdajú dokonca i tí, ktorí majú v porovnaní s elitou spoločnosti omnoho menej ...čítať článok


Dvojsečná zbraň internetu a jej dôsledky

Dvojsečná zbraň internetu a jej dôsledky

Mnohé veci, ktoré ľudia vytvorili a vymysleli, pôsobia ako dvojsečná zbraň. Okrem úžitku im totiž prinášajú i veľa zla, ak im prestanú vládnuť. A toho zla býva niekedy naozaj až tak veľa, že má prevahu nad dobrým. Určité vynálezy teda ľuďom v konečnom dôsledku prinášajú viac škody, ako úžitku. A to nie pre to, že by boli sami o sebe zlé, ale preto, že samotní ľudia ich používajú viac na zlé, ako na dobré.

No a nejako takto podobne je to aj s používaním internetu. Na internete je možné nájsť skoro všetko. Dobré aj zlé. A človek, ktorý nie je pevne a neochvejne zakotvený v dobrom, trebárs len z obyčajnej zvedavosti skĺzne zvyčajne skôr k tomu zlému. Veď je to také ľahké! Stačí nám iba kliknúť a môžeme vidieť, alebo čítať o veciach, za ktoré sa tí, ešte menej skazení, sami pred sebou neraz hanbia, a ktoré potom vo svojom počítači radšej vymažú z histórie, aby nikto nezistil, na čo sa pozerali ...čítať článok


Aký je účel pohlavnej sily?

Aký je účel pohlavnej sily?

Je samozrejme úplne iný, než si ľudia myslia. To, čo sa dnes v nevedomosti robí s touto silou, je iba jej plytvaním a mrhaním v pohlavnom pude. Je to zneužitie veľkej hodnoty, ktorú každý z nás dostal a o ktorej takmer nikto nevie, k čomu má slúžiť.

Túto silu sme dostali k pozdvihnutiu a povzneseniu svojej osobnosti! K znovuobnoveniu vlastnej vnútornej hodnoty! K nájdeniu spojenia so svojim najvnútornejším "ja". Ale to všetko iba za predpokladu, že táto sila v nás zostane čistou!

Ak sa vrátime do obdobia dospievania a pokúsime sa rozpomenúť, čo sme cítili vtedy, keď sa v nás prebúdzala pohlavná sila, išlo vždy o silný prvotný impulz k vysokému, čistému a ideálnemu, ktorý bol spojený s poznaním falošnosti, skazenosti, pokrivenosti a pokrytectva života okolo nás. U mladých ľudí sa v tomto období prebúdza túžba po krajšom a lepšom živote na zemi ...čítať článok


Dedičný hriech

Dedičný hriech

Nesprávny výklad týchto slov napáchal väčšiu škodu, než aký mohol byť úžitok z ich správneho pochopenia. Cirkev hovorí na tému dedičného hriechu niečo o Adamovi a Eve, ktorí zhrešili a boli vyhnaní z raja. My všetci sme vraj tiež narodení v hriechu, ktorý sa na nás prenáša z Adama a Evy. Niektorí kňazi nazývajú dedičným hriechom dokonca sexuálne spojenie muža a ženy pri plodení, čím vysvetľujú, ako sa dedičný hriech prenáša na deti.

Keď sa pozeráte na kvitnúce kvety, počúvate štebot vtákov alebo sledujete tanec páva, ktorý dvorí samičke, cítite, že je to prirodzené. Kvety svojou krásou a vôňou lákajú hmyz k oplodneniu. Všetko v prírode rastie, vyvíja sa a dosahuje dokonalosť a krásu, aby splodilo nový život; bez sexuálneho spojenia by život na Zemi zanikol. Nedá sa ale poprieť tlak, ktorý vzniká u ľudí, ktorí sa snažia proti prirodzenému pudu bojovať ...čítať článok


Ježišova smrť nebola Bohom plánovaná!

Ježišova smrť nebola Bohom plánovaná!

Keby Ježišova smrť nebola Stvoriteľom plánovaná, prečo by napríklad prorok Izaiáš o nej hovoril už niekoľko storočí predtým? Veď celý Starý Zákon smeruje k smrti na kríži, všetko sú to predobrazy Krista. Za odpustenie hriechov sa predsa vždy konala obeť. Vždy musela byť preliata krv nejakého zvieraťa, ale nikdy to nebola obeť dokonalá. Dokonalou obetou bola až Ježišova smrť.

Dôkazom správnosti tohto tvrdenia je napríklad aj to, že po jeho smrti sa roztrhla chrámová opona a odhalil sa priestor, v ktorom spočívala prítomnosť Božia. Priestor, kde smel vstupovať iba najvyšší kňaz. Túto oponu roztrhol sám Boh, aby od teraz mal k nemu prístup každý, pretože prijal dokonalú zmierujúcu obetu Ježiša Krista. Ľudstvo od Boha oddeľovala jediná vec a tou bol hriech. Každý z nás bol hriešny a aj je hriešny. Ale niekto za to zaplatil ...čítať článok


Šťastie je krásna vec

Šťastie je krásna vec

Šťastie patrí medzi najväčšie túžby ľudstva. Chceme, aby šťastie zahniezdilo práve u nás. V dnešnom svete ho však veľa neprichádza. Prečo?

Očakávate šťastie, no vo svojom myšlienkovom svete máte chaotickú zmes predsudkov, neprajnosti, závisti, samoľúbosti, pohŕdania, chamtivosti a netrpezlivosti.

Hneváte sa, že vám remeselníci pri oprave domu niečo odflákali, že vám v autoservise pokazili auto, že politici krajinu vedú zle. A vy samozrejme pracujete stále na sto percent a s najlepším vedomím a svedomím ...čítať článok


Vyber brvno zo svojho oka

Vyber brvno zo svojho oka

Biblia podáva v evanjeliách slová Božieho syna, zaznamenané niektorými z jeho učeníkov dlhé roky po jeho smrti. Hoci sú podobenstvá povedané Ježišom veľmi jednoduché, nie je ľahké im porozumieť. Cirkvi sa snažia vykladať Ježišove slová už skoro dvetisíc rokov, ale ich skutočný význam zostáva väčšinou skrytý. Ako uvidíte na nasledovnom príklade, na našu vlastnú škodu.

Ježiš často vyjadroval to, čo chcel povedať, v podobenstvách. Vložil tak do slov utvorených na vyjadrovanie pozemských vecí hlboký duchovný odkaz. V kostoloch sa podobenstvá síce čítajú a následne širšie preberajú, ale iba do tej miery, aby si ich veriaci zapamätali, prípadne ich pochopili rozumom. No vysvetlenie, ktoré by prinieslo skutočný úžitok pre náš praktický život, chýba ...čítať článok


O ľudskej nevšímavosti!

O ľudskej nevšímavosti!

Ľudia si vypestovali jednu zaujímavú vlastnosť – jednoducho si nevšímajú všetko to nepríjemné okolo seba, čo nechcú, alebo hoci aj nemôžu zmeniť. A tým je to pre nich vybavené. Ľudia sa naučili nevšímať si problémy iných, keď sa ich samotných bezprostredne nedotýkajú.

Uhýbajú pohľadom pred núdznymi ľuďmi na ulici, naučili sa nevšímať si hrubosť a surovosť prejavujúcu sa v reči. Prispôsobili sa vulgárnosti valiacej sa na nich každodenne z televíznych obrazoviek, či iných médií. Nevšímajú si súčasný rozvrat v medziľudských vzťahoch, ktorých zmyslom nie je vzájomná podpora a spolupôsobenie pre spoločné blaho, ale nezdravá, až chorobná snaha vidieť vo všetkom okolo seba iba príležitosť pre vlastné obohatenie. Nevšímajú si utrpenie, ktoré takéto jednanie prináša miliónom ľudí po celej zemi, ale i zvieratám a celej prírode ...čítať článok


Oprávnenosť tvrdosti osudu!

Oprávnenosť tvrdosti osudu!

Vnímavý človek neraz veľmi súcití s ľuďmi okolo seba. Je mu ľúto v akých chudobných, ba niekedy až biednych pomeroch musia žiť. V akých podmienkach a za akú mzdu pracovať.

Na ilustráciu uvediem konkrétny príklad zo závodu neďaleko miesta môjho bydliska. Je to klasická, narýchlo zmontovaná "plechová búda", ktorej súčasťou je podľa platných predpisov aj klimatizácia. Tá tam reálne je, ale ešte nikdy nefungovala, lebo to stojí peniaze a zvyšovalo by to náklady.

Cez leto, keď je vonku 30 a vo vnútri 40 stupňov sa preto z času na čas stáva, že to niekto nevydrží, skolabuje a odvezie ho sanitka. Ľudia sú však ticho a sú radi, že majú prácu ...čítať článok


Televízne tváre

Televízne tváre

Pozeráte? Ja nie. Rozhodol som sa žiť život sám, nie pozerať sa, ako ho žijú iní, alebo lepšie povedané, ako za poriadne tučnú sumu predstierajú, že ho žijú. Mám jednoducho radšej reálny život ako nereálne scény a výplody fantázie.

