Neznáme kozmické žiarenie


Neznáme kozmické žiarenie

V článku „Prečo dochádza k prírodným katastrofám“ sme sa v minulom čísle nášho časopisu mohli dočítať o vzrastajúcom tlaku Svetla, ktorý spôsobuje u ľudí nielen zmenu myslenia, ale má na svedomí okrem iného aj neustály nárast psychických ochorení. Na podnet viacerých čitateľov prinášame v tomto čísle podrobnejšie informácie o spomínanom tlaku, vyvolanom neznámym kozmickým žiarením.

Predpovede uznávaných klimatológov sa zhodujú v tom, že ustálené počasie, najmä v období letných mesiacov, stane sa pre naše podnebné pásmo pomaly minulosťou. Globálny nárast teploty zemskej atmosféry o jeden stupeň Celzia zvyšuje totiž pravdepodobnosť živelných katastrof až o 6%. Globálne oteplenie o 4 - 5 stupňov by znamenalo potom pre tisícky ľudí trvalé ohrozenie života.

Zamerajme sa teraz na iný dôležitý jav, s ktorým musí ľudstvo v nastávajúcom období klimatických zvratov počítať. A síce, že na Zem bude prichádzať v zosilnenej miere neviditeľné kozmické žiarenie, ktoré bude zásadne ovplyvňovať psychický stav väčšiny ľudí. Práve psychický stav jednotlivcov sa môže stať kritériom prežitia v nastávajúcich časoch ťažkého prežívania.Aký je pôvod tohto žiarenia?

Túto otázku si položí v budúcnosti určite mnoho ľudí. Nájsť správnu odpoveď sa podarí výlučne tým, ktorí budú akceptovať duchovný rozmer ľudského bytia a ktorí budú vnútorne slobodní. Spomenuté kozmické žiarenie je totiž nadpozemského pôvodu a nebude sa dať stotožniť so žiadnym doteraz známym fyzikálnym javom. Práve preto nebudú chcieť mnohí akceptovať jeho reálnu prítomnosť, a to na svoju vlastnú škodu. Môžu byť medzi nimi aj viacerí uznávaní vedci, ktorí sa natoľko upriamili na analýzu jednotlivostí, že celkom stratili schopnosť vnímať bytie ako viacúrovňový celok. Je paradoxné, že práve jednoduchí, prostí, ba i nevzdelaní ľudia sa s najväčšou pravdepodobnosťou ukážu oveľa zrelší a schopnejší vysporiadať sa so životom.Ako sa bude žiarenie prejavovať?

Ide o žiarenie, ktoré tisícnásobným zrýchlením účinkov zvratného pôsobenia vyrovnáva všetko nesprávne. Jeho pôsobením sa urýchlene ukáže skutočné ovocie všetkého, aby sa nesprávne samo odsúdilo a zrútilo a správne - naopak - bolo vo svojom ďalšom rozvoji posilnené. Obrazne možno nazvať toto žiarenie úderom meča v božom súde.

Keďže jednou z hlavných príčin zla je nesprávne ľudské myslenie, bude musieť byť aj ono do veľkej miery zasiahnuté, aby sa aj tu vynútila zmena k lepšiemu, teda k prirodzenému stavu, aký vládol pred pádom človeka do hriechu. A pretože je myslenie hlavným nositeľom väčšiny psychických procesov človeka, bude sa to musieť zreteľne odraziť aj na psychike ľudí.

Kto sa v každodennom živote snaží povzniesť svoju myseľ a v túžbe po vlastnom zušľachtení prekonáva všetky myšlienky závisti, žiadostivosti, žiarlivosti či zúfalej skleslosti, ten bude kozmickým žiarením nesmierne posilnený. Môže prežívať dokonca stav nevídaného psychického upevnenia, čo bude pre jeho okolie veľkou posilou. To samozrejme za predpokladu, že v záťažových životných situáciách neklesne za žiadnych okolností na mysli a nebude sa snažiť chápať zmysel života prostredníctvom čisto rozumových myšlienkových pochodov.

Jedine tak môže nadobudnúť vnútorný pokoj, umožňujúci mu vnikať hlboko do jadra všetkých podstatných dejov, ktoré sa budú v jeho okolí odohrávať. Tento prehľad mu umožní poskytovať blížnym tú najčistejšiu a najúčinnejšiu pomoc.

Psychika takého človeka podobne ako opevnená nárazníková zóna z tvrdej gumy bude môcť zniesť, rozložiť, ba dokonca odraziť aj najsilnejšie tlaky doliehajúce zvonku.

Zatiaľ ľudia temného myšlienkového zamerania budú kozmickým žiarením doslova zahnaní do kúta a stanú sa psychicky labilnými. A to až do takej miery, že ich môžu rozhádzať i najmenšie duševné otrasy, v dôsledku čoho sa im zrejme začnú rúcať aj vzťahy s blízkymi ľuďmi, čo môže vážne narušiť existujúce sociálne štruktúry.

Skrátka, neznáme kozmické žiarenie výrazne umocní ten druh duševného naladenia, ktorý u človeka prevažuje a dominuje. To, ako sa na ňom jeho účinky budú musieť prejaviť, je a zostane preto vždy v rukách jednotlivca. Nepomôže tu žiaden sebaklam. Rozhodujúca bude vnútorná čistota človeka, ktorá určuje aj jeho samotné duševné naladenie.

Kto chce vidieť, ten už dnes môže vnímať účinky spomínaných úderov sily, ktoré sa v blízkej dobe budú stále viac zosilňovať a zostrovať.Dá sa na pôsobení vesmírneho žiarenia niečo zmeniť?

Ani najsilnejšie technológie, ktorými moderná veda disponuje, nedokážu čo len v najmenšom ovplyvniť pôsobenie kozmického žiarenia. Závisí čiste od každého, ako využije zostávajúci čas na premenu vlastného vnútra. Môže vytvoriť v sebe takú pôdu, že ho účinky súdiacich lúčov nájdu čo najlepšie pripraveného, čím sa môže vyhnúť mnohému utrpeniu.

Je to súčasne jeden z najväčších darov, s ktorým človek môže v otázke svojej budúcnosti a svojho bytia slobodne narábať.

Človek, ktorý sa usiluje o povznesenie svojej mysle v každodennom živote a úprimne sa snaží prekonať túžbou po vlastnom zušľachtení všetky myšlienky závisti, žiadostivosti, žiarlivosti či zúfalej skleslosti, bude kozmickým žiarením nesmierne posilnený.

Sila dobrého chcenia môže robiť nevídané zázraky na ceste k lepšej budúcnosti. Dôležité je tomu uveriť a dokázať toto dobré chcenie uviesť vo forme skutku do života. Prichádza čas, keď človek prestáva mať vplyv na zmenu vonkajších okolností, ktoré pôsobia na jeho život. Teraz sa bude musieť prispôsobiť on, ak bude chcieť v nastávajúcom období veľkých zmien obstáť.


Redakcia