Osveta


Osveta

Pojem osveta znamená podľa encyklopedického slovníka – odovzdávanie poznania a vzdelávanie, ktoré vedie k poznaniu. Ak bližšie nazrieme na spôsoby, akými sa dnes šíria poznatky a informácie medzi ľuďmi, potom aj napriek všetkým vynikajúcim technickým a masmediálnym možnostiam dostaneme sa nakoniec veľkým oblúkom späť k zisteniu, že šírenie Pravdy – poznania o Pravde – si aj naďalej vyžaduje osvedčený, po tisícročia trvajúci základ. Týmto základom je odovzdávanie Pravdy od človeka k človeku. Duchovný plameň nadšenia zostáva nenahraditeľným bodom obratu pri odovzdávaní poznania o Pravde. Udržujúci a posilňujúci prúd radosti a čistého konania človeka je priamou cestou na sprostredkovanie poznania Svetla ďalším.

Oslobodzujúca a krídla dávajúca energia ducha, prameniaca z vnútorného presvedčenia človeka, je i dnes, v dnešných mimoriadne technicky vyspelých podmienkach spoločnosti, nenahraditeľnou pomocou blížnemu.

Žiadna relácia či tlačový materiál, čo ako kvalitne mediálne a informačne spracovaný, nenájde cestu k srdcu človeka s takou istotou a tak priamočiaro ako slovko pomoci a povzbudenia, vyslovené druhým človekom v správnej chvíli na správnom mieste. Nič na Zemi nepomôže a neuzdraví viac ako posila, spočívajúca v osobnom odovzdávaní poznania o Pravde.

Ak teda človek, ktorý v sebe prirodzene nesie živé presvedčenie, hovorí s inými o Pravde, zachovávajúc pritom pri postupe vpred nevyhnutnosť múdreho rešpektovania chápavosti načúvajúcich, potom práve on sprostredkúva príkladom svojej osobnosti druh duchovnej energie, ktorú druhí potrebujú k svojmu vlastnému oživeniu.

Takéto pôsobenie je teda tou najprirodzenejšou cestou, smerujúcou k čoraz širšiemu okruhu pôsobenia medzi ľuďmi. Táto cesta vedie postupne až k stupňu, ktorý môžeme nazvať vedomou osvetou. A jedine vedomá osveta – teda vzdelávanie v poznaní o Zákonitostiach vo Stvorení, poznaní o Pravde – je priamou a najúčinnejšou cestou k uzdravovaniu jednotlivcov i celkového neblahého stavu spoločnosti.

Osveta od človeka k človeku je rovnako ako v dávnych dobách i dnes Bohom chcenou cestou k zlepšeniu mnohého z toho, čo ťaží a skľučuje milióny dnešných ľudí.

Je teda potrebné opäť priviesť k životu osvetové pôsobenie medzi ľuďmi! Osvetové pôsobenie úplne prirodzene obsahuje všetko, čo prinášalo v kultúrno-etickom rozmachu vzostup ľudstva po celé tisícročia – láskavú túžbu pomáhať blížnym, ktorá je vlastná ľudskému duchu.

Týmto spôsobom môže pomáhať každý, kto sa sám dokáže priblížiť svojím duchom Pravde a Svetlu. Jeho vnútro potom ani nemôže chcieť niečo iné, ako odovzdávať načerpané poznanie ďalej. Keby to nerobil, postavil by sa tým sám proti svojej vlastnej podstate, ospravedlňujúc sa pritom snáď nejakými dôvodmi, ktoré však v porovnaní s radostným nadšením nie sú v skutočnosti nič platné.

Osveta spočíva v prirodzenom dávaní seba druhým – svojím správaním sa, konaním, svojimi postojmi i slovami. Túžba robiť osvetu neznamená vnucovať sa. Táto túžba sama prirodzene hľadá a nachádza cesty k ľuďom, ktorí sú ešte otvorení načúvať duchovným hodnotám. To treba robiť nielen na osobnej rovine, ale aj na poli širšom, verejnom – okrem iného usporadúvaním prednášok.

Forma prednášok, teda oslovovania iných, je i dnes nenahraditeľným spôsobom osvety. Ak prednášajúci smie navyše vďaka svojmu prebudeniu prijímať Pravdu na to, aby ju odovzdával druhým svojím vznešeným prejavom čistoty a pokory, nachádzajúc sa svojím duchom na prahu modlitby, tak sa táto osveta smie v prúdení požehnania z výšin zmeniť na Zvestovanie Pravdy.

Zvestovanie Pravdy je niečím, čo sa zatiaľ ešte na Zemi nenachádza.

Avšak napriek tomu je práve Zvestovanie Pravdy dnes viac ako kedykoľvek predtým nesmierne nutné! Zvestovanie Pravdy! Pôsobenie osvetou od človeka k človeku na pomoc blížnym! To je spôsob, ktorý sa teraz musí rozšíriť na všetky strany medzi ľuďmi na Zemi!


Mr. Freemann
Prevzaté z www.ao-institut.sk