Ľudská spoločnosť IV


Je možné prekonať súčasný svetový systém?Je možné prekonať súčasný svetový systém? Pokrok alebo úpadok?

Reakcie ľudí v dnešnej spoločnosti sa pri čítaní týchto riadkov rôznia. Zaiste je medzi nami pomerne veľká skupina ľudí, ktorá je presvedčená o tom, že súčasná spoločnosť je na vysokom stupni „pokroku a vývoja“. Toto presvedčenie je odôvodňované rastúcou úrovňou materiálneho „blahobytu“, ako aj ďalších výdobytkov “modernej doby“, ktoré čoraz viac uspokojujú túžby po anonymnom, pohodlnom a neviazanom živote. Ďalšia, oveľa väčšia skupina ľudí o podobných problémoch neuvažuje. Ich sa zatiaľ zjavne netýkajú, pretože sú plne ponorení do kolobehu uspokojovania svojich každodenných potrieb.

Našťastie sa však medzi nami objavuje stále viac ľudí, u ktorých sa i napriek ilúziám pokroku a rastúcich „materiálnych istôt“ postupne prebúdza poznanie veľkého morálneho úpadku spoločnosti, ktorý pokračujúc súčasným smerom, nemôže viesť k ničomu dobrému. Títo ľudia tušia, že stále energickejšie výkyvy počasia, katastrofy, ako aj rastúce napätie v spoločnosti sú len výstrahou či dokonca predzvesťou čohosi neblahého, čoho rozmery si nikto nedokáže predstaviť. Práve takýmto ľuďom sú venované nasledujúce riadky. Ľuďom, ktorí sa dokážu zhodnúť na mnohých problémoch či syndrómoch v dnešnej spoločnosti, avšak na ich riešení sa zhodnúť nedokážu.


Pohodlnosť a povrchnosť más riadi súčasný svetový systém

Pri hľadaní odpovede na otázku, či je možné prekonať súčasný svetový systém, sa nejedného z nich zmocní skepsa. Nie je to podľa nich možné či uskutočniteľné, pretože terajší svetový systém je postavený na princípe, ktorý čerpá silu z chcenia más nasmerovaných k povrchnosti a pohodlnosti, s hlavnou myšlienkou užiť si pokiaľ možno svoj život aspoň v niečom. Obrovská masa ľudí sa valí vpred s každým ďalším dňom v pôžitkárstve, v zábave alebo len v túžbe po seba-uplatnení, pričom nikto z nich si neuvedomuje, že nech už napĺňa ktorékoľvek zo svojich prianí, je v skutočnosti len rybkou zmietajúcou sa na udici systému.

Tí, čo v premýšľaní o živote a jeho zmysle dospeli k tomu, že vidia skazonosnosť celého nastúpeného smeru ľudskej spoločnosti, si dobre uvedomujú jeho zhubnosť a nezmyselnosť. V mnohých prípadoch sú schopní aj vymenovať väčšinu príčin tohto neblahého stavu. Ako riešenie však majú pred sebou len varianty, ktoré možno nazvať utopickými, lebo sú poväčšine postavené na dobrovoľnej zmene spomenutých más, na dobrovoľnom celospoločenskom smerovaní k vyšším životným cieľom.


Deštrukčný vplyv skeptických myšlienok

V prežívaní vyššie spomínanej skepsy alebo rozporu sa mnohí cítia osamelí a oproti mocnému konzumnému systému vo svojej osamelosti nič neznamenajúci. Väčšina týchto ľudí je v súčasnosti spojená prostredníctvom myšlienok o nemožnosti niečo urobiť Avšak práve takto, bez toho, aby si to uvedomovali, sú aj oni sami živiteľmi myšlienkových foriem deštrukčného druhu. Dôsledkom sú väčšinou predstavy rôznych konšpiračných teórií – o neznámych tajných spoločenstvách, o temnom vplyve najrozličnejších „zasvätencov zla“ a o mnohom inom.

Podobné myšlienkové prúdy nemôžu prinášať osvieženie, ktoré dodáva vzpruhu a nádej, ale, žiaľ, len zmätenosť, nedôveru, beznádej a zúfalstvo.

Tento stav potom niektorí vyvažujú zvláštnou osobnou pýchou postavenou na domnienke, že keď už nič viac, tak na rozdiel od iných oni sú aspoň na stope tomuto zlu, pretože „vedia o skrytých plánoch konšpirátorov“. Vlastne sa nechávajú uspokojovať vedomím, že napriek nemožnosti zmeniť niečo na behu sveta sú v porovnaní s ostatnými na tom lepšie, lebo sú oboznámení s tým, aké je to zlé a prečo.

