Články z časopisu Pre Slovensko 9/2010Mozog ako telesný orgán v súvislosti so zložením a vyžarovaním krvi

Mozog ako telesný orgán v súvislosti so zložením a vyžarovaním krvi

Kto sa niekedy vážnejšie zaujímal o cinnost mozgu, ten iste vie, že mozog ako jeden z najzložitejších orgánov tela potrebuje na svoju plnohodnotnú cinnost neustále intenzívne zásobovanie velkým množstvom krvi.

Most medzi clovekom a jeho pozemským telom

Krv je pre správnu cinnost mozgu velmi dôležitá, a to nielen z hladiska okyslicovania nervových buniek a ich zásobovania nevyhnutnými výživnými látkami, ale aj ako oživujúca tekutina v duchovnom zmysle. Svojím vyžarovaním tvorí dôležitý clánok mosta medzi hmotným telom a oživujúcou podstatou cloveka - ludským duchom ...čítat článok


Skutočná Pravda je jednoduchá

Skutočná Pravda je jednoduchá

Hmotný svet a hmota samotná sú niekedy naozaj veľmi zložito formované. Ale skutočná Pravda o živote je prostá a jednoduchá.

Jedine jej pochopenie nám však môže dať kľúč k ovládnutiu hmoty a zároveň ukázať cestu k šťastnému životu na zemi.

Aby sme to lepšie pochopili, predstavme si strom, ktorý má tisíce listov nachádzajúcich sa na tisícoch drobných konárikov. Tieto drobné konáriky rastú na hrubších konárikoch, tie zase na ešte hrubších a tie nakoniec na hrubých nosných konároch, ktoré vychádzajú priamo z kmeňa ...čítať článok


Tajomstvo hojnosti

Tajomstvo hojnosti

Kde bolo, tam bolo, ďaleko-preďaleko, nachádzala sa jedna utešená dedinka. Obklopovali ju vysoké hory plné ihličnatých a listnatých stromov, ktoré sa strácali v nedozernej výške belasej oblohy. Pretekali ňou početné bystrinky, stekajúce v perlivých vodopádoch zo strmých skál. Ľudia i lesná zver prichádzali si z nich načerpať dostatok vody, aby sa mohli tešiť z nádherného života. Aj polia boli v tejto dedinke výnimočne krásne - rozľahlé a starostlivo obrobené láskavými rukami ľudí, podobné zlatistým morským pláňam. Pretože na sklonku leta slnko svojimi žiarivými lúčmi sfarbilo do zlata tisícky obilných klasov, z ktorých si ľudia vyrábali múku na každodenný chlieb. Všetci prežívali v srdci opravdivú lásku a harmóniu, každý túžil žiť večne ...čítať článok


Z myšlienok J. A. Komenského

Z myšlienok J. A. Komenského

Školou, dokonale vyhovujúcou svojmu cieľu, nazývam tú, ktorá je pravou dielňou ľudí; kde sa totiž myseľ žiakov napúšťa leskom múdrosti, aby rýchle prenikala všetko zjavné i tajné, kde sa myseľ a stavy mysle vedú k všeobecnej harmónii cností, kde je srdce vábené božskou láskou a tak opájané, že už tu pod slnkom si navykajú prežívať nebeský život všetci tí, ktorých zverujú školám, aby sa napájali pravou múdrosťou ...čítať článokJe vzdelanie zárukou múdrosti?

Je vzdelanie zárukou múdrosti?

Vzdelanie prináša poznatky, nie však automaticky aj múdrosť v konaní človeka. Pravá múdrosť sa formuje za spoluúčasti čistoty citu a svedomia. Vzdelanie samotné, tak ako ho dnes aplikujú školské ústavy väčšiny krajín sveta, nie je zacielené tak, aby v prvom rade prebúdzalo čistotu citu (ktorý zvykneme označovať aj ako schopnosť intuície) a svedomie vo vnútri človeka.

Vzdelanie pracuje s informáciami, s poznatkami z najrozličnejších odborov ľudskej činnosti. Dnešným žiakom a študentom teda prináša poznatky o hmotnom svete, o prírode, o vlastnom jazyku alebo znalosti z iných oblastí, ktoré umožňujú človeku na Zemi uplatniť sa ...čítať článok


Ľudská spoločnosť V - Môže byť pozemský svet iný?

Môže byť pozemský svet iný?

Dnešný človek je tisíckami vlákien prepojený s organizmom celej spoločnosti. Časom sa na jej systéme stal úplne závislým. Doslova v ňom väzí lapený ako mucha v pavúčej sieti ohromných rozmerov. Táto sieť je však preňho, napodiv, prevažne príjemná a pohodlná. Avšak len dovtedy, kým sám nepocíti túžbu vnútorne sa prebudiť a hľadať pravý zmysel svojho života na Zemi. Tu vlákna, ktorými je obmotaný a obotkaný, ukážu svoju pevnosť a lepkavosť tým najbezohľadnejším spôsobom ...čítať článok


Cesta rytiera

Cesta rytiera Poctivosť a spravodlivosť

Rytier sa správa voči všetkým ľuďom absolútne poctivo. Verí v spravodlivosť, a to v spravodlivosť Božiu i tú, ktorá má vychádzať od neho samého.

