Duchovný stav Zeme k 02. 02. 2009


Duchovný stav Zeme k 02. 02. 2009

Zem sa otriasa v základoch. Bytostné sily pracujúce v živloch pripravujú ďalšie, ešte silnejšie vlákna na prejavy, ktoré prídu na rad už onedlho. K Zemi prúdi stále rýchlejšie energia a žiarenie spätného účinku, ktoré navracia všetko k prapôvodu panenského stavu.

Človek to svojím zrakom zatiaľ zreteľne pozorovať nedokáže. Naše oči majú ochromenú schopnosť vidieť nádherné formy živlov, ako pracujú s oddanosťou, s ktorou napĺňajú bezpodmienečnú Spravodlivosť Zákonov Stvorenia. Zatiaľ vidíme a vnímame len konečné prejavy, ktorých drsnosť a neúprosnosť je pre človeka často nepochopiteľná. S mnohými udalosťami si potom nevieme rady, a preto zúfalo či podráždene voláme:

„Ako môže Boh také niečo dopustiť?“

Ak sa však takýmto spôsobom volá k Stvoriteľovi, je to výraz nevedomosti, ktorá je len následkom desivej povrchnosti a lenivosti človeka uvažovať hlbšie o behu udalostí vo svete.

Dielo Stvorenia je priezračne jasné, prehľadné, usporiadané od prvého do posledného dielika na základoch Všemúdrosti Vôle Spravodlivého Tvorcu. Rovnako ako všetko ostatné aj človek má vo Stvorení svoje miesto pôsobenia. Spolu s darom vlastnej slobodnej vôle rozhodovať sa môže otáčať kormidlom svojho chcenia tam či onam, všetkými smermi, ktorými sa len rozhodne usilovať. Jeho chcenie má však vždy trvalú väzbu na následky, ktoré vo veľkom súkolesí Stvorenia vyvoláva.

Nič neostáva bez následkov!

A práve v súčasnosti má v zrýchlenom pohybe spätného prúdenia síl každé rozhodnutie človeka smerodajný vplyv na tkanie ďalších osudových vláken koberca jednotlivcov, štátov, celej Zeme.

Okrem toho sa k nám vracajú i následky našich predchádzajúcich rozhodnutí, ktoré sa často sformovali v dávno minulých časoch nášho bytia na Zemi, keď sme tu žili ako ľudia v iných životných, dnes už historických, podmienkach. To všetko je votkané do koberca vláken nášho bytia. Všetko, čo je živé, nevyrovnané, neodpykané, sa teraz zrýchlene navracia, aby sa to spätne vo svojom druhu uvoľnilo a aby sa všetky živé energie vyrovnali. To je ten toľkokrát spomínaný Súd Božej Spravodlivosti nad človekom, súd nad Zemou. Všetko sa podriaďuje najdokonalejšej Spravodlivosti, ktorá až do maličkostí rozlišuje dobré od zlého.

Pozitívne, dobré a čisté prináša posilnenie a osvieženie. Negatívne, pokrivené, zlé a nečisté prináša zásahy, pokiaľ v človeku nachádza rovnorodú pôdu.

Každý z nás teda potrebuje napnúť sily na dobré a čisté, aby sa dokázal povzniesť a oslobodiť od spätného dopadu účinkov svojich predošlých nesprávnych rozhodnutí. Symbolické rozuzlenie mnohých ťažkých účinkov v súčasnosti môže človeka nakoniec celkom oslobodiť od ďalšieho utrpenia.

Úsilie správať sa a konať dobre zároveň zjemňuje v človeku vnímanie, aby mohol pri všetkých nových rozhodnutiach načúvať pomoci. Pomoc je nachystaná pre každého v každom čase a na každom mieste. Pomoc je všadeprítomná!

Je dosiahnuteľná prostredníctvom pozemských schopností človeka, ktoré sú úzko spojené s duchovným vnútrom, s citom, a to prostredníctvom intuície, inšpirácie a inštinktu.

Cit, oslobodený od nánosov príliš strnulého myslenia, vedie človeka stále jasnejšou cestou hore tak, aby sa dotyčný uchránil pred mnohými udalosťami bytostného druhu. Tie na základe súčasného duchovného stavu Zeme musia ešte nevyhnutne nastať na tom či onom mieste, aby očistenie, ktoré teraz postupuje podľa Všemúdrosti Zákonov Stvorenia, mohlo sa postupne rozprestrieť nad celou Zemou.

Všetko je v skutočnosti veľmi jednoduché a prosté. Nie je to o nič ťažšie než dýchať.

Pre ľudský druh je samozrejmé, aby to všetko mohol svojím citom rozpoznávať a prežívať ako sebe blízke. Každému z nás je dané, aby sme s radosťou a trvalým pochopením mohli prežívať všetko, čo sa okolo nás odohráva. Neexistujú žiadne prekážky, ktoré by to mohli prekaziť, jedine naša vlastná zlovoľnosť a rozbujnené myslenie. Takisto lenivosť a pohodlnosť sú veľkou prekážkou prebudenia citu.

