Články z časopisu Prebúdzajúce sa Slovensko 1/2008Slovo na úvod

Slovo na úvod

Napĺňa nás pocit veľkej radosti z toho, sa vám môžeme vydaním prvého čísla časopisu „Prebúdzajúce sa Slovensko“ prihovoriť práve v predvianočnom čase. V tomto období je každému čistému cíteniu ľudí umožnené ľahšie a pevnejšie sa spájať s posilňujúcimi prúdmi Lásky, prichádzajúcimi vo zvýšenej miere práve v čase Vianoc.

S príchodom prvého snehu a prvých mrazov v nás tento cit rozochvieva spomienky na detstvo a neskalenú krásu Vianoc. Týmito záchvevmi ducha získavame vzácnu šancu prehodnotiť v novom svetle mnohé otázky svojho uponáhľaného života, aby sme do nastávajúceho roka vstúpili opäť o niečo šťastnejší a vyrovnanejší ...čítať článok


Posvätná noc!

Posvätná noc

Posvätná noc! Plesajúci spev radostnej vďaky zaplavil kedysi všetky úrovne stvorenia, keď sa v betlehemskej maštaľke narodil Syn Boží, Ježiš. Pastieri na poliach, ktorým bola počas tohoto radostného zachvenia vesmíru sňatá páska z duchovných očí, aby tak mohli svedčiť o nesmiernej udalosti a upozorniť na ňu ľudstvo, klesli v bázni na kolená, premožení niečím novým, pre nich nepochopiteľným.

Bázeň to bola u pastierov, ktorí sa za tým účelom stali prechodne jasnovidnými a jasnočujnými. Bázeň pred velebnosťou diania, pred všemohúcnosťou Božou, ktorá sa v tom prejavila! Preto najprv k nim prehovoril zvestovateľ zo svetlých výšin, aby ich upokojil: „Nebojte sa!“ ...čítať článok


Veľká kométa

Betlehemská hviezda

Možno ju nazvať hviezdou Betlehemskou, pretože je rovnakého druhu, ako bola ona. Jej sila vysáva vodu vysoko nahor, prináša poveternostné katastrofy a ešte mnoho iného. Zem sa otriasa, keď ju obklopia jej lúče. Od udalosti v Betleheme sa nič podobné neudialo. Ako betlehemská hviezda, tak i táto sa tiež uvoľnila z večnej ríše Praduchovných sfér v takom časovom období, aby mohla zapôsobiť na túto zem presne vtedy, keď na celé ľudstvo nadídu roky duchovného osvietenia ...čítať článok


Neznáme zo života Syna Božieho Ježiša

Ježiš Syn Boží

Ježíš vyšel ven do světa a nalezl jej temnějším, než se obával. Stanul před lidmi ... sám, nikdo ho neznal, nikdo se po něm neptal, ... a přece ho potřebovali! Počet hledajících byl jen malý ve srovnání s těmi, kteří se Světla báli a snažili se mu vyhnout. Moc nad dušemi na sebe strhli nesvědomití kněží. Jednali svévolně a využívali lidi pro své vlastní účely. Ježíš putoval po zemi a kázal. Pozvolna přicházeli posluchači a lid k němu proudil, neboť chtěl slyšet nového proroka.

Jako blesky světla to zasahovalo jejich srdce, jitřilo a osvobozovalo. Stále víc je to přitahovalo ke "kazateli z pouště", jak mu říkali, a stále víc je zajímal jeho život. Jeho jméno se v zemi šířilo rychlostí větru ...čítať článok


Aký je zmysel života?

Aký je zmysel života?

Hoci si všetci veľmi dobre uvedomujeme pominuteľnosť svojho pozemského tela, v najhlbšom kútiku duše tlie predsa len v každom z nás neuhasiteľná túžba po večnom živote. Táto túžba nemôže byť zrealizovaná v hmotnom tele, čo isto každý chápe, ale naše najhlbšie ja akoby cítilo, že ide o čosi, čo sa predsa len dá niekde a nejakou formou uskutočniť.