Spomínaní „znalci“ ani netušia, čo všetko vytvára práve toto vedomie v myšlienkovom svete. Je to šírenie beznádeje vo veľkom. Beznádeje, ktorá je v myšlienkovom svete až príliš blízka celkovému psychickému zrúteniu; beznádeje, ktorá vedie k rozpadu vnútorných duchovných síl a ktorá, okrem iného, posilňuje u mnohých labilných ľudí depresívne myšlienky, ba dokonca i ten najhorší druh myšlienok – myšlienky na dobrovoľný odchod z tohto sveta.

Títo „znalí“ pesimisti sú teda bez toho, aby si to sami uvedomovali, rovnakí, ba dokonca ešte horší šíritelia deštrukčných myšlienkových foriem ako nimi opovrhované masy povrchných ľudí. Slúžia terajšiemu systému ešte viac než milióny ostatných. A to aj napriek tomu, že ich práca nie je na prvý pohľad viditeľná a hmatateľná, na rozdiel od „naivných konzumentov“, ktorí z ich pohľadu vytvárajú väčšie škody. Ale to všetko je rovnako bezdôvodné ako zbytočné.Je možné prekonať súčasný svetový systém? Pozitívna duchovná sila človeka by mohla priniesť východisko

Pozitívna duchovná sila človeka je nezničiteľnou energiou, ak on sám vo svojom vnútri nepripustí svoju slabosť a pokiaľ súčasne prirodzene rešpektuje zákonitosti Stvorenia, ktoré správnym využívaním vedú jedine k rozvoju človeka, k stále väčšiemu rastu jeho duchovného základu, a to celkom nezávisle od pôsobenia vonkajších či nepriamych vplyvov spoločnosti.

Čistota, Spravodlivosť a Láska sú tými najdôležitejšími podpornými činiteľmi v duchovnom pôsobení každého z nás. Rozvíjanie týchto pojmov v živote vedie každého človeka pri opravdivosti jeho úsilia nevyhnutne stále dopredu, až nakoniec sám spozná, čo je najväčšou slabinou dnešného systému. Slabinou, pre ktorú nakoniec celý systém spadne, aj keď sa snáď teraz ešte javí ako kolos, nevychýliteľný zo svojich koľají.


Najväčšie slabiny dnešného systému

Táto slabina leží nad neviditeľnou hranicou tunajšieho sveta, teda v úrovniach, krúžiacich nad tunajšou hmotou. Dnešná ľudská spoločnosť sa svojím úsilím prejavuje ako jediná nepriateľská a škodlivá v celom diele Stvorenia. Smer, ktorý je určovaný materiálnou konzumnou spoločnosťou na Zemi, je momentálne smerom idúcim proti pôsobeniu prírodných – bytostných síl v celom vesmíre. Súčasná spoločnosť tak stojí proti nežnému a inému pôsobeniu elfov a kvetinových víl, škriatkov a dévov, ktorým drancovaním prírody spôsobuje bolesť rovnako ako všetkým zvieratám. V jednom smere však stojí ľudská spoločnosť zároveň aj proti nepredstaviteľne obrovským silám živlov. Stojí proti všetkým bojovníkom, zachvievajúcim sa silno a neochvejne v Božej Vôli. O túto Vôľu, sformovanú do Zákonov Stvorenia, sa tento systém nakoniec nutne rozbije.

Je teda na každom človeku, na ktorú stranu sa on sám za seba rozhodne postaviť. O výsledku stretu, ku ktorému teraz všetko zrýchlene speje, je pritom rozhodnuté. Všetko, čo stojí proti Svetlu, proti pôsobeniu Zákonov Stvorenia, bude vyradené nabok, bez ohľadu na to, či to dnes ešte má pozemský vplyv a moc alebo nie. Je jedno, či sú to jednotlivci, korporácie, organizácie alebo štáty a národy. Všetko bude roztriedené s istotou, rovnako ako keď v elektrine pôsobia vodivé a nevodivé prvky. To, čo sebe nedokáže niesť zachvievanie, súznejúce so Zákonmi Stvorenia, bude oddelené a vyradené ako rušivé a škodlivé. Tlak na to je už v tejto chvíli nachystaný.Je možné prekonať súčasný svetový systém? Čo môže a má robiť človek ako jednotlivec v tomto pripravenom strete terajšieho spoločenského systému s Vôľou Svetla?