Deväťdesiatdeväť percent ľudí na Zemi sa však vôbec nezaoberá tým, čo by im mohlo priniesť spolu s poznaním i radosť a šťastie.

Takmer nik nevie o neúnavnej a neviditeľnej práci Božích služobníkov pôsobiacich verne v silách živlov. Z ich rúk vznikol tento vesmír. Pritom práve služobníci pôsobiaci vo svojej bytostnej podstate v živloch a v prírode ju poznajú do posledného stebielka. Tento vesmír je pre nich vo svojej veľkosti i najväčšej dokonalosti priehľadný ako vody, nad ktorými sa vznáša Duch Boží – Vôľa Božia, prinášajúca vo svojej Spravodlivosti a Láske vyriešenie a vyrovnanie každej, aj tej najväčšej viny či naopak, odmenu dobrotivej láskavosti človeka, ktorú on „priviedol k životu“.

Veľké Zákony Stvorenia prinášajú teraz na popud Božej Vôle prostredníctvom bytostného druhu síl aj do tohto vesmíru naliehavú požiadavku vyrovnania všetkých vín, požiadavku vynesenia súdu nad všetkým, čo tu vzniklo, či to už bolo zlé alebo dobré. Všetko sa v nasledujúcich rokoch presne odváži, odmeria a označí buď ako čisté, pomáhajúce alebo ako nečisté, rušivé.

Žijeme v čase, keď aj to najmenšie pohnutie nášho vnútra môže byť osudovým stupienkom, ktorý preváži na stranu záchrany alebo naopak, zavrhnutia.

Tak mnoho máme vďaka svojej slobodnej vôli v rukách, a tak málo o tom vieme – a už vôbec si tento dar nevážime. Stal sa pre nás samozrejmosťou, pre ktorú sa milióny tragicky domnievajú, že môžu všetko, a to bez následkov, kým to len zostane ukryté pred zrakmi ostatných vo vlastných myšlienkach a túžbach.

Pre otupenosť voči chodu diela Stvorenia sa vybíjajú a ešte budú vybíjať energie, ktoré sformovali ľudia domnievajúci sa, že môžu na Zemi robiť všetko, čo sa im zachce, bez toho, že by za svoje konanie niesli zodpovednosť. Táto zodpovednosť sa vracia k Zemi s požiadavkou vyrovnať všetko, čo sa postavilo do diela Stvorenia ako rušivé a škodlivé, a človeku sa v jeho nevedomosti javí ako nemilosrdné údery krutosti a bezohľadnosti.

Kto však pozná pôsobenie Zákonov Stvorenia, musí v tom napriek všetkej bolesti a utrpeniu, napriek bolestnému spolucíteniu s druhými pozorovať len prejavy spravodlivých účinkov týchto nezmeniteľných Zákonov.

Žiaľ, ľudia so svojou povrchnosťou chcú mať všetko čo najskôr za sebou, aby sa opäť mohli venovať svojim zábavkám. Preto nikdy nemôžu správne poznať súvislosti v celom pôsobení bytostných síl živlov.

S takýmto prístupom nikdy nenájdu odpovede na svoje otázky. Veď pravé poznanie prichádza len ako protiváha pravého úsilia ducha.

Až potom človek zistí, aké je všetko v skutočnosti jednoduché a aká prehľadná je obrovská členitosť diela Stvorenia, že v nej nie sú nevysvetliteľné miesta, ktoré by mali ostať zahalené nevedomosťou.

Zo zákona vyrovnania môže tiež každý pozorný človek vyčítať skutočný duchovný stav ľudstva – nevedomosť miliónov je zjavnou vizitkou toho, aké je ozajstné duchovné úsilie väčšiny ľudí.

Kto hľadá, nájde, kto klope, tomu bude otvorené! Tak znie veľký zákon Božej Lásky, trvale pôsobiacej vo Stvorení. A aký je výsledok?

Žiaľ, dnešný duchovný stav ľudstva na Zemi dokazuje, ako málo je jeho väčšina ochotná venovať svoj čas dôležitým veciam.

Prevažná časť ľudí žije, podobne ako stádo, bezmyšlienkovito povrchne zo dňa na deň.

Preto niet divu, že keď udrú sily živlov, prináša to toľké zdesenie a utrpenie. Najväčším nebezpečenstvom pre ľudstvo je si práve ľudstvo samo so svojou zaužívanou povrchnosťou a nevedomosťou.

Teraz však príde zo strany bytostných síl živlov mnoho silných podnetov na to, aby precitlo.

Žiaľ, nebude ich sprevádzať radostné privítanie, ale spočiatku len ľudská bolesť a vzdor, až kým sa v ľuďoch neprebudí čistá duchovná túžba po poznaní, prečo vlastne žijú na Zemi.

Až neskôr, spolu s poznaním a prirodzeným umenšením sa, spolu s pokorou sa bude môcť po Zemi šíriť radosť a mier.

Duchovný stav k 2. februáru 2010 to však zatiaľ vylučuje!


Prevzaté z www.ao-institut.sk