Cesta k ušľachtilej ženskosti - 6. stupeňŽenské činnosti


Cesta k ušľachtilej ženskosti

V minulom čísle sme hovorili o tom, aká nesmierne dôležitá je pre ženu voľba zamestnania a ostatných činností, pretože každá práca si vyžaduje iný druh telesnej i duchovnej vybavenosti.

Na sebe, ale i v celej súčasnej spoločnosti môžeme pozorovať, ako veľmi sa pôsobenie žien vzdialilo od ich pôvodne čistého duchovného pôsobenia. Stáročia a tisícročia schádzala žena z pravej cesty, až sa natoľko odklonila od svojho poslania, že dnes už ťažko nájdeme a rozlíšime, čo je to pravé, čisté a prirodzené konanie žien.

Keďže naša cesta je v porovnaní s cestou mužov oveľa vzdialenejšia od svojho pôvodného smeru, musíme my ženy vynaložiť omnoho väčšie úsilie pri znovuobjavovaní toho, čo k pravej ženskosti patrí, pri rozoznávaní všetkého, čo umelo rozumom prijímame ako samozrejmé a žene prináležiace. Okrem odevu a množstva drobností, bez ktorých sa žena pri úprave svojho zovňajšku nezaobíde, napríklad líčenia, farbenia vlasov, nosenia rôznych šperkov, ide hlavne o rôzne druhy činností, pri ktorých si nielen ženy, ale ani muži neuvedomujú, ako silno je potláčaný v žene rozkvet jej pravého pôsobenia.

Priblížme si tento stav na jednom malom príklade. V dnešnej spoločnosti je žena za volantom už úplnou samozrejmosťou. Nik sa nepozastavuje nad tým, ba robia sa i prieskumy, či lepším vodičom je muž alebo žena, a často sa dochádza k záveru, že lepšia je práve žena.

Pozrime sa však na túto činnosť z trochu hlbšieho hľadiska. Je známe, že mozog žien a mužov je rozdielny nielen svojou veľkosťou, ale aj odlišnosťou svojich funkcií. Mužský mozog je prirodzene rozvinutejší vo všetkom, čo pôsobí aktívne. Čiže muž má oveľa lepšiu schopnosť periférneho vnímania, rýchleho rozhodovania v zložitých situáciách , nachádzania pohotového riešenia. Na druhej strane je zas vybavený slabšou schopnosťou jemnejšieho vyciťovania, nie je tak ovládaný rôznymi emóciami. Jeho výbavu možno prirovnať k výbave lovca, ktorý musí byť schopný zachytiť vo svojom okolí aj ten najnepatrnejší pohyb, konať rýchlo a s plným sústredením, bez rozkolísania akýchkoľvek citov.

S touto výbavou je teda schopný omnoho ľahšie pracovať vo všetkých riadiacich funkciách, ako i napríklad v povolaní chirurga či vodiča automobilu, autobusu, električky, lietadla – skrátka všetkých strojov.

Žena je síce schopná tieto činnosti zvládnuť, musí však pritom vynaložiť oveľa väčšiu námahu ako muž. Ide tu o vysoko aktívny druh snaženia, pri ktorom sa žena musí intenzívne ladiť na mužské pôsobenie, čím celkom pochopiteľne potláča a ubíja všetko jemnejšie, čo by sa malo spolu s jej pôvodnou úlohou na Zemi práve rozvíjať.

Keď sa na vedenie vozidla budeme dívať z tohoto hľadiska, nutne si uvedomíme, že ak žena nemá spôsobiť haváriu a brzdiť plynulú premávku, musí vždy, keď sedí za volantom, potláčať v sebe všetko jemnejšie a rýdzo ženské. Úplne musí odstaviť svoje cítenie a naplno sa sústrediť rozumom na náročnú dopravnú situáciu, plnú stresujúcich momentov. Súčasná chaotická a nevypočítateľná situácia na cestách si vyžaduje pevné rozhodovanie a dokonalé schopnosti periférneho vnímania toho, čo sa okolo vozidla deje.

Samozrejme, pokiaľ sa žena ešte naplno nestotožnila s prvým stupňom cesty k pravej ženskosti, s čistou túžbou stať sa pravou ženou a nájsť cestu k svojmu pôvodnému poslaniu, potom nad tým iba mávne rukou so slovami, že viesť auto nie je žiaden problém a že v jej prípade sa to ani inak riešiť nedá.

Avšak riešenie závisí vždy od priorít, ktoré v sebe žena nesie. Čo je pre ňu na prvom mieste, čo je podstatné pri hľadaní východiska z danej situácie. Áno, dnes je už samozrejmosťou, že ženy sú vodičkami, že finančná situácia mnohých rodín umožňuje, často i spôsob ich organizácie vyžaduje, aby väčšina ľudí mala svoje vozidlo.

