Články z časopisu Pre Slovensko 8/2009Päť minút denne...

Päť minút denne...

Všimnime si niekedy, ako zvykne moderný človek tráviť svoj voľný čas, napríklad keď sa vráti domov zo zamestnania, neťažia ho rodinné povinnosti a má „chvíľku“ voľna.

Je takmer samozrejmosťou, že uvidíme, ako sedí spokojne pri televízii a sleduje program, ktorý si zvolil. Ba občas ani nesleduje, len nezmyselne prepína programy jeden za druhým, akoby hľadal niečo dávno stratené.

Odhliadnime teraz od toho, že pri tom narazí na mnoho podnetov, ktoré svojou agresiou a nízkosťou okamžite špinia jeho myšlienkové naladenie, a zamerajme sa len na jediné, o čo sa veľmi ochudobňuje – čas ...čítať článok


Putovanie duší

Putovanie duší

Z nádhernej svetlej úrovne, kde po blankytne modrom nebi plávajú jemné biele oblaky, vytryskujú žiarivé iskričky, ktoré ako veselý ohňostroj plamienkov klesajú stále nižšie a nižšie.

Tieto iskričky sú ešte spiace nevedomé zárodky ľudského ducha. Skrytá, neutíchajúca túžba po sebauvedomení je to, čo ich nevedomky ženie, aby zostupovali stále hlbšie, do tmavších a hutnejších úrovní, kde jedine môžu dozrievať, v neustálom úsilí o prekonávanie ťažkopádnosti nového prostredia ...čítať článok


Pozemský človek pred svojím Bohom

Pozemský človek pred svojím Bohom

Mnoho ľudí pri hľadaní poznania o Stvoriteľovi stroskotáva na skutočnosti, že všade, kam sa len pozrú, vidia okolo seba najčastejšie bolesť a nespravodlivosť.

Sú i takí, ktorí sa dokonca cítia ako „obeť“ v domnienke, že „Boh ich stvoril s chybami, keď ich môžu robiť“. Takéto zmýšľanie nie je správne, možno ho nazvať priam trúfalosťou. Niekedy zachádza tak ďaleko, že v ňom cítiť výčitku voči Stvoriteľovi alebo ľútostivé sebaospravedlňovanie. Podľa chybnej ľudskej mienky by predsa Stvoriteľ ako všemohúci a dokonalý mohol stvoriť aj takého človeka, ktorý by nemohol nikdy nesprávne myslieť a konať, čím by sa predišlo i jeho pádu ...čítať článok


Putovanie za rannou zorou - 2.časť

Putovanie za rannou zorou

Bola to dlhá, veľmi dlhá púť, plná rôznych zdržujúcich prekážok.

Ako som tápal v tme, narážal som bolestivo na skaliská, ktoré som musel zdĺhavo obchádzať, i na priepasti, prítomnosť ktorých mi v poslednej chvíli prezradil iba ľadový dych, vanúci z ich hĺbok. Predlho som takto putoval, upínajúc sa celou svojou vôľou na žiaru na obzore. Zdalo sa, že zostáva stále rovnako vzdialená, a predsa som vedel, že je to klam a že svoj cieľ dosiahnem, aj keby to malo trvať večnosť ...čítať článok


Metóda pokusov a omylov vedeckého sveta

Metóda pokusov a omylov vedeckého sveta

Voči oblasti, o ktorej budeme dnes hovoriť, sa mnohí ľudia stali celkom ľahostajní v domnienke, že dané témy sa ich netýkajú. V ďalších riadkoch sa však pokúsime ukázať, že skutočnosťou môže byť opak.

Hoci to uprostred stresu a víru udalostí každodenného života buď vo vnútri nevnímame alebo to registrujeme len ako informácie mihajúce sa okolo nás v písomnej či zvukovej forme, denne sme vystavovaní správam tohto druhu: Vedci zistili..., vedci objavili..., vedcom sa podarilo vyvinúť..., vedci dosiahli významný úspech... a pod ...čítať článok


Ľudská spoločnosť IV - Je možné prekonať súčasný svetový systém?

Je možné prekonať súčasný svetový systém?

Pokrok alebo úpadok? Reakcie ľudí v dnešnej spoločnosti sa pri čítaní týchto riadkov rôznia. Zaiste je medzi nami pomerne veľká skupina ľudí, ktorá je presvedčená o tom, že súčasná spoločnosť je na vysokom stupni „pokroku a vývoja“. Toto presvedčenie je odôvodňované rastúcou úrovňou materiálneho „blahobytu“, ako aj ďalších výdobytkov “modernej doby“, ktoré čoraz viac uspokojujú túžby po anonymnom, pohodlnom a neviazanom živote. Ďalšia, oveľa väčšia skupina ľudí o podobných problémoch neuvažuje. Ich sa zatiaľ zjavne netýkajú, pretože sú plne ponorení do kolobehu uspokojovania svojich každodenných potrieb ...čítať článok


Ako premeniť depresiu na radosť

Ako premeniť depresiu na radosť

Depresia, ktorá je v súčasnosti veľmi rozšíreným javom, býva označovaná psychológmi ako duševný stav sprevádzaný pocitmi smútku, skleslosti, vnútorného napätia, nerozhodnosti, stratou záujmov a poklesnutým sebavedomím.

