Dávne civilizácie a odkaz, ktorý nám zanechali


Dávne civilizácie a odkaz, ktorý nám zanechali

Je známe, že naša civilizácia nie je jedinou, ktorá obývala túto planétu. Niektoré z nich poznáme z archeologických výskumov, podľa diel, ktoré sa zachovali a ktorých nádhera a technická náročnosť dodnes udivuje mnohých z nás. O existencii iných tušíme alebo ich poznáme z teórií či bájí.

Spôsob života a smer, akým sa uberali poznatky dávnych vyspelých civilizácií, sú nesmierne vzdialené nášmu chápaniu. Ich rozumová vyspelosť, spojená s poznaním a ovládaním zákonitostí mŕtvej hmoty, nedosahovala síce našu úroveň, avšak poznanie prírody a toho, čo ju oživuje a formuje, ďaleko prevyšovalo naše súčasné znalosti. Tieto civilizácie často spolupracovali s bytosťami pôsobiacimi v prírode - či už ide o získavanie dôležitých poznatkov a zručností, alebo priamo pri budovaní základov mohutných stavieb.

O tom, že nie sme schopní chápať a poznať spôsob ich života, rozumieť týmto javom, svedčí aj skutočnosť, že väčšina z nás pri zmienke o bytostiach prírody alebo živlov sa len pousmeje a poukáže na rozprávky a báje našich „naivných predkov“.

Napriek rozdielnym poznatkom o svete, ktorý nás obklopuje, boli ľudia žijúci v dávnych civilizáciách veľmi podobní nám - mali rovnaké slabosti, rovnaké chyby. Tie napokon spôsobili, že sa odklonili od Zákonov Stvorenia a - napriek veľkej moci, technickej vyspelosti a zručnostiam, ktorými oplývali - museli zaniknúť, pričom ich zánik bol náhly. Predzvesťou zániku každej civilizácie, ktorá kedy obývala našu planétu, bol hlboký morálny úpadok spoločnosti.

Nie sú ruiny dávnych civilizácií varovným mementom aj pre nás? O čom svedčí dnešná kríza hodnôt, hlboký morálny úpadok, ktorý sa prejavuje čoraz zreteľnejšie na každej prichádzajúcej generácii? O čom svedčí fakt, že napriek obrovskej báze poznatkov o hmote, spoločenských systémov zdá sa, akoby sa nám všetko začalo čoraz viac „vymykať spod kontroly“, či už ide o ľudské vzťahy, hospodársko-spoločenské systémy, alebo ekologické javy?

Vzhľadom na závažnosť našej doby sme sa rozhodli uverejňovať príbeh na pokračovanie o jednej z dávnych civilizácií žijúcich na území Egypta. Ide o civilizáciu, ktorá sa vyvíjala ešte pred obdobím známym ako obdobie „Starovekého Egypta“. Táto doba nie je známa z archeologických vykopávok. Časť poznaní o dejoch, ktoré budeme opisovať, sa zachovala v starých textoch, ako je napríklad Starý Zákon v Biblii.

O jeho hodnote nech si každý urobí vlastný obraz.


Redakcia