Mozog ako telesný orgán v súvislosti so zložením a vyžarovaním krvi


Mozog ako telesný orgán v súvislosti so zložením a vyžarovaním krvi

Kto sa niekedy vážnejšie zaujímal o činnosť mozgu, ten iste vie, že mozog ako jeden z najzložitejších orgánov tela potrebuje na svoju plnohodnotnú činnosť neustále intenzívne zásobovanie veľkým množstvom krvi.


Most medzi človekom a jeho pozemským telom

Krv je pre správnu činnosť mozgu veľmi dôležitá, a to nielen z hľadiska okysličovania nervových buniek a ich zásobovania nevyhnutnými výživnými látkami, ale aj ako oživujúca tekutina v duchovnom zmysle. Svojím vyžarovaním tvorí dôležitý článok mosta medzi hmotným telom a oživujúcou podstatou človeka - ľudským duchom.

Inými slovami, svojím presným zložením viaže na seba dôležité záchvevy ducha. Tieto záchvevy výrazne ovplyvňujú činnosť mozgu. Na jemnom stupni žiarenia prenáša krv do telesného organizmu vyladenie presne zodpovedajúce náladám a celkovému zdravotnému stavu človeka. Priblížme si teraz, ako prebieha celý postup.


Krv ako prostredník oživovania tela

1. Tzv. striebornou šnúrou v slnečnej pleteni (plexus solaris) preniká do nervovej sústavy tela základný oživujúci impulz nadhmotného druhu. Tento impulz nepretržite oživuje nervové dráhy organizmu. Nervy vedú jemné záchvevy prostredníctvom vzruchov do malého mozgu, kde vznikajú v bunkách prvé elektrické procesy. Nimi sformované signály smerujú ihneď k orgánom, ktoré zabezpečujú nevedomú autonómnu činnosť životne dôležitých funkcií. Medzi tieto funkcie patrí predovšetkým činnosť srdca, pľúc, pečene a ďalších orgánov, ktorých úlohou je výroba a udržiavanie životného zachvievania krvných buniek.


Ako duch ovplyvňuje zloženie krvi

Krv, poháňaná srdcom, priteká potom krvným riečiskom k ďalším orgánom, ktoré si z nej odoberajú silu a energiu alebo naopak, do nej pridávajú ďalšie životne dôležité látky. Medzi orgány, ktoré do krvi látky pridávajú, patria predovšetkým endokrinné žľazy. Najdôležitejšia z nich je žľaza malého mozgu – hypofýza, ktorá funguje ako vodcovská stimulačná sústava, produkujúca rôzne druhy hormónov. Vylučovaním hormónov a enzýmov do krvi všetky žľazy ovplyvňujú a upravujú jej zloženie na bunkovej úrovni a taktiež na úrovni jej vyžarovania, ktoré spája telesné žiarenie s nadhmotným duševným zachvievaním. Spomínané žľazy odovzdávaním a reguláciou látok prostredníctvom prílivu síl zo striebornej šnúry, ktorá je pripojená k slnečnej pleteni, stimulujú stav organizmu tak, aby čo najlepšie zodpovedal dlhodobo pretrvávajúcemu stavu ducha. Krv je teda v tomto zmysle doslova pozemským odrazom ducha! Vyžarovanie krvi umožňuje pozemskému telu sledovať čo najvernejšie cestu duchovného chcenia človeka, ktorá vedie buď nahor, alebo smerom nadol, k pádu.


