Články z časopisu Pre Slovensko 10/2010Jan Amos Komenský: Cesta Světla - Via Lucis

Jan Amos Komenský

Chystáme se povzbudit svět, aby se snažil být v souhlase se svým jménem a vykonávat Vůli svého Stvořitele, a dále ukázat cesty, které zjevuje Bůh a které jasně vedou k oné věci.

Svět nebyl stvořen k jinému účelu než aby byl člověku předehrou k samotné věčnosti, tj. nižší školou, do níž jsme posíláni dříve než postoupíme do nebeské akademie.

Žel, že tato škola světa se tak velice odchýlila od úmyslu Stvořitele! Jen málokteří dbají na to, kvůli čemu jsou sem posíláni! ...čítať článok


Zblúdené duše

Zblúdené duše

Skupina priateľov sa vybrala na prehliadku trosiek kartuziánskeho kláštora z 13. storočia.

Niektorí obdivovali zvyšky muriva, oblúkov a iných historických fragmentov, ktoré sa zachovali do dnešných dní.

Jeden z nich však namiesto toho zostal ticho stáť a vo vnútri preciťoval atmosféru a energie toho miesta. Potvrdilo sa mu, čo zacítil ako smutnú predzvesť už vo chvíli, keď tam prichádzali ...čítať článok


Duchovný stav Zeme k 07. 07. 2010

Duchovný stav Zeme k 07. 07. 2010

Prírodný svet, posilnený novým prílivom síl, rozvinul sa v celej svojej kráse, povznesený prácou bytostných služobníkov. Prvé dozrievajúce plody sa striedajú so zasnenosťou kvitnúcich lúčnych a lesných rastlín, v ktorých sa nevyvíjajú iba budúce semená. Prevažná väčšina ľudí na Zemi ani netuší, že mnohé z týchto kvetov sú na svojej jemnejšej úrovni i miestom formovania nádherných elfov, rodiacich sa pre službu v hmotných úrovniach ...čítať článok


Šieste prikázanie - Nescudzoložíš!

Mojžiš

Za cudzoložstvo sa dnes považuje väčšinou to, keď sa niekto cudzí vlúdi medzi manželov a jedného z nich zvedie k neresti. Tým je podľa väčšiny ľudí význam šiesteho prikázania úplne vyčerpaný a viac sa ním preto nik nezaoberá. Mnohí sa k nemu stavajú s posmechom, pretože sa považujú za osvietenejších, než sú tí druhí, a sú presvedčení, že sa s týmto prikázaním raz a navždy vnútorne vysporiadali. Domnievajú sa, že sú snáď preto z nejakého nepochopiteľného dôvodu vyňatí z veľkého súkolesia Stvorenia v prípade tohto prikázania a že im z neho neplynie žiadna zodpovednosť. Ako veľmi sa mýlia! ...čítať článok


Ľudská spoločnosť VI - Prečo riešime veci, ktoré sme na Zemi pôvodne riešiť nemali?

Prečo riešime veci, ktoré sme na Zemi pôvodne riešiť nemali?

Pozemský život! Obrazy, tvary, myšlienky, ideály, vzory – scéna od začiatku až do konca preplnená najrozmanitejšími druhmi foriem. Vplývajú na nás od najútlejšieho detstva, vytvárajú náš životný štýl.

Formy každej etapy spoločnosti neklamne svedčia o smere úsilia jej väčšinovej časti. Kam sa posúvame svojím chcením, svojimi túžbami, také sú aj všetky najskôr neviditeľné a následne viditeľné formy, ktoré nás obklopujú.

Čo všetko nám hovoria o dnešnej dobe, v ktorej žijeme na Zemi? Spejeme k stále väčšej mnohopočetnosti a zložitosti. Avšak s pribúdajúcim množstvom sa zároveň stráca pôvodná hĺbka týchto foriem. Stráca sa ich pôvodná sila a význam v živote človeka. Kvantita vzrastá na úkor kvality! ...čítať článok


Lákavý pokrm

Lákavý pokrm

Dnes, keď sa stal počítač súčasťou nášho života, príde nám občas elektronickou poštou od priateľov či známych nejaká prezentácia. Raz sú to fotografie prírody, inokedy prezentácie s pekným a poučným duchovným odkazom. Nájde sa však i taká, akú som dostal prednedávnom...

Prezentácia opisuje príbeh matky, ktorú zákerná choroba obrala o dieťa - o jediného syna. Tento príbeh, sám osebe dojímavý, je umocnený navyše kulisou krásnych fotografií a príjemnou hudbou, čo prirodzene zasiahne city každého človeka. A predsa ...čítať článok


Cesta k ušľachtilej ženskosti - 6. stupeň

Cesta k ušľachtilej ženskosti

V minulom čísle sme hovorili o tom, aká nesmierne dôležitá je pre ženu voľba zamestnania a ostatných činností, pretože každá práca si vyžaduje iný druh telesnej i duchovnej vybavenosti.