Jasné, viem čo si asi teraz myslíte... Nepozerať televíziu v dnešnej dobe? Veď televízia vám dáva tak veľa - ste informovaní o dianí vo svete, vidíte príbehy iných ľudí, môžete vidieť prírodu v krajinách, kam by ste sa nikdy nedostali, nájsť pri filme oddych i zábavu. To všetko, ba omnoho viac sa vám zdá, že získavate. Naozaj získavate? Pozrite sa na to, čo vidíte v televízii skutočne. Nie je to veľmi jednoduché, lebo stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou a ak sa človek stretáva s niečím skoro denne, prestáva to vnímať podobne ako hodiny tikajúce v miestnosti ...čítať článok


Čaro Vianoc

Čaro Vianoc

I keď doba Vianoc už minula, posolstvo, ktoré v sebe nesie, sa má neustále zachvievať v našich dušiach. Veď pripomenutie si tejto doby sviatočnej, v tom prežitom, má byť pomocou i pre ostatných, ktorí si už dostatočne neuvedomujú, čo nám Vianoce prinášajú.

Uvedomujeme si my, ľudia, o čo prichádzame tým, že naplno nedokážeme prežívať toto obdobie, ktoré nám je skutočne dané na pomoc? Mali by sme sa aspoň v týchto dňoch dokázať zastaviť a priviesť v sebe ten vnútorný stav radostného naladenia sa do súzvuku s tým, čím sme obdarúvaní

To nie len my, ľudia rozumu sme obdarúvaní, ale predovšetkým je obohacovaný náš vnútorný človek, ktorý môže takto načerpať veľké posilnenie z tej sily, ktorá k nám prúdi cez Syna Božieho, a to formou umocnenej pomoci v láske ...čítať článokrok: 2011


Akceptujem

Akceptujem

Je absurdné, ked si myslíme, že nie je možné zmenit tento systém. V histórii ludstva však každý systém prenechal miesto dalšiemu. Sme to my, co ho podporujeme tak, že akceptujeme nepísanú zmluvu, s ktorej bodmi akosi mlcky súhlasíme a svojím konaním ich plníme.

Tu je strucný obsah nepísanej zmluvy: 1. klauzula:

Súhlasím s tým, že najvyšším cielom spolocnosti je komfort a najväcším úspechom nášho života je hromadenie hmotných statkov. Cím budem neštastnejší, tým viac skonzumujem, a tak prispejem k dobrému fungovaniu systému ...čítat článok


Brána poznania

Brána poznania

Pácit sa nám môže všetko, okrem krásy, tú je nutné milovat.

Ked si myslíš, že nemáš štastie, že nemáš to, co chceš, tak to mat nebudeš.

Neplac, že zapadlo slnko, lebo slzy ti zabránia uvidiet hviezdy.

Krása je nevycerpatelný pramen radosti pre toho, kto ho vie odkryt.

Odtrhol som kvet, zvädol mi. Chytil som motýla, zomrel. Až potom som pochopil, že krásy sa máme dotýkat srdcom ...čítat článok


Prečo ľudia kričia?

Prečo ľudia kričia?

Jedného dňa položil učiteľ svojim žiakom otázku: „Prečo ľudia na seba kričia?“

„Kričia preto, lebo si myslia, že ich nikto nepočúva,“ odpovedal nesmelo prvý.

„Nie, kričia preto, aby presadili svoj názor pred inými,“ rýchlo dodal druhý.

„Kričia preto, lebo chcú mať u druhých rešpekt,“ dôrazne poznamenal ďalší.

„A možno kričia preto, lebo sa dali obrať o pokoj, ktorý im teraz chýba,“ povedal napokon posledný ...čítať článok


Prekážky na ceste k dobru

Prekážky na ceste k dobru

Existuje jeden zaujímavý precedens, s ktorým si ľudia nevedia rady. Ak sa totiž nájde niekto, kto pochopí, že iba konaním dobra môže on sám dospieť k dobru, k šťastiu a k životnému naplneniu, ak teda začne konať dobro, aby mohol v budúcnosti on sám dobro zožať, stáva sa, že sa zrazu akoby všetko obrátilo proti nemu a zo všetkých strán naňho zaútočí všemožné zlo.

Mnohokrát to býva až také silné, že sa ľudia zľaknú a upustia od svojho predchádzajúceho rozhodnutia vydať sa na cestu dobrého chcenia. No a len čo tak urobia, len čo začnú žiť svoj život tak, ako pred tým, všetko sa opäť akoby zázračne upokojilo a dostalo do normálu ...čítať článok


Ten nešťastný rozum

Ten nešťastný rozum

Raz mi jeden materialista položil otázku, že kde sa to vlastne nachádza ten Stvoriteľ, keď všetci veriaci svorne tvrdia, že predsa hore. Hovorí sa to však v Európe, ale vravia to i protinožci v Austrálii, pre ktorých je hore vlastne dole.

Z čisto fyzikálneho a rozumového hľadiska je otázka ťažko riešiteľná, avšak naše srdce a cit nám dávajú v určitom zmysle ihneď správnu a jasnú odpoveď. Prečo? Pretože nie sú obmedzené rozumovo - hmotným ponímaním priestoru a času! ...čítať článok


Dúhová iskra

Dúhová iskra

Kde bolo, tam bolo, bola jedna krajina, v ktorej sa veľmi ťažko žilo. Veľa sa kradlo, prepadávalo, ba dokonca i vraždilo. Kedysi však horel v tej zemi oheň šťastia a hral dúhovými farbami. Kto si ním pripálil sviecu, priniesol radosť všade, kam dopadlo jej svetlo. A kto si ním zakúril v kachliach, mal doma teplo, pohodu a pokoj.

Lenže dúhový oheň jedného dňa vyhasol a odvtedy bolo stále horšie a horšie. A keď už bol život skoro na nevydržanie, kráľ sa rozhodol nepočúvať viac slová dvorných radcov a tajne navštívil jednu starú ženu, ktorá žila pod vysokými horami na samom okraji kráľovstva ...čítať článok


O tom, ako nám naša nezdravá predstava a čakanie na zázrak môže zabrániť vidieť skutočnosť

Nezdravá predstava a čakanie na zázrak

V jednej malej dedinke žil kňaz. Bol veľmi oddaný svojej práci a svojmu Pánovi. Jeho kázania neboli len bezduchým citovaním písma, ale boli naplnené živou silou. Ľudia ho mali radi, pretože vždy dokázal poradiť láskavým i prísnym spôsobom, podľa toho, čo bolo práve potrebné. Mohlo by sa teda zdať, že to bol ideálny pastier pre svoje ovečky, žiaľ, nebolo to celkom tak. Tento kňaz, hoci sa snažil žiť čistým životom, mal slabinu, ktorú si neuvedomoval, ba považoval ju dokonca za cnosť.

Iným vedel poradiť väčšinou dobre a múdro, keď však išlo o neho, bol voči všetkému ako hluchý a slepý. Bol príliš zahľadený do duchovných výšin a problémy, ktoré ho postretli na životnej púti hmotnou úrovňou, chcel riešiť jedine duchovnou cestou. Svetské riešenia považoval jednoducho za niečo, nad čo sa už povzniesol, čo už nepotrebuje. On je predsa verný služobník Najvyššieho, a tak sa môže celkom spoľahnúť na pomoc zhora. Až sa raz stalo niečo, čo sa mu stalo osudným ...čítať článok


Čo sa skrýva za nekultúrou vyjadrovania?

Čo sa skrýva za nekultúrou vyjadrovania?

Naši predkovia boli bystrými pozorovateľmi. Nevyznačovali sa “učenosťou”, ani „vysokoškolským vzdelaním“, ale ich múdrosť pramenila z jednoduchej prirodzenosti, z dôverného spojenia so základnými silami prírody a vesmíru, z hlbšieho prežívania a pozorovania života samého! Svoje poznanie a životné skúsenosti vložili do mnohých rozprávok, povestí, prísloví a porekadiel. Spomeňme iba jedno z nich, úzko súvisiace s našou témou: Vtáka poznáš po perí a človeka po reči!

Áno, ľudskou rečou vychádza na povrch vnútorná, skrytá podstata človeka! Reč a slovný prejav preto nemožno vnímať ako samostatne stojacu jednotku, ale ako vonkajší prejav niečoho, čo je skryté hlbšie pod povrchom. Niečoho, čo dalo prvotný podnet k sformovaniu do slovnej podoby. A tým niečím je ľudská myšlienka! Skrytý vnútorný, myšlienkový život každého jednotlivca! ...čítať článok


Cesta k šťastiu

Cesta k šťastiu

Pred nejakým časom, na Olympiáde v Seattly, stálo na štartovej čiare preteku v behu na 100 m deväť fyzicky alebo psychicky postihnutých atlétov. Pištoľ vystrelila a pretek sa začal. Nie každý bežal, ale každý sa chcel zúčastniť a vyhrať.

Bežali v trojiciach, jeden chlapec sa potkol a spadol, urobil zopár kotrmelcov a začal plakať.

Ostatní ho počuli plakať. Spomalili a obzreli sa za ním. Zastavili a vrátili sa... všetci ...čítať článok


Strach

Strach

Najnebezpečnejším a u mnohých veľmi častým hosťom je strach. Čo je to strach? Prečo mu toľko ľudí tak ľahko podlieha a pod jeho vplyvom sa dopúšťa rôznych hlúpostí a chýb?

Strach je prejavom nedokonalej viery v Boha, ba dokonca pravým opakom viery, pretože ten, kto naozaj verí, nemôže nikdy pocítiť strach. Ľudia, ktorým sa slovo viera stalo skutočným životom, sú si vedomí toho, že sú pod stálou ochranou Božou a ak sa celkom vpravia do Vôle Božej, tak sa nemusia ničoho báť. Čo Boh riadi, riadi dobre. Preto sa stačí zaradiť do Jeho Vôle s úplnou dôverou, ktorá musí byť taká silná, že pred ňou neobstojí ani tieň žiadneho strachu ...čítať článok


Profesor

Profesor

Učiteľ filozofie jedného dňa prišiel, do triedy. Keď sa študenti usadili, vzal zo zásuvky nádobu a naplnil ju až povrch kameňmi. Potom sa spýtal študentov, či si myslia, že je nádoba plná? Študenti s ním súhlasili, že je.