Vezmime pritom do úvahy ďalšiu skutočnosť. Žena v takejto situácii podporuje svojím prístupom aktívne, hutnejšie myšlienkové formy a podieľa sa i na ďalšom znečisťovaní ovzdušia a prírody. Koľko rodín vlastní aj po dve autá práve preto, aby ona mohla jazdiť v čase, keď je muž v práci. Skutočne sú dôvody, kvôli ktorým sa sama potrebuje premiestniť vlastným autom, také vážne a nevyhnutné? Až príliš často sa vozieva žena za svojimi záľubami, ktoré ju ani najmenej neposúvajú duchovne, naopak, podporujú v nej iba istý druh márnivosti. Ona ich pritom pokladá za nevyhnutné pre vývoj svojej osobnosti. O tom, čo je podstatou jej vnútornej osobnosti, nemá ani tušenia.

Namiesto do fitnescentra mohla by sa vybrať na prechádzku, načerpať posilu z citového naladenia, vyvolaného nádherou prírody. Inokedy zas môže zušľachtiť svojou prácou záhradku a okolie svojho príbytku, čím spojí príjemné s užitočným.


Cesta k ušľachtilej ženskosti

Ako často volíme spôsoby a riešenia na prvý pohľad jednoduchšie a pohodlnejšie, pritom na úkor nášho správneho duchovného rozvoja! Ak si však uvedomíme, prečo sme na Zemi, kvôli čomu sa rodíme a prežívame starosti i radosti, pochopíme, že dôležitejšie je rozhodnutie, ktoré posilní nášho ducha a umožní mu stávať sa sebavedomejším a zrelším. Položme si vždy vedľa seba momentálnu potrebu pomôcť si jednoduchým a pohodlným spôsobom a potrebu správneho zachovania sa v danej situácii ako žena s tými najušľachtilejšími záchvevmi ducha.

Aby sme sa mohli týmto smerom rozvíjať, je nesmierne dôležité dokázať vždy správne rozlíšiť, ktoré činnosti nás môžu pohnúť dopredu a ktoré v nás najčistejšiu ženskosť potláčajú. Nejde samozrejme len o vedenie nejakého výkonného vozidla, pohybujúceho sa v spleti dopravných prostriedkov. Takých oblastí ľudskej činnosti je mnoho. Ak chceme mať istotu, že sa zachováme vždy správne, nemôžeme sa riadiť podľa nejakej tabuľky. Na rozlišovanie toho nám slúži predsa cítenie, schopné vždy správne zachytiť zachvievanie jednotlivých činností. Toto cítenie musíme udržiavať živé, posilňovať ho a zalievať ako nežnú kvetinu, rastúcu v nehostinnej krajine, kde namiesto toho, aby kvitla a rozvoniavala, prinášajúc krásu a posilu okoloidúcim, musí bojovať o prežitie.

Nie sme tu na to, aby sme len tak prežívali a budovali si úspešný život. Sme tu na to, aby sme sa ako ľudskí duchovia rozvíjali, dozrievali a svojou prítomnosťou obohacovali iných.

Nechcime brať teda mužom ich špecifické činnosti kvôli uspokojeniu našich ambícií. Rozvíjajme sa v ženských cnostiach, ktorých tu na Zemi je v súčasnosti tak skromne, že ich už mnohí ani nepoznajú. Všetci na tejto Zemi to potrebujú ako soľ, všetkým to veľmi chýba! Existuje veľa rôznych funkcií a dôležitých postov pre mužov, ktorí ich považujú za to najvyššie, čo treba dosiahnuť. Nesúperme v tom s nimi, obohacujme ich svojimi rýdzo ženskými činnosťami a harmonickým, nádherným jemným pôsobením. Takto môžeme aj mužov priviesť k poznaniu, že naše duchovné hodnoty stoja na prvom mieste a že až po nich nasleduje pozemská činnosť, ktorú vďaka svojmu duchovnému smerovaniu povznesieme na poslanie, na pomoc blížnemu. Spomeňme si na život našich babičiek, o čo jednoduchší a prirodzenejší bol ich prístup k ženským prácam.

Bez pozemskej činnosti, hrubohmotnej práce, sa na Zemi iste nezaobídeme. Musíme si len uvedomiť, kto z nás má aké schopnosti, aby sme čo najlepšie zužitkovali svoje dary pre blaho blížnych. S takýmto prístupom sa nám potom všetko mnohonásobne vráti. Radosť a šťastie bude sa k nám vracať celkom prirodzene podľa toho, čo sami do svojho konania vložíme. Iba tak budeme môcť vytvoriť základy harmonickej spoločnosti, pulzujúcej zdravým tepom ušľachtilej ľudskosti.


Martina Š. (redakčne upravené)Súvisiace články zo série - Cesta k ušľachtilej ženskosti:

1. Dosiahnutie presvedčenia chcieť sa stať pravou ženou

2. Znovuobjavenie čistého studu a s tým spojená zmena v odievaní

3. Myšlienky - slová - činy

4. Držanie tela

5. Zamestnanie - domácnosť

6. Ženské činnosti

7. Láska