Články z časopisu Pre Slovensko 7/2009Príbeh Lásky

Príbeh Lásky

Kde bolo, tam bolo, existoval v dávnej, veľmi dávnej dobe ostrov, na ktorom žili všetky city, pocity a vlastnosti ľudí: Dobrá nálada, Smútok, Múdrosť, Pýcha, Nenávisť… a teda aj Láska.

Jedného dňa sa všetci dozvedeli, že sa ostrov potopí. Každý si pripravil svoju loď a chystal sa ostrov opustiť. Len Láska chcela čakať do poslednej chvíle, a tak skôr než sa ostrov ponoril do vĺn oceánu, musela prosiť o pomoc ...čítať článok


Dávne civilizácie a odkaz, ktorý nám zanechali

Dávne civilizácie a odkaz, ktorý nám zanechali

Je známe, že naša civilizácia nie je jedinou, ktorá obývala túto planétu. Niektoré z nich poznáme z archeologických výskumov, podľa diel, ktoré sa zachovali a ktorých nádhera a technická náročnosť dodnes udivuje mnohých z nás. O existencii iných tušíme alebo ich poznáme z teórií či bájí.

Spôsob života a smer, akým sa uberali poznatky dávnych vyspelých civilizácií, sú nesmierne vzdialené nášmu chápaniu. Ich rozumová vyspelosť, spojená s poznaním a ovládaním zákonitostí mŕtvej hmoty, nedosahovala síce našu úroveň, avšak poznanie prírody a toho, čo ju oživuje a formuje, ďaleko prevyšovalo naše súčasné znalosti. Tieto civilizácie často spolupracovali s bytosťami pôsobiacimi v prírode - či už ide o získavanie dôležitých poznatkov a zručností, alebo priamo pri budovaní základov mohutných stavieb ...čítať článok


Putovanie za rannou zorou - 1.časť

Putovanie za rannou zorou

Obzeral som sa dookola a videl som ... tmu. Akokoľvek som sa snažil ňou preniknúť, jediné, čo som videl, bola tma...

Je vôbec slovo vidieť namieste? Čo ak som oslepol? Keby tu aspoň niekto bol! Niekto, koho by som sa mohol spýtať... Niekto, s kým by som sa mohol chvíľu porozprávať... Moje vnútro zaplavil hlboký smútok a túžba po niekom blízkom... alebo jednoducho len po niekom, jedno po kom. Ako dlho som tu? Pripadalo mi to ako celá večnosť, no skutočnú predstavu som nemal. Mohlo to byť niekoľko minút i celé roky. Na tomto mieste akoby čas plynul ináč než tam, kde som bol predtým. Bolo to miesto, ktoré bolo neporovnateľne krajšie ako toto. Kde som ešte videl... Kde som nebol sám ...čítať článok


O nepoznanej zodpovednosti sveta novinárov a toho, čo spôsobuje

O nepoznanej zodpovednosti sveta novinárov a toho, čo spôsobuje

Do všetkého, čo človek činí, vkladá odtlačok svojej osobnosti, odtlačok svojho druhu myslenia a konania. Do všetkého vsádza odtlačok zrelosti svojho ducha i schopnosti svojej rozumovej inteligencie.

Nie je možné, aby to bolo inak, nech sa každý z nás venuje už čomukoľvek. Všetkým, čo formujeme, preniká odtlačok nášho skutočného vnútra. Ide o druh jemného žiarenia, ktorý zreteľne vypovedá o momentálnej hodnotovej stupnici a vnútornej zrelosti, ktorá spočíva v schopnosti trvalo rešpektovať konkrétnu hranicu morálnych a etických hodnôt ...čítať článok


Ľudská spoločnosť 3 - Solidarita

Ľudská spoločnosť 3 - Solidarita

Solidarita, ktorá je spojená so schopnosťou porozumieť potrebám druhých, je tým základným východiskovým bodom, o ktorý sa musí oprieť každé ľudské spoločenstvo, ak chce stúpať vyššie vo svojom duchovnom i hmotnom rozmachu.

Ak tu však máme hovoriť o pevnom opornom základe duchovného i hmotného vzostupu ľudskej spoločnosti, hneď na začiatku musíme spresniť, čo vlastne v ponímaní tohto článku pojem solidarita znamená. Pravá solidarita musí byť spojená s priamym vnútorným prežívaním, so spoluúčasťou, spolucítením s inými pri každodennom kontakte s ľuďmi a ich životnými situáciami ...čítať článok


Kto mečom bojuje, mečom zahynie!

Kto mečom bojuje, mečom zahynie!