Toto slovo pochádza z latinského de-pressum, čo znamená byť pod tlakom, utláčať, umlčiavať.

Čo všetko nás môže v dnešnej dobe tlačiť, utláčať či umlčiavať? Ak spoznáme činitele, ktoré sa na tom podieľajú, zaiste nájdeme aj účinný liek ...čítať článok


Judášov bozk

Judášov bozk

Je to už vyše dvetisíc rokov, čo Ježiš, stelesnenie dokonalej Božej Lásky, pôsobil medzi ľuďmi, prinášajúc každému možnosť oslobodiť sa od temna a stúpať do úrovní Svetla. Temno poznalo nepochopiteľnú veľkosť tejto milosti pre celé ľudstvo a snažilo sa ju všemožne mariť, len aby mohlo udržať na Zemi svoj vplyv; aby nadvládou rozumu nad všetkým duchovným, prejavujúcim sa prostredníctvom neskaleného citu, mohlo víťazne triumfovať, aby sa nenašiel už nikto, kto by si udržal čisté duchovné spojenie so Svetlom a stal sa hodným Božích milostí pre svoju duchovnú záchranu i povznesenie Zeme.

Na dosiahnutie tohto cieľa si zvolilo temno zákernú a rafinovanú taktiku. So zástupmi padlých duchov chcelo postupným zvádzaním strhnúť na svoju stranu práve tých, ktorí mali pomáhať Ježišovi počas jeho pozemskej púte svojimi zvlášť rozvinutými schopnosťami a darmi ...čítať článok


Štvrté prikázanie - Cti otca a matku!

Mojžiš

Tak ako to je pri všetkých prikázaniach, rovnako aj slová štvrtého prikázania musia byť pochopené do hĺbky! V prvom rade treba správne zvážiť, čo zahrňuje pojem ctiť si.

Pre každého dôsledne zmýšľajúceho človeka je pochopiteľné, že tam, kde chceme hovoriť o úcte, tam sa musia nachádzať hodnoty, ktoré si možno vážiť a ctiť! Tým je hneď vylúčené povrchné uplatňovanie tohto prikázania!

Ako si dieťa môže vážiť svojich rodičov, keď vo svojom prebúdzajúcom sa svedomí vidí neprávosti, ktoré sú v mnohých rodinách často na dennom poriadku! ...čítať článok


Cesta k ušľachtilej ženskosti - 4. stupeň

Cesta k ušľachtilej ženskosti

Ľudský duch sa prejavuje prostredníctvom svojho tela nielen slovami, ale aj svojimi pohybmi. Tak ako zodpovedá stupňu ušľachtilosti a zrelosti nášho ducha úroveň ušľachtilosti hovoreného slova, rovnako i každý náš pohyb hovorí nielen o našom momentálnom naladení, ale aj o celkovom stave ušľachtilosti a presvetlení nášho ducha.

Tento prejav, nevedome pôsobiaci na iných, je zvlášť vnímateľný u žien, ktoré sa prejavujú buď s prirodzeným pôvabom, plným harmónie a vznešenej krásy, alebo disharmonickou až hrubou formou, vyvolávajúcou u druhých podvedomú neúctu k takejto žene ...čítať článok


I. celoslovenské stretnutie čitateľov a podporovateľov diela VO SVETLE PRAVDY

Modlitba

Vo svete existuje veľký počet čitateľov diela Vo Svetle Pravdy. Napriek hodnotám, ktoré je schopné poskytnúť, neboli jeho hodnoty doteraz využité a pretransformované do každodenného života. Podobná situácia je aj na Slovensku. Aj tu žije veľké množstvo ľudí, ktorí boli privedení k tomuto vzácnemu Dielu, neodradila ich prísnosť pri neúprosnom odhaľovaní všetkých ľudských nedostatkov a nezľakli sa ani jasnosti rozbíjajúcej zaužívané a hlboko zakorenené dogmy.

Napriek jeho schopnosti viesť vážne usilujúcich jednotlivcov k nebývalému duchovnému rastu, predsa však chýbajú ušľachtilé vzory, ktoré by aj v každodennom živote obyvateľstva žiarili doďaleka a mohli ovplyvniť túžby a smerovanie celého národa. Práve v dobe, keď sa zo života ľudí vytráca viera v spravodlivosť, v ideály cnosti a najmä v ich neporaziteľnú moc - čo len napomáha celospoločenskému úpadku, prudko sa prehlbujúcemu z generácie na generáciu ...čítať článok


Princípy harmonickej spolupráce

Princípy harmonickej spolupráce

Ochota vypočuť si druhú stranu, tolerancia iného názoru, neprerušovanie počas jednotlivých príspevkov.

