Slovo na úvod


Slovo na úvod

Vážení čitatelia!

Napĺňa nás pocit veľkej radosti z toho, sa vám môžeme vydaním prvého čísla časopisu „Prebúdzajúce sa Slovensko“ prihovoriť práve v predvianočnom čase. V tomto období je každému čistému cíteniu ľudí umožnené ľahšie a pevnejšie sa spájať s posilňujúcimi prúdmi Lásky, prichádzajúcimi vo zvýšenej miere práve v čase Vianoc.

S príchodom prvého snehu a prvých mrazov v nás tento cit rozochvieva spomienky na detstvo a neskalenú krásu Vianoc. Týmito záchvevmi ducha získavame vzácnu šancu prehodnotiť v novom svetle mnohé otázky svojho uponáhľaného života, aby sme do nastávajúceho roka vstúpili opäť o niečo šťastnejší a vyrovnanejší.

Z čoho pri našom úsilí vychádzame? Na túto otázku, ktorá pred nejedným z vás pri čítaní jednotlivých článkov vyvstane, možno jednoducho odpovedať: Z vlastných životných skúseností, založených na poznaní základných princípov harmonického spolužitia ľudí, ktoré boli každému zdravo uvažujúcemu človeku dané z Prazdroja života v podobe čistého Poznania vo svetle pravdivých súvislostí.

Vo vedomí zodpovednosti za život, ktorý každý z nás dostal ako dar a ktorý je potrebné ochraňovať a podporovať podľa tých najvyšších Princípov, sme pred určitým časom spojili ozdravné aktivity v našej spoločnosti pod hlavičkou Slovenského občianskeho združenia pre posilňovanie mravov a ľudskosti. Za niekoľko rokov činnosti sme nadobudli množstvo skúseností, o ktoré by sme sa s vami veľmi radi podelili aj na stránkach tohto nového časopisu.

Filozofifia našej činnosti vychádza z poznávania a napĺňania Zákonov Stvorenia, ktoré sú inak nazývané ako prírodné Zákony v každodennom živote. Sme presvedčení, že iba dodržiavanie týchto pravidiel – Zákonov môže priniesť harmóniu v spolunažívaní a vnútorný pokoj každému jednotlivcovi – inak povedané, tieto Zákony podmieňujú život na Zemi.

Súčasný stav spoločnosti, vzťahy v rodinách, spoločenstvách, politických zoskupeniach, vzťah jednotlivca k etickým princípom, k morálke a prírode hlboko zaostáva za chceným vývojom človeka nielen v našom národe a okolitých štátoch, ale vo svete ako celku.

Práve ľahostajnosť, povrchnosť a sebeckosť v tomto smere posunuli ľudstvo na miesto, ktoré sa často javí ako bezvýchodiskové. Tým miestom je reálny obraz spoločnosti plný nedostatkov, ako je násilie, závisť, neznášanlivosť, mravný úpadok, prehnaná honba za hmotnými pôžitkami a pod.

Chýba cit pre krásu a harmóniu a porozumenie pre skutočný zmysel života na Zemi. Ako keby sme chceli vedome a tvrdohlavo ignorovať, že človek, každý jeden z nás má v sebe duchovnú podstatu, ktorej prirodzenou vlastnosťou má byť pomáhajúca láska.

Naším vytrvalým úsilím v pôsobení na širokú verejnosť je preto zvýšiť záujem o tieto nevyhnutné mravné a ľudské hodnoty, pretože sme presvedčení, že v súčasnosti sa týmto naliehavým otázkam venuje príliš málo pozornosti. Ostáva pre ne málo priestoru v masmédiách, chýba verejná diskusia o nich ako aj intenzívnejší záujem jednotlivcov v tomto smere.

Veríme, že naša túžba po mravnejšej a ľudskejšej spoločnosti s vážnym odhodlaním pomáhať všade tam, kde to bude potrebné, prinesie harmonické ozdravenie do života každého človeka, usilujúceho sa o lepší život.

Veríme, že aj časopis „Prebúdzajúce sa Slovensko“ Vám v tomto predvianočnom období pomôže spojiť sa s prúdmi Lásky a porozumenia navzájom. Ak Vám týmto úsilím zároveň pomôžeme lepšie sa zorientovať v zložitých životných situáciách súčasnosti, budeme radi a časopis splní svoju úlohu v mediálnom priestore našej krajiny.


Za redakciu časopisu, Tomáš Lajmon, šéfredaktor