Cesta k ušľachtilej ženskosti - 3. stupeňMyšlienky - slová - činy


Cesta k ušľachtilej ženskosti Vplyv reči

Dnes sa pozrieme do hĺbky nášho vnútra. Ak sa chceme ako ženy usilovať o čistú ženskosť, musíme tiež nutne pochopiť, že neoddeliteľnou súčasťou nášho pôsobenia je naša reč. Náš rečový prejav bude vždy plne zodpovedať stupňu našej zrelosti. Bude zodpovedať nášmu cíteniu a potrebe naplňovania pojmu ušľachtilosť. Tak ako je odev neoddeliteľnou súčasťou prejavu a stavu nášho ducha, tak i forma hovoreného slova presne zodpovedá stupňu ušľachtilosti, a tým našej duchovnej zrelosti.

Ak budeme len chvíľu počúvať zvuk reči ktorejkoľvek ženy a melódiu hovorených slov rovnako, ako keby sme počúvali hudbu, môžeme si hneď urobiť obraz o tom, aké je vnútro ženy. Samozrejme, to neplatí len pre ženy, ale pre ľudského ducha ako takého. My však teraz chceme hovoriť práve o žene.

Práve reč je prejavom nášho ducha, ktorý živo odovzdáva druhým svoju myšlienku, vyjadruje svoj cit, má potrebu pomáhať, posilňovať a povzbudzovať. Ak teda reč prirovnáme k hudbe, ktorá, ak je krásna, má silu prebúdzať a oblažovať ľudského ducha, potom je i melódia nášho hlasu a ľubozvučnosť našej reči schopná dokázať to isté. Rovnako ako hudba, ktorá má túto silu, tak i reč, ktorá bude mať rovnaké znenie, musí byť vo svojom základe tvorená čistými myšlienkami.

Tak ako dokáže nadaný hudobný skladateľ, ktorý je vo svojom vnútri čistý, prijímať nádherné znenie vyšších sfér, rovnakým spôsobom sa bude človek zachvievať v zhodných vlneniach, ak je jeho vnútro naladené na čisté myšlienky.

Je teda samozrejmé, že slovu predchádza myšlienka. A tu je ďalší kameň úrazu. V dnešnej spoločnosti je bežným javom, že väčšina ľudí nehovorí, ale chrlí zo seba nepreberné množstvo slov, ktoré nie sú odovzdávané z čistého vnútra na vlnách ujasnených a roztriedených myšlienok. Platí pritom opäť to, čo v mnohých iných oblastiach života spoločnosti, že kvantita úplne prekrýva kvalitu. Najmä ženy sú v tom doslova neprekonateľné. Akým stiesňujúcim dojmom pôsobí uvravená žena, ktorá v dlhom toku nepekne znejúcich slov vo väčšine prípadov nemôže odovzdať počúvajúcemu žiadnu nosnú myšlienku, ktorá by bola preňho pomocou, posilnením, povzbudením či zdrojom poznania. Väčšinou je to len roztržité preskakovanie myšlienok, ktoré sa vo svojom rozporuplnom naladení napájajú striedavo na rôzne centrály myšlienkových foriem a chaoticky prijímajú všetko, čo je v spomínaných centrálach nazhromaždené. Týmto pôsobením mnohé ženy úplne nevedomky zosilňujú a stále donekonečna rozširujú nečisté formy, zničujúce pre každého, kto je svojím duchom slabý na to, aby dokázal odolať ich atakom, spätne sa vracajúcim k ľuďom.

Je to celkom prirodzený dej zákona spätného pôsobenia. Na aké čisté alebo nečisté myšlienky sa vo vnútri naladíme, také slová formujeme. Tie následne ihneď vytvárajú formy, ktoré sa k nám zase vracajú podľa zákona rovnorodého. Pokiaľ teda bude žena otvorene túžiť po pravej ženskosti a vykročí na cestu za týmto ušľachtilým cieľom, celkom iste sa všetkým, čo k nej prichádza, začne zaoberať do hĺbky. Nepôjde len po povrchu, aby bola čo najrýchlejšie hotová s názorom na nejakú osobu či dej, ale sa bude snažiť hlbším skúmaním spoznať skutočný stav vecí. Tým sa už ladí na čistú, poctivú snahu o poznanie Pravdy, čo jej pomáha zachvievať sa v stále čistejších myšlienkach, umožňujúcich lepšie poznať skutočnosť danej veci. Tým je zároveň chránená pred rýchlou snahou odsúdiť blížneho. V takomto naladení potom zákonite nebude jazykový prejav ženy hrubý, drsný či povrchný. To nie je možné!


