Ľudská spoločnosť VI


Prečo riešime veci, ktoré sme na Zemi pôvodne riešiť nemali?


Prečo riešime veci, ktoré sme na Zemi pôvodne riešiť nemali?

Pozemský život! Obrazy, tvary, myšlienky, ideály, vzory – scéna od začiatku až do konca preplnená najrozmanitejšími druhmi foriem. Vplývajú na nás od najútlejšieho detstva, vytvárajú náš životný štýl.

Formy každej etapy spoločnosti neklamne svedčia o smere úsilia jej väčšinovej časti. Kam sa posúvame svojím chcením, svojimi túžbami, také sú aj všetky najskôr neviditeľné a následne viditeľné formy, ktoré nás obklopujú.

Čo všetko nám hovoria o dnešnej dobe, v ktorej žijeme na Zemi? Spejeme k stále väčšej mnohopočetnosti a zložitosti. Avšak s pribúdajúcim množstvom sa zároveň stráca pôvodná hĺbka týchto foriem. Stráca sa ich pôvodná sila a význam v živote človeka. Kvantita vzrastá na úkor kvality!

S kvantitou nastupuje nevyhnutne povrchnosť, plytkosť a obzvlášť prázdnota. Z viditeľných foriem okolo nás sa tak s každým ďalším dňom stráca aj podiel múdrosti a poznania. Spolu s tým miznú opory, ktoré potrebujeme nachádzať práve v uvedených formách, aby sme si mohli udržať pozitívne naladenie a dôveru v existenciu jednoduchých pevných princípov – ako zábradlie strmého schodiska, po ktorom je nám dané v živote stúpať.

Toto podporné zábradlie však povrchnosť, parazitujúca na povrchných formách okolo nás, demontovala a odhodila nabok ako nepotrebnú a brzdiacu prekážku.

Plytkosť foriem na nás dolieha svojou kvantitou zo všetkých strán. Množstvo zákonov a paragrafov je takého druhu, že zároveň s nimi sú ustanovené desaťtisíce výnimiek, ktoré principiálne popierajú ich pôvodný zmysel.

Obrovské kvantum informácií sa na nás ženie aj z médií. Podobne ako nezastaviteľný prúd napuchnutej dusivej hmoty, ktorá je v skutočnosti len neustále dookola už stokrát či tisíckrát vymlátenou prázdnou slamou.

Stále rýchlejšie sa množí produkcia filmov, literatúry či umenia ako celku. Aj ich krátka životnosť obnažuje väčšinou len vnútornú prázdnotu a plytkosť. Česť všetkým zriedkavým výnimkám!


Svojou početnosťou stratili spoločenské formy, ktoré nás obklopujú, všetku svoju predchádzajúcu hĺbku a význam. Preto z nich už nemožno čerpať prirodzenú posilu a osvieženie na duchovný vzostup. Vzostup, ktorý je v skutočnosti pre nás tým najdôležitejším, kvôli čomu sme tu na Zemi.

Ako svedčí aj predchádzajúci článok, namiesto starostlivého a zodpovedného zaobchádzania s pôvodne čistými formami sme si z nich v priebehu posledných storočí na Zemi vytvorili zmes. Tá nás veľmi ľahko môže celkom pohltiť a doslova otráviť tak, že nám nezostane viac síl na hľadanie jednoduchých a pevných princípov, umožňujúcich získanie múdrosti a nadhľadu. Tam, kde sa s vypätím všetkých síl presekáme o niekoľko centimetrov dopredu, narazíme opäť len na nové formy ako produkty zmäteného ľudského pôsobenia v hmote.

Hoci sa činnosť médií zdá miliónom ľudí akokoľvek napomáhajúca v ich živote, takmer vždy je len omieľaním spomínaných obsahovo vyprchaných foriem. Ich rastúci počet mení síce svoj vzhľad, tvar a farebnosť, avšak neobsahuje skutočný základ zmyslu života tým, že by hovorila o zmysle poznania pravého dôvodu existencie človeka na Zemi!

A pretože sami vydavatelia a prevádzkovatelia médií vedia o prázdnote svojich produktov, siahajú stále častejšie po extrémnych formách len kvôli tomu, aby nimi zaujali. Zdivočenie, ktoré sa v tom z roka na rok očividne prejavuje, súčasne naznačuje, že sa s istotou blížime k vyvrcholeniu, keď bude pôvodná múdrosť o živote roztrhaná na márne kúsky a rozbitá na črepinky, z ktorých zakrátko zmiznú aj posledné kvapky etiky a ľudskej dôstojnosti.