Ako môže naladenie človeka ovplyvniť jeho zdravie

2. Popri základnom ovplyvňovaní telesného stavu človeka pôsobí ešte iný druh vplyvov, prichádzajúci cez malú slnečnú pleteň. Nervové vlákna tejto pletene sú vždy momentálne ovplyvňované intenzívnym, bezprostredným chcením ducha. Od nich putujú impulzy do mozgu, predovšetkým do časti malého mozgu s limbickým systémom. Tieto impulzy dávajú potom spätne povely z časti malého mozgu – z hypofýzy jednotlivým telesným orgánom (žľazám), ktoré vyplavujú do krvi rôzne druhy látok, ovplyvňujúcich momentálnu náladu a stav vedomého prežívania človeka. Tieto stavy môžu byť v závislosti od intenzity prežívania ducha výrazne odlišné. Výkyvy v každodennom prežívaní vyvolávajú nepretržité vylučovanie látok, ktoré nakoniec – po uplynutí dní a celých mesiacov – svojím dlhodobým pôsobením rozhodujúco ovplyvnia celkový zdravotný stav človeka.


Spätné pôsobenie z prechádzajúcich životov

Existuje teda viacero vplyvov, ktoré súčasne spolupôsobia na zloženie krvi jednotlivých ľudí. Prvým, najdôležitejším pre vlastnú tvorbu základného zloženia krvi, je vplyv pôsobiaci cez oživujúcu striebornú šnúru, ktorý prichádza k nervstvu slnečnej pletene. Tento vplyv prvotne rozhoduje o vlastnom druhu krvi človeka čiže o krvnej skupine, ktorá mu prináleží od narodenia až do smrti. Prostredníctvom tohto vplyvu prúdi do fyzického tela žiarenie, pochádzajúce z predchádzajúceho bytia človeka. V dlhodobých etapách života privádza toto žiarenie do organizmu všetko, čo sa viaže až k pozemskému telu ako naplnenie spätného pôsobenia z predošlých životov a z rozhodnutí, ktoré vznikli v úrovniach jemnohmotnej či duchovnej časti Stvorenia.

Na prúdení a privádzaní vláken z minulosti sa spolupodieľa do istej miery aj žiarenie hviezd, ako to sčasti správne vysvetľuje astrológia. Na tento vedný odbor sa však treba pozerať zodpovednejšie a vážnejšie čiže celkom inak ako jeho dnešní prívrženci a reprezentanti. Žiarenia hviezd úzko súvisia s citovým prežívaním človeka na Zemi. Mnoho žiarení tohto druhu k človeku prúdi práve cez striebornú šnúru životnej energie, ktorá sa napája na nervstvo slnečnej pletene.

Strieborná šnúra teda k telu človeka privádza v dlhodobom pláne všetko, čo bolo preňho nachystané už pred narodením. Najmä choroby a telesné zmeny vážneho, až osudového rozsahu podliehajú tvorbe a východiskovému ovplyvneniu krvi práve touto cestou. Lekárska veda dnes už dokáže tieto dispozície čiastočne zistiť a predpokladať ich v časovom predstihu, bezprostredne po narodení dieťaťa alebo dokonca už pred jeho narodením. Vychádza pritom zo znalosti dispozícií DNA v bunkách zárodku. DNA, ktorá sa spolupodieľa na výstavbe druhu a zloženia krvi človeka, pod tlakom Božích Zákonov vo Stvorení prirodzene rešpektuje aj skryté posolstvá o minulosti v predchádzajúcom bytí človeka.

Práve v tom chýba dosiaľ odborným kruhom nutné nadväzujúce poznanie, že dispozície DNA a krv sú v skutočnosti výslednicou jedinečného osobného pradiva veľkých vláken Stvorenia, ktoré v nej s prísnou Spravodlivosťou odrážajú východiskový stav človeka pred narodením. Nikdy pri tom nezohráva úlohu len vonkajšia telesná dedičnosť. Tieto dispozície sú základnou výbavou osudu človeka pre daný pozemský život. Zdravie a choroba sú z tohto pohľadu vždy len milostivým prejavom možnosti nadobudnúť poznanie alebo prežívať dôsledky mnohých rozhodnutí v predchádzajúcom bytí. Je teda hodné zavrhnutia, keď dnešná lekárska veda odporúča prerušenie vývoja zárodku v prípade, že na základe rozboru DNA vznikne obava z nedostatočného zdravia očakávaného dieťaťa.