Potom profesor vzal krabičku s kamienkami a vysypal ich do nádoby s kameňmi, zatriasol nádobou a samozrejme, že kamienky popadali medzi kamene. Profesor sa spýtal znovu. Je teraz nádoba plná? Študenti sa pousmiali a súhlasili, že je ...čítať článok


Cit – základný kameň našej osobnosti!

Cit – základný kameň našej osobnosti!

O prvotnosti ľudskej citovej schopnosti svedčí fakt, že skôr, ako sa v nás sformuje nejaká konkrétna a intenzívna myšlienka, vždy jej predchádza práve cit. Vezmime si napríklad lásku na prvý pohľad. Ide o okamžitý, mocný citový impulz, ktorý vznikne vo chvíli, keď uvidíme dotyčnú osobu. Až neskôr sa toto mocné prvotné cítenie začne postupne formovať v konkrétne myšlienky, zaoberajúce sa objektom našej lásky.

Podobným spôsobom to prebieha i vo všetkých ostatných, každodenných situáciách, ktoré nám život prináša a ktoré sa nás niečím osobne bezprostredne dotýkajú ...čítať článok


Úzka a široká brána

Úzka a široká brána

Vchádzajte tesnou bránou, lebo priestranná brána a široká cesta vedie do zatratenia, a mnohí ňou vchádzajú; ale do života vedie tesná brána a úzka cesta, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. [Matúš 7:13-14]

Nie je ťažké prísť na to, čo v tomto biblickom podobenstve symbolizuje široká cesta, keď si uvedomíte širokú ponuku svetských pôžitkov. Ťažšie je poznať, čo vyjadruje tá priestranná a úzka brána. Pýtam sa, môže byť pre nás toto podobenstvo užitočné, pokiaľ nebudeme presne vedieť, o čom hovorí? Nečakajte prosím žiadne sladké reči, ale pozrite sa radšej sami ...čítať článok


Čo sú Zákony Božie?

Čo sú Zákony Božie?

Ktoré zákony sú vlastne Zákonmi Božími? Zákony Božie totiž nemôžu pochádzať od ľudí, ale iba od toho, čo zvykneme nazývať prírodou. Podotýkam, že ani dodržiavaním Desatora by sa svet nezmenil k lepšiemu, lebo ony sú iba Mojžišom vyslovené zákony a nie Zákony Božie. Nie Zákony prírody.

Odpoveď: Máte naozaj veľkú pravdu v tom, že Božie Zákony nemôžu byť zákonmi pochádzajúcimi od ľudí, ale musia byť Zákonmi prírodnými, Zákonmi vesmírnymi, alebo univerzálnymi ...čítať článok


Zlatá stredná cesta

Zlatá stredná cesta

To správne je stred. Zlatá stredná cesta. Ľudia však majú tendenciu upadať do rôznych extrémov, ktoré sú škodlivé. A práve v takýchto škodlivých extrémoch sa pohybuje aj ľudské vnímanie mnohých skutočností, súvisiacich s veľkolepým pojmom Boh.

Začnem svedectvom jedného človeka: Keď som si začal v mladosti čítať Bibliu a zistil som, aké ma Stvoriteľ požiadavky na človeka uvedomil som si, že i pri všetkej svojej snahe takým nie som. Prenikol mnou strach a úzkosť. Strach zo zatratenia a z toho, že neprejdem posledným súdom, pretože nebudem dostatočne dobrý ...čítať článok


Čo znamená usilovať sa o pravú ľudskosť?

Čo znamená usilovať sa o pravú ľudskosť?

Otázka zdanlivo jednoduchá a jasná každému človeku, ktorý chce byť čistý a dobrý. Pozrime sa na ňu však viac do hĺbky. Neznamená to len byť milý a radostný vtedy, keď sme v dobrom rozpoložení. Neznamená to chcieť si zariadiť život podľa vlastných predstáv o šťastí. Neznamená to myslieť predovšetkým sám na seba, na svoje potreby, radosti a starosti.

Usilovať sa o pravú ľudskosť znamená nechať sa viesť svojím čistým cítením. Citové prežívanie na prvom mieste. Čo to však presne znamená? Vedieť sa svojím srdcom, okrem iného, vcítiť do druhého človeka, dokázať vidieť jeho krásu, radosť, ale aj starosti ...čítať článok


Obraz súčasnej doby

Obraz súčasnej doby

Ľudia obrátili na ruby sedem hlavných hriechov a vyhlásili ich za cnosti:

Pýchu nazvali zdravým sebavedomím.

Lakomstvo zákonom ekonomiky.

Smilstvo zdravým biologickým inštinktom.

Nestriedmosť vyššou životnou úrovňou ...čítať článok


Liečivá sila ducha a darov prírody

Liečivá sila ducha a darov prírody

„Hovoríte, že choroba je často následkom hlbších duševných príčin, ktoré je potrebné presvetliť, ak má nastať stav skutočného a dlhodobého uzdravenia. Ale ako možno poznať pravú príčinu ochorenia? Je to ťažké...?„

Otázka svedčí o nepochopení podstaty zdravia. Človek, ktorý spoznal, že všetko nepríjemné (čo sa mu stane) má svoju hlbšiu príčinu sa ihneď usiluje za každú cenu spoznať túto príčinu. Vidí v tom pokrok a i cestu k vyriešeniu svojich zdravotných problémov. Neraz tomu všetko bezmyšlienkovite podriadi. V hľadaní príčiny svojho zdravotného problému doslova vidí najvyšší cieľ svojho úsilia na ceste k uzdraveniu ...čítať článok


Stihneme to?

Stihneme to?

Pre väčšinu pozornejších ľudí už nie je žiadnym tajomstvom, že sa blížime k určitému civilizačnému zlomu, a že doterajší spôsob života človeka i celej ľudskej spoločnosti speje k zásadným zmenám.

Otázkou však zostáva, kedy a ako tento zlom nastane. Na túto problematiku nám nepriamo odpovedá i veľké množstvo súčasných odborných článkov o prírode a vesmíre, ktoré ukazujú, že doba zásadných zmien pre ľudstvo je naozaj blízko ...čítať článok


Zásadný omyl mystikov

Zásadný omyl mystikov

Všetci mystici, ktorí tvrdia, že majú „osobnú skúsenosť“ s Bohom sa mýlia a to veľmi podstatným spôsobom, pretože si sami neuvedomujú, čo vlastne prežili. Ich vnútorné prežitie totiž nikdy nemohlo byť ich osobnou skúsenosťou s Bohom samotným. To je úplne vylúčené! V skutočnosti išlo vždy iba o priblíženie sa k Nemu, o intenzívne prežitie Jeho väčšej blízkosti a to je obrovský rozdiel.

Pre lepšie pochopenie tohto rozdielu si uveďme príklad: Predstavme si umelca a jeho dielo. Umelec v procese tvorby vkladá do svojho diela seba samého - svoju osobnosť. Po dokončení jeho dielo začína existovať samo pre seba, začína žiť akoby svojim vlastným životom. Umelec a jeho dielo teda existujú samostatne, pričom dielo navždy ponesie nezmazateľnú pečať ruky umelcovej ...čítať článok


Vyliatie Sily Ducha – Deň nepochopiteľnej milosti

Vyliatie Sily Ducha

Vážení čitatelia, Stvorenie, ktorého súčasťou je i naša planéta, pretrváva len vďaka stálemu prílivu životnej energie, prameniacej priamo z Prazdroja všetkého živého – zo samotného Boha. Bez tohto prílivu by musela zaniknúť a nemohla by poskytovať možnosť milostivého rozvoja ľudí v hmotných úrovniach. Obrazne povedané, „vyschla by“ podobne ako vysychá na strome jablko, ktorému bol príliv životnej sily stromu zastavený poškodením stopky. Takéto jablko potom spadne na zem do trávy a zhnije. Iste, je v ňom sila, z ktorej môže vyrásť nový stromček, ale nemožno ho použiť na prestretý stôl na občerstvenie.

Sila Božia, o ktorej je reč, prichádza na Zem neustále a možno z nej nepretržite čerpať. Avšak každoročne vždy deň pred koncom mája dochádza k jej najvyššiemu prílivu do Stvorenia. Jej následné prúdenie do Stvorenia v priebehu roka a jej dostupnosť v každom období je až prirodzeným následkom spomínaného milostiplného aktu Božej Vôle ...čítať článok


Skrytá sila, umožňujúca zmenu ľudskej spoločnosti k lepšiemu

Skrytá sila, umožňujúca zmenu ľudskej spoločnosti k lepšiemu

Mnoho ľudí dokáže dnes veľmi presne vysledovať a opísať najpálčivejšie problémy dnešnej spoločnosti. Noviny a masmédiá všeobecne sa intenzívne zaoberajú prinášaním boľavých miest spoločenského života, aby mohli byť zverejnené. O týchto boľavých miestach vedú sa potom súčasne debaty na všetkých úrovniach, teda na úrovni odbornej i laickej.

Napriek akémukoľvek úsiliu rokujúcich chýba však ešte vždy pomenovanie východiska – prameňa, zo základu ktorého je odvodený najväčší podiel dnešných problémov spoločnosti. Chýba znalosť a čiastočne aj odvaha na odhalenie východiska, z podnetu ktorého sa formuje súčasný spoločenský život ...čítať článok


Nechajme umenie žiť!