V otázke poctivosti a spravodlivosti neexistuje pre rytiera ani tieň pochybnosti. Existuje len správne a nesprávne.

Slušnosť a láskavosť

Rytier nemá dôvod byť krutý. Nemusí dokazovať svoju silu. Vie, že hrubosť je prejavom duchovnej slabosti ...čítať článok


Putovanie za rannou zorou - 3.časť

Putovanie za rannou zorou

Ani trochu ma to netrápilo, pretože som prišiel na niečo, čo ma napĺňalo a s čím som sa túžil podeliť i s ostatnými. Chodil som od kostola ku kostolu, k rôznym modlitebným stánkom bez ohľadu na príslušné náboženstvo, ale všade som sa stretával s rovnakou strnulosťou, s lipnutím na naučených tradíciách, zachovávaných bez vnútorného prežívania, a s nepochopením. Ako to, že som to predtým nevidel? Začal som sa teda prihovárať ľuďom priamo v uliciach mesta, kde sa vždy našli poslucháči. Mnohí však len nechápavo krútili hlavou, no našli sa i takí, ktorí sa nad mojimi slovami aspoň zamysleli, ba niektorým sa dokonca rozžiarili oči ...čítať článok


Duchovný stav Zeme k 02. 02. 2009

Duchovný stav Zeme k 02. 02. 2009

Zem sa otriasa v základoch. Bytostné sily pracujúce v živloch pripravujú ďalšie, ešte silnejšie vlákna na prejavy, ktoré prídu na rad už onedlho. K Zemi prúdi stále rýchlejšie energia a žiarenie spätného účinku, ktoré navracia všetko k prapôvodu panenského stavu.

Človek to svojím zrakom zatiaľ zreteľne pozorovať nedokáže. Naše oči majú ochromenú schopnosť vidieť nádherné formy živlov, ako pracujú s oddanosťou, s ktorou napĺňajú bezpodmienečnú Spravodlivosť Zákonov Stvorenia. Zatiaľ vidíme a vnímame len konečné prejavy, ktorých drsnosť a neúprosnosť je pre človeka často nepochopiteľná. S mnohými udalosťami si potom nevieme rady ...čítať článok


Podstata odpustenia

Podstata odpustenia

Čo je podstatou odpustenia, ktoré nás oslobodzuje od vnútornej bolesti v strese trápenia?

Nemáme na mysli formálne odpustenie v zmysle: „No dobre, ublížil mi a ja mu odpúšťam! Ale na to čo mi vykonal nikdy nezabudnem!“ Toto nie je odpustenie! Pri skutočnom odpustení sa už nevenujem tomu, kto mi spôsobil bolesť. Ak už poznám Zákon o sejbe a žatve, tak vedome vidím v tom, kto mi ublížil, seba samého z minulosti. On a jeho správanie – to som predsa ja, aký som bol. Uvedomujem si, že nepríjemnú situáciu som si v minulosti rozhodnutím vždy spôsobil ja sám ...čítať článok


Cesta k ušľachtilej ženskosti - 5. stupeň

Cesta k ušľachtilej ženskosti

V dnešnej spoločnosti sa stretávame s úplne protichodnými názormi na to, aké by malo byť pôsobenie ženy. Hoci spoločnosť na jednej strane uznáva nenahraditeľné miesto ženy v domácnosti, na druhej strane naďalej vzrastajú emancipačné snahy o jej zrovnoprávnenie s mužmi i v zamestnaní. Ženu väčšinou takéto čierno-biele vnímanie neuspokojuje.

Mladé ženy stoja dnes čoraz častejšie pred problémom „kariéra alebo rodina“. Akoby nič medzi tým nebolo, akoby iná možnosť ani neexistovala. Je to tým, že ľudia zabudli na pôvodné poslanie ženy, pre ktoré bola obdarovaná zvláštnou duchovnou výbavou ...čítať článok


Piate prikázanie - Nezabiješ!

Mojžiš

Možno povedať, že práve piate prikázanie sa zdá úplne zrozumiteľné každému, kto sa niekedy zaoberal Mojžišovými zákonmi. Nezabiješ! Ľudia sa väčšinou cítia byť voči tomuto prikázaniu nevinní, pretože sú si vedomí toho, že nikdy žiadnemu človeku nevzali život! Dokonca o to prísnejšie, s opovrhnutím pozerajú na tých, ktorí sa voči tomuto prikázaniu previnili! Všeobecne sa na pozemských vrahov hľadí ako na vydedencov ľudskej spoločnosti, ktorí dokázali zmariť život iného človeka!

