Z myšlienok J. A. Komenského


Z myšlienok J. A. Komenského

Školou, dokonale vyhovujúcou svojmu cieľu, nazývam tú, ktorá je pravou dielňou ľudí; kde sa totiž myseľ žiakov napúšťa leskom múdrosti, aby rýchle prenikala všetko zjavné i tajné, kde sa myseľ a stavy mysle vedú k všeobecnej harmónii cností, kde je srdce vábené božskou láskou a tak opájané, že už tu pod slnkom si navykajú prežívať nebeský život všetci tí, ktorých zverujú školám, aby sa napájali pravou múdrosťou.

(Veľká didaktika)


Od človeka sa prirodzene žiada, aby:

1. poznal všetko;

2. ovládal veci a seba;

3. obracal seba a všetko k Bohu, prameňu všetkého.


Ak by sme chceli vyjadriť tieto tri požiadavky troma známymi slovami, bude to:

1. vzdelanie;

2. cnosť alebo počestná mravnosť

3. nábožnosť alebo pobožnosť.


Pritom pod slovom vzdelanie sa rozumie všetko poznanie vecí, umení a jazykov; pod mravnosťou nielen vonkajšia zdvorilosť, ale všetko vnútorné a vonkajšie upravenie pohybov a pod náboženstvom tá vnútorná úcta, ktorá pevne viaže ducha človeka k najvyššiemu Bohu.

V týchto troch veciach spočíva celá vznešenosť človeka, pretože len ony sú základom prítomného a budúceho života a ostatné veci (zdravie, sila , krása, bohatstvo, dôstojnosť, priateľstvá, šťastné úspechy a dlhý vek) sú iba alebo prídavky a vonkajšie ozdoby života, ak ich Boh niektorým ľuďom pridáva, alebo zbytočné márnosti, neužitočné bremená a škodlivé prekážky, ak niekto po nich dychtivo pachtí a nadmerne si ich zháňa a zanedbávajúc tie prvšie, nimi sa zamestnáva a zasypáva.

Človek je preto postavený medzi viditeľné tvory, aby bol Tvorom rozumným, Tvorom vládnucim nad ostatnými tvormi, Tvorom, ktorý by bol obrazom a potešením svojho Stvoriteľa.

Tieto tri veci sú tak spojené, že nemožno pripustiť nijaké oddelenie jedného od druhého, pretože na nich spočíva základ prítomného a budúceho života.
Súvisiaci článok: Jan Amos Komenský: Cesta Světla - Via Lucis