Otvorenosť, priamosť, vecnosť.

Rytierska veľkosť v konaní.

Srdečnosť, schopnosť spolucítenia.

Hľadať to, čo nás spája, a nie to, čo nás delí ..čítať článok


Duchovný stav Zeme k 08. 08. 2009

Duchovný stav Zeme k 08. 08. 2009

„My o vlku a vlk za humnami!“ Mnohí čitatelia si povedia: Toto príslovie je známe, poznali ho už naše staré mamy! Poznáme však skutočné účinky, ktoré sú v ňom obsiahnuté a ktoré pôsobia v živote človeka už po tisícročia?

V tomto prísloví sa odráža múdrosť dávnych národov, ich poznanie o pôsobení veľkých Zákonov vesmíru a sile myšlienkových foriem. Ak sa v istom období začali šíriť na Zemi správy o blížiacej sa vojne alebo mieri, bolo takmer isté, že je len otázkou času, aby sa tieto slová stali skutočnosťou ...čítať článok


Ako ďalej? - Prvé kroky k vzostupu spoločnosti

Ako ďalej? - Prvé kroky k vzostupu spoločnosti

Počas vývoja v ľudskej spoločnosti sa vystriedali už takmer všetky možné zriadenia, od absolutistických, konštitučných či parlamentných monarchií, dedičných či volených, až po najrozličnejšie republiky s viac či menej demokratickými princípmi.

Dlhodobý morálny vzostup spoločnosti však nastával len veľmi zriedka, ak vôbec nastal. O vysokej miere spravodlivosti v živote jednotlivcov ako nevyhnutnom sprievodnom jave takéhoto vzostupu nikdy nebolo možné hovoriť ...čítať článok


Blahoslavenstvá

Ježiš Kristus - Blahoslavenstvá

Vidím, že by ste sa najradšej opýtali: Čo máme teda činiť, aby sme dosiahli blaženosť? Chcem vám odpovedať, aby ste to konečne pochopili.

Blahoslavení tí, ktorí jednoducho a prosto prijímajú Slovo; lebo ich je Kráľovstvo nebeské.

Nehĺbajte a nemudrujte o mojich slovách, lebo to by nikdy nemalo konca. Nehovorte s blížnymi o tom, čo sa vás v nich dotklo, pretože oni sú iného druhu. Vybrali by z nich len to, čo je im vlastné a vás by tým zmiatli! ...čítať článok


Vráťte sa Domov, ľudskí duchovia!

Vráťte sa Domov, ľudskí duchovia!

Najvnútornejšou podstatou každého človeka je jeho duchovné jadro, prejavujúce sa prostredníctvom schopnosti citového prežívania - prežívania lásky, spravodlivosti, túžby po harmónii, krásy, ušľachtilosti.

Toto duchovné jadro vzniklo z tvorivého Božieho vyžarovania v Duchovnej sfére Stvorenia – v Raji.

Pretože však mohlo vzniknúť až v jej najspodnejšej časti, kde bolo tvorivé Božie vyžarovanie ochladené viac, nemohlo vzniknúť hneď ako plne vedomé si svojho bytia, ale len ako nevedomé ...čítať článok


Slovo na úvod

Slovo na úvod

Vážení čitatelia, je pre nás potešením, že vás môžeme opäť pozdraviť a podporiť v napĺňaní hodnôt dôležitých pre celkové zušľachtenie života na Zemi. Veríme, že aj obsah tohto čísla časopisu bude pre vás ďalšou vzpruhou na ceste osobného vzostupu k pravej ľudskosti, prebudí vo Vás vlastnú túžbu vytrvať na tejto ceste aj v tých najťažších životných podmienkach. Veríme, že Vám pomôže zachovať si dôveru, že život, ktorý smieme žiť, má hlbší zmysel vo všetkom, čo prináša, že úcta, obetavosť, vernosť i čestnosť v ňom majú nezastupiteľné miesto bez rozdielu veku, rasy, národnosti či náboženského vierovyznania človeka.

Želáme si, aby sa práve tieto hodnoty ľudskosti, tak často spomínané, no zriedka napĺňané, stali tým, čo duchovne spojí všetkých poctivo sa usilujúcich jednotlivcov v našom národe a privedie život k ušľachtilosti bez ohľadu na ostatné rozdiely ...čítať článok
Stránky už nespravuje Slovenské občianske združenie pre posilňovanie mravov a ľudskosti.