Nechajme umenie žiť!

Žijeme vo zvláštnej dobe, ktorá je aj v umení plná paradoxov. Na jednej strane máme moderné technológie, umožňujúce nám v oblasti umeleckej tvorby vytvárať takmer nepochopiteľné počítačové efekty, ako napríklad pri tvorbe moderných filmov, ale väčšina týchto filmov má mizernú výpovednú hodnotu, ktorá sa ani nepribližuje starej klasike slovenského alebo českého realizmu. Zdá sa, že sme sa až natoľko zamerali na technizáciu umenia, že sme zabudli na jeho obsah a duchovnosť, teda na to najpodstatnejšie v umení.

Technizácia, ktorá mala umenie len umocňovať, aby vynikla hlavná myšlienka daného umeleckého diela, stala sa neraz samotným predmetom umenia a zlatým teľaťom, zatiaľ čo hlavná myšlienka daného umeleckého diela je v lepšom prípade druhoradá ...čítať článok


O búrke v jednej ľudskej hlave

O búrke v jednej ľudskej hlave

Milí čitatelia, radi by sme vám priblížili poučný príbeh o jednom človeku, ktorý pod vplyvom svojich vlastných ambícii a túžbe po úspechu stratil kontrolu nad sebou samým, celkom sa odtrhol od reálneho vnímania každodenného života a napokon sa dostal do stavu, keď sa domnieva, že celý svet by mal venovať pozornosť len jeho maličkosti.

Že takého človeka poznáte tiež? Že ich z histórie ľudstva poznáte niekoľko? Áno, takýchto ľudí bolo a ešte aj je na tejto malej planéte naozaj dosť. Žiaľ, áno, takých ľudí je stále veľmi veľa ...čítať článok


Bohatstvo

Bohatstvo

Podobné je kráľovstvo nebeské pokladu skrytému na poli, ktorý človek našiel a skryl; od radosti nad ním ide, predá, čo má, a kúpi to pole.

Dnešný svet nepotrebuje hľadať takéto poklady. Má svojho vlastného boha - peniaze. Nepotrebuje ani lásku alebo šťastie - stačia mu svetské pôžitky. Aj „láska“ a „priatelia“ sa dajú kúpiť. Svedomie? Duchovno? Načo? Žalúdok to predsa nezasýti.

Takto rozmýšľa a koná dnes veľa ľudí. Zabudli však, že Boh im dal slobodu a to, čo si vyberú, to budú mať. Ak sa človek pripúta svojimi túžbami k zemi, zostane k nej pripútaný aj po smrti, neschopný návratu do duchovných svetov. Duchovná iskra, ktorá oživuje ducha, síce nemôže zomrieť, lebo je večná, no môže zaniknúť vedomie ducha, ak ho človek svojím materiálne zameraným životom nechá spať, čo sa rovná duchovnej smrti ...čítať článok


Vykupiteľ

Ježiš Kristus - Syn Boží

Medzi Svetlom a temnotami je teda nepreklenuteľná priepasť, uprostred ktorej je človek a jeho zem!

Teraz spočíva v ľudských rukách, či pôjdu v ústrety Svetlu alebo temnu, podľa druhu ich chcenia a priania. Záleží tiež, či otvoria brány a urovnajú cestu tak, aby zem zaplavilo buď Svetlo alebo temno. Sami pritom tvoria silou svojho chcenia základňu, ktorá dáva pevnú oporu Svetlu alebo temnu, a z ktorej Svetlo alebo temno môže potom viac alebo menej účinne pôsobiť ...čítať článok


Pravá podstata zmiernej obety Krista!

Pravá podstata zmiernej obety Krista!

Je načase, aby sme sa v tejto vážnej veci už raz pokúsili uvažovať jasne a neovplyvnene! Ak hovoríme o potrebe zmiernej obety znamená to, že pred ňou muselo dôjsť k nejakému veľkému nedorozumeniu, rozporu, alebo odklonu. Celkom konkrétne k odklonu ľudí od Stvoriteľa a od jeho Vôle!

Ľudia totiž prestali rešpektovať Vôľu Božiu a začali sa riadiť iba svojim vlastným chcením, iba svojou vlastnou vôľou. Keďže však ľudská vôľa nie je ani zďaleka dokonalá, muselo riadenie sa ňou celkom zákonite prinášať iba čoraz väčšie problémy a nedostatky, prejavujúce sa narastaním rôznych druhov zla a negativity. Zlo a negativita postupne prerastali ľudskou spoločnosťou a to až do takej miery, že celá naša civilizácia začala smerovať k zániku ...čítať článok


Nenávratné sekundy

Nenávratné sekundy

Nedávno som mal urobiť niečo, na čo som mal presne vymedzený čas. Záležalo na každej minúte, dokonca i sekunde, a preto som musel mať hodinky položené pred sebou a sledovať sekundovú ručičku, aby som nepremeškal stanovený čas

Ako rýchlo tie sekundy letia! – uvedomil som si pri pohľade na hodinky – ako rýchlo plynú za sebou! A s každou z nich sa nenávratne stráca časť nášho života.

Všetci máme pre svoj pozemský život vymeraný čas, ktorý sa nám s každou sekundou kráti. Jedna sekunda za druhou letia do nenávratna a my nevieme dňa ani hodiny, kedy budeme z tohto sveta odvolaní ...čítať článok


Zničenie pyšnej ľudskej sebadôvery!

Zničenie pyšnej ľudskej sebadôvery!

Čomu verí súčasný človek? Hlavne sebe samému, svojim schopnostiam, možnostiam a svojmu rozumu. Je doslova pyšný na to, čo dosiahol vo vede, v technike, v medecíne, vo vzdelaní a v mnohých iných odboroch ľudskej činnosti.

Človek jednoducho uveril sám sebe a v seba samého. Sám zo seba si urobil akýsi kult osobnosti a svoje vlastné, ľudské názory považuje za jediné kritérium všetkých vecí. Poznanie Stvoriteľa a jeho Vôle nemá pre neho v reálnom a praktickom živote absolútne nijaký význam ...čítať článok


Zákony v ktorých žijeme

Zákony v ktorých žijeme

Všetko, čo je dokonalé, je aj jednoduché. Také sú aj zákony, podľa ktorých funguje nielen celý duchovný a hmotný svet, ale aj náš život. Nechceme týmto povedať niečo nové alebo čosi, čo nepoznáte. Chceme iba pripomenúť princípy, ktoré tu sú, hoci si ich neuvedomujeme.

Zákon rovnorodosti: “Rovnaké sa stretáva, rôzne sa míňa”. Jednoducho povedané: “Vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá”.

Zákon sily: “Silnejšie priťahuje slabšie a slabšie je priťahované silnejším”, alebo: “Silnejšie odpudzuje slabšie a slabšie je odpudzované (odtláčané) silnejším ...čítať článok


Láska a prísnosť

Láska a prísnosť

Čistá duchovná láska a hlboké ľudské city sa od nepamäti spájajú s ružami. Ľudia správne vyciťujú, že toto spojenie má hlbšiu duchovnú podstatu, a preto nemôže byť náhodné. Obrazne možno povedať, že ruža je považovaná za ušľachtilú pozemskú formu lásky, povznášajúcu city človeka ku kráse. Už len samotný pohľad na ružu, spojený s vnímaním jej šľachetného pôsobenia, vyvoláva liečivé účinky a v nejednom človeku dokonca i vyciťovanie nádhery duchovného domova.

Keď hľadáme odpoveď na vzájomný vzťah medzi láskou a prísnosťou, často sa obraciame do svojho vnútra alebo vyhľadávame rady vzdelaných odborníkov, ktorých názory sa však v súčasnosti vzájomne ostro popierajú. Zamysleli sme sa niekedy nad tým, čo nám o láske a prísnosti hovorí svojím veľavravným vzhľadom samotná ruža? ...čítať článok


Ako nájsť čistú Pravdu?

Ako nájsť čistú Pravdu?

Čistá Pravda! Toto slovné spojenie hovorí o jednom najzákladnejších atribútov, prostredníctvom ktorého sa je možné dopracovať k čistej Pravde. Je ním čistota! Naša vnútorná čistota! Čistota myšlienok a citov!

Jedine prostredníctvom nej možno totiž vytvoriť rovnorodý most smerom k čistej Pravde! Ide tu o jednoduchú Zákonitosť, spočívajúcu v princípe, že iba rovnaké je pritiahnuté k rovnakému ...čítať článok


Ďakujem ti Pane

Ďakujem ti Pane

Za všetky požehnania, ktoré si mi dal v tomto roku.

Za dni slnečné i zamračené.

Za pokojné popoludnia i za dlhé tmavé noci.

Ďakujem ti za zdravie i choroby, za trápenie a radosti, ktoré som mal v tomto roku.

Ďakujem ti za všetky veci, ktoré si mi požičal a potom vzal späť ...čítať článokrok: 2010


Spravodlivosť

Spravodlivosť

Mnoho ľudí sa ponosuje – keby existoval Boh, tak by nemohol dopustiť takú nespravodlivosť... Vojny, hlad, choroby a utrpenie rôzneho druhu vytvára dojem nespravodlivosti. To je však iba povrchné videnie – v skutočnosti to nie je žiadna nespravodlivosť, ale človeku sa iba vracia to, čo svojimi myšlienkami, slovami a skutkami sám spôsobil. Naopak, Božia spravodlivosť je zákonom, ktorý nemôže byť porušený – pracuje však podľa Božej vôle, nie podľa predstáv človeka.

