Dejinná úloha Slovanov


Dejinná úloha Slovanov

Reportáž z verejnej prednášky v Bratislave, 02.05.2009

Prednášajúci: T. Lajmon, M.Valentovič


V sobotu sme prijali pozvanie na prednášku v rámci „malého festivalu lásky“. Prednáška bola obsahovo zameraná na úlohu Slovanstva v súčasnosti i v nastávajúcom období očakávaných spoločenských premien. Boli vyzdvihnuté nielen prednosti, ktorými Slovania od nepamäti vynikajú nad inými národmi, ale i nebezpečné stránky, pre ktoré v histórii opakovane „stroskotali“ a pre ktoré museli donedávna žiť v trpkom područí iných národov.

Medzi najväčšie prednosti Slovanov patrí prirodzene rozvinutá citovosť, úcta k predkom, vlastnej kultúre, pohostinnosť, ale i pôvodná bojovnosť, preukázaná v boji za vlastné práva, proti tým, ktorí bez vlastnej poctivej práce chceli využívať našu pracovitosť.

Najväčším nebezpečenstvom slovanského ducha je nesmierna nesvornosť, ktorá nás odpradávna oslabovala, čím sme sa stávali ľahkou korisťou našich nepriateľov.

Zbavenie sa tejto slabosti nájdením vzájomnej dôvery a túžby po slobode je jednou z veľkých úloh Slovanov.

Na prednáške bolo podotknuté, že jednotlivé slovanské národy majú vďaka vyššie uvedeným prednostiam predpoklady na to, aby nezlyhali ako národy predchádzajúce, ale žili v súlade s Vôľou Božou a stali sa tým pre iné národy vzorom. Základnou podmienkou je prekonanie nesvornosti silou túžby po ušľachtilých hodnotách a oslobodenie sa od všetkého, čo bráni vzostupu týchto hodnôt.

Okrem nesvornosti, ako bolo pripomenuté, je nesmierne potrebné, aby predovšetkým slovanské národy pochopili pravú podstatu lásky, ktorá sa nesmie obmedzovať len na priania blížneho, ale má poznať a podporiť len to, čo mu prospieva z dlhodobého hľadiska. Veľký diel práce bude preto potrebné vykonať predovšetkým v prístupe popredných kresťanských spoločenstiev k výkladu kresťanskej lásky, pretože práve tam je najviac pokrivený. Pravá láska nie je zmäkčilá a neplní sebecké priania, len aby nevznikol spor, ale vie byť aj prísna v záujme dobra, zachovávajúc si vecnosť a spravodlivosť.

V súvislosti s touto témou odzneli slová o nutnom znovuobnovení spojenia s bytostnými silami prírody, (ku ktorým patria napríklad i bytosti živlov) aké bolo bežné u starých Slovanov. Toto spojenie môže každému národu pomôcť nájsť záchranu v čase, keď hospodársku krízu vystrieda kríza hromadiacich sa živelných katastrof a kedy len nenarušené spojenie s bytosťami živlov umožní mnohým prežiť.

Stredoveké kresťanstvo sa plánovane snažilo poznatky o existencii bytostných živlov v prírode odsunúť do ríše legiend, pod záštitou boja proti pohanstvu a modlárstvu. Popretie existencie bytostí činných v prírode bolo však osudovou chybou. Spojenie s nimi nemalo byť kresťanstvom nikdy ničené, ale zušľachťované! A to tak, aby v tzv. „polobohoch“ nevideli Slovania skutočných Bohov, ale len verných Služobníkov jediného Boha, skutočného Pána svetov. Len tak by nesmierne významné hodnoty kresťanstva mohli prijať Slovania dobrovoľne a hlavne s pochopením, nie dogmaticky, ako to vidíme dnes.

Ku kresťanstvu sa hlási na Slovensku viac ako 70 percent obyvateľstva. Život väčšiny jednotlivcov však prezrádza úbohú prázdnotu, čo v „neveriacich“ vyvoláva odpor k pôvodne čistému a vznešenému Kristovmu Slovu. Veď ako by sa mohli v televízii už niekoľko rokov objavovať zábavné relácie typu „Vyvolení“, keby bolo kresťanstvo skutočne aspoň trošku v ľuďoch živé a keby sa kresťania proti tejto úbohosti rázne a jednotne postavili? Aj v tolerovaní tejto bezbožnosti možno vidieť nepochopenie lásky, o ktorom sme sa zmieňovali. Pravý kresťan nemá byť bábkou v rukách predstaviteľov moci ani pokornou ovcou v stáde svojho pastiera. Má byť rytierom činu, ak je to potrebné pre pomoc iným.

Taktiež bolo pripomenuté, že pojem „Slovan“ sa nevzťahuje výlučne na označenie človeka celkom určitého etnika. Označuje predovšetkým človeka určitého druhu, ktorý sa okrem iného vyznačuje aj kvalitami rozvinutej citovosti a lásky. V tomto zmysle môže mať slovanského ducha aj človek iného, nielen čisto slovanského pôvodu.

Na prednáške sme rozoberali aj mnoho ďalších tém, ktoré z priestorových dôvodov nie je možné všetky podrobne zachytiť. V rámci odpovedí na otázky sme sa venovali napríklad témam o duchovných pomocníkoch a vodcoch či o rozvíjaní poznatkov o zodpovednosti jednotlivcov za svoj osud. Pozývame Vás preto na ďalšiu prednášku na túto a podobné témy, ktoré včas oznámime na stránkach www.pre-slovensko.sk

Radi by sme osobitne poďakovali organizátorom prednášky za pozvanie pozorných hostí, ako aj za mimoriadne krásnu úpravu prednáškovej sály.


Redakcia


Súvisiace články:

Súčasná duchovná úloha Slovanov a Slovákov

Znovu nájdenie múdreho vedenia národa

Ctirad

Neopúšťajme sa! 2009

Neopúšťajme sa - Ľudovít Štúr