Jan Amos Komenský: Cesta Světla - Via Lucis


Jan Amos Komenský

Chystáme se povzbudit svět, aby se snažil být v souhlase se svým jménem a vykonávat Vůli svého Stvořitele, a dále ukázat cesty, které zjevuje Bůh a které jasně vedou k oné věci.

Svět nebyl stvořen k jinému účelu než aby byl člověku předehrou k samotné věčnosti, tj. nižší školou, do níž jsme posíláni dříve než postoupíme do nebeské akademie.

Žel, že tato škola světa se tak velice odchýlila od úmyslu Stvořitele! Jen málokteří dbají na to, kvůli čemu jsou sem posíláni! Většina jako by sem přišla bydlet a co nejdéle zde pobýt; tráví život ve velké nevědomosti jak pokud jde o Boha, tak pokud jde o sebe a všechny věci.

Ti pak, kteří se zušlechťují pouze vzděláváním, nesledují hlavní cíl, hledání a nalezení své blaženosti v Bohu, ale snaží se sloužit břichu, shrabovat bohatství, pachtit se po marných poctách a své nadání dávat do služeb zvědavosti.

Ti, kteří usilují o opravdové dobro, často dosahují toho výsledku, o němž mluví apoštol: „Stále se učíme a nikdy nedocházíme k poznání Pravdy.”

Tak se ze školy moudrosti stal svět cvičištěm hlouposti a zuřivosti a z velké části shromaždištěm satanovým.

Ta nešťastná obluda - atheismus - všude již zjevně vládnoucí nebo tajně se plazící, je přesvědčivým svědectvím toho, jak špatně prospívá škola světa.

„Jako zajatec bude veden můj lid, protože je bez vědění.” (Jes. 5, 13)

„Člověk uchylující se z cesty vědění bude odpočívat v shromáždění mrtvých.” (Přísl. 21, 16)

Je proto nutno nalézt účinnou cestu, jak odstranit z lidských duší onu odpornou tmu nevědomosti a různic a uvést na svět jas moudrosti.


Výber z diela v pôvodnom znení


Súvisiaci článok: Z myšlienok J. A. Komenského