Rozum sa samozrejme bude stavať proti, predostierajúc tisíce argumentov o nemožnosti niečoho podobného, ale spomínaný, tichý vnútorný hlas sa nedá umlčať po celý život. Ba práve naopak, čím bude človek starší, tým zreteľnejšie sa bude ozývať. A je to práve tento vnútorný hlas, ktorý nám napriek všetkej logike rozumu hovorí o skutočnom zmysle života, ktorým je... dosiahnutie výsady smieť žiť večne! ...čítať článok


Doba nadchádzajúcich zmien

Doba nadchádzajúcich zmien

Žijeme v dobe, ktorú môžeme právom označiť ako dobu Veľkého obratu. Sme súčasníkmi vývojovej epochy ľudstva na Zemi, v ktorej by sa mali naplniť mnohými prorokmi zaznamenané proroctvá a predpovede ako aj vízie a tušenia mnohých známych osobností našej minulosti.

Toto je mnohým dobre známe. Málokto si však uvedomuje, že v tejto dobe sa naplní predovšetkým logická dôslednosť pôsobenia prírodných Zákonov, ktoré majú svoj pôvod v Zákonoch univerzálnych – v Zákonoch Stvorenia.

Dnes už väčšina obyvateľov našej planéty akceptuje tušenie v podobe neznámeho tlaku zvnútra, ktorý jasne signalizuje, že sa okolo nás i v nás deje niečo prevratného. Mnohí dokonca vyciťujú, že sme súčasníkmi blížiacich sa veľkých zmien. Akoby „niečo viselo vo vzduchu“ pripomínajúc očistnú búrku, ktorá sa má každým dňom prehnať v plnej sile nad ľudstvom ...čítať článok


Gladiátorské zápasy súčasnosti - boj o prežitie

euro srdce

Kedysi bola pre ľudí výmena tovarov či služieb bežná spolupráca a vzájomná pomoc. Či už sa pozrieme na primitívne kmene / na indiánov, černošské kmene, Aborigéncov v Austrálií/ či iné národy v dávnej histórií. To ako dokázali byť jednotní, navzájom spolupracovať a navzájom si pomáhať často rozhodovalo o ich sile a osude. Ľudia, kmene, dediny, ktoré nechceli, či nedokázali nájsť spoločnú reč a viedli radšej miestne spory, či vojny sa stávali ľahšou korisťou vonkajších dobyvateľov. Rímska ríša sa nerozpadla preto, lebo ju rozdrvil silnejší vonkajší nepriateľ. Rozpadla sa zvnútra, kvôli vlastnej nestabilite

V súčasnosti už ľudia dlho neobchodujú pre zábavu a neobchodujú s radosťou a priateľsky ako to bolo kedysi a nemajú pri tom potešenie. Už dávno obchodovanie nie je o priateľskej výmene tovarov, o vzájomnom obdarúvaní ...čítať článok


Kultúra reči ako zrkadlo myslenia človeka

medziľudske vzťahy

Naši predkovia boli bystrými pozorovateľmi. Nevyznačovali sa „učenosťou“, ani „vysokoškolským vzdelaním“, ale ich múdrosť pramenila z jednoduchej prirodzenosti – z dôvernejšieho spojenia so základnými silami prírody a vesmíru, z hlbšieho prežívania a pozorovania života samého. Svoje poznanie a životné skúsenosti vložili do mnohých rozprávok, povestí, prísloví a porekadiel. Spomeňme iba jedno z nich, úzko súvisiace s kultúrou našej reči: „Vtáka poznáš po perí a človeka po reči!“

