Ľudská spoločnosť


Budúci vývoj Zeme


Ľudská spoločnosť - Budúci vývoj Zeme

Dnešný svet ľudí na Zemi nie je taký, akým mal byť pôvodne! Tento stav si uvedomuje čoraz viac ľudí. Pre väčšinu z nich však zostáva dosiaľ nezodpovedané to najdôležitejšie – ako má vyzerať ľudská spoločnosť? Akú úlohu v nej zastáva človek ako jednotlivec, hľadajúci svoje životné šťastie? Existuje Spravodlivosť, alebo sme všetci vydaní napospas skorumpovaným vládam, nadnárodným spoločnostiam, bankám, tajným konšpiračným spoločnostiam, fanatickým šialencom, vládnucim neobmedzenými finančnými zdrojmi?


Aké sú ideálne podmienky pre život v ľudskej spoločnosti?

Ak chceme nájsť odpoveď na otázku ideálnych životných podmienok v ľudskej spoločnosti, musíme bezpodmienečne vychádzať z počiatočného bodu, na ktorom nachádzame človeka ako jednotlivca – ako neopakovateľnú, jedinečnú duchovnú osobnosť, ktorá prichádza na Zem, aby nadobudla zrelosť, a to práve uplatňovaním dovtedy načerpaných skúseností z predchádza-júcich etáp svojho bytia. Nadobúdanie väčšej zrelosti vyplýva najmä z plnohodnotného prežívania každodenného života od okamihu narodenia až do chvíle odchodu z tohto sveta.

Hoci sa to dnes javí ako niečo okrajové, neaktuálne, ba pre mnohých často dokonca nežiaduce – potreba duchovne prežívať je pre každého človeka jednoznačne prvoradá.

Duchovnou potrebou sa tu nemyslí šírenie nejakej náuky o Bohu, ale to, čo neoddeliteľne patrí k človeku a nachádza sa v túžbe po trvalom prežívaní harmónie, spravodlivosti, radosti a súcítenia s druhými. Ktorýkoľvek okamih, umožňujúci aspoň čiastočné prežitie niektorého z uvedených pojmov v ich pravom význame, je nesmierne veľkým posilnením pre každého človeka bez toho, že by to on sám dokázal v danej chvíli opísať či vyjadriť. Vnútorný zážitok, prinášajúci možnosť potvrdenia toho, že medzi ľuďmi možno nájsť harmóniu, spravodlivosť, radosť a súcítenie, je tým najsilnejším uspokojením duchovných potrieb človeka, a to na všetkých stupňoch jeho zrelosti!

Duchovný rast a zrelosť každého z nás sa rozvíja práve intenzívnym prežívaním pravého obsahu týchto pojmov v ich najrozličnejších každodenných obmenách. Veď dosiahnutie schopnosti trvale prežívať uvedené ušľachtilé a zároveň prirodzené vlastnosti ducha je prvoradým cieľom a zmyslom pozemského života! Prirodzené pre ducha preto, lebo sám pochádza z úrovní, kde je možné jedine trvalé prežívanie činorodej, tvorivej a radostnej harmónie medzi tam žijúcimi ľuďmi.

Ak teda budeme sledovať základné duchovné potreby človeka, ktoré sú skutočné a hoci sú zdanlivo neviditeľné, nehmatateľné, sú nespochybniteľne prvoradé, budeme môcť zároveň stupeň za stupňom objavovať i trvalé pevné základy, na ktorých musí byť vybudované každé spoločenstvo ľudí.


Dôležitosť prežívania v rovnorodom prostredí

Zmysel vzniku vesmíru a následne i sformovanie Zeme s celým vývojom živých organizmov nemal iný dôvod, než aby sa tu postupne vytvorili ideálne podmienky na vstup ľudského druhu do tunajšieho sveta. Preto Zem, celé jej usporiadanie na svetadiely i rozvrstvenie svetadielov na špecifické oblasti a lokality nám prirodzene umožňuje uvedomiť si, že podmienky pre život ľudského ducha na Zemi boli už od počiatku vo svojej rozmanitosti predchystané múdrym vedením tak, aby vznikli spoločenstvá ľudí, ktoré si budú určitým stupňom zrelosti bližšie. Rozmanitosť, zahrnutá v tejto väčšej blízkosti – rovnorodosti jednotlivých spoločenstiev, mala každému človeku umožňovať plnohodnotné a tým i ustavičné rozširovanie jeho duchovných skúseností. Veď predsa docieliť harmóniu v medziľudských vzťahoch možno najlepšie tam, kde medzi ľuďmi existuje určitá blízkosť alebo duchovná rovnorodosť!