No kto z týchto „nevinných“ ľudí aspoň raz vážnejšie premýšľal o tom, že sa dá zabíjať rovnako i v cite a v myšlienkach! Že je možné ešte bolestivejšie ubiť druhého človeka, ak sa vypočítavosťou a intrigami nastavia páky okolností tak, aby ho úplne zrazili v životnom rozlete! ...čítať článok


Luciferov princíp

Luciferov princíp

Väčšina ľudí nemá ani tušenia o tom, že život každého z nás je stále viac a viac ovplyvňovaný tisícorakými formami dobre maskovaného princípu, ktorého pôvodcom nie je nik iný ako knieža temnôt, padlý archanjel Lucifer.

Vďaka tejto nevedomosti sa už tisícky ľudí dostali a neustále dostávajú do jeho osídel, strácajúc pritom klenot jasného bytia, jasného smerovania k nádhere pravého duchovného života.

Luciferov princíp používa na upevnenie svojho vplyvu zákernú taktiku postupného úpadku, na ktorom pracuje v prípade potreby aj celé desaťročia. Ide v nej o to, aby si človek za žiadnych okolností svoj úpadok neuvedomoval, aby ani na okamih nepostrehol, ako hlboko v skutočnosti klesá. Veď ak si ho človek neuvedomuje, potom mu nemôže ani zabrániť, aj keď je na to veľmi dobre vyzbrojený ...čítať článok


Metamorfózy prírody

Metamorfózy prírody

Rok čo rok prežíva príroda ten istý kolobeh, rok čo rok sa opakuje ten istý rytmus striedania jari, leta, jesene a zimy. A predsa je to zakaždým iné. Vždy o niečo krajšie a ušľachtilejšie, pretože je v tom napĺňanie zákona neustáleho vývoja.

Dňom zimného slnovratu sa v prírode zavŕši starý rok a spolu s pribúdajúcou silou slnečných lúčov začína príprava na ďalší zrod. Všetko prijíma posilu, aby v nasledujúcom roku mohlo opäť v zákonitom kolobehu neustáleho napredovania a zušľachťovania vydať ešte krajšie a ušľachtilejšie plody ...čítať článok


Plavba za Svetlom

Plavba za Svetlom

Veronika s Pavlom boli už takmer dospelí. Mali múdru mamu, ktorá im odmalička rozprávala o svetlých záhradách v nebeských výšinách, o tom, že sme na Zemi preto, aby sme sa postupne zdokonaľovali a učili a aby sme sa do týchto svetlých záhrad mohli raz vrátiť.

Deti vedeli, aké dôležité je pomáhať druhým. Často sa s mamou rozprávali o tom, že mnohí ľudia nepoznajú zmysel svojho života, nevedia, že sa majú snažiť, aby sa mohli vrátiť do svetlých záhrad. Veľmi si priali ukázať týmto ľuďom cestu. Nie tým, že budú o tom hovoriť, ale svojím vlastným príkladom. A to sa im aj darilo.

Pred každým, kto prišiel na návštevu, správali sa vždy vzorne. Pavol aj v škole chránil dievčatá a slabšie deti, stál na strane spravodlivosti a pre spolužiakov bol vzorom odvážneho chlapca a pravého rytiera. Mali ho radi, pretože býval veselý a každému, kto sa obrátil naňho s prosbou o pomoc, pomohol, ako najlepšie vedel. Aj Veroniku mali všetci radi. Bola pôvabná, veselá a naučila mnohému dievčatá, ktoré snívali o vílach a princeznách. Ochotne pomáhala slabším - zvieratám, rastlinám i menším deťom ...čítať článok


Slovo na úvod

Slovo na úvod

Vážení čitatelia, v každodennom úsilí sa často neprimerane zaoberáme potrebami, ktoré pokladáme za nevyhnutné pre slušný občiansky život. Snažíme sa nadobúdať hmotné statky s cieľom zabezpečiť istoty pre seba i svojich najbližších. Možno sa nám v tom i darí, pritom si postupne zvykáme na vyšší životný štandard, z ktorého potom nechceme upustiť. Pokiaľ tak činíme v súlade s tým, čo sa dnes pokladá za dobré mravy, môžeme ľahko nadobudnúť pocit, že žijeme plnohodnotne.

Ak však z určitých dôvodov strácame získané istoty či dokonca zdravie, vedie nás to neraz k zamysleniu a poznaniu toho, že sme pri práci a všetkom tom zhone napríklad takmer vôbec nevenovali čas a energiu niečomu, čo je naozaj podstatné – harmonickým vzťahom s druhými ...čítať článok
Stránky už nespravuje Slovenské občianske združenie pre posilňovanie mravov a ľudskosti.