Ľudskou rečou vychádza na povrch vnútorná, skrytá podstata človeka. Reč a slovný prejav preto nemožno vnímať ako niečo samostatné a nezávislé, ale ako vonkajší prejav niečoho, čo vzniklo skôr, niečoho, čo dalo prvotný podnet k sformovaniu do slovnej podoby. A tým „niečím“ je ľudská myšlienka, ktorá predstavuje skrytý vnútorný život každého z nás ...čítať článok


Umenie – jeho veľkosť a pád

Umenie - tanec

Umenie je jediným odvetvím ľudskej činnosti, ktorá sa dokázala zachvievať po dlhé stáročia v súlade so Zákonitosťami vo Stvorení. Avšak v dobe vrcholiaceho temna na Zemi, vyznačujúcej sa domýšľavou pýchou v neobmedzené schopnosti ľudského rozumu nakoniec padlo aj ono.

V čom teda spočívalo tajomstvo veľkosti umenia a v čom zase príčina jeho pádu?

To, čo v skutočnosti robí človeka človekom je jeho cit, sú jeho citové schopnosti, umožňujúce mu spojenie s najvnútornejším jadrom vlastnej bytosti – duchom. Alebo inak povedané – podstata každého človeka, duch, sa prejavuje práve citom. Citom, ktorý je rečou ducha ...čítať článok


O pokrivenom vzťahu k pojmu práca

práca v prírode

Cit a rozum. Čo je viac? Čo by malo byť v hierarchii ľudského hodnotového systému na prvom a čo až na druhom mieste? Nech každý sám vo svojom vnútri citlivo zváži, ktorá zo spomínaných hodnôt má byť pre človeka rozhodujúca. Žiaľ, naša „civilizácia“ ako celok stavila jednoznačne iba na rozum! Tým však stratila jednu zo svojich základných, nosných hodnôt – hodnotu, prameniacu iba v ľudskej citovej schopnosti, hodnotu, zvanú... „ľudskosť“!...čítať článok


Nebojte sa!

Ježiš

Prešlo pár rokov od uvedenia filmu Umučenie Krista, ktorý som si v tom čase pozrela. Nebudem robiť tomuto filmu reklamu, ani písať naňho recenziu. Film na mňa hlboko duchovne zapôsobila vnútorne ho prežívam ešte aj teraz, a dúfam, že jeho posolstvo vo mne zostane navždy. Predstavujem si občas scénu za scénou, podfarbenú mohutnou hudbou a krásnymi chórusmi, a napriek tomu okrem sĺz a neurčitého tlaku tam niekde uprostred, kde sídli duša cítim tu bolesť až fyzicky. Spytovala som, prečo je to tak, prečo stále hľadám a porovnávam dobu spred dve tisíc rokov a čas dnešný...čítať článok


Návrat Betlehémskej hviezdy

návrat Betlehemskej hviezdy

Globálne otepľovanie planéty Zem, vypozorované vedou, je v skutočnosti len jednou časťou prevratného diania, odohrávajúceho sa v súčasnom elektromagnetickom vesmíre.

Je teda len otázkou krátkeho času, kým nové udalosti v oblasti klimatických podmienok a geológie Zeme, zmien na Slnku a v zosilnení žiarenia, prúdiaceho z kozmu, povedú vnímavejších vedcov k poznaniu, že zmeny, ktoré sa teraz začínajú odohrávať, úplne presahujú rámec doterajších znalostí človeka o vesmíre a súvzťažnostiach, odohrávajúcich sa v ňom...čítať článok


Čo je to Pravda?