Veď sám Ježiš povedal, že hriech proti Bohu a proti Synovi sa dá odpustiť, ale hriech proti Duchu Svätému sa odpustiť nedá. A viete prečo? Lebo Duch Svätý je Božia spravodlivosť. Práve Duch Svätý udržuje Božie zákony, ktoré spravodlivo dávajú človeku vždy to, čo si zasluhuje. Za dobré slová, myšlienky a skutky dobrú odplatu, za zlé zlú. Preto Ježiš hovoril: "lebo nezbierajú z tŕnia figy, ani z hložia neoberajú hrozno" a "niet dobrého stromu, ktorý by rodil zlé ovocie, a zase niet planého stromu, ktorý by rodil dobré ovocie." ...čítať článok


Prečo sa naháňame?

Prečo sa naháňame?

Bohatý továrnik sa počas svojej dovolenky pri mori díval na rybára, ktorý sedel pohodlne vedľa svojho člnu.

"Prečo nejdete loviť ryby?" pýtal sa.

"Pretože som dnes ulovil už dosť." odpovedal rybár.

"Neulovíte viac rýb ako potrebujete?" pýtal sa bohatý muž ďalej.

"Čo by som s nimi robil?" ...čítať článok


Ľudskosť

Ľudskosť

Táto najvnútornejšia ľudská, duchovno – citová podstata by teda mala byť zároveň dominantnou a viditeľnou i vo všetkých oblastiach života spoločnosti. Či už v hospodárstve, priemysle, finančníctve, ekonomických vzťahoch, atď. Ak by totiž bolo toto všetko prežiarené vyššie spomínanou, ľudskou srdečnosťou, nadobudlo by to úplne inú podobu, ako je tomu dnes.

Na prvom mieste by bolo potom vždy iba dobro ľudí a s ním súvisiace úsilie o všeobecné celospoločenské a nakoniec i celosvetové blaho ...čítať článok


Prečo došlo k záplavám?

Prečo došlo k záplavám?

Pri jednej rozhlasovej diskusii o problematike počasia a extrémnych klimatických javov položili istému meteorológovi otázku, či príde raz čas, kedy budú môcť ľudia ovládať počasie. Odpoveď bola až príliš jednoznačná: Nepríde nikdy!

Onen meteorológ to zdôvodnil tým, že celkový ráz počasia na našej planéte ovplyvňuje hlavne Slnko. No a všetka energia, ktorú dokážu ľudia svojim úsilím vytvoriť, je v porovnaní s energiou Slnka doslova zanedbateľnou. Z toho vyplýva, že aj napriek tej najmodernejšej technike a tomu najväčšiemu vedeckému pokroku budú na našej zemeguli vždy reálne existovať sily, ktoré ľudstvo presahujú a ktoré zostanú ľudstvom neovládateľné ...čítať článok


Boh ťa miluje

Boh ťa miluje

„Boh ťa miluje!“ znejú slová, ktorými v mnohých kresťanských spoločenstvách vítajú sľubné budúce ovečky, ktoré sa pod návalom emócií zvyknú rozplakať, že „aspoň niekto“ ich má rád... Mnohí pochybovační protirečia: „Ale ja som taký hriešny, toľko zlého som urobil, ani nie som pokrstený, nič...“ Za tým prichádzajú nádherné cukrové slová: „To nič. Boh ťa miluje bezpodmienečne. On ťa nemiluje len vtedy, keď si dobrý, ale stále. Aj vtedy, keď sa mu rúhaš a páchaš zlo, aj vtedy, trpiac tvojou zášťou, ťa veľmi miluje... Tak veľmi ťa miluje, že zomrel za teba na kríži, zobral na seba všetky tvoje hriechy, aby si ty viac nemusel za ne trpieť ...čítať článok


Etika ako liek?

Etika ako liek?

Na prvý pohľad sa to možno javí ako nepravdepodobné, no kvalita medziľudských vzťahov je dôležitým faktorom, ktorý významnou mierou zasahuje do zdravia človeka. Nemoci, úrazy a životné nešťastia majú zvyčajne v povedomí širokej verejnosti charakter infekcie, vírusového ochorenia alebo náhody. Nemožno však prehliadnuť ten fakt, že to, v akom duševnom rozpoložení človek dneška žije, a aký stupeň v jeho rebríčku hodnôt zastávajú práve morálne hodnoty a jeho snaha smerovať k lepšiemu, zmysluplnejšiemu životu, je podstatným dôvodom určujúcim jeho ďalší vývoj a tým pádom aj charakter a intezitu prežívania každodenných situácií.

Vnútorná nespokojnosť, apatia a beznádej sú dôkazom, že doterajší spôsob života nemôže pokračovať tak, ako doposiaľ. Zanedbávajúc hlas svojho svedomia, hnaný sebaklamom, venuje sa tvor menom človek svojim mnohorakým záľubám a pokleskom, ktoré ho v skutočnosti okrádajú o vnútorný mier a drahocenný čas, ktorý ešte ostáva na zmenu ...čítať článok


Po Veľkej noci

Po Veľkej noci

Deti sa vrátili domov od babičky. „To boli krásne Veľkonočné sviatky!“ oznamujú nadšene mamičke. „Som rada, že sa vám páčili. A čo sa vám páčilo najviac?“ pýta sa mamička.

„Mne sa páčilo, ako sme s dedkom plietli korbáčik a ako som s ostatnými chlapcami chodil po kolede. Vyšibal som si pekné vajíčka a čokoládky,“ hovoril veselo Janko.

„Mňa najviac bavilo hľadať v záhrade dobrôtky, ktoré nám tam nechal zajačik,“ volala Marienka. „Spomínam si, že aj k nám chodil zajačik, keď som bola malá,“ odpovedala mamička. „A tiež som bola veľmi rada, že boli prázdniny a nemuseli sme ísť do školy,“ dodala Marienka.

„A viete, deti, prečo vlastne slávime Veľkú noc? Prečo bol sviatok a vy ste nemuseli ísť do školy?“ ...čítať článok


Posun vo výklade smrti Ježiša Krista

Ježiš Kristus v chráme

Pozorne si prečítajme dve nasledovné vety. Prvá: Nie som proti. Druhá: Nie, som proti. Obyčajná čiarka dokázala zmeniť ich význam. So súhlasného stanoviska v prvej vete sa stal nesúhlas, vyjadrený druhou vetou. No a presne takto isto došlo aj k posunu vo výklade pravdy o Kristovej smrti, ktorý zomrel nie ZA naše hriechy, ale PRE naše hriechy. A to je obrovský rozdiel.

Ježiš prišiel na zem preto, aby zvestoval svoje Slovo. V Slove nám ukázal, ako máme správne žiť, aby sme mohli byť spasení, čiže ako máme hovoriť, konať, myslieť a cítiť. K spáse môžeme teda dôjsť JEDINE prostredníctvom vlastnej námahy, ktorá sa uberá správnou cestou. No a túto správnu cestu nám ukázal Spasiteľ vo svojom Slove ...čítať článok


Boh sa prihovára

Boh sa prihovára

Muž zašepkal: „Bože, prehovor ku mne.“ A zaspieval slávik. Ale muž nepočul.

Tak muž zakričal: „Bože, prehovor ku mne!“ A naprieč oblohou sa prevalil hrom a blesk. Ale muž nepočúval.

Muž sa poobzeral a povedal: „Bože, daj sa mi vidieť.“ A jasne sa rozžiarila hviezda. Ale muž nevidel.

A muž zavolal: „Bože, ukáž mi zázrak!“ A zrodil sa život. Lenže muž si to nevšimol.

Ten muž v zúfalstve vykríkol: „Dotkni sa ma, Bože, a daj mi poznať, že si tu!“ Na to sa Boh načiahol a dotkol sa ho. Ale muž zmietol motýľa a šiel ďalej ...čítať článok


Koniec sveta

Koniec sveta

Boh nezničí túto krásnu planétu iba preto, lebo ľudia sa nevyvíjajú podľa jeho vôle. Veď či aj v Písme nie je písané o tisícročnej ríši mieru a pokoja? Nie je teda dôvod báť sa konca sveta. Isto ale prichádza Boží súd a s ním i možnosť, ktorá sa dá využiť alebo prepásť.

Všeobecné predstavy o súde sú mylné. Po prvé, nejedná sa o posledný súd a určite nebude ani prebiehať podľa naivnej predstavy, že ľudia budú po jednom predstupovať pred Boží tribunál, kde bude hodnotený ich doterajší život. Zaváži iba prítomný stav človeka, nie nejaké domnelé zásluhy, ktoré si človek v minulosti vydobyl ...čítať článok


Dvaja vlci

Dvaja vlci

Jeden večer vzal starý Indián svojho vnuka a rozprával mu o bitke, ktorá prebieha vnútri každého človeka. Vravel mu, „Synu, tá bitka v každom z nás je ako bitka medzi dvoma vlkmi“.

„Jeden je zlý. Je to hnev, závisť, žiarlivosť, smútok, sebeckosť, hrubosť, nenávisť, sebaľútosť, falošnosť, namyslenosť a ego“ ...čítať článok


Zodpovednosti nikto neujde!

Zodpovednosti nikto neujde!

Človek má dar slobodnej vôle a týmto s darom môže naozaj slobodne disponovať. Môže ho používať k dobru, alebo ku zlu – to je čisto jeho osobná vec. Môže sa teda rozhodovať úplne slobodne, avšak v nijakom prípade sa už potom nemôže zbaviť dôsledkov, ktoré mu jeho rozhodnutia prinesú.

