Nescudzoložíš!


Šieste prikázanie


Mojžiš

Za cudzoložstvo sa dnes považuje väčšinou to, keď sa niekto cudzí vlúdi medzi manželov a jedného z nich zvedie k neresti. Tým je podľa väčšiny ľudí význam šiesteho prikázania úplne vyčerpaný a viac sa ním preto nik nezaoberá. Mnohí sa k nemu stavajú s posmechom, pretože sa považujú za osvietenejších, než sú tí druhí, a sú presvedčení, že sa s týmto prikázaním raz a navždy vnútorne vysporiadali. Domnievajú sa, že sú snáď preto z nejakého nepochopiteľného dôvodu vyňatí z veľkého súkolesia Stvorenia v prípade tohto prikázania a že im z neho neplynie žiadna zodpovednosť. Ako veľmi sa mýlia!

Avšak to, čo majú väčšinou títo chytrí a pokrokoví ľudia na mysli, je v skutočnosti obsiahnuté v deviatom prikázaní, ktoré hovorí: „Nebudeš žiadostivý ženy blížneho svojho!“

Čo je teda potom mienené šiestym prikázaním: „Nescudzoložíš“?

Len si raz pozorne prečítajme slovo „nescudzoložíš“ – zdanlivo hovorí o niekom cudzom na lôžku. To ešte nie je úplné! Ak ho čítame naozaj správne, uvidíme celkom iný obraz. Toto prikázanie varuje pred odcudzením sa dvoch ľudí, ktorí dosiaľ vo vzájomnej láske zdieľali okrem iného aj spoločné lôžko. V skutočnosti sa v tomto prikázaní hovorí o nenarúšaní cituplného spolunažívania muža a ženy. Preto sa má cez toto prikázanie hľadieť s posvätnou úctou na každé spolunažívanie muža a ženy, ktorí sa vo vzájomnej láske milujú z hĺbky svojich duší! Takto je Stvoriteľom chránená každá čistá láska medzi mužom a ženou, ktorá vedie k ich spojeniu.

Taká láska je však vzdialená od toho, aby sa vybíjala len v telesných pudoch! Z nej tryská do okolia rýdzi cit dvoch milujúcich sa ľudí, ochotných priniesť jeden pre druhého akúkoľvek obeť. O tom predsa hovoria i mnohé nádherné príbehy z dávnych čias... Poznajú ich aj deti!

Takéto spojenie chráni Stvoriteľ šiestym prikázaním. Beda tomu, kto by sa pokúšal odlákať jedného od druhého z takého zväzku, či pre zábavu, zo žiarlivosti, závisti, alebo snáď preto, že tento láskyplný vzťah neberie ohľad na rozdielne pozemské a majetkové pomery, ako sa to, na nepochopenie rodičov i ostatného príbuzenstva, niekedy stáva!

Šieste prikázanie chráni čistú lásku ako posvätný dar Stvoriteľa, ktorý bol daný ľuďom na Zemi pre ich vzájomné dozrievanie v prežívaní vrúcnych citov, tak, ako je to možné iba v láskyplnom vzťahu medzi mužom a ženou.

Každý vzťah, ktorý planie touto vrúcnou, čistou láskou, má sa stať pre všetkých blížnych niečím posvätným, a tým nedotknuteľným v ovplyvňovaní zvonku!

Často sa však stáva, že práve čistý, cituplný súzvuk dvoch ľudí je tým najväčším tŕňom v oku pre všetkých, čo sami stratili schopnosť prežívať čosi podobné. Takíto ľudia potom vytrvalo útočia a neprestanú, pokým nevrátia zamilovaných na „reálnu pôdu“, kde môžu konečne dávať svoje rady do života. Rady, spočívajúce poväčšine v návodoch na správanie, ktoré je tou najrýchlejšou cestou k vzájomnému rozkolu a odcudzeniu! Títo radcovia a intrigáni sú preto najväčšími škodcami, voči ktorým ostro a jednoznačne vystupuje práve šieste prikázanie! Je to ľudský hmyz, parazitujúci na následnom cudzom nešťastí, ku ktorému sám zadáva podnet!

Vy, starí i mladí, vystríhajte sa vstupovať medzi muža a ženu, ktorých spája vrúcna láska! Staviate sa tým v protivenstve proti posvätnej ochrannej sile, ktorá vás musí v spätnom účinku zraziť a rozdrviť.

Vaše vlastné neznesiteľné vnútorné muky budú tým, čo si takýmto rúhavým konaním proti láske dvoch milujúcich sa ľudí na Zemi sami vypestujete! Neutíchajúca trýzeň bude odmenou, ktorá čaká na všetkých, čo sa previnili proti šiestemu prikázaniu a spôsobili odcudzenie láskyplného vzťahu muža a ženy.


Zákony pre život na Zemi (© Volání, s. r. o.)


Súvisiace články:

Prvé prikázanie - Ja som Hospodin, Tvoj Boh! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!

Druhé prikázanie - Nevezmeš meno Hospodina, Boha svojho, nadarmo

Tretie prikázanie - Pamätaj, aby si deň sviatočný svätil!

Štvrté prikázanie - Cti otca a matku!

Piate prikázanie - Nezabiješ!

Šieste prikázanie - Nescudzoložíš!

Siedme prikázanie - Nepokradneš!

Ôsme prikázanie - Nepreriekneš krivé svedectvo proti blížnemu svojmu!