Ja som Hospodin, Tvoj Boh!


Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!


Mojžiš

...Boh je Božský! Pôsobí úplne nezávisle od Stvorenia, ktoré z Jeho milosti vzniklo až následne! Človek ako aj všetko nám známe stvorené, viditeľné i neviditeľné, je len jedným dielom tvorivého aktu Hospodina. To celkom zreteľne vyjadruje nutnosť odstupu medzi samotným Tvorcom a Jeho dielom. Hospodin je Stvoriteľ a Stvorenie je Jeho dielom! Tým je jasne vymedzená hranica! Človek žijúci vo Stvorení sa nikdy nemôže vyvinúť na stupeň rovnajúci sa Božskému.

Aj vo svojej najvyššej zrelosti a dokonalosti ostane vždy duchovným tvorom, ktorého hranice sú trvalo vo Stvorení! Toto Stvorenie je však miestom, ktorého skutočnú veľkosť si pozemsky úzko mysliaci a uvažujúci človek doteraz nedokázal správne predstaviť.

Pôsobenie duchovného druhu sa vo svojom trvalom rozvoji nikdy nekončí. Znovu a znovu sú Stvoriteľom pripravované nové časti Stvorenia pre pôsobenie zrelých duchov. Napriek tomu všetko ostáva v hraniciach Stvorenia, nad ktorým sa rozprestiera vysoko vo svojej nedostupnosti Božia ríša!...

...Druhá veta prikázania ďalej múdro varuje všetky pokolenia pred rozptyľovaním sa v živote voči prvoradej úlohe – poznávaniu Vôle svojho Tvorcu!...

...Často sa stáva, že niektorý vplyv prerastie z počiatočnej záľuby do takej miery, že získa nad človekom prevahu a stane sa tak preňho doslova „ovládajúcim bohom“. Toto zbožňovanie strháva človeka k závislosti, ktorej podriadi všetok čas, určený na svoj vnútorný rast. To, že koná nevedome, na veci nič nemení. Nakoniec podľahne jednej či viacerým návnadám. Nezáleží na tom, či je to spočiatku iba neškodná záľuba alebo takzvaný koníček, práca, šport, popularita, či významné postavenie! To všetko sú príklady označené prvým prikázaním za modloslužbu! Sú ozajstným uctievaním falošných bohov, ak čo len raz presiahnu prirodzené hranice!...

...Vy, ktorí to so sebou myslíte poctivo, vystríhajte sa preto vytvárania nezdravých modiel z čohokoľvek, čo vás na Zemi obklopuje!...“


úryvok z knihy „Zákony pre život na Zemi“
Súvisiace články:

Prvé prikázanie - Ja som Hospodin, Tvoj Boh! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!

Druhé prikázanie - Nevezmeš meno Hospodina, Boha svojho, nadarmo

Tretie prikázanie - Pamätaj, aby si deň sviatočný svätil!

Štvrté prikázanie - Cti otca a matku!

Piate prikázanie - Nezabiješ!

Šieste prikázanie - Nescudzoložíš!

Siedme prikázanie - Nepokradneš!

Ôsme prikázanie - Nepreriekneš krivé svedectvo proti blížnemu svojmu!