S darom slobodnej vôle je totiž neoddeliteľne spojená ZODPOVEDNOSŤ! Zodpovednosť za všetko, čo sme kedy mysleli, cítili, hovorili a činili! Nech už to bolo dobré, alebo zlé! Spravodlivý a neomylný Zákon spätného účinku nám vráti vždy presne to, čo sme sami zo svojej slobodnej vôle do toho stvorenia zasiali. Ak to bolo dobré, vráti sa nám dobro a ak to bolo zlé, vráti sa nám zlo! ...čítať článok


Prítomnosť

Prítomnosť

Náš život sa odohráva vždy iba v okamihu zvanom prítomnosť. Na rozdiel od prítomnosti, minulé a budúce deje existujú v našej mysli iba ako spomienky a predstavy. Alebo sa vari môžete najesť zo spomienok na včerajšie jedlo či z predstáv o zajtrajšom obede? Môžete mať niekoho rád včera či zajtra, alebo mu to v minulosti či budúcnosti aspoň povedať?

Hoci sa všetko deje jedine v prítomnosti, prítomný okamih je uvedomiteľný iba duchom, keď sa človek prehĺbi. Také niečo zažil ale snáď už každý aspoň vo chvíľach, keď cítil k niekomu vrúcnu lásku, prežil úžas z niečoho nesmierne krásneho, či hlboké šťastie, pri ktorom sa až zatajoval dych. Alebo i v mimoriadnych situáciách vyžadujúcich pozornosť, či v nebezpečenstve, keď bolo nutné okamžite konať. V takých situáciách je človek prítomný v prítomnosti, pozorný k tomu, čo sa práve deje, a myšlienky na chvíľu ustanú ...čítať článok


Bol raz jeden kráľ

Bol raz jeden kráľ

Bol raz jeden kráľ, ktorý mal štyri manželky. Najviac miloval štvrtú ženu. Obliekal ju do drahých šiat a staral sa o ňu ako najlepšie vedel. Vždy dostávala to najlepšie.

Svoju tretiu ženu tiež veľmi ľúbil a vždy sa ňou chválil pred inými kráľmi, hoci sa bál, že ho jedného dňa opustí a uprednostní niekoho iného.

Rád mal aj svoju druhú ženu. Jej sa mohol so všetkým zdôveriť, pretože vždy k nemu bola milá, pozorná, trpezlivá. Zakaždým keď mal problémy, sa jej zveril a ona bola jeho oporou v ťažkých chvíľach.

Prvá kráľova žena bola verná partnerka a významne prispela k zveľadeniu kráľovho bohatstva. Kráľ ju však nemal veľmi rád, málokedy si ju všimol, hoci ona mu prejavovala vrúcnu a oddanú lásku ...čítať článok


Otec

Otec a syn

Je piatok poobede a ty sa autom vraciaš domov, ladíš rádio, správy hovoria o nejakej bezvýznamnej veci: v nejakej ďalekej dedine zomreli traja ľudia na nejakú neznámu chrípku, o ktorej nikto nikdy nepočul. Nevenuješ tejto správe veľa pozornosti.

V pondelok, keď sa zobudíš, počuješ, že mŕtvi už nie sú len traja, ale 30 tisíc ľudí už zomrelo vo vzdialených krajoch Indie. Kontrolný medicínsky úrad Spojených štátov vysiela ľudí, aby to tam skontrolovali.

V utorok sa to stáva najdôležitejšia správa prvých strán všetkých novín, pretože sa to už netýka iba Indie, ale aj Pakistanu, Iránu a Afganistanu. Správa vychádza vo všetkých denníkoch. Volajú ju „tajomná chrípka“ a všetci sa pýtajú: „Ako ju dostaneme pod kontrolu?“ ...čítať článok


Prečo je v dokonalom stvorení nedokonalosť?

Prečo je v dokonalom stvorení nedokonalosť?

"Boh je dokonalý a dokonalé je i všetko, čo vytvoril. Z tejto vety vyplýva, že aj človek musí byť dokonalý (lebo nedokonalý môže byť človek iba vtedy, ak by nebol vytvorený dokonalým Bohom). V stvorení nemôže dôjsť k deju, alebo činu, ktorý by nejakým spôsobom vybočoval z rámca pôsobenia Zákonov stvorenia. Z toho vyplýva, že bieda, utrpenie a zlo bolo naplánované Bohom a jeho dokonalým stvorením..."

Stvoriteľ je dokonalý a dokonalé je všetko, čo vytvoril. To je absolútna Pravda! Stvoriteľ stvoril dokonale fungujúce stvorenie, ktorého súčasťou je i človek. Vo vyšších úrovniach stvorenia, kde sa všetky bytosti tam žijúce riadia iba Vôľou Božou, to znamená poznaním a podriadením sa dokonalým Zákonom stvorenia, v týchto úrovniach vládne všade iba šťastie, radosť a mier ...čítať článokrok: 2009


Štyri adventné sviečky

Štyri adventné sviečky

Horeli štyri sviečky na adventnom venci, tak ticho, že bolo počuť ako sviečky začali hovoriť:

Prvá sviečka vzdychla a povedala: „Volám sa Mier, moje svetlo síce svieti, ale ľudia žiadny mier nedodržujú.“ Jej svetlo bolo čím ďalej tým menšie, až celkom zhaslo…

Svetlo druhej sviečky zakmitalo a sviečka povedala: „Volám sa Viera, som ale zbytočná, ľudstvo nechce nič o Bohu vedieť, nemá preto cenu, aby som svietila." Prievan zavial miestnosťou a druhá sviečka zhasla ...čítať článok


Je Písmo Sväté naozaj sväté?

Je Písmo Sväté naozaj sväté?

Súčasní veriaci sa pozerajú na evanjeliá, ako na niečo svätého, ako na bezvýhradnú autoritu, o ktorej sa nediskutuje a o ktorej nemožno pochybovať.

Ak sa ale vecne a nezaujato pozrieme na evanjeliá, sú to v podstate spisy, ktoré vznikli veľmi mnoho rokov po udalostiach, ktoré sú v nich opisované a tento veľký časový odstup sa do určitej miery nepriaznivo odzrkadlil na autentickej kvalite spomienok na oné dávne udalosti. Veď si len predstavme samých seba, nakoľko hodnoverne a detailne by sme asi opisovali nejaké udalosti, ktoré sme prežili pred mnohými rokmi. Druhou zásadnou skutočnosťou je, že ak by boli tieto spisy naozaj „Písmom Svätým“, nemohli by sa v nich nachádzať určité protirečenia, či zásadne iné pohľady na jednu a tú istú vec ...čítať článok


Chcenie

Chcenie

Bola jar, ale ja som chcel, aby bolo leto - s jeho dlhými teplými dňami a možnosťou byť veľa vonku.

Bolo leto, ale ja som chcel, aby bola jeseň - s jej pestrým lístím a chladným priezračným vzduchom.

Bola jeseň, ale ja som chcel, aby bola zima - s jej krásnym snehom a radostnými Vianocami.

Bola zima, ale ja som chcel aby bola jar - s prebúdzajúcou sa prírodou a teplom ...čítať článok


Pokora

Pokora

Mnohí si pod pojmom pokora predstavia človeka, ktorý kľačí na kolenách a v prachu zeme činí pokánie. Ale to nie je pokora – to je poníženosť alebo slepá či otrocká viera v niečo alebo v niekoho.

Skutočná pokora odkladá predsudky a skúma. Skúma vecnosť, logiku a lásku. Bez prísneho skúmania nie je možné urobiť si vlastný názor. Mať vlastný názor a konať podľa neho znamená stáť hrdo čelom k vykonaným skutkom a zodpovedne prijať následky ...čítať článok


Tichá pieseň stromov

Tichá pieseň stromov

Poznáte ten stav, keď máte tak veľa povinností, že sa vám zdá, že to hádam už nevydržíte a nezvládnete? Cítite sa vtedy ako medzi veľkými mlynskými kameňmi, ktoré vás pomaly zvierajú. Nemôžete sa z toho dostať a ťažko sa vám dýcha. Kde je však cesta, ako sa z toho dostať? Ako zvládať všetko s ľahkosťou? Kam sa podela radosť, ktorá vám bola vlastná? Hovorím si: Keď sa zastavím, nesplním kopu povinností, veď bez mojej práce sa to nezaobíde... Musím byť tam a tam a urobiť toto a potom ešte tamto ...čítať článok


Musí naozaj dôjsť až k najhoršiemu?

Musí naozaj dôjsť až k najhoršiemu?

Vo vnútri každého vnímavého človeka, ktorý sa bdelo rozhliada okolo seba, musí pri pozorovaní jednania väčšiny dnešných ľudí vzniknúť jeden veľký a zásadný rozpor.

Na jednej strane si totiž zo srdca želá, aby relatívny pokoj, mier, blahobyt a dostatok vydržal čo najdlhšie. Želá si, aby bolo čo najmenej chudoby, hladu a ožobračovania. Aby nebolo kríz, utrpenia, biedy, či rôznych prírodných katastrof, ako sú zemetrasenia, povodne, veterné smršte, suchá, požiare a neúrody.

Na druhej strane však s nesmiernou bolesťou v srdci vníma všadeprítomnosť neuveriteľnej povrchnosti, plytkosti a ignorovania poznania základných Zákonov vo stvorení ...čítať článok


Technický pokrok nie je pokrokom civilizácie!

Technický pokrok nie je pokrokom civilizácie!

Vývoj ľudstva sa pohybuje v dvoch rovinách. V rovine duchovnej, zahŕňajúcej rozvoj morálky, dobra a kvality medziľudských vzťahov a v rovine rozumovej, zahŕňajúcej vedu, techniku a racionálne poznávanie sveta okolo nás.

