Nepokradneš!


Siedme prikázanie


Mojžiš

Koľko je na zemi ľudí, ktorí toto prikázanie aspoň raz v živote neporušili? Áno, každý vie, že to, čo je vo vlastníctve iného človeka, nie je možné bez dovolenia brať. No koľko postranných, nepriamych ciest vedie k tomu, aby sa napokon podarilo získať aspoň časť majetku niekoho druhého! Je predsa také lákavé, zosnovať plány tak, aby nakoniec niečo z cudzieho majetku uviazlo v rukách toho, kto si ho vyhliadol.

Siedme prikázanie však hovorí proti okrádaniu iných! Hovorí všeobecne! Nie je tak prikázaním posudzovaný vlastný skutok, ale úmysel!

Teraz sa ohliadni, človeče, či aj ty nie si nakoniec zlodejom, či už z vlastnej vôle, alebo z popudu ľudí, pre ktorých možno pracuješ.

Poďme však ďalej: k vlastníctvu osoby nepatrí len hmotný majetok, ktorý spravuje, ale aj všetko to, čo nie je na prvý pohľad samo osebe viditeľné. Patrí sem celé osobné vlastníctvo človeka, ako je povesť, postavenie, jeho vnútorné prežitia a ideály.

Teraz znova preskúmaj, či sa aj v tom môžeš bez strachu postaviť pred siedme prikázanie a prehlásiť, že si čistý, nevinný. Len sa raz obzrime naspäť! Kto odolal pokušeniam, keď za žiadnych okolností nemal vyzradiť vnútorné tajomstvá blížneho? Kto nikdy nedal niečo z osobného života priateľa, spolupracovníka, známeho k dispozícii iným ľuďom, často práve s úmyslom otriasť jeho dôverou, znížiť ho v očiach ostatných, alebo aspoň ako upozornenie či varovanie? To všetko je predsa tiež okrádaním! Prezrádzanie dôverností o druhom človeku bez jeho súhlasu je otrasením hodnoty jeho osoby!

Koľkí na pohľad bezchybní a bezúhonní ľudia sú v tomto smere odrazu ťažkými vinníkmi! Od najmenších detí až po starcov, všetci dnes rúhavo prehliadajú varovanie siedmeho prikázania. Proti tomuto prikázaniu nie je nič platné ospravedlňovanie, že sa na to dnes už tak úzkoprso nepozerá, že to predsa k životu na zemi patrí! Rovnako tvrdenia, že v oveľa väčšej miere ako jednotlivci porušujú toto prikázanie noviny a časopisy, sú naivnými výhovorkami, pretože práve títo široko pôsobiaci hlásatelia pracujú podľa záujmu svojich užívateľov – poslucháčov a čitateľov. Je teda zrejmé, že aj samotní príjemcovia správ sú zapletení do hustých vlákien osudu, ktorý na nich musí dopadnúť mocným úderom siedmeho prikázania. Ono rovnako ako aj všetky ostatné prikázania Mojžišovho Desatora obracia sa na človeka vždy jedine ako na samostatnú bytosť, ktorá si svojím myslením a konaním tká svoj vlastný životný osud! V múdro zariadenom diele Stvorenia nič neostáva bez odmeny či odplaty! Ani to najmenšie neostane nezaznamenané a nakoniec sa aj ono vráti k svojmu pôvodcovi, ktorý ho uviedol do života!

Dávajte si preto pozor, vy, ktorí to so sebou myslíte vážne a poctivo, aby ste v konečnom triedení na zemi neboli označení za opovrhnutiahodných lupičov a zlodejov, ktorí neváhali dennodenne prekračovať siedme prikázanie.


Zákony pre život na Zemi (©Volání, s. r. o. )


Plnenie tohto prikázania má zároveň ten účinok, že sa prebudí cit stále viac a pestujú sa jeho schopnosti. Človeku sa tým dostáva pravej znalosti ľudí, ktorú stratil len z pohodlia. Náhle stráca všetko mrtvé a strojové a stáva sa sám opäť živým človekom. Vznikajú tak skutočné osobnosti, zatiaľ čo dnešné vypestované masové zviera „človek“ sa musí stratiť a vymiznúť.

ABD-RU-SHIN: „Desatoro Božích prikázaní“


Súvisiace články:

Prvé prikázanie - Ja som Hospodin, Tvoj Boh! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!

Druhé prikázanie - Nevezmeš meno Hospodina, Boha svojho, nadarmo

Tretie prikázanie - Pamätaj, aby si deň sviatočný svätil!

Štvrté prikázanie - Cti otca a matku!

Piate prikázanie - Nezabiješ!

Šieste prikázanie - Nescudzoložíš!

Siedme prikázanie - Nepokradneš!

Ôsme prikázanie - Nepreriekneš krivé svedectvo proti blížnemu svojmu!