S týmto prístupom, keď sa uprednostňuje iba „plnohodnotnosť“, ktorá však znamená len ideálne telesné dispozície celkového zdravia dieťaťa, robí sa potom vážne rozhodnutie, ovplyvňujúce ďalší osud lekárov i rodičov. Prerušením tehotenstva sa zabráni narodeniu ľudského ducha, ktorý vo svojom osudovom koberci potrebuje na svoje napredovanie citové prežívanie práve a jedine v pozemskom tele, postihnutom tou či onou chorobou alebo dysfunkciou orgánov. Prerušením tehotenstva sa táto možnosť úplne vylúči, a to často na nesmierne dlhé obdobie. Súčasne s dieťaťom sú aj rodičia vždy bezpodmienečne okolnosťami múdro pripravovaní prežívať toto postihnutie vo svojej blízkosti, a to buď kvôli odčineniu svojich vlastných predchádzajúcich omylov, podobným omylom ducha, ktorý má prísť na svet v očakávanom dieťati, alebo je to všetko pripravené v milostivom vedení ich duchovného vývoja kvôli precitnutiu či poznaniu iných ako materiálnych hodnôt. Vylúčením možnosti narodenia postihnutého dieťaťa utrpia tak vždy škodu všetci zúčastnení. Teda nielen duch, ktorý sa pripravoval na vtelenie do formujúceho sa postihnutého tela, ale aj rodičia a všetci, ktorí by mali príležitosť stretávať sa s týmto dieťaťom počas života. Zároveň si však nesmierne silné, zaťažujúce vlákno nadväzuje aj lekár, ktorý nastávajúcim rodičom radí pri takom rozhodnutí.

V okolí Zeme sú miliardy duší, ktoré po odložení svojho tela zostávajú po pozemskej smrti pripútané svojimi materialistickými vláknami k Zemi. Často s bolestným poznaním skutočnosti pociťujú neopísateľné muky previnení, ktoré ich potom opätovne vedú k ďalšiemu vteleniu na Zemi, aby mohli tieto previnenia odčiniť. Avšak až príliš často sa im znemožní narodiť sa, a to z rôznych dôvodov, ku ktorým patrí aj dnešná móda odborných, profesionálne kvalitných potratov pod záštitou lekárskeho pokroku v modernej medicíne.


Vplyv okamžitých citových zážitkov

Druhým dôležitým vplyvom, ktorý nadväzuje na predchádzajúci prvoradý vplyv na vyžarovanie krvi človeka, je trvalé vstupovanie momentálneho duchovného chcenia človeka. Tento vplyv prichádza prostredníctvom nervovej časti malej slnečnej pletene. V tomto prípade ide teda o okamžité citové zážitky v každodennom správaní sa a konaní človeka.

V dôsledku premenlivosti ľudského chcenia (ktoré sa môže často i počas jednej minúty meniť celkom protichodne), sú tieto vplyvy na vývoj zdravia organizmu oproti prvotnému základnému vyžarovaniu, ktoré prichádza cez striebornú šnúru, vždy trochu slabšie. Krv, preberajúca tieto druhy vplyvu, má zároveň schopnosť meniť sa činnosťou žliaz doslova v priebehu krátkej chvíle. Žľazy majú teda svojou produkciou pod vplyvom záchvevov malej slnečnej pletene schopnosť meniť zloženie krvi v priebehu niekoľkých minút. Túto rýchlosť, okrem iného, dosť presne vystihujú aj ľudové postrehy o krvi „obliala ho horúčava“; „zovrela v ňom krv“; „zmodrel, že by sa v ňom krvi nedorezal“ a iné porekadlá. Výstižne opisujú momentálne zmeny v žiarení krvi, ktoré vznikajú práve prostredníctvom impulzov ducha, prichádzajúcich do tela nervovými dráhami malej slnečnej pletene.

