Návrat Betlehémskej hviezdy


hviezda

Globálne otepľovanie planéty Zem, vypozorované vedou, je v skutočnosti len jednou časťou prevratného diania, odohrávajúceho sa v súčasnom elektromagnetickom vesmíre.

Je teda len otázkou krátkeho času, kým nové udalosti v oblasti klimatických podmienok a geológie Zeme, zmien na Slnku a v zosilnení žiarenia, prúdiaceho z kozmu, povedú vnímavejších vedcov k poznaniu, že zmeny, ktoré sa teraz začínajú odohrávať, úplne presahujú rámec doterajších znalostí človeka o vesmíre a súvzťažnostiach, odohrávajúcich sa v ňom.

Nakoniec povedú všetky udalosti, čoraz viditeľnejšie sa hromadiace, aj zo strany vedeckej verejnosti k uznaniu toho, že platnosť známeho zákona „akcie a reakcie“ zasahuje na omnoho jemnejšom stupni ako sa dosiaľ priznávalo. Nakoniec bude poznaná aj úzka súvislosť medzi jednotlivými časticami kvarkov v tunajšom elektromagnetickom vesmíre a časticami kvarkov vo vesmíre magneticko-kvarkovom. Dôjde sa tiež k zisteniu toho, že častice predkvarkového druhu, nachádzajúce sa ako stavebná látka na úrovni magneticko-éterického vesmíru, sú úzko spojené s vlnovou energiou, ktorú vytvárajú bunky ľudského mozgu pri myslení.

Zložitým oblúkom bolestného prežívania všetkých následkov v hrubohmotnosti tunajšieho sveta sa ľudstvo presvedčí o tom, že naozaj platí príslovie, známe už aj deťom: „Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva.“

Myšlienková energia, ktorou sú ovplyvňované predkvarkové častice a ktorá sa doteraz prelievala iba do úrovne magneticko-kvarkového vesmíru, začala v posledných desaťročiach stále silnejšie prenikať do úrovne vesmíru elektromagnetického, teda do sveta viditeľnej a hmatateľnej hmoty.

Aby sme vopred otupili ostrie „okrídlených“ poznámok niektorých čitateľov, položme si otázku: Prečo sa toto všetko deje práve teraz? Veď ľudstvo nebolo predsa nikdy predtým o nič lepšie a napriek tomu prežilo celé tisícročia. Tak prečo by práve teraz malo niečo také prísť?

Odpoveď je viac než prostá.

Úrovne vesmíru, o ktorých hovoríme, teda úroveň magneticko-éterická, úroveň magneticko-kvarková a napokon i úroveň elektromagnetická, pre nás viditeľná, tvoria spolu len jednu malú časť mnohonásobne väčšieho celku diela Stvorenia.

Rytmus, v ktorom sa Stvorenie nachádza, presahuje hranice nášho vnímania nielen čo do priestoru, ale i času, vo vzťahu k tomu, ako tieto hodnoty vnímame tu na Zemi. (Už len časový rozsah vývoja a formovania poslednej časti hmoty – vesmíru elektromagnetického, ktorý sa skladá z viditeľnej hmoty, nám napovedá, aké neporovnateľne rozsiahlejšie vnímanie času sa viaže k celku Stvorenia, v ktorom je úroveň hmoty naozaj len jednou z tých najmenších častí.)

A práve z tohto vyššieho stupňa plynutia časových rytmov vo Stvorení priblížil sa teraz i k vesmíru, v ktorom sa nachádzame, prúd sily. Sily, ktorú už aj Biblia označila za Hlas sudcu – Hlas Božej Vôle. Áno, je to práve ten hlas, ktorý zaznel k siedmym svetovým obciam v Zjavení Jána!

Tento prúd sily prenikol teda do blízkosti tunajších úrovní hmoty a svojím účinkom teraz vyvoláva prevratné dianie medzi spomínanými úrovňami vesmíru. Silou, na Zemi dosiaľ nepoznanou, zrýchľuje teraz deje, v ktorých za zachvievajú aj všetky fyzikálne zákony hmoty. Avšak nielen to! Táto nová sila, ktorá okrem iného vzala už pred desaťročiami na seba podobu obrovskej letiacej hviezdy – kométy, zasahuje v súčasnosti všetky stupne väzieb medzi kvarkovými časticami a časticami predkvarkovými. Jej pôsobenie vyvoláva zvýšený tlak na tieto častice a tento tlak zároveň zrýchľuje odovzdávanie všetkých energií, ktoré človek doteraz vytvoril svojím chcením, myslením a konaním za všetky storočia a tisícročia. Tak sa teraz zrýchľuje medzičas, trvajúci medzi spomínaným volaním do hory a ozývaním sa z nej!

Tí, ktorí sú ešte stále nespokojní s týmto stručným vysvetlením a trvajú na svojich „Prečo?“ – prečo sa to všetko deje a prečo práve súčasné ľudstvo, nech zostanú pokojní, môžu sa predsa ďalej zaoberať svojimi každodennými starosťami. Nikto ich nebude presviedčať.

Udalosti, ktoré sa stále čoraz viditeľnejšie prejavujú, napokon svedčia o spomínanom deji mnohonásobne zrozumiteľnejšie ako tisíce slovných argumentov. Svedčia stále presvedčivejšie o tom, že niečo zvláštne teraz doslova visí vo vzduchu.

Možno tu ešte raz pripomenúť: príčiny, ktorými prevažná časť dnešnej vedeckej verejnosti zdôvodňuje globálne otepľovanie Zeme, sú mylné.

Podiel ľudskej spoločnosti na priemyselnom znečistení vody, vzduchu a pôdy Zeme je, prirodzene, nespochybniteľný. Na celkovom súčasnom vývoji klimatických podmienok sa však toto hmotné znečisťovanie Zeme podieľa nie viac ako jednou pätinou.

Naopak, znečistenie myšlienkových úrovní magneticko-éterického sveta sa na súčasnom vývoji vo vesmíre podieľa zvyšnými štyrmi pätinami!

Prejavy zviditeľnenia špiny myšlienkového balastu, ktorý po celé minulé tisícročia nebol ešte nikdy tak výrazne poznateľný ako teraz, spôsobuje práve obrovská pôsobiaca sila, zakotvená v približujúcej sa hviezde.


Prevzaté z www.ao-institut.sk