Na sebe, ale i v celej súčasnej spoločnosti môžeme pozorovať, ako veľmi sa pôsobenie žien vzdialilo od ich pôvodne čistého duchovného pôsobenia. Stáročia a tisícročia schádzala žena z pravej cesty, až sa natoľko odklonila od svojho poslania, že dnes už ťažko nájdeme a rozlíšime, čo je to pravé, čisté a prirodzené konanie žien ...čítať článok


Prečo dochádza k prírodným katastrofám?

Prečo dochádza k prírodným katastrofám?

Počas jednej rozhlasovej diskusie o problematike počasia a extrémnych klimatických javoch položili istému meteorológovi otázku, či príde raz čas, keď budú ľudia celkom ovládať počasie.

Odpoveď bola jednoznačná: „Nepríde nikdy!“ Zdôvodnil to tým, že celkový vývoj počasia na našej planéte ovplyvňuje hlavne Slnko a ľudská sila je voči nemu bezmocná ...čítať článok


O dávaní

O dávaní

Dávate len málo, keď dávate zo svojich majetkov.

Len keď dávate zo seba samých, vtedy dávate naozaj.

Je dobré dávať, keď nás o to žiadajú, ale je lepšie, keď dávame vidiac potrebu.

A pre štedrého je hľadanie toho, komu by daroval, väčšou radosťou než darovanie samo ...čítať článok


Hymnus na lásku

Hymnus na lásku

Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal.

A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol.

A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo ...čítať článok


Prečo práve ja?

Prečo práve ja?

Dušou človeka lomcuje neraz hnev, keď musí spoluprežívať rôzne prejavy nezrelosti svojho blížneho. Hneváme sa skoro na všetko. Muž sa hnevá na ženu, pretože zle varí, nerobí poriadok v dome, nevenuje sa deťom. Žena sa hnevá na muža pre nezdvorilosť voči nej alebo preto, že nezarába dosť peňazí a núti ju pracovať na dva úväzky, ignoruje domáce práce a ona musí napríklad meniť vypálené žiarovky, zabíjať klince do steny, opravovať počítač atď.

Povedané krátko, každý je nespokojný z toho druhého. V ňom a v jeho správaní vidí skutočný a jediný prameň svojho osobného nešťastia. Neraz až v stave najťažšej zúfalosti preto človek zvolá: „Prečo práve ja? Prečo musím trpieť pre cudziu hlúposť?“ ...čítať článok


Putovanie za rannou zorou - 4.časť

Putovanie za rannou zorou

Dlho som zostal stáť na mieste, kým vo mne nedoznelo všetko, čo mi bolo ukázané. Potom som padol na kolená a vrúcne ďakoval Stvoriteľovi za túto milosť. Teraz už viem, kde som, odkiaľ prichádzam a kam sa musím vrátiť.

Vydal som sa teda na cestu a po istom čase som sa ocitol v meste ľudských duchov. S obdivom som hľadel na široké slnečné ulice lemované nádhernými stromami a kvetmi, ako aj na architektonicky krásne domy ušľachtilých tvarov. Ľudia tu boli veľmi priateľskí, srdeční a ochotní. Každý prejavoval takú veľkú radosť z môjho príchodu, že ma to dojímalo k slzám ...čítať článok


Uvoľnenie duše

Uvoľnenie duše

V dnešnej dobe často prežívame vypäté medziľudské vzťahy. Tie neraz natoľko zúžia náš pohľad na zmysel života, že sa stávame otrokmi týchto vzťahov. Obzvlášť vtedy, ak ide o neharmonické vzťahy.

Čím viac však uvažujeme nad konaním iných ľudí vo vzťahu k nám, tým viac akoby sme sa zapletali do tŕnitého porastu, v ktorom sa nemôžeme voľne hýbať ...čítať článok


Slovo na úvod

Slovo na úvod

Vážení čitatelia, v poslednom období nečakane postihli veľkú časť Slovenska ničivé povodne, ktoré pripravili tisíce ľudí o základné, a navonok spoľahlivé, životné istoty. Duševná trauma najviac postihnutých jednotlivcov sa bude zrejme ešte dlho liečiť, a dá sa predpokladať, že len v ojedinelých prípadoch bude vyliečená bez následkov.

Vidiac toto všetko s odstupom času, položil si možno nejeden z nás otázku: „Bola to nešťastná náhoda? Boží trest? Alebo zákonitý následok nesprávneho vzťahu ľudí k prírode?“ ...čítať článok
Stránky už nespravuje Slovenské občianske združenie pre posilňovanie mravov a ľudskosti.