Počas života sa dostávame do sporných situácií, keď je ohrozené zázemie našich istôt. To, ako dokážeme v tých chvíľach obstáť, spôsob, akým sa zachováme, svedčí o našej zrelosti, našom nadhľade a sile modlitieb, ktoré možno prežívame. Prevažne sa však stáva, že v obrane zaujímame útočný postoj a chceme protivníka prekonať zbraňou, ktorou na nás útočí. Čo sa však vtedy deje? Máme o tom aspoň približnú predstavu?

Každý, kto v konfliktnej situácii opláca rovnaké rovnakým čiže útok útokom, dáva svoju životnú silu do rúk útočníka. Tá býva potom použitá na prelomenie jeho vlastnej ochrannej hradby. Kto sa nahnevá na svojho neprajníka, nevyhráva ...čítať článok


Hranica medzi slobodou a otroctvom

Hranica medzi slobodou a otroctvom

Som človek hľadajúci duchovnú slobodu. Na prednáškach, ktoré navštevujem, som počul v rôznych súvislostiach hovoriť často o slobode a otroctve, no nik mi zatiaľ dostatočne nevysvetlil hranicu medzi duchovnou slobodou a nastávajúcim zotročením. V rámci prevencie považujem rozlíšenie tejto hranice za veľmi dôležité, a preto hľadám odpoveď na túto otázku.

Väčšina ľudí si myslí, že duševné otroctvo v osídlach určitej náklonnosti, pozemskej náruživosti či drogovej závislosti vzniká vtedy, keď sa začína prejavovať viditeľne ...čítať článok


Dejinná úloha Slovanov

Dejinná úloha Slovanov

V sobotu sme prijali pozvanie na prednášku v rámci „malého festivalu lásky“. Prednáška bola obsahovo zameraná na úlohu Slovanstva v súčasnosti i v nastávajúcom období očakávaných spoločenských premien. Boli vyzdvihnuté nielen prednosti, ktorými Slovania od nepamäti vynikajú nad inými národmi, ale i nebezpečné stránky, pre ktoré v histórii opakovane „stroskotali“ a pre ktoré museli donedávna žiť v trpkom područí iných národov.

Medzi najväčšie prednosti Slovanov patrí prirodzene rozvinutá citovosť, úcta k predkom, vlastnej kultúre, pohostinnosť, ale i pôvodná bojovnosť, preukázaná v boji za vlastné práva, proti tým, ktorí bez vlastnej poctivej práce chceli využívať našu pracovitosť ...čítať článok


Vrcholové športové podujatia ako ich nepoznáme

Vrcholové športové podujatia ako ich nepoznáme

O tvorivej sile myšlienok sme už neraz pojednávali v predchádzajúcich článkoch tohto časopisu. Čitateľ mal možnosť zoznámiť sa s tým, ako myšlienky svojou kvalitou dokážu vplývať na jeho osud, pretože tvoria prieplavy energií tvorivej sily ducha.

Myšlienky naplnené prajnosťou otvárajú aj zamknuté brány na ceste životného napredovania. Avšak myšlienky sebectva brány zatvárajú, nech by predtým boli otvorené aj dokorán. Ten, ktorého myšlienky nie sú zaťažené, ktorého duch je povznesený, toho nebesá chránia. Všetky nepriazne osudu, ktoré ho ešte čakajú ako následok predchádzajúceho spôsobu života, dokáže hravo prekonať, aj keby „kráčal temným údolím“. Pokiaľ vytrvá, dožije sa vytúženého šťastia ...čítať článok


Znovu nájdenie múdreho vedenia národa

Znovu nájdenie múdreho vedenia národa

Pri hľadaní všeobecného dobra kladieme dôraz na systém spoločenského usporiadania napríklad v tom zmysle, či je dobrá demokracia alebo totalita. Tieto úvahy vytvárajú mnoho zaujímavých teórií pre laikov i akademické kruhy a sú poznačené bohatou skúsenosťou predchádzajúcich vývojových etáp národov.

Majú však napriek svojej zaujímavosti jednu charakteristickú črtu: sú prakticky nepoužiteľné. Dôvod spočíva v tom, že spoločnosť netvorí systém spoločenského zriadenia, ale predovšetkým živá ľudská bytosť. Bytosť, ktorá má slobodnú vôľu a vďaka nej môže aj v nevhodne nastavenom systéme zachovávať kritériá ľudskosti – ak je mravne zrelá – zatiaľ čo môže aj v najlepšie nastavenom systéme páchať bezprávie a zneužívať slobodu ...čítať článok


Ako ďalej?

Ako ďalej?

