Cti otca a matku!


Štvrté prikázanie

Mojžiš

„... Pre každého dôsledne zmýšľajúceho človeka je pochopiteľné, že tam, kde chceme hovoriť o úcte, tam sa musia nachádzať hodnoty, ktoré si možno vážiť a ctiť!

Tým je hneď vylúčené povrchné uplatňovanie tohto prikázania! Ako si dieťa môže vážiť svojich rodičov, keď vo svojom prebúdzajúcom sa svedomí vidí neprávosti, ktoré sú v mnohých rodinách často na dennom poriadku! Vzájomné klamstvá, hádky, hrubé osočovanie a iné prejavy nevraživosti vyskytujú sa nápadne často medzi dnešnými manželmi, z ktorých mnohí sú navyše aj rodičmi!

Je preto jasné, že toto prikázanie bude v prvom rade požadovať vytvorenie ozajstného domáceho zázemia, kde vládne vzájomná harmónia a kde sa obidvaja rodičia snažia plniť všetky prikázania...

... Poslanie rodiča prináša povinnosti, a tým aj zodpovednosť za naplnenie otcovstva a materstva. Len tam, kde je najskôr napĺňaný vysoký zmysel pojmov otec a matka, má byť uplatňované štvrté prikázanie voči deťom!...

... Boh dal ľuďom toto prikázanie v múdrom poznaní veľkej úlohy rodičovstva! Práve rodičia rozhodujú nenahraditeľnou mierou o tom, či svojou výchovou prebudia v dieťati lepšie vlohy a vlastnosti, ktoré si so sebou prinieslo. Nie slovami, napomínaním či karhaním, ale vlastným príkladom, ktorým rodičia pôsobia na svoje deti najsilnejšie z celého okolia od prvých hodín počatia! Oni sami predsa prijali zodpovednosť za milostiplné splnenie želania mať spoločne vo vzájomnej láske dieťa! Koľkým ľuďom bol tento vzácny dar odoprený! To jasne poukazuje na to, aká hodnota v tom spočíva. Prečo sa teda mnohí z takto obdarovaných rodičov správajú po čase tak, akoby im bol tento dar na obtiaž? Veď si to všetko mohli a mali najskôr dobre rozmyslieť! Kto odmieta vziať na seba zodpovednosť, vyplývajúcu z dodržiavania štvrtého prikázania, ten nech radšej s túžbou a rozhodnutím stať sa rodičom zatiaľ počká! Uchráni tak seba i svoje deti od mnohých bolestivých prežití!...“


úryvok z knihy „Zákony pre život na Zemi“


Súvisiace články:

Prvé prikázanie - Ja som Hospodin, Tvoj Boh! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!

Druhé prikázanie - Nevezmeš meno Hospodina, Boha svojho, nadarmo

Tretie prikázanie - Pamätaj, aby si deň sviatočný svätil!

Štvrté prikázanie - Cti otca a matku!

Piate prikázanie - Nezabiješ!

Šieste prikázanie - Nescudzoložíš!