Krásna reč je prieplavom pokoja

Krásna a ušľachtilá reč, ktorá je naladená v harmonickom tóne, prináša nielen tomu, kto tak hovorí, ale aj všetkým ostatným vnútorný pokoj, a tým aj možnosť sústredeného počúvania. Taká reč by mala tiež šetriť množstvom mechanických a len výpomocných slov. Nesmie strácať smer a cieľ. Zároveň sa snaží o výstižnosť odovzdávanej myšlienky alebo odovzdávaného obrazu. Ak totiž chceme odovzdať druhým nejakú myšlienku, musíme byť zrozumiteľní. To znamená ujasniť si najskôr myšlienku, ktorú si dokážeme svojím duchom sformovať, do jasného obrazu. Potom už len stačí jednoduchými a krásnymi slovami popisovať ho druhým ľuďom. Tu presne a jasne platia Ježišove slová: „Vaša reč nech je áno alebo nie.“ To znamená, ľudia, šetrite svojimi slovami tak, aby ste dokázali jednoducho odovzdať dôležitú myšlienku a neplytvajte slovami na ničotnosti, ktoré svojou povrchnosťou odvádzajú človeka od toho, čo je dôležité, a prinášajú tak len skazu.

Iste sa vám teraz vybaví obraz žien, ktoré s neupraveným zovňajškom hodiny a hodiny klebetia o ničom, ohovárajúc nanajvýš svojich blížnych. Aké hodnoty tým asi vytvárajú, ako rozvíjajú svojho ducha a ako harmonicky a ušľachtilo pôsobia na svoje okolie? Odpoveď je jasná. No napriek tomu sú prázdnymi rečami naplnené steny veľkých obchodných centier a kancelárií.

K ženskému prejavu ušľachtilosti patrí teda neoddeliteľne ušľachtilý prejav reči. To všetko treba svojím duchom neustále rozvíjať. Je to nekončiaca práca, ktorá však prináša všetkým posilu pri napredovaní a dozrievaní ducha. Ďalším prejavom, ktorý často bezprostredne nadväzuje na hovorené slovo, je čin.

Ak chceme konať dobro a byť ušľachtilými ženami, ktoré si zaslúžia niesť meno žena, musíme sa naučiť plne rešpektovať túto postupnosť v zákonitom deji Stvorenia.


Cesta k ušľachtilej ženskosti Myšlienka – slovo – čin. Opačný postup nie je možný!

Najprv musíme dokázať vyladiť svoje vnútro na pokojné a čisté záchvevy, aby sme mohli prijať čistú myšlienku, čisté riešenie akéhokoľvek nášho prežívania. Na to, aby sme mohli túto myšlienku sformovať do hmoty, musíme vedieť previesť obraz, zachytený naším duchom, do slov alebo spracovať myšlienku rozumom, akým spôsobom sa má sformovať v čin. Slová často ani nemusia byť vyslovené nahlas, len nám prebehnú naším vnútrom. Potom už len ďalej udržať základný čistý záchvev, ktorý bol na začiatku, a môžeme konať. Tento dej môže prebehnúť v stotine sekundy, čiže nás to nestojí drahocenný čas, ako by mnohí mohli namietať. Ak sú pre náš čin potrebné slová, budú vždy čisté a zrozumiteľné, lahodiace uchu, čo môže priniesť pomoc a posilnenie.

Predstavte si zvuk, ktorý vydávajú hrnce, rútiace sa s hrmotom po schodoch. Aj takto znie niekedy reč ženy. Okrem obrovského množstva neusporiadaných slov má na tom zásluhu i hlučné rinčanie drsného ženského hlasu. A predstavme si, naopak, jemne zurčiaci potok, naplnený živou a čistou energiou, prinášajúci svojím zvukom lahodné osvieženie. Neznamená to, že by žena nemala hovoriť vôbec alebo že by azda mala sotva počuteľne šeptať. To by sme sa dostali do opačného extrému. Aj tu musí vládnuť radosť, prirodzenosť a tvorivá posila. Jedine neustále zušľachťovanie prirodzeného prejavu, vedeného čistými a ušľachtilými myšlienkami, nám ukáže jasný smer v našom napredovaní..


Rozpoznanie pokroku

To, či sme naozaj pokročili, sa ukáže najlepšie vtedy, keď potrebujeme rýchlo vyjadriť nejaké prežitie alebo reagovať v časovo stresujúcej situácii. V tej chvíli je vyradený rozum, ktorý je schopný ustrážiť si jednotlivosti prejavu v pokojných situáciách. Tak vystupuje do popredia celkom obnažený stav nášho ducha. Máme však možnosť spätne si všetko vo svojej mysli premietnuť a zhodnotiť, ako čisto sme obstáli vo svojom konaní a upevniť sa v presvedčení, že nabudúce to musíme zvládnuť lepšie.


