Cti otca a matku!


Štvrté prikázanie

Mojžiš

Tak ako to je pri všetkých prikázaniach, rovnako aj slová štvrtého prikázania musia byť pochopené do hĺbky! V prvom rade treba správne zvážiť, čo zahrňuje pojem ctiť si.

Pre každého dôsledne zmýšľajúceho človeka je pochopiteľné, že tam, kde chceme hovoriť o úcte, tam sa musia nachádzať hodnoty, ktoré si možno vážiť a ctiť! Tým je hneď vylúčené povrchné uplatňovanie tohto prikázania!

Ako si dieťa môže vážiť svojich rodičov, keď vo svojom prebúdzajúcom sa svedomí vidí neprávosti, ktoré sú v mnohých rodinách často na dennom poriadku! Vzájomné klamstvá, hádky, hrubé osočovanie a iné prejavy nevraživosti vyskytujú sa nápadne často medzi dnešnými manželmi, z ktorých mnohí sú navyše aj rodičmi! Je preto jasné, že toto prikázanie bude v prvom rade požadovať vytvorenie ozajstného domáceho zázemia, kde vládne vzájomná harmónia a kde sa obidvaja rodičia snažia plniť všetky prikázania. Tam, kde to chýba, nemožno potom nasilu požadovať, aby si dieťa ctilo otca a matku! Z tohto pohľadu by to znamenalo vyžadovanie slepej poslušnosti bez vnútorného presvedčenia dieťaťa!

Všetky prikázania sú však Bohom dané ľuďom preto, aby s nimi mohli byť slobodne v harmónii! Každý človek je obdarovaný schopnosťou poznávať, čo je správne! A to jediné od neho všetky Božie prikázania zrozumiteľne vyžadujú!

Štvrté prikázanie teda znamená, že najskôr sami rodičia musia splniť vážnu úlohu – byť svojim deťom vzorom, ktorý je hodný, aby ho deti s úctou a poslušnosťou nasledovali. Až potom, keď rodičia splnia túto požiadavku, môže byť prikázanie správne uplatňované voči deťom! Poslanie rodiča prináša povinnosti a tým aj zodpovednosť za naplnenie otcovstva a materstva. Len tam, kde je najskôr napĺňaný vysoký zmysel pojmov otec a matka, má byť uplatňované štvrté prikázanie voči deťom!

Tam, kde sa rodinný život vyvíja v dokonalej harmónii, kde sa rodičia vzájomne milujú v zmysle vysokého ideálu lásky muža a ženy, iba tam možno očakávať, že deti budú robiť svojim rodičom radosť, budú počúvať ich rady a varovania a rozvíjať sa prirodzene podľa ich každodenného príkladu. Beda však dieťaťu, ktoré svojou tvrdohlavosťou a neposlušnosťou naruší harmóniu rodiny! Štvrté prikázanie doľahne naň celou váhou! Následky ponesie i v dospelosti!

Ešte raz treba pripomenúť: štvrté prikázanie sa musia naučiť správne dodržiavať najskôr všetci otcovia a matky! Akékoľvek prekračovanie zdravej miery, či je to alkohol, hrubosť vo vyjadrovaní, zanedbávanie zovňajšku, či, naopak, módne bláznovstvo v odievaní, poškodzovanie vlasov a kože, všetko je rovnako vážnym porušovaním Božieho prikázania!

Boh dal ľuďom toto prikázanie v múdrom poznaní veľkej úlohy rodičovstva! Práve rodičia rozhodujú nenahraditeľnou mierou o tom, či svojou výchovou prebudia v dieťati lepšie vlohy a vlastnosti, ktoré si so sebou prinieslo. Nie slovami, napomínaním či káraním, ale vlastným vzorom, ktorým rodičia pôsobia na svoje deti najsilnejšie z celého okolia od prvých hodín počatia! Oni sami predsa prijali zodpovednosť za milostiplné splnenie želania mať spoločne vo vzájomnej láske dieťa!

Koľkým ľuďom bol tento vzácny dar odoprený! To jasne poukazuje na to, aká hodnota v tom spočíva. Prečo sa teda mnohí z takto obdarovaných rodičov správajú po čase tak, ako by im bol tento dar na obtiaž? Veď si to všetko mohli a mali najskôr dobre rozmyslieť! Kto odmieta vziať na seba zodpovednosť, vyplývajúcu z dodržiavania štvrtého prikázania, ten nech radšej s túžbou a rozhodnutím stať sa rodičom zatiaľ počká! Uchráni tak seba i svoje deti od mnohých bolestivých prežití!

Cti otca a matku! Toto prikázanie má omnoho širší okruh pôsobenia, než mu ľudia v dnešnej dobe pripisujú! V žiadnom prípade nemá byť nástrojom sily a nátlaku na deti! Stvoriteľ by niečo také ľuďom nikdy nenariadil! Všetky prikázania pôsobia trvale spravodlivo a vo svojej všeobsiahlosti sa týkajú len toho, čo je nesprávne, nech ide o ktorúkoľvek oblasť!

Raz sa musí vzchopiť k lepšiemu a vzornejšiemu životu otec alebo matka, inokedy sa toto prikázanie vzťahuje prísne a neúprosne na nevhodné správanie dieťaťa! Preto v prvom rade vy, rodičia, otcovia a matky, dbajte na jeho dodržiavanie, aby ste vychovávali svoje deti svojím vlastným príkladom a na spoločnej ceste životom boli pre ne vzorom! Potom bude pri vašom rodinnom stole trvalé požehnanie, ktoré nezakalia ani tie najsilnejšie búrky doliehajúce zvonku!


Zákony pre život na Zemi (© Volání, s. r. o.)


Súvisiace články:

Prvé prikázanie - Ja som Hospodin, Tvoj Boh! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!

Druhé prikázanie - Nevezmeš meno Hospodina, Boha svojho, nadarmo

Tretie prikázanie - Pamätaj, aby si deň sviatočný svätil!

Štvrté prikázanie - Cti otca a matku!

Piate prikázanie - Nezabiješ!

Šieste prikázanie - Nescudzoložíš!

Siedme prikázanie - Nepokradneš!

Ôsme prikázanie - Nepreriekneš krivé svedectvo proti blížnemu svojmu!