Nevezmeš meno Hospodina, Boha svojho, nadarmo


Druhé prikázanie

Mojžiš

„...Veľké Meno, ktoré od človeka vyžaduje práve to najcitlivejšie zváženie pri používaní, má pre ľudstvo menšiu cenu ako deravá handra!...

...Nie je ťažké domyslieť si, aká žatva vzíde potom ľuďom z tejto sejby! Stvoriteľ nedal predsa svoje prikázania ľudstvu bezdôvodne! Veď za všetko, čo človek robí a hovorí, nesie vo Stvorení aj zodpovednosť! Je úplne jedno, že si túto zodpovednosť neuvedomuje! Ona samočinne a nepretržite pracuje ďalej a nakoniec... s istotou prinesie späť ovocie všetkého, čo človek vyslal do sveta.

Aj ľudská reč je činom, a preto vo svojom zachvievaní, rovnako ako vlny na vode, letia slová a pojmy hmotnými svetmi, aby sa následne vrátili k pôvodcovi, oblažené požehnaním, alebo zaťažené utrpením! Kto preto koná a hovorí bez toho, aby si uvedomil veľkú zodpovednosť, ktorá je s tým neoddeliteľne spojená, ten nech potom nereptá proti svojmu osudu!

Meno Najvyššieho by mohlo byť preňho tým najväčším pomocníkom vo všetkých chvíľach núdze a útlaku! Ľudia sami sú príčinou toho, že k nim Božia pomoc neprichádza vo chvíli, keď ju najviac potrebujú. Zúfalé volanie Božieho Mena na pomoc sa vždy nevyhnutne zoslabuje práve všetkými predchádzajúcimi povrchnými strhnutiami tohto Mena, keď sa vyslovilo ľahkomyseľne, ako niečo bezcenné, bez vnútorného citu v myslení!...

...Nesmierna zodpovednosť dopadá na každého človeka aj vtedy, keď on sám svojím povrchným rozprávaním strháva Meno Božie v očiach iných ľudí! O to viac to platí v prípade ovplyvňovania najmenších detí, ktorých napodobňovací pud je každému dobre známy...

...Uvedomte si tiež, že druhé prikázanie sa vzťahuje aj na Meno Syna Božieho! Neodvažujte sa čo len jediný raz v živote dovolávať pomoci Kristovým Menom, Menom, ktoré ste predtým stokrát za hodinu ľahkovážne vypustili z úst! To platí aj pre tých, ktorí sa nazývajú veriacimi, ale v skutočnosti sú nimi iba navonok, nie vo svojom vnútri! Pamätajte, že Boh je Láska! On je však zároveň aj Spravodlivosť!

A táto Spravodlivosť nedopustí, aby zodpovednosť, ktorou sa človek dlhodobým zneuctievaním Mena Boh, Ježiš a Kristus zaťažil, odpadla od neho bez toho, že by ju do posledného písmena odčinil! Tým, že sa polepší nielen on sám, ale aj ľudia, ktorí pod jeho vplyvom porušovali druhé prikázanie! Cesta nahor nie je taká jednoduchá, ako sa človek nazdáva!...

...Vyžaduje si to nielen zmeniť postoj k Stvoriteľovmu Menu, ale aj vytrvať vo vážnom vyciťovaní, kedykoľvek, či sa toto Meno vyslovuje s úmyslom velebenia, či na pomoc sebe i druhým. S týmto vznešeným pojmom sa musí zaobchádzať s úctou a s vedomím jeho nesmiernej hodnoty!...“


úryvok z knihy „Zákony pre život na Zemi“


Súvisiace články:

Prvé prikázanie - Ja som Hospodin, Tvoj Boh! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!

Druhé prikázanie - Nevezmeš meno Hospodina, Boha svojho, nadarmo

Tretie prikázanie - Pamätaj, aby si deň sviatočný svätil!

Štvrté prikázanie - Cti otca a matku!

Piate prikázanie - Nezabiješ!

Šieste prikázanie - Nescudzoložíš!

Siedme prikázanie - Nepokradneš!

Ôsme prikázanie - Nepreriekneš krivé svedectvo proti blížnemu svojmu!