Cesta k ušľachtilej ženskosti - 1. stupeňCesta k ušľachtilej ženskosti

Mnoho žien si kladie otázku, ako a prečo meniť svoje konanie, svoje pôsobenie. Ich otázky skrývajú zároveň i obavu z nemožnosti zmeniť niektoré svoje skutky v tomto drsnom svete. Aby sme sa mohli dopátrať k odpovediam na všetky tieto otázky, musíme začať od začiatku, od prvého stupienka na ceste k pravej ženskosti.Dosiahnutie presvedčenia chcieť sa stať pravou ženou


Prvým a základným stupienkom je pochopenie toho, prečo má žena na Zemi takú nezastupiteľnú a nádhernú úlohu. Po pochopení tohto stupienka môže potom žena vystúpiť na druhý, ktorý sa vyznačuje túžbou spoznávať túto úlohu vo všetkých maličkostiach a zároveň ju s radostným srdcom napĺňať v tomto drsnom svete.

Poďme teda k prvému stupienku a nechajme pred svojím zrakom plynúť obrazy ušľachtilej, pravej ženskosti. Aby sme mohli s istotou a presvedčením kráčať k naplneniu tejto úlohy, musíme najskôr nechať pred svojím zrakom vyvstať obraz ideálu, ktorý si postavíme na ten najvyšší stupeň. Zabudnime teda teraz na chvíľu, v akej dobe sa nachádzame, a predstavme si nasledujúci obraz.

Nádherným sformovaním Pravdy a tým celistvosti je rovnoramenný kríž. Jeho zvislé rameno sa zachvieva v aktívnom mužskom pôsobení a jeho vodorovné rameno je pôsobenie starostlivé – svojím spôsobom pasívne alebo tiež negatívne. Zvislé rameno je ako meč smerujúci k Zemi k priamemu, jasnému tvoreniu a budovaniu, naplnenému všetkými cnosťami rytiera, a vodorovné rameno pôsobí ako otvorená náruč plná nežnej harmónie a láskavej starostlivosti. Doplňuje sa tu teda celkom zreteľne a presne vyvážený aktívny a pasívny princíp. Budujúci mužský a starostlivý ženský. V tejto symbióze potom spoločne tvoria celok. To znamená, že mužské aktívne pôsobenie nemôže bez ženského pasívneho pôsobenia vydať všetku svoju silu na formovanie, pretváranie hmoty, na hrdinské a rytierske spravodlivé konanie. A ženské pasívne pôsobenie nemôže plne pôsobiť bez čistého konania mužov, ktoré dáva svojím pôsobením žene oporu a zároveň v nej vyvoláva vždy novú a silnejšiu túžbu byť ešte čistejšou a jemnejšou.

Prvý krok na ceste k napraveniu nesprávneho pôsobenia v princípe vzájomného doplnenia aktívneho a pasívneho musí však urobiť práve žena, ktorá je uspôsobená prijímať na to posilu zhora. Tú potom môže a má používať nielen pre svoje vlastné konanie, ale zároveň ju môže odovzdávať i mužom, aby aj oni mohli poznať ušľachtilosť a krásu. Až keď sa prostredníctvom ženského pôsobenia dotkne mužov ušľachtilosť a krása, môžu sa v nich naplno rozhorieť všetky rytierske cnosti. A verte, že silu na to má každá žena. Jej sila je však v tichosti pravej ženskosti, a nie v hlučnom toku mnohých slov.

Pôsobenie a úloha ženy je teda Stvoriteľom sformovaná ako niečo nádherné, čo vo svojej nežnosti dáva všetkým obrovskú posilu a silu, ktorú práve vďaka svojej jemnosti a nežnosti môže žena prijímať z jemných úrovní nad hmotou. Je teda uspôsobená na to, aby dokázala zachytávať nádhernú posilu z výšin a zakotvovala ju na Zemi. Je to pôsobenie blahodarné a nenahraditeľné. Ak sa žena dokáže naladiť na tieto slová a vytvoriť si pred svojím zrakom obraz nádhernej, ušľachtilej ženskosti, prežiarenej láskavosťou, nehou, ušľachtilosťou, pôvabom, múdrosťou, vznešenosťou a spanilosťou, môže si už v tejto chvíli začať vytvárať svoj obraz ideálu, ktorý jej zároveň bude prinášať posilu, oporu a často aj odpovede na to, ako sa v ktorej chvíli zachovať. Toto všetko je obsiahnuté v širokej škále temperamentov, a teda i ušľachtilé a nežné prejavy budú mať rôzne podoby odstupňovania. To všetko však možno naplniť v každom temperamente, v každom veku i v každom tele.

