Vráťte sa Domov, ľudskí duchovia!


Vráťte sa Domov, ľudskí duchovia!

Najvnútornejšou podstatou každého človeka je jeho duchovné jadro, prejavujúce sa prostredníctvom schopnosti citového prežívania - prežívania lásky, spravodlivosti, túžby po harmónii, krásy, ušľachtilosti.

Toto duchovné jadro vzniklo z tvorivého Božieho vyžarovania v Duchovnej sfére Stvorenia – v Raji.

Pretože však mohlo vzniknúť až v jej najspodnejšej časti, kde bolo tvorivé Božie vyžarovanie ochladené viac, nemohlo vzniknúť hneď ako plne vedomé si svojho bytia, ale len ako nevedomé.

Bytosti vznešeného pôvodu prosili Stvoriteľa, aby umožnil všetkým nevedomým duchovným jadrám budúcich ľudí nadobudnúť svoje uvedomenie a tým im umožnil získať to najvzácnejšie – večné šťastie a blaženosť, prameniacu z poznania samotného Stvoriteľa prostredníctvom poznania Jeho Vôle.

Táto prosba bola splnená! Vyrieknutím tvorivých slov „Buď Svetlo!“ Stvoriteľ umožnil, aby sa pod spomínanou Duchovnou sférou Stvorenia začali vytvárať nové svety.

Do nich smeli nevedomé duchovné jadrá zostupovať na dlhú púť svojho vývoja, aby prekonávaním hutnosti týchto svetov a namáhaním sa nadobúdali stále vyšší stupeň sebauvedomenia a napokon, smeli tieto nové svety pretvárať do najvyššej možnej krásy a ušľachtilosti.

To jediné by im tiež umožnilo vrátiť sa do večnej Duchovnej sféry Stvorenia, avšak už nie ako nevedomým, ale schopným vedomého bytia, naplneného blaženosťou.

Tak vznikla aj planéta Zem.

Spočiatku sa všetko vyvíjalo podľa Božej Vôle. Vývoj každého duchovného jadra pokračoval harmonicky a aj Zem bola stále krajšia.

Po čase sa však stalo niečo neočakávané. Ľudia začali zabúdať na to, že Zem je len ich prechodným pobytom, ktorý má slúžiť určitému obdobiu ich vývoja, a začali ju považovať za svoj jediný a pravý domov.

Táto zámena spôsobila nepredstaviteľné škody. Ľudia sa začali príliš pútať len na hmotu Zeme a jej obmedzenosť: niekto na peniaze, iný na kariéru, telesnosť a pod. Zároveň s tým sa im zúžil obzor chápania pravého zmyslu ich bytia. Ani si neuvedomovali, že to zotročovalo pravú hodnotu ich duchovného jadra a nútilo ho k stále novým pozemským inkarnáciám kvôli náprave všetkých chýb.


Vráťte sa Domov, ľudskí duchovia!

Stvoriteľ, vidiac viaznutie ľudí na Zemi, vyslal im na pomoc a záchranu múdrych a silných duchovných pomocníkov, ktorí sa na nej v rôznych obdobiach narodili, aby ľuďom pripomínali duchovný zmysel bytia.

Keby sa boli nechali poučiť, mohli sa v krátkom čase znovuzrodiť v duchu, boli by na Zemi vybudovali odlesk Božieho kráľovstva a rozťali bludný kruh neprimerane veľkého počtu pozemských inkarnácií, ktorý ich zdržoval od návratu do Duchovnej sféry Stvorenia.

Žiaľ, mnohí na hlasy duchovných pomocníkov vôbec nedbali. O svojom duchovnom pôvode nechceli nič počuť, často ich dokonca nechali tvrdo prenasledovať.

Celkový úpadok ľudstva sa vystupňoval do takej miery, že sa nepriateľsky vzoprelo príchodu samotného Ježiša Krista i zasľúbeného Ducha Pravdy, ktorí prišli na Zem priamo od Stvoriteľa. Tým sa posunulo na hranicu vlastnej sebazáhuby. Pritiahlo na seba choroby, prírodné katastrofy i hospodárske ťažkosti, spojené s hladom a chudobou.

Takto dnes blúdia ľudia vo svojich životoch, starajú sa o ničotnosti a netušia nič o pravom zmysle svojho bytia; o tom, odkiaľ prichádzajú a kam smerujú a kvôli čomu v skutočnosti prišli na Zem.


Treba preto zvolať: Ľudia, prebuďte sa! Spoznajte konečne svoj duchovný pôvod a vráťte sa do pravého Domova! Nepleťte si to s náboženstvom! Inak hrozí, že duchovné jadro každého nebdelého jednotlivca ostane pripútané k Zemi až do obdobia jej hmotného rozkladu a stratí šancu na svoju záchranu.

Cesta pomoci je pripravená v každom čase.

Avšak kráčať po nej môže len ten, kto o to stojí a pracuje na sebe. Pre domýšľavého či pohodlného sú všetky cesty pomoci uzatvorené.

Jednou z najväčších milostí v tomto období je blížiace sa vyliatie mohutného prúdu Božej Lásky do celého Stvorenia. Toto vzácne obdobie vrcholí na sklonku každého roku, niekoľko dní po pripomienke narodenia Syna Božieho - Ježiša, 29. decembra.

Láskyplné pomocné ruky duchovných bytostí sa skláňajú k Zemi, aby priniesli pomoc každému, kto o to vrúcne a pokorne prosí. Nezabudnime na to a využime túto milosť, aby sme rozťali putá, viažuce ľudstvo k Zemi! Môžeme získať viac ako si dokážeme predstaviť.


redakcia