Ježiš

A opäť sa všetkých dvanásť zhromaždilo v tieni paliem a jeden z nich, Tomáš, prehovoril k ostatným:

„Čo je to pravda? Pretože tie isté veci zdajú sa rôznym ľuďom, ba i tomu istému človeku v rôznych dobách rôzne. Čo je to teda pravda?“ A keď hovoril, zjavil sa Ježiš v ich strede a povedal:

„Jediná večná Pravda je v Bohu samom. Lebo nikto nevie, čo vie sám Boh, ktorý je všetkým vo všetkom. Pravda môže byť ľuďom odhalená podľa ich schopnosti pochopenia a prijatia. Pravda, jediná, má mnoho stránok. Jeden vidí jednu stránku, druhý zase inú a jedni viac než druhí, tak, ako je to každému dané..čítať článok


Prvé prikázanie

Mojžiš

...Boh je Božský! Pôsobí úplne nezávisle od Stvorenia, ktoré z Jeho milosti vzniklo až následne! Človek ako aj všetko nám známe stvorené, viditeľné i neviditeľné, je len jedným dielom tvorivého aktu Hospodina. To celkom zreteľne vyjadruje nutnosť odstupu medzi samotným Tvorcom a Jeho dielom. Hospodin je Stvoriteľ a Stvorenie je Jeho dielom! Tým je jasne vymedzená hranica! Človek žijúci vo Stvorení sa nikdy nemôže vyvinúť na stupeň rovnajúci sa Božskému.

Aj vo svojej najvyššej zrelosti a dokonalosti ostane vždy duchovným tvorom, ktorého hranice sú trvalo vo Stvorení! Toto Stvorenie je však miestom, ktorého skutočnú veľkosť si pozemsky úzko mysliaci a uvažujúci človek doteraz nedokázal správne predstaviť... čítať článok


Slovensko z pohľadu hlbších súvislostí I.

Vysoké Tatry - Velické pleso

Slovensko je krajinou pravzniku. Všetky jej pohľady smerujú na juh - slnku naproti, ku Svetlu. Z vrchov, ktoré túto zem obopínajú, tryskajú a šumia živé vody; všetky tečú k juhu. A jej ľud je ako tie hory - sú to prírode blízki horali, večnej Božej láske tak blízko stojaci bytostní, ako títo malí služobníci Božskej vôle a Lásky, ktorým sa v mnohom podobajú. Vo svojom spoločnom žití zrástli tiež úzko so zvieratstvom tak, ako nikde inde... čítať článok


Rozprávka o zlate

zlatý nuget

Boh Otec zvolal: „Buď Svetlo!“ Tak povstali svety, v ktorých prastvorení duchovia uctievali Večného Stvoriteľa. Zo Svätého hradu vyžaroval Imanuelov žiariaci zrak Božskú vôľu do tvoriaceho sa Stvorenia. Sväté biele Božie Svetlo sa vznášalo vo sférach a keď sa znášalo nižšie a chladlo, stalo sa svietiacim zlatom. Celá úroveň okolo Večného hradu sa trblietala v tejto žiarivej farbe. Cesty sa leskli, stromy žiarili zlatou zeleňou, kvitli pestré zlaté kvetiny a vtáci na nich poletovali.

Zlatý nádych vanul taktiež okolo duchovných zárodkov, keď vyleteli do vesmíru. Aj keď klesli najnižšie, niesli si vo svojich snoch jeho krásny lesk. Taktiež bytostné svety teraz vznikajúce a zaľudňujúce sa, mali v sebe lesk svietiaceho zlatého sna a ihneď sa snažili, aby ho vo svojom svete udržali... čítať článok


Žena a odievanie

Žena a odievanie

Nakoľko je aj odievanie neodmysliteľnou súčasťou nášho viditeľného pôsobenia, ktorým vplývame na život okolo nás, pokúsme sa zamyslieť v tejto krátkej úvahe nad touto dôležitou súčasťou nášho prejavu.