Význam trpezlivosti

Aby sme to dokázali, musíme sa neustále, v každej chvíli snažiť o čo najušľachtilejší slovný prejav. Zo začiatku, kým si žena dokáže osvojiť krajšie slová namiesto tých, ktoré používala predtým, to bude pre ňu náročnejšie. Nejde len o krásu znejúcich slov, ale aj o ich čo najpresnejšie a najvýstižnejšie použitie, teda v prvom rade o citové zachvievanie obsahu pekne znejúcich slov.

Súčasnosť je poznamenaná veľkými neduhmi v používaní slov. Existuje mnoho nezmyslov, ktoré ľudia používajú bez toho, aby si toho boli vedomí. Ako veľmi rozšírený príklad uveďme spojenie: „Bolo to strašne krásne.“ Ak pôjdeme do hĺbky a zamyslíme sa nad znením tejto vety, zistíme, že v nej slovami protirečíme. Buď je niečo strašné, alebo krásne. Je to opäť len prejav povrchnosti, s akou sa dnes používa hovorené slovo. To vnáša medzi ľuďmi nedorozumenie a povrchnosť, následkom čoho vzniká nedôvera. V zaužívaných spojeniach reči dnešnej spoločnosti by sme našli mnoho takýchto príkladov.

Ak však spomalíme tok svojej reči a vopred sa zamyslíme nad tým, čo chceme povedať, budeme mať vždy snahu hľadať tie najvhodnejšie slová pre čo najpresnejšie vystihnutie našej myšlienky. Tým sa naša reč stane zrozumiteľnejšia a môže prinášať harmóniu, radosť a posilu. Slová teda vytvárajú nielen myšlienkové formy, ale prinášajú i určité vibrácie a žiarenia. Preto sú dnes mnohé deti, žijúce v záchvevoch slovných prejavov dnešných matiek, nervózne a agresívne. Je celkom prirodzené, že každá ďalšia generácia prináša svojím povrchným prístupom k hovorenej reči vzor svojim deťom. Niet divu, že vyjadrovanie dnešnej generácie je opäť o stupeň vulgárnejšie a hrubšie, ako bolo vyjadrovanie predchádzajúcej generácie. Aké rozhovory deti doma počúvali, také žiarenia a formy ich obklopovali v ich duševnom rozvoji počas celého detstva.


Sila ženského cítenia

Možnosť zmeniť tento začarovaný kruh má práve a predovšetkým žena, lebo je obdarená jemnejším cítením, ktorým dokáže oveľa citlivejšie zachytávať i nepatrné záchvevy nečistého myslenia. Najmä ak túži po pravom ženstve, ktoré má schopnosť prijímať svojím čistým naladením posilu zhora a odovzdávať ju celým svojím bytím ďalej, pre občerstvenie a zušľachtenie všetkých ľudských duchov.

Snažme sa teda zo všetkých svojich síl o osvojenie si ušľachtilého prejavu reči, ktorá je očistená od všetkých protirečení i hrubých prejavov a ktorá bez výnimky rešpektuje 2. prikázanie: Nevezmeš meno Božie nadarmo!

Nalaďme svoje myšlienky na čisté tóny, aby sme vždy dokázali toto všetko rozlíšiť. Dnešná spoločnosť už tak silno zakotvila všetky tieto zlozvyky vo svojom hovorovom prejave, že mnohí ľudia si často vôbec neuvedomujú, čo hovoria. Rozpoznávajme teda jasne, kedy k nám prichádza slovo hrubé či nevystihujúce našu myšlienku, a snažme sa presne zachytávať i slová, v ktorých ľudia skomolili najsvätejší pojem Boh, Ježiš a všetko, čo s týmito pojmami súvisí.

Aj svojím slovným prejavom, ako jedným z mnohých, dávajme svoje vrúcne čisté srdce, ktoré je tu druhým pre radosť a posilu. Všetko sa nám bude mnohonásobne vracať v nádhernom znení tónov šťastia, ktoré k nám potom budú môcť prúdiť zhora, pretože sa svojím prejavom budeme schopné naladiť na stále jemnejšie svetlé nitky nad nami.

Z takých myšlienok a slov môžu potom vyvierať tie najušľachtilejšie a najkrajšie činy, ktorými môžeme zúrodniť túto, tak veľmi zničenú Zem.


Martina Š.


Súvisiace články zo série - Cesta k ušľachtilej ženskosti:

1. Dosiahnutie presvedčenia chcieť sa stať pravou ženou

2. Znovuobjavenie čistého studu a s tým spojená zmena v odievaní

3. Myšlienky - slová - činy

4. Držanie tela

5. Zamestnanie - domácnosť

6. Ženské činnosti

7. Láska