Duchovný stav Zeme k 08. 08. 2009


Duchovný stav Zeme k 08. 08. 2009

„My o vlku a vlk za humnami!“

Mnohí čitatelia si povedia: Toto príslovie je známe, poznali ho už naše staré mamy! Poznáme však skutočné účinky, ktoré sú v ňom obsiahnuté a ktoré pôsobia v živote človeka už po tisícročia?

V tomto prísloví sa odráža múdrosť dávnych národov, ich poznanie o pôsobení veľkých Zákonov vesmíru a sile myšlienkových foriem.

Ak sa v istom období začali šíriť na Zemi správy o blížiacej sa vojne alebo mieri, bolo takmer isté, že je len otázkou času, aby sa tieto slová stali skutočnosťou. Skutočnú silu tohto porekadla pozná dnes každá obchodná spoločnosť, využívajúca reklamu. Mnohé politické strany a zoskupenia ju zneužívajú na svoje účely formou mediálnej manipulácie myslenia ľudí či propagandy.


Čo hovorí toto príslovie o dnešnom stave obyvateľstva Zeme?

Ako príklad vezmime si myšlienkovú formu hroziacej pandémie chrípky. Čím viac ľudí myslí dnes s obavami na blížiacu sa pomyselnú pandémiu, tým viac myšlienkových foriem strachu a obáv z tejto pandémie sa vo svete nahromadí. Čo z toho nakoniec vznikne?

Uvažujme:

Je známe, aj mnohými lekárskymi a sociálnymi štúdiami dokázané, že strach a obavy oslabujú človeka psychicky i telesne. Napriek tomu vo všetkých týchto spomínaných štúdiách chýba presný popis účinkovania myšlienkových foriem, využívaných manipulátormi na ten či onen zištný cieľ.

Žijeme vo svete, v ktorom je už niekoľko desaťročí očividne všetko ovládané médiami.

Žiaľ, náš svet je ovládaný práve tými, ktoré idú bez škrupúľ a bezohľadne za svojím jediným cieľom – ovládnuť trh, čo najväčší počet konzumentov – svojich stálych závislých odberateľov.

Mnohé dnešné médiá neváhajú pritom používať psychologicky tie najzákernejšie manipulačné techniky – okrem iného aj útoky na emocionálnu labilitu väčšiny obyvateľov Zeme. Veď či nie je najideálnejším odberateľom produktu ten, kto je na ňom zároveň nevedome – emocionálne závislý?

Myšlienková a emocionálna závislosť, ako je strach, obavy, panika, to všetko sú cesty, ako vystrašených, vystresovaných a z istoty vytrhnutých odberateľov mediálnych produktov prinútiť znovu a znovu sledovať najnovšie správy médií, ktoré, samozrejme, prinášajú o konkrétnej veci stále šokujúcejšie informácie.

Ide o vyskúšanú a osvedčenú bezočivú manipuláciu s emóciami a myšlienkami ľudí, ktorej výsledkom je nakoniec to, že „o čom sa hovorí, to sa nakoniec stane skutočnosťou“.

Skutočný nepriateľ ľudskej spoločnosti nesídli v konšpiračných plánoch tajných skupín či vlád, ale stojí o niečo vyššie. Vo svojom temnom, falošnom princípe sa prejavuje neustálym podlamovaním prostého, zdravého snaženia ľudského ducha o vyššie hodnoty.

Aj Zákony Stvorenia so svojou neutrálnou silou budú musieť tomu takisto napomôcť, keďže myšlienkové formy určitého druhu, živené emóciami ľudí, postupne zosilnejú a získajú si nárok na vstup do nášho pozemského sveta hrubej hmoty. Hovorené slovo stane sa tak za podpory myšlienkových foriem miliónov ľudí skutočnosťou! S ich podporou a posilou oznamovaná pandémia nakoniec naozaj príde!

„Človeče, čo si budeš priať silou svojho chcenia, to sa ti splní.“ Tak znelo zasľúbenie Božej múdrosti, keď sa vesmír otváral na prijatie prvých ľudských duchov. Toto zasľúbenie stále platí a je zakotvené v slobodnej vôli človeka, v jeho vôli rozhodovať sa. Táto schopnosť formuje myšlienkový a následne i pozemský svet s neomylnou istotou.

Žijeme v dobe, keď množstvo prianí vplyvných jednotlivcov vďaka posile zmanipulovaných obyvateľov Zeme získava vzápätí svoju formu! Ešte prednedávnom by sa bolo zdalo, že niečo také nie je vôbec možné.

Len málokto si dnes zachováva dostatočnú bdelosť, aby sa nedal mediálne zmanipulovať a dokázal sa ubrániť neviditeľným prúdom, ktoré pôsobia v skutočnosti ako najväčší nepriatelia slobodnej ľudskej spoločnosti.

Pohodlnosť a povrchnosť sú predstupňami všetkého, čo vedie postupne k ľahkému ovládaniu myslenia, uvažovania a vyciťovania jednotlivca i spoločnosti.

Strach oslabuje! Panika umožňuje ľahšiu manipulovateľnosť! Kto si to neuvedomuje, je vopred lapenou korisťou dnešného sveta.

Človek vystrašený správami o pandémii (ale i správami o ďalších nebezpečných chorobách, o terorizme, o konci sveta a podobne) je ideálnym zákazníkom všetkých výrobkov, sľubujúcich ochranu. Túži mať pokiaľ možno stopercentnú istotu ochrany pred spomínanou hroziacou mašinériou nebezpečenstva, lebo inak sa svojho nepokoja nezbaví! A médiá ponúkajú ochranu svojím podrobným informovaním o vývoji všetkých udalostí.