Už ste si niekedy položili otázku, čo je to vlastne odev a aká je jeho funkcia? Prečo sa človek na rozdiel od zvieraťa od nepamäti zahaľuje a zdobí, túži byť upravený, krásny...? Ak ste sa nad tým doposiaľ nezamýšľali, je najvyšší čas poctivo sa tým začať za oberať, pretože doba, v ktorej žijeme a ktorú sme si vytvorili, je pre svoju uponáhľanosť a účelovosť nebezpečná v tom, že hrozí udusenie každého jemného záchvevu ľudského citu, túžiaceho po prirodzenom a ušľachtilom prejave. Odievanie... čítať článok


O Ružovom dievčatku

Ružové dievčatko

Za oknami chumelilo, deti s mamičkou a babičkou sedeli za stolom a lúskali orechy. Bol začiatok decembra... určite uhádnete, na čo boli tie orechy. V mise ich pekne pribúdalo a babička, keď videla, ako sa Helenka s Vladkom a Lenkou snažia, ticho riekla:

„Teraz je ten správny čas na rozprávku. Akú by ste chceli počuť?“

„Babička, nejakú vianočnú, prosím.“

„Dobre teda, porozprávam vám o Ružovom dievčatku.“

„A prečo? Veď všetky ruže sú na Vianoce pod snehom,“ čudoval sa Vladko.

Babička sa len usmiala: „Ale kdeže, Vladko, len počúvaj... čítať článok


Nepite to víno

Nepite to víno

Veľmi ma bolí, keď vidím denne pred svojimi očami zomierať priateľov, známych... nie, nehovorím o smrti telesnej schránky, ale o niečom oveľa vážnejšom.

Kým je človek dieťaťom, je všetko v poriadku - cíti a vidí všetko okolo seba jasne a neskalene. Pod ťarchou naučených vedomostí a podsunutého svetonázoru sa čistý obraz síce skriví, ale predsa, pokiaľ je človek mladý, ešte stále je schopný cítiť, nadchnúť sa pre dobré a byť si vedomý tej úžasnej duchovnej sily, ktorá ním tečie. Keď sa však zaradí do života... čítať článok


Titanic roku 2012

Titanic roku 2012

Stručne si pripomeňme osud najslávnejšej lode 20. storočia, ktorá je aj napriek svojmu tragickému osudu nadčasovým varovným svedectvom neuváženého ľudského konania, prinášajúceho významné poučenie i pre súčasné smerovanie našej spoločnosti.

„Titanic je nepotopiteľný a večný! Je to loď, ktorú by ani samotný Boh nepotopil...“ Tieto slová obotkávali očakávanú plavbu Titanicu skôr, než v apríli roku 1912 vyplával z prístavu Southampton smerom do New Yorku, aby verejnosti predviedol svoju dokonalosť a prepychom svedčil o neobyčajnom technickom pokroku ľudí, ktorí sa nazdávali, že jeho skonštruovaním vytvorili nezničiteľné a neprekonateľné dielo... čítať článok


Boj za Svetlo na Zemi

Boj za Svetlo na Zemi

Ľudstvo už znehodnotilo a ďalej systematicky znehodnocuje všetko, na čo len siahne. Nech už je to voda, pôda, vzduch, fauna, flóra a všetko, čo nás obklopuje. Toto bezmyšlienkovité znehodnocovanie všetkých vecí už dávno prekročilo hranice hrubej hmoty a deštruktívne zasahuje aj do jemnejších oblastí. Do oblastí hmotne neuchopiteľných, ale celkom reálne vnímateľných, akými sú napríklad medziľudské vzťahy, slovný prejav, alebo vnútorný, čiže citový a myšlienkový život... čítať článok


Vianoce

Ježiš Syn Boží

Svätá je spomienka na tento deň, pretože to bol veľký okamih, keď kedysi prišiel na túto Zem Syn Boží. Okamih nesmierne významný pre ľudstvo a celé Stvorenie. Jasot prebiehal všetkými sférami, pretože to znamenalo svitanie pre duchovné oslobodenie zo zovretia temnôt.

