Človek vo Stvorení


Človek vo Stvorení

V celom Stvorení od jeho najvyšších, najsvetlejších a pre človeka nedosiahnuteľných výšok, až po jeho najspodnejšiu časť pozostávajúcu z viditeľného vesmíru, pôsobia Dokonalé Zákony, prejavujúce sa s neomylnou presnosťou. Tvoria nemennú Vôľu Stvoriteľa, ktorú v okamihu aktu Stvorenia votkal do svojho Diela, aby všetko udržovala a formovala.

Nič vo Stvorení nepodlieha ľubovôli alebo náhode, všetko sa opiera a čerpá z pôsobenia týchto Zákonov. Tak aj človek, ako bytosť a tvor obývajúci toto Stvorenie je povinný poznať tieto Zákony, v ktorých sa prejavuje reč Stvoriteľa.

Žiaľ, v súčasnej dobe sa tomuto úsiliu nevenuje takmer žiadna pozornosť. Ľudstvo sa na Zemi v honbe za prevažne rozumovým a materiálnym vyžitím potáca nad okrajom priepasti, neuvedomujúc si škodlivosť svojho správania, ktorou ruší harmóniu v celom Stvorení.

Pritom by stačilo, aby si každý z nás uvedomil svoju zodpovednosť za život, ktorý smie žiť a učil sa poznávať Zákony, ktorých dodržiavaním získa každý človek trvalé a pravé hodnoty.

Sú však ľudia a nie je ich málo, ktorí sú unavení a nespokojní s dnešným nasmerovaním spoločnosti a ktorí trpiaci pod tlakom najrozličnejších životných prežití hľadajú cestu von z chaosu, ktorý sme práve nerešpektovaním Zákonov Stvoriteľa na tejto Zemi vytvorili.

Nastala doba, v ktorej sa končí toto bezuzdné drancovanie Zeme. Doba, v ktorej boj o moc, vplyv a uznanie v politike, vedách, náboženstvách stratia svoj zmysel, pretože nevyhnutné očistné dianie prinúti človeka pokľaknúť pred svojim Bohom a Pánom, aby v nikdy nepoznanej Pokore prosil o možnosť nápravy všetkého, čo za tisícročia svojho falošného konania spôsobil.

Bude to tvrdý úder, aký ľudstvo na Zemi ešte nezažilo.

Je to však jediná cesta záchrany, na ktorej sa udržia iba tí, ktorí v poznaní svojich omylov napnú všetky svoje sily k trvalej zmene k lepšiemu. Tí, ktorí pochopia, že jedine v dodržiavaní Zákonov Stvoriteľa nájde každý človek trvalé šťastie a blaženosť v harmonickom spolunažívaní so svojimi blížnymi.

Zákony Stvorenia, o ktorých budeme na tomto mieste písať, sa v blízkej dobe stanú piliermi každého štátneho zriadenia ako i ukazovateľom smeru pre každého jednotlivca...


Základné Zákony – piliere celého Stvorenia

V celom Stvorení pôsobia štyri základné Zákony, ktorých prejav je v každej úrovni Stvorenia iný. Je to spôsobené ľahkosťou alebo tiažou úrovne, v ktorej sa človek práve nachádza.


Sú to tieto štyri Zákony:


Zákon pohybu

Zákon tiaže

Zákon spätného pôsobenia

Zákon príťažlivosti rovnorodého


Aby sme mohli pochopiť, čo pre náš plnohodnotný život na Zemi každý z týchto Zákonov predstavuje, musíme sa oboznámiť s obsahovou hĺbkou Mojžišovho Desatora. Pokiaľ by vývoj človeka na Zemi šiel Bohom chceným smerom, nepotrebovali by sme žiadne prikázania ani napomenutia, pretože by sme sa trvale zachvievali s Vôľou Stvoriteľa, ktorá je obsiahnutá v štyroch uvedených Zákonoch Stvorenia. Celý náš život na Zemi i v záhrobných svetoch by bol pravou bohoslužbou v nikdy nekončiacom úsilí naplniť obsah najdôležitejšieho prikázania pre človeka:


„Ja som Hospodin, tvoj Boh! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!“


Správnym pochopením tejto oprávnenej požiadavky Stvoriteľa voči jeho tvorom by sme nepotrebovali ani deväť zvyšných prikázaní, prinesených Mojžišom.

Prijatím Zákonov Stvorenia zreteľne pochopíme činnosť a pôsobenie štyroch Zákonov, udržujúcich v činnosti celé Stvorenie a po zvládnutí základného pojmoslovia sa budeme pravidelne vracať ku každému z týchto štyroch základných Zákonov Stvorenia.


Kolektív redakcie