Cesta rytiera


Cesta rytiera

Poctivosť a spravodlivosť

Rytier sa správa voči všetkým ľuďom absolútne poctivo. Verí v spravodlivosť, a to v spravodlivosť Božiu i tú, ktorá má vychádzať od neho samého.

V otázke poctivosti a spravodlivosti neexistuje pre rytiera ani tieň pochybnosti. Existuje len správne a nesprávne.


Slušnosť a láskavosť

Rytier nemá dôvod byť krutý. Nemusí dokazovať svoju silu. Vie, že hrubosť je prejavom duchovnej slabosti.

Rytier je zdvorilý i ku svojim nepriateľom. Človek bez tohto vonkajšieho prejavu úctivosti zostáva na úrovni zvieraťa.

Rytiera si nevážia len pre silu preukázanú v boji, ale aj pre šľachetné správanie v čase mieru. Jeho pravá sila sa prejavuje stálou bdelosťou ducha a príkladným sebaovládaním.


Hrdinská odvaha

Rytier dokáže povstať nad masu ľudí, ktorí sa boja činu. Nikdy sa neskrýva. Prekypuje hrdinstvom a odvahou. Je to riskantné a nebezpečné. Je to nádherný celistvý a naplno prežívaný život.

Hrdinstvo a odvaha nie sú slepé! Je v nich inteligencia a sila.


Česť

Pravý rytier má iba jedného sudcu cti a tým je on sám. Vie, že sám pred sebou sa neschová. Rozhodnutia, ktoré robí, a spôsob, ako ich uskutočňuje, sú odrazom toho, aký je.


Súcit

Intenzívnym výcvikom sa rytier stáva rýchly a silný.

Je iný ako ostatní ľudia. Vyvíja v sebe moc, ktorá musí byť využitá pre dobro všetkých. Má súcit. Pri každej príležitosti pomáha blížnym. Ak sa mu taká príležitosť nenaskytá, sám ju bude vyhľadávať.


Neochvejná vernosť slovu

Ak rytier povie, že niečo vykoná, akoby sa to už stalo! Nič mu nezabráni dokončiť to, čo mal podľa vlastných slov splniť. Nemusí „dávať svoje slovo“. Nemusí „sľubovať“.

Reč a skutok sú uňho jedno.


Povinnosť a oddanosť

Ak rytier nejakú vec vykonal alebo sa o nej zmienil, vie, že táto „vec“ mu patrí.

Je zodpovedný za ňu a za všetky dôsledky, ktoré z nej vyplývajú. Rytier je nesmierne oddaný tomu, o koho sa stará. Tým, za ktorých zodpovedá a komu slúži, zostáva verný.