Ľudská spoločnosť 2


Preseknutie bludného kruhu – impulz k premene spoločnosti


Ľudská spoločnosť 2

Základným východiskom pre zmenu celkového stavu spoločnosti je človek sám ako osobnosť, prirodzene spoluvytvárajúca stav spoločnosti. Stav a úroveň spoločnosti neurčujú iní, zdanlivo nedostižní „vyvolení“, ktorí by presadzovali svoje vízie a predstavy o riadení spoločnosti bez ohľadu na ostatných. Pripustenie takýchto konšpiračných domnienok by znamenalo popretie vysokej duchovnej hodnoty každého človeka.

A táto duchovná hodnota je skutočnou energiou – umožňujúcou človeku pôsobiť nielen na rovine fyzikálnej či na úrovni myšlienkového potenciálu. Práve ona je tým najsilnejším, čo každý človek ovláda na úrovni, dosiaľ ukrytej pozemskému zraku. Je vnútornou duchovnou citovou silou, vyvierajúcou zo základnej podstaty každého človeka. Táto podstata je zvonku, inými ľuďmi neovplyvniteľná, nezničiteľná, pokiaľ to človek sám z nejakého dôvodu nepripustí. Duch je v skutočnosti tu na Zemi dosiaľ ešte stále nepoznaným rozmerom človeka. Je pritom zároveň tým najmocnejším, čím človek vládne, ak však sám neprenechá túto silu vo svojej vlažnosti zoslabnúť.

Duch – jeho nadšenie má nepredstaviteľnú silu prebúdzať radosťou a čistým odhodlaním a zapaľovať v iných vôľu spolupracovať. Čistota a opravdivosť hľadania Svetla – harmónie je spolu s nadšením podmienkou každého individuálneho, rovnako ako aj celospoločenského úspechu. Ak teda nejaký človek dôjde pri poznávaní súvislostí k poznaniu veľkého diela Stvorenia a postupne v ňom spozná účinkujúce zákonitosti, potom práve svojím nadšeným pritakávaním týmto Zákonom môže na duchovnej úrovni k Zemi privádzať Svetlé pomoci a posily nevídaného druhu, ktoré môžu napokon účinne dopomôcť k preseknutiu nekonečného bludného kruhu bezvýchodiskovosti, dosiaľ tragicky zvierajúceho súčasnú spoločnosť.

Každý z nás sa tak smie priamo podieľať na duchovnej – pre pozemský zrak pritom neviditeľnej úrovni – na veľkom diele ozdravenia života v spoločenskom usporiadaní štátov, svetadielov, celej Zeme bez ohľadu na to, kde sa nachádza!

Dnešný, u mnohých tak zjavne badateľný fatalizmus, hraničiaci s odovzdanosťou a ľahostajnosťou voči spoločenskému usporiadaniu, musí byť už raz konečne rozťatý a odsunutý nabok. Teraz je na mieste duchovné prebudenie. Už je najvyšší čas!


Každý, kto si uvedomuje pravý duchovný pôvod svojej osobnosti, môže tiež spoznať, aká nesmierna sila spočíva vo vlastnostiach ducha – sila citu. Sila citu dokáže privádzať svetlé pomoci z výšin Stvorenia a Raja až sem k Zemi, aby práve tieto pomoci pôsobili ďalej svojou nádherne uzdravujúcou a osviežujúcou magnetickou posilou na ostatných ľudí.

Hodnota človeka ako jednotlivca v spoločenskom usporiadaní závisí od jeho vnútorného duchovného pohybu – od intenzity a zrelosti jeho duchovného súzvuku so Zákonmi Stvorenia.

Vnútorná i vonkajšia čistota a zrelosť sú tými najvyššími hodnotami, ktoré smie na Zemi dosiahnuť každý!

Sila vnútorného presvedčenia človeka, vyplývajúca z harmonického súzvuku so zákonitosťami, pracujúcimi vo Stvorení, je silou, ktorej dosah nebol ľudstvom nikdy na Zemi využitý ani len z jednej desatiny. Celý vesmír pritom hovorí svojím pohybom a vývojom o jedinom: harmónia – rovnováha je najväčšou dokonalou silou, pôsobiacou v Zákonoch celého vesmíru.

Harmóniu však možno na duchovnej rovine nazvať Svetlom – Pravečnou, nevyčerpateľnou silou, pôsobiacou v celom Stvorení; silou, ktorá v najrozličnejších premenách vždy len uskutočňuje Vôľu Stvoriteľa.

A každý človek sa smie svojím duchovným pôvodom k tejto sile pripájať, čerpať z nej pre seba i pre druhých.

Utváranie ľudského spoločenstva sa teda v skutočnosti neodvíja od momentálneho systému vlády, ktorý v spoločnosti hmotne, viditeľne pôsobí, ale možno povedať, že práve onen momentálne viditeľný systém je prejavom momentálnej schopnosti vedieť využívať svetlé sily prostredníctvom jednotlivcov v danom štáte či na celej Zemi.

Snažiť sa o dosiahnutie znalosti Zákonov Stvorenia v poznaní týchto súvislostí je prvoradou úlohou každého z nás.