Tak sa postupne vypestovali a sformovali kultúrne odlišnosti jednotlivých národov a oblastných celkov v rámci obyvateľstva týchto národov. Výrazné či jemnejšie odlišnosti v kultúre života, prenikajúce do každodennosti každého spolužitia, sa v dávnejších dobách od oblasti k oblasti rôznili, čím bol naplnený zákon duchovnej rovnorodosti obyvateľov, tam žijúcich. Podmienky života v danej oblasti do určitej miery vytvárali, okrem iného, predpoklad na inkarnáciu ľudských duchov celkom konkrétnej zrelosti. Zákon rovnorodosti platí, pochopiteľne, i dnes a aj v budúcnosti Zeme ostatne nezmenený.

Čo z tohto zistenia vyplýva? Ak vezmeme do úvahy skutočnosť, že prevažná časť obyvateľov planéty Zem prežíva deväť z desiatich dielov svojho pozemského času v konkrétnej špecifickej, rovnorodej oblasti (krajine, meste, dedine), tak je pre každého z nás tým najdôležitejším naše každodenné prežívanie práve na tomto mieste. Ide o každodenné prežívanie, ktoré je nám z nejakého dôvodu momentálne najbližšie, pretože je s nami do určitej miery rovnorodé! Z priameho prežívania atmosféry týchto miest človeku vyplýva napĺňanie jeho duchovných potrieb – ich trvalým každodenným, no vždy neopakovateľným citovým vstrebávaním.


Rast psychických tráum ako dôsledok nenapĺňania duchovných potrieb

Neustály rast psychických tráum obyvateľov štátu (sklamanie, stres, nedôvera, beznádej) je spôsobený vnútornou rozorvanosťou následkom nenapĺňania základných oporných potrieb človeka v jeho najbližšom okolí. Beznádej a otupenosť – to sú skutočné reakcie rezignujúceho duchovného človeka na dlhodobé prežívanie neharmonického života, ktorý v ňom namiesto výstavby a prísľubu zlepšovania medziľudských vzťahov opakovane vyvoláva zážitky skepsy a deštrukcie.

Dlhodobým prežívaním deštrukčných okamihov vo vzťahoch v rodine, v zamestnaní, v mieste bydliska, ovplyvňovaných nedostatkom pozitívnych hodnôt v živote sa i celá budúcnosť zdá potom človeku nezmyselná. Kde sa ušľachtilé hodnoty neprežívajú aspoň občas ako prirodzené, dodržiavané a napĺňané v dennom spolužití, tam po čase skutočne dochádza k celkovému rozkladu všetkých ostatných mravných i etických ľudských hodnôt a spolu s tým sa rúca i – psychika obyvateľov! Na túto súvislosť musí byť konečne ostro a dôsledne poukázané!

Ak má teda budúcnosť priniesť východisko či aspoň malý prísľub zlepšenia stavu, musí spoločnosť začať dbať na duchovné potreby jednotlivca ako na najdôležitejší, prvotný základ všetkého ostatného. V naplnení tejto základnej podmienky spočíva tiež vzostup všetkých obcí, miest, krajov, štátov, svetadielov, ba celej Zeme.

Súčasné spoločenské smerovanie, hľadajúce oporu pre budúci vývoj v bezohľadných zákonoch tvrdého konkurenčného boja, ktorý nevyhnutne vedie ku globalizácii sveta a multikultúre, nemôže byť nikdy liekom na naplnenie vnútorných potrieb duchovnej osobnosti človeka.


Skutočný vplyv dnešných médií

Tri štvrtiny všetkých dnešných správ v médiách prinášajú len prežitia ťažkých situácií druhých ľudí, v ktorých sa diváci či poslucháči s najväčšou pravdepodobnosťou nikdy neocitnú a ktorým môžu na diaľku len veľmi ťažko nejako pomôcť. Tým je pôvodná hodnota takých správ, prinášajúcich informácie o utrpení a beznádeji druhých, znehodnotená na informačnú zmes, podporujúcu v skutočnosti len zvýšenie beznádeje pri pomyslení na budúcnosť celého sveta.

Ak sa v regionálnom rozmere, teda v bezprostrednej blízkosti každého obyvateľa nejakého mesta či štátu, neprežíva zároveň stále silnejúca istota, že harmonické a spravodlivé spolužitie je možné, ak nie sú tieto princípy, prinášajúce každodenné posilnenie a nadšenie dostatočne silné, tak ani akokoľvek dobré chcenie prinášať informácie o ešte väčšej biede a utrpení na iných svetadieloch nikdy nevyvolá potrebný efekt solidarity a účinnej pomoci. Naopak, prináša len čoraz väčšiu otupenosť a beznádej do všetkých ostatných častí sveta. To práve preto, že pre účinnú pomoc chýba vnútorná duchovná sila obyvateľov, ktorú možno čerpať len z miestneho prežívania pozitívnych hodnôt.