Má zmeniť sám seba! A to tak, aby stál čisto a spravodlivo vo všetkých situáciách, do ktorých sa vo svojom živote dostáva nato, aby sa na nich učil správne používať svoju duchovnú silu a energiu v súlade so Zákonmi Stvorenia. Súčasne s tým má sa učiť hľadať cestu k prírodným bytostiam vyciťovaním toho, ako by mohol čo najlepšie súznieť s ich nádhernou službou vo Stvorení.

Veľmi dôležité je tiež to, aby v sebe prechovával a podporoval čisté a radostné, posilňujúce myšlienky na druhých, aby bol pripravený pomáhať druhým všade, kde to zodpovedá jeho vnútorným i vonkajším silám.

Každý z nás taktiež môže a má mať dôveru, vnútorné pozitívne presvedčenie spolu s optimistickým radostným naladením. To je to najjednoduchšie a zároveň najcennejšie, čím môžeme obdarúvať iných. Kto navyše vo svojom vnútri cíti, že chce byť užitočný pre Svetlo ešte viac a uvedené ešte presiahnuť, ten spolu s pochopením Pravdy – skutočným Poznaním o živote – môže vykročiť na cestu osvety, šírenia tohto poznania medzi ďalších.

Súčasný spoločenský systém má ešte jednu veľkú, a to zásadnú, sebazničujúcu slabinu: nestojí na základoch súzvuku s poznaním, ktoré je čerpané celistvo zo Zákonov Stvorenia. Tento systém prijal len malú časť tohto poznania a na nej postavil princípy ideálneho pozemského života ako hospodárskej súťaže, teda princípy materiálneho, trhového spoločenstva.

Zabudol však na to najdôležitejšie: na to, že zmyslom existencie človeka na Zemi je predovšetkým získavanie zrelosti, potrebnej na umožnenie návratu do duchovnej úrovne. Až tam bude človek – ľudský duch v skutočnom domove.


Vynútené znovunavrátenie pôvodného zmyslu života človeka na Zemi

Nech sa už teda úsilie súčasného svetového systému prejavuje akokoľvek, čisto usilujúci sa duch každého z nás má trvalo otvorenú cestu k skutočnému domovu, k nádherným záhradám ducha vo svetlých úrovniach vysoko v diele Stvorenia.

Jediným, skutočným pôvodným, a zároveň z Božej Vôle chceným zmyslom bytia človeka na Zemi je čisté a spravodlivé prežívanie s druhými ľuďmi. Tento zmysel bude na Zem teraz navrátený odstránením všetkého rušivého, s plnou účasťou všetkých na to určených síl. Ide o sily, ktoré vysoko presahujú možnosti odporu zo strany akéhokoľvek pozemského štátu či spoločenstva ľudí.

Zhubnosť súčasného spoločenského systému môže teda prekonať každý z nás, a to múdrou a vedomou spoluprácou so silami, pôsobiacimi v plnom súlade so Zákonmi Stvorenia.


Čo môže urobiť každý z nás?

Na to, aby bolo možné účinne začať prekonávať dnešný systém, treba najskôr nájsť pevnú pôdu, o ktorú sa človek môže oprieť. Touto pevnou pôdou je poznanie o živote, poznanie o diele Stvorenia.

Ďalším stupňom je potom práve spolupráca s prírodnými – bytostnými silami, ktoré pracujú v harmónii so Zákonmi Stvorenia – s Vôľou Svetla vo Stvorení. Čím viac bude takých ľudí, tým rýchlejšie sa začne aj viditeľne rúcať terajší svetový systém, nehodný slobodného ľudského ducha.

Presvedčenie, pevná vôľa a radostná myseľ sú pre každého človeka tými najsilnejšími, najlepšími pomocníkmi pre zmenu súčasného svetového usporiadania ľudskej spoločnosti.


Prevzaté z www.ao-institut.sk - redakčne upravenéSúvisiace články zo série - Ľudská spoločnosť

Budúci vývoj Zeme

Preseknutie bludného kruhu – impulz k premene spoločnosti

Solidarita

Je možné prekonať súčasný svetový systém?

Môže byť pozemský svet iný?

Prečo riešime veci, ktoré sme na Zemi pôvodne riešiť nemali?

Svetový trhový systém a jeho budúcnosť