Každá spoločnosť už tieto myšlienky dávno prijala prostredníctvom osvietených jednotlivcov minulých storočí i prostredníctvom čestných životov prostých predkov. Je však potrebné, ba priam nutné, niektoré z týchto myšlienok nechať pred sebou ožiť a pripomenúť si ich v dobe súčasnej krízy. Krízy, ktorá sa javí byť navonok krízou hospodárskou, ale ktorá je v skutočnosti krízou vymierajúcich hodnôt ľudskosti a lásky a ktorá sa práve teraz prejavuje v oblasti hospodárstva a materiálnej kvality života ...čítať článok


Cesta k ušľachtilej ženskosti - 3. stupeň

Cesta k ušľachtilej ženskosti

Dnes sa pozrieme do hĺbky nášho vnútra. Ak sa chceme ako ženy usilovať o čistú ženskosť, musíme tiež nutne pochopiť, že neoddeliteľnou súčasťou nášho pôsobenia je naša reč. Náš rečový prejav bude vždy plne zodpovedať stupňu našej zrelosti. Bude zodpovedať nášmu cíteniu a potrebe naplňovania pojmu ušľachtilosť.

Tak ako je odev neoddeliteľnou súčasťou prejavu a stavu nášho ducha, tak i forma hovoreného slova presne zodpovedá stupňu ušľachtilosti, a tým našej duchovnej zrelosti. Ak budeme len chvíľu počúvať zvuk reči ktorejkoľvek ženy a melódiu hovorených slov rovnako, ako keby sme počúvali hudbu, môžeme si hneď urobiť obraz o tom, aké je vnútro ženy. Samozrejme, to neplatí len pre ženy, ale pre ľudského ducha ako takého. My však teraz chceme hovoriť práve o žene ...čítať článok


Záchráňme svet!

Záchráňme svet!

Je naozaj iróniou, že napriek veľkému množstvu vedomostí ľudstvo nie je schopné uvedomiť si vážnosť súčasnej situácie, súvisiacej s jeho vlastným prežitím. Alebo lepšie povedané, aj by snáď toho schopné bolo, len jednoducho... nechce!

Aby sme teda prelomili dnešný, priam trestuhodný nezáujem o takú dôležitú otázku, akou je prežitie ľudského druhu na Zemi, pozrime sa dôkladnejšie na jeden zo základných Zákonov univerza – na Zákon tiaže. Lebo paradoxne, hoci tento zákon a jeho pôsobenie z fyziky veľmi dobre poznáme, práve neznalosť jeho účinkov spôsobuje, že naša planéta je strhávaná zo svojej pôvodnej dráhy a zatláčaná smerom k predčasnému zničeniu ...čítať článok


Duchovný stav Zeme k 01. 05. 2009

Duchovný stav Zeme k 01. 05. 2009

Ľudská spoločnosť na Zemi sa teraz podobá pacientovi, ktorý už nie je schopný uzdraviť sa bez trvalých následkov, ale nachádza sa v stave, keď dochádza k stále rozsiahlejším kolapsom jeho životne dôležitých orgánov.

Je len otázkou času, kedy sa jeho životný cyklus skončí úplne. Ťažko chorý pacient sa blíži k celkovému kolapsu! Už zostáva len jedna otázka, a to – ktorá z blížiacich sa možných komplikácií, čo pripadajú do úvahy, bude tou, ktorá prinesie posledný prelomový impulz na zrútenie, na celkové zlyhanie organizmu chorého pacienta – súčasnej ľudskej spoločnosti ...čítať článok


Kvôli desiatim spravodlivým je možná záchrana sveta

Kvôli desiatim spravodlivým je možná záchrana sveta

V obrovskom počte ľudí žijúcich v súčasnosti na našej planéte zaniká jedinečnosť kultúr i jednotlivca. Neraz sa práve preto správame nezodpovedne voči sebe i svojim blížnym.

Ako by sme sa však správali, keby sme s istou vedeli, že od nášho osobného života, našej čestnosti a mravnej čistote závisí osud celého ľudstva?

Ako by sme pristupovali k plneniu každodenných úloh a situáciám, keby sme vedeli, že len na našom charakterom prístupe k životu sa celá Zem drží ako na vlásku ...čítať článok


Obhájenie čistoty a cti

Obhájenie čistoty a cti

Človek, v ktorom cit nie je celkom potlačený, pociťuje prirodzenú snahu zachovať si svoje myslenie čisté. Pociťuje potrebu byť ušľachtilým človekom, ktorý vďaka svojej zrelosti zdieľa dôveru okolia a môže sa stať pre všetkých oporou.

Ako však možno dosiahnuť stav trvalého zachovania čistoty myslenia? Ako byť mravne čistým a plnohodnotným človekom?

Keď som si prvý raz v období ranej mladosti položil túto dôležitú otázku, spomenul som si na niekoľko veľmi cenných duchovných múdrostí. Tie mi vždy pomohli nájsť v duši posilu a stabilitu. Predovšetkým som myslel na to, aby som neublížil iným pre splnenie svojich prianí, ale tiež som myslel na potrebu udržať krb svojich myšlienok v čistote ...čítať článok


O zázračnom kameni

O zázračnom kameni

Bol raz jeden múdry kráľ a ten mal všetko, na čo si len spomenul: jeho nádherný zámok stál uprostred kvitnúcich záhrad, v stajniach mal tie najrýchlejšie kone, v zbrojnici ušľachtilé zbrane, v truhliciach najligotavejšie poklady.