Až budete mať teda obraz ideálu ženskosti zakotvený v srdci tak pevne a silno, že už ani nebudete môcť vidieť ženskosť v inom spodobnení, potom sa priblížite k presvedčeniu napĺňať obraz ideálu pravej ženskosti bez ohľadu na usporiadanie našej spoločnosti, bez ohľadu na zaužívané princípy súčasnej doby, ktoré sa tak veľmi vzdialili od tohto nádherného a čistého obrazu. Až potom bude pred každou takou ženou stáť vždy len tento základný a pôvodný princíp ženského pôsobenia a pochybnosti o tom, či túto úlohu ženy nasledovať a s otvoreným zrakom hľadať všetky jemné maličkosti kvôli zušľachťovaniu svojej osobnosti, budú preč.

Najskôr si teda treba postaviť prvý stupienok ako základ pre ďalšie konkrétne pochopenie všetkých prejavov, ktoré patria k pravej ženskosti. Len v prípade, že je tento stupeň pevne postavený a čisto a vrúcne precítený so silnou túžbou napĺňať nádherné pôsobenie, ktoré nám bolo dané Stvoriteľom; vtedy, keď bude srdce ženy naplnené túžbou byť tou, ktorá opatruje a láskyplne ochraňuje, bude schopná pochopiť a prijímať všetky jednotlivosti, ktoré k ženskému pôsobeniu patria. Obráteným postupom to docieliť nemožno, pretože to by bolo len prázdnym napodobňovaním niečoho, v čom žena nevidí ten pravý a správny zmysel, ale uskutočňuje iba vonkajšiu formu ženského pôsobenia. Táto forma potom v sebe nemôže mať potrebnú pravú a čistú silu a pôsobí nepresvedčivo, nielen spätne na vnútro ženy, ale aj na jej okolie. Taktiež nie je potom schopná prijať ďalšie formy spojené s ženským pôsobením a jej rozum sa zaoberá len vyvracaním toho, prečo sa takto pôsobiť v dnešnej dobe nedá.

Veľkou pomocou k objaveniu prvého stupňa a pochopeniu, čo znamenajú všetky tie cnosti, ktoré sme uviedli, pomocou k pochopeniu tohto obrazu čistým vnútrom, je hudba.

Hudba krásna a harmonická. To v sebe nesú predovšetkým skladby klasickej vážnej hudby, ktoré boli prijaté autormi čistým duchom z krásnych čistých úrovní. Majú živý náboj a nežný pôvab, ktorý otvára nášho ducha a vedie ho k prežívaniu krásy. Krása je ďalším dôležitým pomocníkom. Avšak musí to byť pravá krása, ktorá je nemenná, čistá, ušľachtilá. Tú však treba čisto nájsť a prijať. Nechať sa ňou oblažiť a posilniť. A hlavne udržať si zdravý nadhľad nad všetkými súčasnými trendmi, ktoré sa ľuďom snažia predkladať názory na to, čo je krásne. Krásu musí každý človek vo svojom vnútri prežiť ako nádherný, oblažujúci dotyk niečoho až nadpozemského.

Pre nájdenie, pochopenie a upevnenie si prvého stupňa však netreba stále len počúvať hudbu a rozjímať v ničnerobení. Stačí chvíľa takého silného prežitia a človek hneď cíti, ako sa mu do žíl vlieva sila a plný elánu kráča v ústrety svojim povinnostiam. Stačí len nechať znieť túto hudbu svojím vnútrom a hneď uvidíte, s akou ľahkosťou a radosťou ide potom prekonávanie všetkých prekážok. Spočiatku to budú len krátke okamihy, ktoré si žena dokáže udržať ako naplnenie a presvedčenie, ale postupom času sa tieto okamihy začnú meniť na dlhšie chvíle a potom dni. Nebojte sa ani v tomto nezdaru. Táto cesta nie je v dnešnej dobe ľahká, ale stojí za to a treba sa o ňu usilovať s tým najkrajším predobrazom ideálu pred svojím zrakom. V momentoch, keď prežijete nádheru a posilu prichádzajúcu po cestách, ktoré ste mohli svojím srdcom otvoriť nahor, budete tak posilnené, že túžba po naplnení vašej úlohy bude stále silnejšia, až sa stane natoľko pevnou a nezlomnou, že vám bude pomáhať prekonávať všetky ťažkosti.


Martina Š.


Súvisiace články zo série - Cesta k ušľachtilej ženskosti:

1. Dosiahnutie presvedčenia chcieť sa stať pravou ženou

2. Znovuobjavenie čistého studu a s tým spojená zmena v odievaní

3. Myšlienky - slová - činy

4. Držanie tela

5. Zamestnanie - domácnosť

6. Ženské činnosti

7. Láska