Kedy bude táto zištná hra s manipulovaním ľudí konečne odhalená?

Gradácia správ o démonizovanej chrípkovej pandémii je manipulačnou hrou, ktorá môže vyústiť do skutočného nebezpečného stavu celosvetovej paniky. Tá vedie vždy k zvráteniu medziľudských vzťahov na bezohľadný boj človeka proti človeku. Pritom ide len o celkom zbytočné mediálnymi štruktúrami rozohrané struny emócií strachu!


Duchovný stav Zeme k 08. 08. 2009

Aktuálny duchovný stav väčšiny ľudstva umožňuje nárast týchto nebezpečných, neviditeľných prúdov a rozsiahle preniknutie ich foriem medzi ľudstvo.

Jedinou obranou, účinnou proti tomuto nebezpečenstvu deštruktívnych prúdov, je stále pozitívne naladenie, hľadanie trvalých hodnôt a skutočného zmyslu života človeka.

Účinným liekom proti stále sa zvyšujúcej mediálnej manipulovateľnosti je jednoduchá a čistá radosť zo života. Radosť, ktorá je sformovanou modlitbou detsky čistého pohľadu na svet.

Sme však ešte niečoho takého schopní?

Nezaplietli sme sa už celkom do najhlúpejších myšlienkových predstáv o svete, do tých, ktoré nám dlhodobo predkladajú na lacnú – povrchnú konzumáciu práve zištné médiá, kultúra a formy zdanlivo úspešného životného štýlu, prezentované týmito inštitúciami?

Dokážeme ešte vyraziť do boja s týmito účinnými vakcínami, ktoré sú nám celé desaťročia vstrekované do nášho myslenia?

Alebo sa v blížiacich mesiacoch zrútime spolu s miliónmi psychicky zničených ľudí až na dno ľudskej existencie? Skutočný nepriateľ ľudskej spoločnosti nesídli v konšpiračných plánoch tajných skupín či vlád, ale stojí o niečo vyššie. Vo svojom temnom, falošnom princípe sa prejavuje neustálym podlamovaním prostého, zdravého snaženia ľudského ducha o vyššie hodnoty.

Tento nepriateľ parazituje na zvyšku zdravej vnútornej energie človeka, ktorá vzniká z jeho prirodzenej túžby žiť na Zemi čistým a harmonickým životom.


Najväčším nebezpečenstvom je dnes jednoznačne celková otrava myšlienkového sveta, z ktorého sú ako prvé vytlačené najprostejšie zdravé názory a vedenie múdrych ľudí.

V uplynulých stáročiach a tisícročiach ľudskej histórie boli uvedené zdravé názory a vedenie múdrych ľudí doposiaľ vždy schopné obstáť pred všetkými útokmi temna.

Vráťme sa však na začiatok:

„My o vlku, a vlk za humnami!“ Toto múdre príslovie sa sformovalo medzi ľuďmi na základe poznania účinkov Zákonov Stvorenia v súvislosti s myslením väčšiny ľudí. Využívajme odteraz účinok vyplývajúci z tohto príslovia v pozitívnom smere!

Dajme prednosť rozhovorom o svetlých hodnotách ľudského bytia!

Hovorme o duchovných - citových, vnútorných hodnotách, bez ktorých celý náš život stráca zmysel!

Nedajme si vnútiť úskočné, atakujúce myšlienky, že všetko, čo smeruje k vznešenejším hodnotám ľudského cítenia, je menejcenné, slabé, dávno prekonané.

Nedajme si pošliapať svoj vnútorný život, ktorého prirodzenou súčasťou je dávne poznanie Svetla a harmónie, z ktorej náš duch pochádza. Nesme v sebe poznanie úrovní Svetla, v ktorých sa náš duch, na počiatku svojej cesty za zrelosťou ešte nevedomý, zrodil! Nenechajme si tie dávne melódie vznešenosti a krásy vo svojom vnútri prehlušiť alebo úplne zničiť.

Súčasný duchovný stav na Zemi svedčí, žiaľ, stále o tom, že strana, manipulujúca s myslením každého z nás, snaží sa úplne rozleptať a s posmechom pošpiniť prirodzené duchovné hodnoty v človeku tvrdiac, že teraz sú tu omnoho dôležitejšie veci. Ide však iba o zúžený pohľad na ľudský život, považovaný dnes za jedinú existenciu, existenciu vo svete hmoty – zo všetkých úrovní Stvorenia najhrubšej, najhutnejšej matérie.

Treba mať však stále na zreteli, že to duchovné – ľudský cit – je jediným prísľubom trvalého bytia vo Svetle. Všetko, čo sa rodí z citu človeka, z jeho vytrvalej a vedomej snahy byť čistým a užitočným v spolunažívaní s ostatnými, sa už potom samo prispôsobí tak, aby po odchode z tohto sveta spelo k úrovniam Svetla.

Proti tomu sa stavajú prúdy, ktoré túžia podlomiť vôľu človeka a strhnúť to, čo je v ňom duchovné, do beznádeje a straty vedomia vlastnej hodnoty. Majme neustále na pamäti, že strach je zlý radca a panika je nevhodnou pôdou pre rast a rozvoj čistých a vznešených hodnôt.

Dnešný duchovný stav na Zemi však, žiaľ, prináša najmä výhľady ďalšieho šírenia strachu a paniky medzi ľuďmi.

Dá sa to ešte zmeniť?


Prevzaté z www.ao-institut.sk

(redakčne upravené)