Nakoľko sme my sami ako samostatné osobnosti, z ktorých sa skladá celok spoločenského ducha v štáte, naladení na súzvuk so Zákonmi Stvorenia, obsahujúcimi harmóniu, po ktorej trvalo túžime, natoľko je táto harmónia v nás a okolo nás a pôsobiac na druhých ovplyvňuje celkovú spoločenskú atmosféru v štáte. Má dokonca silu takého druhu, že dokáže zmeniť každý dočasný celospoločenský systém.

Skutočná sila duchovného potenciálu každého obyvateľa Čiech či Slovenska je naozaj nepoznaná, nepremožiteľná energia, ktorá má schopnosť privodiť nakoniec i premenu k lepšiemu v celkovom spoločenskom usporiadaní. Len ju treba nájsť, prebudiť a začať tiež správne využívať. K správnemu využívaniu prirodzene patrí:


Vedomé, viditeľné prihlásenie sa k svetlým hodnotám, k hodnotám morálnym a etickým v každodennom úsilí v živote. A rovnako sa musí zmeniť doterajšia, nepochopiteľne zažitá domnienka – a to ničím nepodložená predstava mnohých, že svetlé hodnoty majú všade ustupovať pred ničiacou a všetko rozleptávajúcou deštrukciou a disharmóniou!

Je čas napraviť túto falošnú domnienku, ktorú zasialo na Zemi temno v snahe podsunúť do vedomia ľudí, že všetko svetlé a čisté zároveň slabošsky ustupuje vždy, kedykoľvek hrozí stret čistoty so špinavosťou.

Avšak správny postoj je celkom iný. Svetlé hodnoty, hodnoty ducha a čistého človečenstva, musia byť tými, ktoré sa konečne presadia celospoločensky na všetkých stupňoch nášho každodenného života!

Len konečne odvážne vpred!

Preč s každým váhaním, ku ktorému patrí ešte jedna zvláštna domnienka – domnienka, že hovoriť otvorene o duchovných hodnotách v ľudskom živote je nevhodné, že materiálne založení ľudia sa budú niečomu takému vždy len s pohŕdaním posmievať.

Odstráňme raz a navždy v sebe tento zvláštny dusivý tlak, ktorý podlamuje všetku silu vlastného sebavedomia. Hovoriť o duchovných hodnotách je niečím celkom prirodzeným! A to preto, že v celom Stvorení je to presne tak isto! Vo všetkých svetlejších úrovniach je prežívanie duchovného vnímania hodnôt niečím celkom samozrejmým, ba čo viac, na všetko, čo sa duchovnému prežívaniu vzďaľuje, sa v týchto úrovniach Stvorenia, naopak, hľadí ako na nezrelé, nedostatočné, ako na to, čo nevyhnutne potrebuje pomoc.

Hovoriť o duchu, o cite, hovoriť o harmónii, Svetle a tiež o Bohu v tom najčistejšom a najušľachtilejšom podaní je i v dnešnej dobe namieste!

Ak sa má preseknúť bludný kruh bezvýchodiskovosti, musia s tým začať všetci, ktorí už vnímajú chod veľkých Zákonov Stvorenia ako niečo neoddeliteľné od ich prežívania vo všetkých malých i veľkých etapách života.

Poznanie o Zákonoch Stvorenia je základom pre pochopenie vlastného života človeka! Bez neho sa bude človek i celá spoločnosť stále znovu točiť dookola v kruhu večných osudových rán a ťažkostí. Oslobodenie a vzostup spočíva len v poznaní Zákonov Stvorenia a tým tiež všetkého, čo súvisí s ich pomáhajúcim pôsobením. Jedine pochopenie a prežitie pôsobenia všetkých súvislostí, vyplývajúcich z účinkov Zákonov Stvorenia, citom, dáva človeku silu na zmenu k lepšiemu. Rovnako je to aj s celým spoločenským usporiadaním. Východisko teda existuje a je neustále k dispozícii, v skutočnosti na dosah každému. Treba len naozaj chcieť.

Povedzte to všetkým, ktorí konečne hľadajú Svetlo vo svojom živote. Nezamlčujte to, čím Váš duch prekypuje. Jedine tak bude môcť začať svitať na lepšie časy v spoločenskom usporiadaní života na Zemi.

Jedine tak bude možné zastaviť doterajšie pôsobenie deštrukčných účinkov, obklopujúcich väčšinu politicko-spoločenských systémov na Zemi!

Energia ducha v spojení so Svetlom je mnohonásobne silnejšia než myslenie väčšiny ľudstva, ovládané doteraz povrchnosťou a pohodlnosťou.

Nadšenie človeka pre prirodzené rešpektovanie Zákonov Stvorenia je silou, ktorá dáva prísľub východiska pre budúcnosť!

Jedine duchovné obrodenie celej spoločnosti, oživené nadšením jednotlivcov, je cestou, smerujúcou k ďalším výhľadom života na Zemi. Bez tejto premeny nikdy nenastane zmena spoločenskej atmosféry v Čechách a na Slovensku, ani nikde inde na Zemi.


Prevzaté z www.ao-institut.skSúvisiace články zo série - Ľudská spoločnosť

Budúci vývoj Zeme

Preseknutie bludného kruhu – impulz k premene spoločnosti

Solidarita

Je možné prekonať súčasný svetový systém?

Môže byť pozemský svet iný?

Prečo riešime veci, ktoré sme na Zemi pôvodne riešiť nemali?

Svetový trhový systém a jeho budúcnosť