Snaha šokovať a tým priťahovať stále nových a nových divákov za účelom vyššej sledovanosti, ktorá je samozrejme úzko spojená so zvyšovaním príjmov, už dávno prebila pôvodné poslanie médií – prinášať vyvážené spravodajstvo. Týmto spôsobom sa však dnes v globálnom meradle šíri skepsa a beznádej bleskovou rýchlosťou. Namiesto toho, aby médiá pôsobili vyvážene a boli súčasne aj nositeľmi povzbudzujúcich správ, najmä správ miestnych, napomáhajúcich a posilňujúcich človeka v jeho priamom kontakte s domácim dianím, možno ich súčasnú činnosť označiť za rozkladnú, ničiacu aj posledné myšlienky nádeje na zmysluplnosť ľudského života na Zemi.

Médiá budúcnosti, pracujúce v globálnom rozsahu, budú sa tak musieť naučiť pracovať takým spôsobom, aby aj v ich spravodajstve bola zakotvená duchovná posila pre človeka ako jednotlivca. To sa dá jednoducho a okamžite zmeniť i dnes. Objektívnosť informovanosti o živote a dianí vo svete možno ihneď zmeniť na pôsobenie, ktoré bude posilňovať ľudí tým správnym smerom – aby každý človek dokázal nájsť pevnú pôdu pod nohami.


Ľudské spoločenstvo budúcnosti

Základy usporiadania budúcej ľudskej spoločnosti budú prísne rešpektovať potrebu vytvorenia podmienok, napomáhajúcich stále zrelším duchovným schopnostiam všetkých jednotlivcov, žijúcich prevažnú časť svojho života v určitej oblasti. Pozdvihnutie takejto oblasti, pre ľudského ducha plne uchopiteľnej v jeho prežívaní – mesta, kraja, štátu, regiónu, je prvoradou úlohou každého z nás. Táto cesta je prirodzenou, Bohom predchystanou cestou, vedúcou najskôr k vzostupu jednotlivcov, ktorí sa v každodennom prežívaní stretávajú s rovnako citovo naladenými ľuďmi. Až potom tento vzostup prenikne stále silnejšie v širších kruhoch do celého sveta.

To je tiež úlohou všetkých, ktorí pochopili a prežili poznanie toho, že ľudské spoločenstvo je vo svojej rovnorodosti najskôr spojené s konkrétnou oblasťou krajiny. Odtiaľ tiež prúdi pre jej obyvateľov najväčšia posila, aby mohli niečo zmeniť k lepšiemu. Úsilie zo všetkých síl o naplnenie harmónie, spravodlivosti, radosti a súcítenia v stále širších kruhoch na mieste, kde človek žije, je spojené so skrytou silou, ktorá má schopnosť následne zmeniť celý svet! Sila, ktorá je zakotvená v posilňujúcom napĺňaní duchovných potrieb človeka, sa nedá porovnať s ničím iným na Zemi. Je to nezastaviteľná, oslobodzujúca a posilňujúca energia, ktorá sa prelieva z človeka na človeka. Voči tejto svetlej sile by sa potom negatívne naladený jednotlivec musel stavať s tvrdošijným odmietaním vo viditeľnom boji proti harmónii, spravodlivosti, radosti a súcíteniu, aby neprial ich šíreniu k ďalším ľuďom! Takých ľudí však v skutočnosti nie je na Zemi veľmi veľa.

Vlna sily ducha sa tak v budúcej dobe bude principiálne rozlievať vždy z jednotlivých obcí, miest, krajov. Posilňujúce nadšenie môže a má najskôr zmeniť život v týchto malých lokalitách, v ktorých žije väčšina z nás po celý svoj život. Obohatenie, ktoré bude vyplývať z výmeny, ktorú majú aj v budúcnosti zabezpečovať médiá, obchod, kultúra a umenie, bude potom v sebe niesť skutočný náboj zmysluplnej, účinnej pomoci. Pomoci, ktorá až týmto sformovaním prinesie účinnú posilu a vzostup aj oblastiam, ktoré sa nachádzajú napríklad na opačnom konci sveta.

Táto pomoc bude pôsobiť v globálnom meradle práve preto, že okrem vonkajšej pomoci v nej bude obsiahnuté i poznanie prirodzenej nevyhnutnosti napĺňania duchovných potrieb človeka na prvom mieste v živote.

Tento princíp sa najprv musí sformovať v živote nás samých, na všetkých miestach, kde žijeme. To je nevyhnutný a nesmierne dôležitý predstupeň vzostupu celej ľudskej spoločnosti, predstupeň, ktorý sa však musí začať napĺňať už teraz, v prítomnosti, v týchto mesiacoch a dňoch.


Prevzaté z www.ao-institut.skSúvisiace články zo série - Ľudská spoločnosť

Budúci vývoj Zeme

Preseknutie bludného kruhu – impulz k premene spoločnosti

Solidarita

Je možné prekonať súčasný svetový systém?

Môže byť pozemský svet iný?

Prečo riešime veci, ktoré sme na Zemi pôvodne riešiť nemali?

Svetový trhový systém a jeho budúcnosť