Vravíte, že byť na jeho mieste, tak ste tými najšťastnejšími ľuďmi? Verte mi, že nie! To všetko predsa ešte nič neznamená! Kráľa už nič netešilo. Necítil žiadnu radosť, lebo jeho jediná dcéra, princezná Johanka, bola chorá. Ani najskúsenejší lekári a liečitelia jej nedokázali pomôcť. Johanka bola milé, nežné dievčatko, ale už takmer rok ležala v horúčkach a strácala sa mu pred očami ...čítať článok


Podľa čoho poznáme, že v živote kráčame správnou cestou?

Podľa čoho poznáme, že v živote kráčame správnou cestou?

Knižnice a tržnicové stánky sú doslova „zasypané“ množstvom kníh, zaoberajúcich správnym životom. Aké je však pravé kritérium, podľa ktorého bezpečne poznáme, či v živote skutočne kráčame správne?

Väčšina ľudí si myslí, že šťastie možno stotožniť so stále sa rozširujúcim obzorom intelektuálneho poznania či hĺbavým štúdiom rôznych filozofií. Ľudia, ktorí si to myslia majú síce neraz dobré chcenie, ale nevnímajú, že novými poznatkami z kníh neraz len dočasne upokojujú svoju zvedavosť, nie túžbu ducha po šťastí.

Správnu životnú cestu možno rozpoznať jednoducho vždy podľa druhu citového prežívania, ktorý v nás zanecháva. V dôsledku to znamená, že keď kráčame správnou cestou, tak sa aj napriek nepriazni osudu smieme zobúdzať no nového dňa vždy o niečo vnútorne vyrovnanejší, úprimnejší i mieruplnejší k nedostatkom iných ľudí ...čítať článok


Kým je čas...

Kým je čas...

Vo svojej každodennej uponáhľanosti sa často previňujeme nielen voči sebe ale i voči našim blízkym. Zraňujeme ich necitlivosťou, čo v nás potom vyvoláva smútok spojený s predtuchou trpkého osudu, ktorý si týmto vytvárame.

Silno v človeku vzplanie oheň nevôle pri stretnutí s chybami iných, ale ešte silnejšie a dlhšie ho spaľuje žiaľ kvôli nespravodlivému ublíženiu blížnym. A tento spaľujúci žiaľ prichádza neraz vtedy. Keď je človek najzraniteľnejší, keď to najmenej očakáva – v okamihu smrti. Vtedy sa neodvratne musí rozlúčiť so všetkým, čo považoval za samozrejmú súčasť života. Náhle poznáva, že všetky samozrejmosti, na ktoré si zvykol, boli vzácnymi darmi, prepožičanými mu na krátky čas ...čítať článok


Duša a pozemské telo

Duša a pozemské telo

Ako si môžem predstaviť dušu? Ako môže duša, ktorá existuje nezávisle od pozemského tela, toto ovládať, keď medzi ňou a pozemským telom je taký veľký rozdiel?

Poďme si najprv rozobrať jednotlivé stavebné kamene látky, z ktorej je vytvorené naše pozemské telo. Z fyziky vieme, že základnými časticami, z ktorých sa skladá, sú atómy. Tie sa zase skladajú z častíc, ako sú protóny, neutróny a elektróny. Najnovšie teórie našich vedcov hovoria, že tieto zatiaľ najmenšie spomínané stavebné kamene sa skladajú ďalej z kvarkov a antikvarkov – akýchsi foriem kladne a záporne nabitého náboja, ktoré v neustálom pohybe vznikajú a zanikajú. Možno teda povedať, že hmota nie je nič iné ako stojaté vlnenie určitej vlnovej dĺžky ...čítať článok


Výrok Tomáša Baťu z roku 1932

Tomáš Baťa

Prelom hospodárskej krízy? Neverím v žiadne prelomy samy od seba. To, čomu sme zvykli hovoriť hospodárska kríza, je len iné meno pre mravnú biedu.

Mravná bieda je príčina, hospodársky úpadok je následok. V našej krajine je mnoho ľudí, ktorí sa domnievajú, že hospodársky úpadok je možné zastaviť peniazmi. Hrozím sa dôsledkov tohto omylu. V postavení, v ktorom sme, nepotrebujeme žiadne geniálne obraty a kombinácie. Potrebujeme mravné stanoviská k ľuďom, k práci a k verejnému majetku ...čítať článok
Stránky už nespravuje Slovenské občianske združenie pre posilňovanie mravov a ľudskosti.