Napriek tomu, že sú svojou pohyblivosťou slabšie a povrchnejšie v porovnaní so silnejším vplyvom prostredníctvom životného prúdu striebornej šnúry, často sa stáva, že napokon svojou intenzitou po mnohých rokoch či desaťročiach spôsobia v organizme výrazné zdravotné zmeny, ktoré môžu viesť až k ťažkým orgánovým poruchám (srdcové poruchy, infarkty, mozgové príhody, nádorové ochorenia) a nakoniec aj k smrti.


Vplyv myšlienok

Rovnako ako vplyvy impulzov z malej slnečnej pletene, ktorá sa spolupodieľa na momentálnom stave vyžarovania krvi pod tlakom orgánov malého mozgu, podieľa sa na tomto stave do určitej miery aj vlastná myšlienková činnosť veľkého mozgu. Druh naladenia jednotlivých centier veľkého mozgu vyvoláva ihneď ohlas v limbickom – pocitovom mozgu a čiastočne aj v malom mozgu, kde jednotlivé žľazy hypofýzy vylučujú do krvného riečiska na základe signálov veľkého mozgu rôzne látky, vyvolávajúce vzrušivosť, sústredenosť alebo naopak stav úplnej závislosti a apatie.

Všetky tieto vplyvy sa naraz podpisujú pod celkový druh vyžarovania krvi. Dlhodobý stav, ktorý je výsledkom týchto vplyvov, sa dnes často posúva za hranicu prirodzeného vyžarovania. Svojimi negatívnymi prejavmi skôr či neskôr nevyhnutne spôsobí spomínané ochorenia jednotlivých telesných orgánov.

Intenzívnou činnosťou veľkého mozgu zameranou na materiálne uvažovanie sa do krvi navyše pridáva žiarenie, ktoré viac alebo menej zoslabuje spätosť tela s duchovnou podstatou človeka, a to až na stupeň, na ktorom sa stále viac potláčajú jemnejšie impulzy, pochádzajúce z miest malej slnečnej pletene. Možno povedať, že krv materiálno-rozumového človeka svojím vyžarovaním namiesto tesnejšieho spájania ducha s telom vytvára pod vplyvom veľkého mozgu stav, pri ktorom nastáva skôr narušenie súladu medzi týmito časťami patriacimi k sebe (ľudského ducha a tela) v pozemskom bytí človeka. V dôsledku toho trpí duchovné vnútro, rovnako však aj telesné orgány. Prepínanie rozumu škodí človeku práve tým, že neprirodzene potláča duchovné vnemy pri nadmernej činnosti veľkého mozgu. Tento stav môže skrátiť ľudský život o desaťročia!


Pôsobenie ďalších vonkajších vplyvov

Na druh vyžarovania krvi prirodzene pôsobia aj ďalšie vonkajšie vplyvy, ku ktorým patrí napr. životospráva (zloženie stravy), stav vonkajšieho prostredia (ovzdušie, zvuky) a iné činitele (príroda, umenie, architektúra). Tie môžu buď krátkodobou, alebo dlhodobou účinnosťou pôsobiť na krvotvorbu podporne alebo naopak deštrukčne. Týchto vplyvov je naozaj veľké množstvo a telesný zdravotný stav človeka je vždy primeranou výslednicou súčinnosti všetkých uvedených vplyvov.

Rozpoloženie, v ktorom sa človek nachádza, je trvalým výsledkom silnejšieho či slabšieho vplyvu spomínaných záchvevov a vyžarovaní, odrážajúcich sa aj v krvi človeka. V tom sa zároveň skrýva odpoveď na všetky nálady a stavy mnohých ľudí. Jedni trpia napr. neúnosnými migrénami či depresívnymi stavmi a ťažkými chorobami, druhí naopak prežívajú optimizmus a prejavujú radosť voči blížnym i celému svetu. Mnoho ľudí, ťažiacich z podmienok svojho predchádzajúceho bytia, sa tak aj napriek svojim súčasným negatívnym názorom a postojom dožíva v plnom zdraví vysokého veku. Takí ľudia sa potom často vysmievajú Božej Spravodlivosti, o ktorej sa pod vplyvom udalostí z času na čas hovorí. Odpoveďou pre týchto posmievačov bude však pokračovanie ich ďalšieho bytia. Bude to či už po prechode na „druhý svet“ po odložení pozemského tela, alebo ešte neskôr pri opätovných vteleniach, keď budú ich telesné dispozície veľmi oslabené už od narodenia, prípadne k nim choroba nečakane zavíta v priebehu života. To všetko nastane, pokiaľ sa títo ľudia medzitým nezmenia k lepšiemu, čistejšiemu životu – svojím duchovným precitnutím. Božia Spravodlivosť, pôsobiaca vo veľkom Diele Stvorenia, je dokonalá a pôsobí neodchylne presne vo svojom Pravečnom múdrom usporiadaní.