Tento koniec však pravdepodobne so sebou strhne aj všetkých tých, ktorí na dnešných mediálnych a spoločenských formách myšlienkovo visia ako na jedinom zdroji výkladov o živote a o svete.

Milióny ľudí sa potom budú pýtať: „Prečo nám nebola skôr povedaná Pravda?“. Pravda – Poznanie je pritom dnes na dosah každému človeku. Aj dnes, teraz, v tejto chvíli! Len sa medzi onou divokou mnohopočetnosťou všetkých dnešných foriem podobá viac na neatraktívne, nenápadné a jednoducho vyzerajúce stavby z obyčajného materiálu. Slová ako Stvorenie, Zákony Stvorenia, Pravda, Svetlo, Božia Vôľa, Boh považujú sa dnes za menej hodnotné ako čokoľvek iné.

V skutočnosti sa však z pravého Poznania, z Poznania o súvislostiach medzi týmito pojmami, nevytratilo dodnes ani to najmenšie, čo je v nich obsiahnuté. Každý z týchto pojmov vnáša do sveta na Zemi nepochopiteľnú silu a povznesenie. Človek musí len tým správnym smerom nájsť zachvievanie, ktoré obsahujú, zachvievanie, ktoré súčasne prináša pevnosť a istotu pravého Poznania.

Kvalitu múdrosti môžeme nachádzať len v tom najjednoduchšom zachvievaní čistých foriem. V množstve a pestrosti sa musíme namáhavo prehrabovať rovnakým spôsobom, ako keď sa hľadá zlato v už niekoľkokrát prebranej hlušine. Že je to pre prevažnú väčšinu ľudí stále ťažšie a beznádejnejšie, ukazuje, ako dnešné formy v spoločnosti ľudí duchovne unavujú a otupujú namiesto toho, aby prinášali osvieženie.

Človek, ktorý chce vo svojom živote nájsť pevnú pôdu pod nohami v túžbe spoznať zmysel života, a tým východisko toho, načo tu vôbec žijeme, mal by sa najskôr naučiť hľadieť prostredníctvom foriem do ich pôvodného základu.

Tým zosilnie jeho schopnosť vyhýbať sa formám, ktoré podobne ako divá zver len číhajú na toho, kto sa nimi bude zaoberať kvôli ich zovňajšku. Žiaľ, takých ľudí je najviac! Stále znovu a znovu prijímajú formy vytvorené druhými bez toho, aby premýšľali o tom, prečo a na aký účel boli vytvorené.


Kto túži po získaní pravého Poznania o živote, musí sa naučiť správne rozlišovať v ponuke všetkých foriem, prúdiacich okolo neho. Zistí, že deväť desatín dnešných foriem je úplne zbytočných. Sú vytvorené len z neznalosti alebo na základe úmyselného zavádzania tými, ktorí chcú okrádať druhých o čas, peniaze a silu, takú potrebnú práve pre bdelosť na ceste k duchovnému vzostupu.

Formy, tvary, zvuky, obrazy! Obklopujú nás tu na Zemi od nášho narodenia až do pozemského konca. Mali by sme sa naučiť správne sa medzi nimi orientovať, lebo dar života, možnosť žiť na Zemi je niečo nesmierne cenné, hodnotné, čo sa nesmie vyplytvať na bezcennosť a jalovosť. Plnohodnotné – uvedomelé bytie človeka na Zemi otvára cestu na ďalší postup k Svetlu, k úrovniam, v ktorých pominuteľnosť a prázdnota neexistuje.

Formy, ktoré sú v úrovniach Svetla, sú so svojou oblažujúcou a občerstvujúcou nádherou večné. Kto je schopný položiť si to ako meradlo vedľa foriem zachvievajúcich sa teraz na Zemi, ten celkom iste rýchlo zmení svoj prístup k životu.


Prevzaté z www.ao-institut.sk (redakčne upravené)Súvisiace články zo série - Ľudská spoločnosť

Budúci vývoj Zeme

Preseknutie bludného kruhu – impulz k premene spoločnosti

Solidarita

Je možné prekonať súčasný svetový systém?

Môže byť pozemský svet iný?

Prečo riešime veci, ktoré sme na Zemi pôvodne riešiť nemali?

Svetový trhový systém a jeho budúcnosť