Z ušľachtilej radosti si ľudia blahopriali pri každom opakujúcom sa výročí tejto nádhernej udalosti a vzájomne sa obdarovávali, aby aj v iných ľuďoch prebúdzali radosť. Tak tomu bolo zo začiatku! Dnes je však pre ľudí tento sviatok vo väčšine prípadov iba príležitosťou k výmene darčekov. Iba k tomuto sa upiera myseľ ľudí po celé týždne. Hlbšie to už do ľudí nepreniká. Nanajvýš sa Vianoce považujú za sviatok detí, zatiaľ čo rodičia iba neisto stoja vedľa ozdobeného stromčeku a spomínajú na vlastné detstvo... čítať článok


Odkaz Ľudovíta Štúra - úvod

Ľudovít Štúr

V minulom roku sme si pripomenuli 150. výročie smrti Ľudovíta Štúra, veľkej osobnosti slovenského národa. Skúsme v krátkom zamyslení obrátiť svoj zrak na neľahkú dobu, v ktorej žil a porovnať jeho životné postoje so životnými postojmi našich súčasníkov.

Historické obdobie, v ktorom pôsobil tento príkladný národovec, bolo poznačené ťažkým národnostným útlakom takzvaného Horného Uhorska na jednej strane a na druhej strane nenápadným budovaním základných kameňov národného povedomia, na ktorých mohla byť o veľa rokov neskôr sformovaná existencia súčasnej slovenskej štátnosti... čítať článok


Slovenská hymna a jej duchovné posolstvo

Nad Tatrou sa blýska...

Všetko hodnotné má svoj hlboký význam. Podobne aj text slovenskej hymny má okrem melodického a slovného prejavu hlbší a pre väčšinu Slovákov dosiaľ skrytý duchovný význam. Možno povedať, že jej obsah v sebe nesie veľké duchovné posolstvo pre súčasnú generáciu. Aby sme si toto posolstvo, týkajúce sa nášho národa priblížili, pripomeňme jej text:

Nad Tatrou sa blýska... čítať článok


O hľadaní Pravdy

Zdroj vody

Trpezlivý človek si našiel vhodné miesto a začal kopať. Dostal sa do hĺbky dvoch, desiatich, dvadsiatich metrov... Bola to dlhá a namáhavá práca, no na jej konci sa predsa len vďaka svojmu úsiliu a trpezlivosti dopracoval k cieľu – k vode.

Druhý človek bol netrpezlivý. Aj on si vyhliadol vhodné miesto a pustil sa do práce. Keď sa však dostal do určitej hĺbky a vodu nenašiel, povedal si, že asi radšej skúsi iné, vhodnejšie miesto, kde sa nebude musieť toľko namáhať a na vodu narazí blízko pod povrchom.

A tak sa pustil do práce na novom mieste. Ale ani tu sa úspech nedostavil tak rýchlo, ako by si prial, preto všetko nechal tak a skúsil hľadať šťastie inde.

Vyčerpaný od smädu, hnaný klamlivou ilúziou rýchleho úspechu a čo najmenšej námahy doteraz márne prekopáva krajinu... čítať článok


Zákony Stvorenia

Buď Svetlo

Sú to oni, prostredníctvom ktorých sa vyvinul svet a život v ňom. Oni, ktoré riadia naše osudy, s láskou a neochvejnou spravodlivosťou. Oni, ktorých časti objavujeme v prírodných a fyzikálnych zákonoch.

Každý kto ich rešpektuje, tomu ich obrovská sila pomáha. Je povznášaný ku Svetlu, čo sa prejavuje vo veľkej radosti, ktorú jeho duch cíti. Rovnako ako oni, šíri okolo seba šťastie, krásu a harmóniu. Avšak platí to aj opačne. Kto sa nedokáže s nimi spoluzachvievať, musí neustále narážať, zmietaný nepriazňou osudu. Veď Zákony Stvorenia, ktorých účinky sa proti nemu obrátia, sa len snažia znovunastoliť narušený stav harmónie... čítať článok
Stránky už nespravuje Slovenské občianske združenie pre posilňovanie mravov a ľudskosti.