Skrytá sila, umožňujúca zmenu ľudskej spoločnosti k lepšiemu


Skrytá sila, umožňujúca zmenu ľudskej spoločnosti k lepšiemu

Mnoho ľudí dokáže dnes veľmi presne vysledovať a opísať najpálčivejšie problémy dnešnej spoločnosti. Noviny a masmédiá všeobecne sa intenzívne zaoberajú prinášaním boľavých miest spoločenského života, aby mohli byť zverejnené. O týchto boľavých miestach vedú sa potom súčasne debaty na všetkých úrovniach, teda na úrovni odbornej i laickej.

Napriek akémukoľvek úsiliu rokujúcich chýba však ešte vždy pomenovanie východiska – prameňa, zo základu ktorého je odvodený najväčší podiel dnešných problémov spoločnosti. Chýba znalosť a čiastočne aj odvaha na odhalenie východiska, z podnetu ktorého sa formuje súčasný spoločenský život.

Ak hovoríme o znalosti východiska, možno sa zmieniť o tom, že tak ako celý fyzický svet principiálne ovplyvňujú fyzikálne zákony, aj myšlienkový a citový svet človeka je podrobený účinkom rovnakých zákonov. Teda, že aj vo svete nášho energetického vývoja, myšlienkového a emočného, pracuje nepretržite a bezchybne sústava zákonitostí, ktorej účinky sú súznačné s účinkami fyzikálnych zákonov. Vklad nášho energetického vývoja vo svete myšlienok a citov bude raz podrobený návratu energií podobného druhu. Tento dej prebieha trvalo a sprevádza nás celým životom na Zemi. Ba čo viac, ide s nami aj ďalej za hranice tunajšej telesnej hmoty. To tu však teraz nebudeme podrobnejšie rozoberať.

Znalosť fyzikálnych zákonov môžeme pre svet myšlienkových a citových energií nazvať znalosťou Zákonov Stvorenia, lebo pre nás viditeľný svet, ako aj svet zachvievajúci sa nad našimi momentálnymi schopnosťami pozorovania, je svetom Stvoreným, pochádzajúcim zo Zdroja, ktorý môžeme nazvať miestom dokonalej Božej existencie.

Zákony, ktoré vznikli z Vôle tejto Božej dokonalosti, nesú v sebe časť spomínanej dokonalosti, prejavujúcej sa trvalo práve ich nikdy neustávajúcou činnosťou.

Od doby, keď človek na Zemi precitol k svojmu vedomiu, je Božou múdrosťou stupeň za stupňom vedený k tomu, aby poznával účinky týchto zákonitostí a naučil sa správne využívať ich dosiaľ ešte neúplne uchopenú silu a účinnú podporu pre seba i celkový spoločenský vzostup.

Pre správne poznanie týchto zákonitostí dostalo ľudstvo nespočetné množstvo rád prostredníctvom prorokov a zvestovateľov.

Na Mojžišom zachytené Desatoro Božích prikázaní a Ježišom daný Nový Zákon sa teda treba v poznaní účinkov Zákonov Stvorenia pozerať ako na súbory múdrych rád, ktoré človeku napomáhajú pri správnom orientovaní sa v účinkoch Zákonov Stvorenia, ktoré sú v určitom smeru uvedené do pohybu pri správnom, ale rovnako aj pri nesprávnom konaní v živote.

Desatoro spolu s Novým Zákonom je teda v skutočnosti onou doteraz nepoznanou „múdrou rukoväťou pre každodenný život človeka“.

V tejto súvislosti ešte vyvstáva otázka mnohých čitateľov: „A čo tým získam, ak sa v mnohých veciach začnem obmedzovať a prispôsobím sa prísnym požiadavkám Desatora?“

Odpoveď je jednoduchšia než by sa zdalo.

Človek, ktorý začne dodržiavať to, čo od neho očakáva Desatoro a Nový Zákon, začne nevyhnutne a bezprostredne súznieť s ostatnými Svetlými časťami Stvorenia duchovného druhu. Energia jeho konania, myšlienok a citov ho bude v prúdení pohybu, ktorý vzniká stálym prílivom sily z východiska nevyčerpateľného Božského Zdroja, jedine povznášať, bude prežarovať jeho osobu a prinesie mu rôzne druhy požehnania.

Až dodržiavaním rád Desatora stáva sa človek pravou duchovnou osobnosťou, osobnosťou citu a solidarity s druhými.

Dodajme, že to všetko je podmienené vnútorným poznaním a pochopením múdrosti, ktorá pôsobí v účinkoch Zákonov Stvorenia. Akékoľvek pridržovanie sa litery slov len navonok nemá nič spoločné so skutočným vnútorným životom človeka, ktorý svojím chcením často vytvára v protiklade s viditeľným konaním energiu búrajúcu a škodlivú, ktorá sa tiež nakoniec vráti k svojmu pôvodcovi, aby priniesla žatvu zo sejby. Zákony Stvorenia však ostro rozlišujú pretvárku a klamanie okolia navonok.

Byť len navonok dobrý a kalkulovať so schopnosťou dokázať klamať svoje okolie – to Zákony Stvorenia u človeka neomylne rozpoznávajú, a to predovšetkým na úrovni myšlienkovej a úrovni citovo emočnej. Z vnútorného konania, naplneného protikladmi voči požiadavkám Desatora, vzniká len škoda a ničenie.

Pravé, čisté city ústretovosti a radosti, naopak, vnášajú do záchvevov Zákonov Stvorenia na myšlienkovej a emočnej rovine energiu čistého duchovného druhu, ktorá je nádherná a pre všetkých posilňujúca.


Teraz sa však vráťme späť na začiatok tejto úvahy. Čo je tou skrytou silou, umožňujúcou uskutočniť želané zlepšenie stavu spoločnosti?

1. Poznávanie a pochopenie Zákonov Stvorenia.

2. Správne používanie síl, prúdiacich v týchto Zákonoch.

3. Prebudenie plnej radosti pre nové budovanie a výstavbu spoločenských pomerov, a to nie samoúčelne sformovanými nariadeniami a zásahmi do existujúcich spoločenských zákonov, ale prežívaním potreby premeny každého z nás, ako jednotlivca, ktorý prináša svoj podiel energií do celkového stavu spoločnosti.

Napríklad už aj tým, že by sa v médiách, a to ako v laických, tak i odborných debatách, priviedli myšlienky na tento nový smer poznania Zákonov Stvorenia, prinieslo by to všetko v krátkom období, po prirodzenej prvotnej a predpokladanej rozpačitosti následne posilnenie na všetkých úrovniach spoločenského života.

U státisícov obyvateľov Čiech narastá dlhodobo dosiaľ ešte skrytá, nečakaná energia čistej a poctivej vôle budovať ústretové a napomáhajúce spoločenské pomery.

Strusky, ktorá zatiaľ ešte uľpievajú na myšlienkových formách väčšiny a opakovane vytvárajú obraz toho, že všetko je nanič, že je už takmer všetko stratené, by sa samovoľne odplavili už v priebehu niekoľkých rokov.

Vôľa urobiť zmenu drieme v každom človeku, v každom samostatnom jednotlivcovi. Zmena teda nemôže začať premenou spoločnosti, ale musí jej vždy predchádzať jedine premena vlastnej osobnosti človeka, vyplývajúca z poznania múdreho usporiadania diela Stvorenia.

Masmédiá môžu k tejto zmene jednotlivca prispieť významným dielom, a to vytvorením priestoru pre informovanie o možnom spôsobe zmeny spoločnosti k lepšiemu.


A. Freemann - Prevzaté z www.ao-institut.sk