Medzi týmito dvomi rovinami vývoja našej civilizácie však jestvuje obrovská priepasť, pretože kým rozumové poznanie kráčalo veľmi rýchlo dopredu, v rozvoji morálky, všeobecného dobra a kvality medziľudských vzťahov došlo k stagnácii. V tejto oblasti totiž ľudstvo takmer vôbec nepokročilo a je rovnaké, ako pred stovkami rokov ...čítať článok


Katastrofálny stav spoločnosti a hľadanie východísk z neho

Katastrofálny stav spoločnosti a hľadanie východísk z neho

Súčasná spoločnosť sa nachádza v nesmiernom úpadku. Môžeme si ho ilustrovať jedným, možno banálnym, ale výstižným príkladom, poukazujúcim na hlboký hodnotový prepad, ku ktorému došlo v pomerne krátkom časovom horizonte 10 –15 rokov.

Keď sme sa totiž pred 10 – 15 rokmi spýtali nejakého malého dieťaťa, čo robí jeho otec, spravidla odpovedalo: Môj otec je murár, lekár, šofér, učiteľ a podobne. Inými slovami, zaoberá sa činnosťou, ktorou prináša do spoločnosti určité užitočné hodnoty.

Keď však túto otázku položíme menším deťom dnes, mnohé z nich odpovedia: Môj otecko zarába peniažky. O čom to svedčí? ...čítať článok


Žneme, čo sme zasiali

Žneme, čo sme zasiali

Dcéra jedného prominentného Američana bola hosťom v programe “Early Show” a moderátorka sa jej opýtala: Ako mohol Boh niečo také dopustiť? (vzťahuje sa to na útoky z 11. septembra)

Anna Grahamová vyslovila hlbokú a rozvážnu odpoveď.

„Verím, že Boh je z toho čo najhlbšie smutný, práve tak, ako my; ale už mnoho rokov hovoríme Bohu, že má zmiznúť z našich škôl, z našej vlády a z nášho života.

A pretože je džentlmen, myslím si, že sa ticho stiahol. Ako môžeme od Boha očakávať, že nám dá svoje požehnanie a poskytne svoju ochranu, keď po ňom žiadame, aby nás nechal samostatných? ...čítať článok


Možno zmeniť zlo na dobro?

Možno zmeniť zlo na dobro?

Zlo a dobro sú pojmy vo svojej podstate také protikladné a odlišné, že sa nedajú zamieňať. Preto by sa na prvý pohľad mohlo mnohým zdať, že zmeniť zlo na dobro nie je také ľahké, ak nie dokonca nemožné. Ak sa však budeme touto otázkou vážnejšie zaoberať, musíme prísť k záveru, že túto zdanlivo ťažkú úlohu možno ľahko uskutočniť.

Ak chceme byť obklopení dobrom, aby sme mohli žiť v príjemnej atmosfére, musíme byť v prvom rade my sami zdrojom dobra. Nemôžeme čakať, kým k nám nejakým zázrakom príde samo. Vieme už, že aj keď sami nemôžeme byť tým skutočným zdrojom pravečného dobra, môžeme sa naučiť toto dobro prijímať a pre požehnanie druhých ho sprostredkovávať ďalej. Platí pri tom len jedna základná podmienka – dobro musí cez nás prúdiť nezakalene ...čítať článok


Zlo neexistuje!

Zlo neexistuje!

Profesor na univerzite položil svojim študentom otázku:

Je všetko čo existuje stvorene Bohom?

Jeden zo študentov nesmelo odpovedal:

Áno je to stvorene Bohom.

Stvoril Boh všetko? - spýtal sa profesor.

Áno, pane! - odpovedal študent ...čítať článok


Mor ho!

Samo Chalupka

Zleteli orly z Tatry, tiahnu na podolia, ponad vysoké hory, ponad rovné polia; preleteli cez Dunaj, cez tú šíru vodu, sadli tam za pomedzím slovenského rodu.

Duní Dunaj a luna za lunou sa valí: nad ním svieti pevný hrad na vysokom bralí. Pod tým hradom Riman—cár zastal si táborom: belia sa rady šiatrov ďalekým priestorom. Pokraj táboru sedí cár na zlatom stolci; okol neho cárska stráž, tuhí to paholci; a pred cárom družina neveliká stojí: sú to cudzí víťazi, každý v jasnej zbroji. Pobelavé kaderie šije im obtáča, modré ich oči bystro v okolo si páča. Rastom sú ako jedle, pevní ako skala, zdalo by sa ti, že ich jedna mater mala ...čítať článok


Je nahota nemravná?

Je nahota nemravná?

Nestvoril nás Boh nahých? Čo je na tom nemravné? Veď telo je predsa Boží dar a ľudia by sa mali tešiť aj zo sexuality a nie si vytvárať bloky a la "čo sa môže a čo nie". Kto určuje hranice mravnosti? Nie sú to snáď len naše ľudské obmedzenia a predstavy?

Áno, človek síce prichádza na tento svet nahý, avšak nie je správne z toho usudzovať, že určité telesné odhaľovanie sa na verejnosti je niečím normálnym a že na nahote nie je v podstate nič nemravného ...čítať článok


Priateľstvo

Priateľstvo

Ak chceš, aby sa tvoje sny splnili, nespi veľa.

Priateľstvo je najjednoduchšie, ak si priateľom.

Šťastie je závislé od toho ako rozmýšľaš.

Jediné, čo vieš dať a splniť je tvoje slovo.

Najväčšie klamstvo je, keď klameš sám seba ...čítať článok


Otvorený list

západ slnka

Keby mi Boh daroval ešte odrobinku života, využil by som ten čas najlepšie ako len dokážem.

Pravdepodobne by som nepovedal všetko, nad čím premýšľam, ale určite by som si premyslel všetko, čo poviem.

Spal by som málo a sníval viac, pretože viem, že každú minútu so zatvorenými očami strácame šesťdesiat sekúnd svetla. Šiel by som, keď sa iní zastavujú, budil by som sa, keď iní spia ...čítať článok


V Lúčoch duchovnej Čistoty - 2.časť

V Lúčoch duchovnej Čistoty

Ako sa v súčasnosti možno spojiť s Lúčmi duchovnej Čistoty na Zemi? V ktorom období roku nastáva ich vyšľahnutie z najvyšších sfér Stvorenia, aby mohli potom trvalo prúdiť až na Zem?

Nejednému z nás možno ihneď skrsne v mysli názor, že spojenie sa s Lúčmi duchovnej čistoty na Zemi je podmienené samotnou vlastnou duchovnou čistotou človeka, ktorá sa prejavuje v mnohých podobách. Napríklad myslením, povzneseným nad nízkosť akéhokoľvek druhu, snahou neubližovať iným, dbaním na každodennú telesnú hygienu a pod.

Tento názor je určite správny! Duchovná čistota, prejavujúca sa v tomto všetkom, je dôležitá a je nutné zachovávať ju s najväčšou možnou prísnosťou voči sebe! ...čítať článok


V lúčoch duchovnej Čistoty - 1.časť

V lúčoch duchovnej Čistoty

Lúče duchovnej čistoty letia Stvorením a neustále pôsobia v mohutnom prúde neutrálnej Božej Sily. Toto prúdenie vytvára špirálovitý pohyb, ktorý je zákonitý, prísny a harmonický. Udržiava vo všetkom správny stav vnútorného i vonkajšieho zachvievania a je základom života.

Pozemských ľudí napĺňa vytrvalosťou v každom okamihu života a pomáha im tiež upriamovať cit k predobrazom duchovného Domova. V povznesenom stave zjemneného vnímania môžu ľudia v prúde Božej Sily čerpať v každom čase inšpiráciu na múdrejšie konanie, ktorým bude povznášané všetko v okolí.

Všetko živé vzniklo, aby našlo blaženosť. Dokáže to však len vtedy, keď sa dobrovoľne vradí do prúdu mohutnej Božej Sily, splynie s ním a v jeho smere pôsobí. V ňom potom cíti podporu pre svoje ďalšie trvanie a rozvoj, ako aj možnosť ľahko sa pohybovať v smere tohto prúdu, a to bez vypätia síl či kŕčovitého úsilia ...čítať článok


Zázraky života

Zázraky života

Zázrakom je, keď sa dokážeme rozdeliť o to, čo máme…

Zázrakom je, keď vidíme celok a zároveň i detail…

Zázrakom je, keď miesto časti dáme celok…

Zázrakom je, keď sa radujeme z maličkostí…

Zázrakom je, keď ostne chránia, ale nepichajú…

Zázrakom je, keď si dobrého užívame s mierou…

Zázrakom je, keď žijeme zo zásadami, ktoré necítime ako okovy… čítať článok


Vrecko klincov

Vrecko klincov

Žil kedysi chlapec so zlým charakterom. Jeho otec mu dal vrecko klincov a povedal, aby vbil klinec do plota ich záhrady zakaždým, keď stratí trpezlivosť alebo bude chcieť niekoho uraziť.

Prvý deň chlapec vbil 37 klincov. V nasledujúcich týždňoch sa naučil sebakontrole a počet klincov vbíjaných do plota sa zmenšoval zo dňa na deň. Nakoniec prišiel na to, že je ľahšie kontrolovať sa , ako vbíjať klince..

Konečne nadišiel deň, keď chlapec už nevbil ani jeden klinec. Prišiel k otcovi a povedal mu, že dnes nevbil ani jeden klinec. A otec povedal, aby teraz zakaždým, keď nestratí trpezlivosť, vybral z plota jeden klinec ...čítať článok


Práva krása

Práva krása

Ak chcete mať krásne pery, hovorte iba láskavé slová.

