I. celoslovenské stretnutie čitateľov a podporovateľov

diela VO SVETLE PRAVDY


Modlitba

Vo svete existuje veľký počet čitateľov diela Vo Svetle Pravdy. Napriek hodnotám, ktoré je schopné poskytnúť, neboli jeho hodnoty doteraz využité a pretransformované do každodenného života. Podobná situácia je aj na Slovensku.

Aj tu žije veľké množstvo ľudí, ktorí boli privedení k tomuto vzácnemu Dielu, neodradila ich prísnosť pri neúprosnom odhaľovaní všetkých ľudských nedostatkov a nezľakli sa ani jasnosti rozbíjajúcej zaužívané a hlboko zakorenené dogmy.

Napriek jeho schopnosti viesť vážne usilujúcich jednotlivcov k nebývalému duchovnému rastu, predsa však chýbajú ušľachtilé vzory, ktoré by aj v každodennom živote obyvateľstva žiarili doďaleka a mohli ovplyvniť túžby a smerovanie celého národa. Práve v dobe, keď sa zo života ľudí vytráca viera v spravodlivosť, v ideály cnosti a najmä v ich neporaziteľnú moc - čo len napomáha celospoločenskému úpadku, prudko sa prehlbujúcemu z generácie na generáciu.

Už aj široká verejnosť začína postupne odhaľovať kľúčové nedostatky súčasného spoločenského systému, ktorý sa začal viditeľne rúcať aj materiálne. Doterajšia námaha súčasných elít v odstraňovaní následkov svetovej hospodárskej krízy bola vynaložená v prevažnej väčšine prípadov očividne nesprávnym smerom, v čom sa prejavuje len neznalosť a bezradnosť pri hľadaní východísk na zlepšenie.

Viera v to, že uvedený stav je možné zvrátiť, viedla k zorganizovaniu Celoslovenského stretnutia čitateľov a podporovateľov Diela VO SVETLE PRAVDY. Prvé stretnutie sa konalo začiatkom októbra v Banskej Bystrici.

Toto fórum si nekladie za cieľ vytvoriť novú organizáciu alebo skupinu ľudí s jednotným názorom. Jeho hlavným zámerom je poskytnúť priestor pre zjednotenie úsilia všetkých, kto v uvedenom Diele našiel kľúč k poznaniu východísk zo súčasného stavu. Vyplýva z vysokej naliehavosti vytvárať zdravé, čisté formy vo všetkých oblastiach života v spoločnosti, s poznaním, že jedine tieto formy budú smieť pretrvať, aj keby sa všetko ostatné malo obrátiť na trosky.

Vzhľadom na to, že sa jedná o širokospektrálnu skupinu ľudí, ktorí pôsobia v najrozličnejších oblastiach života a na najrozličnejších stupňoch zrelosti, boli vypracované Princípy harmonickej spolupráce. Ich rešpektovanie je jednou z podmienok účasti.

Môžeme s potešením konštatovať, že prvé stretnutie dopadlo nad očakávania organizátorov. Zúčastnilo sa ho vyše 50 účastníkov z celého Slovenska i Moravy. Každý pozvaný mal možnosť pripraviť si príspevok na jeden z avizovaných bodov programu.

Väčšina z príspevkov odznela v prvej časti stretnutia, ktorá sa venovala otázkam súčasného stavu našej spoločnosti a tomu, čo je potrebné zmeniť. Hľadali sa možné a dostupné spôsoby ozdravenia, smerujúce k vyššej kvalite života.

Po občerstvení a voľných diskusiách sme sa venovali podrobnej prezentácii činností, ktoré už prebiehajú. Každý mal možnosť prezentovať svoje úsilie alebo aspoň prisľúbiť spoluprácu.

Mnohí účastníci vyjadrili ochotu pomôcť prakticky vo všetkých konkrétnych oblastiach a aktivitách, ktoré boli prezentované. Týmto by sme sa im zároveň chceli úprimne poďakovať, pretože už to je veľkou podporou.

