Pamätaj, aby si deň sviatočný svätil!


Tretie prikázanie

Mojžiš

...Kto raz prežil hodinu pobožnosti s otvoreným duchom, ten vie, čo znamenajú slová posvätenie sviatočného dňa! Vie, že posvätenie nespočíva iba vo chvíľach samotnej pobožnosti, ale že sa týka i niečoho iného.


Posvätenie sviatočného dňa spočíva predovšetkým v tom, že človek vnútorne zužitkuje celý deň na usporiadanie svojich citových a myšlienkových prežití z predchádzajúcich pracovných dní. Nemôže sa tým zaoberať v priebehu pobožností, kedy sa jeho duch v plnom otvorení rozprestiera pred stupňami, ktoré vedú k Najvyššiemu!...

...Tým nie je myslené, aby človek trávil čas v bezvýchodiskovom hĺbaní nad svojimi chybami a nedostatkami! Tento čas má venovať najmä premýšľaniu o slovách, ktoré si smel vypočuť pri pobožnosti.

Ak o tých slovách správne uvažuje, potom iste nájde uplatnenie ich obsahu vo svojom každodennom živote! Získa tým konečne odpoveď na mnohé otázky! Stále zreteľnejšie bude sa pred ním rozprestierať jeho vlastná životná cesta. Odrazu vidí, že každá, akákoľvek ťažká situácia má riešenie! Riešenie, ktoré je úplne v súlade so Zákonmi Stvorenia, s Vôľou Stvoriteľa!...

...Osviežený, s novou silou kráča človek v nasledujúcich dňoch v ústrety všetkým zážitkom, aby sa potom v najbližší sviatočný deň smel opäť spojiť s Pravdou a v tichom sústredení vyťažiť klenoty zo všetkých prežití predchádzajúcich dní. Opakované osvojovanie si toho všetkého vedie človeka k stále vrúcnejšiemu velebeniu Stvoriteľa, k velebeniu, ktoré nepotrebuje slová ani formy, ktoré je niečím osobným a nedotknuteľným!

Tým človek napĺňa význam a zmysel tretieho prikázania! Stáva sa čoraz prebudenejším v duchu! Je múdrejší pri všetkých svojich rozhodnutiach! Stáva sa prirodzenou osobnosťou, ktorá nepotrebuje pre svoje dozrievanie nejakú mimoriadnu vonkajšiu podporu, aby uniesla ťarchu a zodpovednosť za svoj život!...“


Úryvok z knihy "Zákony pre život na Zemi"


Súvisiace články:

Prvé prikázanie - Ja som Hospodin, Tvoj Boh! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!

Druhé prikázanie - Nevezmeš meno Hospodina, Boha svojho, nadarmo

Tretie prikázanie - Pamätaj, aby si deň sviatočný svätil!

Štvrté prikázanie - Cti otca a matku!

Piate prikázanie - Nezabiješ!

Šieste prikázanie - Nescudzoložíš!

Siedme prikázanie - Nepokradneš!

Ôsme prikázanie - Nepreriekneš krivé svedectvo proti blížnemu svojmu!