Ak chcete mať krásne oči, hľadajte dobro v iných ľuďoch.

Ak chcete mať štíhlu postavu, jedlo si vždy rozdeľte s hladnými.

Ak chcete mať krásne vlasy, aspoň raz denne dovoľte malému dieťaťu pohladiť ich.

Chcete mať pekný vzhľad? Kráčajte s vedomím, že nikdy nie ste sami ...čítať článok


Ďakujem

Ďakujem

Dnes mám chuť povedať životu ĎAKUJEM.

Ďakujem za všetko, čo mi dáva v hojnosti: zdravie, šťastie, úspech. Ďakujem za ťažké lekcie, ktoré mi pomohli lepšie poznať seba a lepšie poznať iných.

Ďakujem za neúspechy, ktoré som prežil: tak som sa naučil pokore, nezostať sedieť na vavrínoch a naučil som sa rozumieť neúspechom druhých ľudí, ktorí tiež – z času na čas – potrebujú, aby im niekto pomohol ...čítať článok


Exupéryho modlitba

Exupéryho modlitba

Neprosím o zázrak, Pane, ale o silu pre všedný život.

Nauč ma umeniu malých krokov.

Sprav ma vynaliezavým a vynachádzavým, sprav ma sebaistým v správny čas.

Obdar ma jemnocitom, aby som dokázal odlíšiť prvoradé od druhoradého.

Prosím o silu disciplíny a miery, aby som len tak neprekĺzol životom a svoje dni si rozumne rozdelil ...čítať článok


Paradox našich čias - 2

Paradox našich čias

Dnes máme väčšie domy a menšie rodiny. Viac vymožeností, ale menej času. Máme viac titulov, ale menej zdravého rozumu. Viac vedomostí, ale menej súdnosti. Máme viac odborníkov, ale aj viac problémov. Viac zdravotníctva, ale menej starostlivosti.

Utrácame príliš bezstarostne. Smejeme sa primálo. Jazdíme prirýchlo. Pohneváme sa priskoro. Udobrujeme prineskoro. Čítame príliš málo. Televíziu sledujeme priveľa. Znásobili sme naše majetky, ale zredukovali naše hodnoty. Rozprávame priveľa, milujeme primálo a klameme príliš často. Učíme sa zarábať na živobytie, ale nie ako žiť. Pridali sme roky životu, ale nie život rokom ...čítať článok


Na zamyslenie...

Ježiš – Syn Boží

Nazývate ma Majstrom a nepýtate sa ma.

Nazývate ma Svetlom a nevidíte ma.

Nazývate ma Pravdou a neveríte mi.

Nazývate ma Cestou a nenasledujete ma.

Nazývate ma Životom a nežijete podľa mňa.

Nazývate ma Múdrosťou a nepočúvate ma.

Nazývate ma Pánom a neslúžite mi.

...čítať článok


Cesta životom

Cesta životom

Bol raz jeden mladý pár s 12 ročným chlapcom. Rozhodli sa cestovať, pracovať a poznávať svet. A tak odišla rodinka do sveta, a vzali si na cestu svojho osla.

Prišli do prvej dediny, ľudia ich príchod komentovali: „pozrite na toho nevychovaného chlapca... on na oslovi a chudáci unavení rodičia pešo. Že to tak nechajú!" A tak manželka vraví mužovi: „Nedovoľme, aby zle hovorili o našom synovi.“ Manžel zložil dieťa a sám nasadol na osla ...čítať článok


Korinťanom pre dnešok

Korinťanom pre dnešok

Ak hovorím piatimi jazykmi a dokážem sa inteligentne baviť na tisíc tém, ak však nemám dosť lásky na to, aby som nešíril klebety a neponižoval ostatných, nerobím len neužitočný hluk, ale priamo ničím…

Napriek tomu, že čítam pravidelne Bibliu a dokonca poznám jej časti naspamäť, denne sa modlím a mám silnú vieru a mnohé duchovné dary, no ak nemám dosť lásky obetovať niekedy niektoré svoje vlastné túžby a priania pre dobro druhých, potom všetko moje "duchovno" nie je nič ...čítať článokrok: 2008


Šťastie

Šťastie

Sami seba presviedčame, že život bude lepší, keď sa oženíme, budeme mať dieťa a potom ďalšie.

Potom nie sme spokojní, pretože naše deti nie sú dosť veľké a všetko sa zmení k lepšiemu, keď vyrastú.

Potom nie sme spokojní, pretože dosiahnu pubertu a musíme sa s tým pasovať. Určite budeme šťastnejší, keď z toho konečne vyrastú.

Hovoríme si, že náš život bude lepší, keď si naša manželka/manžel konečne lepšie zorganizuje život, keď budeme mať lepšie auto, keď budeme môcť ísť na dovolenku, keď budeme konečne v dôchodku ...čítať článok


Horal

Horal

Horské štíty nikdy nebývajú posiate ľuďmi. Vydriapal som sa na veľa vrchov a väčšinou som bol sám. Prečo? Pretože je to ťažká práca a nie veľa ľudí sa chce namáhať.

Na vrchu je viac svetla. Dlho po tom, čo sa dolina ukrýva vo tme, tam hore ešte vidno slnko.

Dolina je často pohrúžená do tmy - plná ľudí a vecí, ale obyčajne v tme.

V horách je chlad a vietor, ale strhujúco krásne. Keď sa chceš vyšplhať na vrchol, musíš byť presvedčený, že stojí za to dať i život ...čítať článok


Zachráňme svet

Zachráňme svet

Je naozaj iróniou, že napriek obrovskému kvantu rôznych rozumových vedomostí si ľudstvo nie je schopné uvedomiť vážnosť súčasnej situácie, súvisiacej s jeho vlastným prežitím. Alebo lepšie povedané, aj by snáď toho schopné bolo, iba jednoducho ...nechce!

Aby sme teda prelomili dnešný, priam trestuhodný nezáujem o takú dôležitú otázku, akou je prežitie ľudského druhu na Zemi, pozrime sa podrobnejšie na jeden zo základných Zákonov univerza a síce, na Zákon tiaže. Lebo paradoxne, hoci tento Zákon a jeho pôsobenie z fyziky veľmi dobre poznáme, práve neznalosť jeho účinkov spôsobuje, že naša planéta je strhávaná zo svojej pôvodnej dráhy a zatláčaná smerom k predčasnému zničeniu ...čítať článok


Príbeh lásky

Príbeh lásky

Kde bolo, tam bolo...

Pred dlhou, dlhou dobou existoval ostrov, na ktorom žili všetky pocity človeka: dobrá nálada, smútok, múdrosť… a okrem ostatných rôznych pocitov aj láska.

Jedného dňa sa pocity dozvedeli, že sa ostrov potopí. Každý si teda pripravil svoju loď a chystal sa odplávať z ostrova. Len láska chcela čakať do poslednej chvíle. Ešte než sa ostrov potopil, prosila láska o pomoc...čítať článok


Hymnus na lásku

Hymnus na lásku

Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal.

A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol.

A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo ...čítať článok


Medziľudské vzťahy

Medziľudské vzťahy

Takmer každý z nás pozná vetu či konštatovanie, že „Človek je tvor spoločenský...“.

Medziľudské vzťahy sa rozvíjajú na rôznych úrovniach a sú závislé od stupňa spoločenského i osobnostného vedomia ľudí, žijúcich v rôznych sociálnych skupinách. Hlboké vzťahy sú obohacujúce a krásne, pretože sú vedené a budované ľudským citom. Vzťahy vedené ľudskou vypočítavosťou a rozumom sú, naopak, povrchné a ubíjajúce.

Pestrú paletu vzťahov nám pomáha vytvárať prostredie, v ktorom žijeme. Rodina, škola, dosiahnuté vzdelanie, pracovisko, ale predovšetkým naše záujmy, hodnotová orientácia, duchovná zrelosť, vnútorné naladenie a zameranie osobnosti človeka ...čítať článok


Deň duchovnej čistoty - príhovor k 07.09.2008

Vyslanci čistoty

Pozerám sa...

Vidím ulice, davy ľudí, ženúcich sa ulicami, naplnených myšlienkami na prácu, starosti, finančné príjmy, nákupy, módu. Vidím otcov i matky, uponáhľane vláčiacich za sebou svoje deti, hľadiac pritom na ich sporo odeté telá. Kladiem si otázku: „Je to naozaj vzor ušľachtilého života, ktorý v nás chce vidieť Pán svetov?

Aj napriek smútku v duši, ktorý vyvoláva pravdivá odpoveď na túto otázku, možno pozorovaním života v prírode pochopiť, že On na nás vo svojej nepochopiteľnej Láske nezanevrel. Stále nám dáva spolu s východom slnka nové dni na nápravu, precitnutie a pochopenie... čítať článok


Zo života Konštantína - Cyrila a Metoda

Cyril a Metod

Obaja bratia Konštantín a Metod sa narodili v gréckom Thessaloniké (Konštantín-r.826 n.l., Metod r. 815 n.l.). Slovania toto mesto nazývali Solún a bolo druhým najvýznamnejším mestom v Byzantskej ríši.

Panovník Byzanskej ríše bol zároveň aj hlavou kresťanskej cirkvi. Kresťanstvo sa stalo štátnym náboženstvom a svetonázorovou platformou, ktorá viazala na seba mnohé zložky kultúry a vzdelanosti...čítať článok
Stránky už nespravuje Slovenské občianske združenie pre posilňovanie mravov a ľudskosti.