Diagnostika prostredníctvom krvi a „zázračné uzdravenia“

Tomu, kto týmto veciam rozumie, môže podať obraz zloženia krvi veľmi presnú informáciu o celkovom zdravotnom stave človeka. Ide nielen o fyzické zdravie, ale aj o pohyblivosť a čistotu duchovnej podstaty človeka. Krv, ktorá prirodzene mení svoje vyžarovanie, dokonca aj viackrát v priebehu jednej minúty, je v skutočnosti najvernejším hmotným zrkadlom nielen fyzického zdravia, ale aj duchovného stavu človeka. Treba však pripomenúť, že dnešnými diagnostickými prístrojmi zatiaľ nemožno zmerať väčšinu náhlych zmien v zložení a vyžarovaní krvi.

Na záver to zhrňme: Najsilnejší vplyv na všetky rozhodujúce zmeny v živote človeka má vždy čisté citové chcenie.

V spojení s duchom, prostredníctvom striebornej šnúry, ako aj prostredníctvom zlatistého duchovného spojenia v malej slnečnej pleteni, môže človek svojím čistým, radostným chcením vniesť do nervového systému tela také množstvo svetlého, pozitívneho žiarenia, že všetko ostatné bude týmto vrúcnym, srdečným cítením presvetlené a prežiarené.

A práve zdravým prúdením duchovne prežiarenej krvi smie potom plynúť do tela človeka z dielne endokrinných žliaz mocná liečivá a záchranná sila. Osvieženým zložením krvi môže potom často nastať známe „zázračné uzdravenie“ aj tam, kde by za normálnych okolností bolo uzdravenie vylúčené. Čisté, silné, vytrvalé chcenie smerovať ku Svetlu je tým najsilnejším, čo mení okamžite všetky vyžarovania krvi i tela do takej miery, že nastáva ozdravenie celého ľudského organizmu!

Mozog ako orgán pozemského tela sa na tomto záchrannom vyladení vyžarovania krvi podieľa predovšetkým žľazovou časťou hypofýzy v malom mozgu. Je však samozrejmé, že aj vedome čisté myšlienky veľkého mozgu môžu a správne by aj mali spolupôsobiť pri každodennom konaní človeka. To všetko zahŕňa veľké posolstvo Syna Božieho Ježiša. Ježišove slová „Tvoja viera ťa uzdravila“ neznamenajú, že viera v uzdravenie, ale viera vo všeobsiahle Dobro, v Svetlo, vrcholom ktorého je sám Stvoriteľ – Boh, prináša človeku vytúžené uzdravenie.

Duchovné Svetlo preniká celým Stvorením. Cez záchvevy ducha ho smieme prijímať i my do svojho telesného nervstva, odkiaľ potom žiarením prechádza prirodzene zmenené do krvi a následne práve vďaka krvi do všetkých orgánov ľudského organizmu.

Treba však mať neustále na pamäti, že uzdravujúce Svetlo môže pritekať jedine vďaka rovnorodému chceniu človeka. Čisté, svetlé myšlienky a city sú pre správne vyladenie našej krvi tým najlepším prostriedkom. Sú doslova najdôležitejším, najlepším, najúčinnejším liekom všetkých čias!


Redakčne upravené - (Výber z knihy „O ľudskom mozgu“)