V poslednej, záverečnej časti boli prezentované v stručnosti základné piliere, ne ktorých by mala stáť nová, ozdravená spoločnosť, ako aj jednotlivé príklady oblastí spoločenského života, v ktorých bude potrebné zmeny uskutočňovať, vysvetľované ako súvisia so spomínanými piliermi.

Ak ste nedostali pozvánku na naše prvé stretnutie a ako dôverný a nezaujatý čitateľ diela Vo Svetle Pravdy túžite prispieť k budovaniu spoločnosti na Slovensku podľa princípov a zákonov, ktoré toto dielo prináša, ak ste pritom ochotný rešpektovať Princípy harmonickej spolupráce, skontaktujte sa s nami na adrese ozdravenie@pre-slovensko.sk, aby sme si mohli dohodnúť aj osobné stretnutie.Vyberáme z bodov, ktoré odzneli v prvej časti stretnutia

Pre súčasný stav spoločnosti je charakteristický zreteľný posun smerom nadol. Týka sa to vnútorného života človeka i hodnôt vo všetkých oblastiach.

Pri ozdravovaní spoločnosti je potrebné dbať na očisťovanie od negatívnych vplyvov.

Kľúčovou úlohou je úsilie každého jednotlivca v rozvíjaní krásy, ušľachtilosti a vznešenosti.

Odporúčanie alebo šírenie literatúry nestačí. K poznaniu možno priviesť ľudí tým, že na základe vlastného prežitia a vciťovania sa do potrieb iných vytvárame mosty k porozumeniu a sami sme vzorom vo svojom okolí. Dôležitým krokom je vytváranie a udržiavanie harmónie v každodennom živote. /„Podľa skutkov poznáte ich“.../

Nachádzajme a rozvíjajme osobné vnútorné vlohy a dary, tie viditeľné, ako aj tie skryté, a využime ich pre dobro celku.

Dôležité je nielen vlastné zušľachťovanie, ale i spolupráca a pomoc pri spoločnom diele. Ani v prírode sa nedeje nič bez spolupráce mnohých bytostí a živlov. Pri spolupráci je potrebné motivovať k samostatnosti, k tvorivosti a k vlastnému aktívnemu prístupu.

Predpokladom správnosti nášho smerovania je hľadanie duchovného spojenia so Svetlom, prebudenie schopnosti vciťovať sa do prežívania blížnych.

Učme sa načúvať tiché hlasy duchovných a bytostných pomocníkov. Zaoberajme sa prijatými inšpiráciami a myšlienkami.

Hľadajme NOVÉ, zrozumiteľné formy celospoločenskej osvety.

Nové formy alebo modely, opierajúce sa o Zákony Stvorenia, treba vypracovať pre každú oblasť ľudskej činnosti. Preduchovnením vložme do nich čo najviac života. Nerobme bezmyšlienkovite, bez pochopenia významu, nekopírujme. Snažme sa najskôr o pochopenie obsahu a až potom hľadajme novú formu - aby sa nová forma nestala prázdnou.

Dôležité je zamerať sa na harmonické medziľudské vzťahy ako protiklad k ohováraniu a zasievaniu nedôvery. Skúmajme a preverujme názory iných bez predsudkov.

Uvedomujme si nástrahy spôsobujúce disharmóniu a spory medzi ľuďmi. Východiskom a ochranou pred nimi je bezpodmienečné udržovanie ČISTOTY MYSLENIA.

Pochopme, že každé sklamanie, po ktorom sa človek stiahne, pretože niečo nevyplnilo jeho čistú túžbu po ideáloch, je len sklamaním z ĽUDSKÉHO FAKTORU.

Stotožnime sa vnútorne s POVINNOSŤOU odovzdávať prijaté ďalej. Rešpektujeme tým jeden zo základných princípov v celom Stvorení - rovnováhu medzi dávaním a braním.


Organizátori stretnutia