Duchovný stav Zeme k 03. 03. 2011


Duchovný stav Zeme k 03. 03. 2011

Množstvo udalostí otriaslo krajinami a národmi. Mnohé udalosti však ešte len prídu, lebo po dlhej zime sa ohlásila jar svetov!

Nové prúdy síl lámu staré ľadové príkrovy a jednotlivé kryhy sú navždy odplavované do minulosti.

Ľudí sa zmocňuje strach, inokedy eufória alebo údiv nad všetkým, čo sa deje.

Ako vždy, každý pozoruje, žiaľ, zase len vonkajšie dianie. To, čo je na prvý pohľad pozemským očiam skryté, je opäť väčšinou prehliadané či nevnímané.

Pritom je to zo všetkého najdôležitejšie. Správne vnímanie skrytých súvislostí týchto udalostí malo by viesť k pochopeniu, že akýkoľvek dej na Zemi, ktorý pomáha ľuďom oslobodiť sa zo zovretia pút nehybnosti, nabáda v prvom rade k prebudeniu toho, čo je v človeku, ako aj v celom ľudstve dobré. Ako ukázali udalosti spred vyše dvadsiatich alebo i päťdesiatich rokov vo východnej Európe či udalosti spred šesťdesiatich piatich rokov vo svete, spojené s oslobodením veľkého počtu ľudí od zvierajúcich foriem myšlienkovej strnulosti a bezcitnosti, toto oslobodenie samo osebe nemôže priniesť trvalý vzostup ľudskej spoločnosti, pokiaľ sa v každom človeku neprebudí skutočná túžba žiť čistejšie, tak, aby sa naplnili veľké slová: „Čo nechceš, aby robili iní tebe, nerob ani ty iným.“

V týchto slovách je obsiahnuté nielen odpustenie a zmazanie všetkého minulého, ale aj prísľub nasadenia všetkých síl na to, aby sa ľudia navždy zbavili toho, čo bolo v ich doterajšom spôsobe života zlé a nízke.

Ušľachtilé a vznešené myslenie a konanie sú jedinou správnou cestou, ako nadviazať na účinok práve pôsobiacich oslobodzujúcich zmien.

Ak toto ľudia nepochopia, potom milosť veľkých pomocí zo Svetla, ktoré sa v súčasnosti skláňajú k Zemi, bude opäť premárnená!

Nevyužitie týchto pomocí je zákonite sprevádzané násilím a rýchlym úpadkom hodnôt, ktorý plodí nakoniec opätovné prežívanie bezvýchodnosti a beznádeje, duševného utrpenia jednotlivcov i celej spoločnosti. Ak ľudia sily Svetla nevyužijú, všetko zapadne ešte hlbšie do močariska chaosu a povrchnej zjašenosti!

Pritom by tieto pomoci, prúdiace na Zem k prebudeniu a povzneseniu života, mohli byť nádherne všetkými ľuďmi využité! Pomoci budú prúdiť len krátky čas, pretože z výšin Stvorenia je dávané len toľko, koľko si človek svojím vnútorným volaním o pomoc vyprosí. Prosby mnohých ľudí vyvolali terajší pohyb udalostí.

Prekvapenie z nečakaného prelomu, sprevádzajúceho dnešné udalosti, by sa malo čo najrýchlejšie spojiť s prikročením k osobnému očisteniu, k zodpovednejšiemu spôsobu života, k takým viditeľným a zreteľným prejavom, ako sú šľachetnosť, veľkorysosť a vznešenosť, ktoré majú byť každodennou prirodzenou a neoddeliteľnou súčasťou života celej spoločnosti.

Dokážeme správne využiť prílivy pomáhajúcich prúdov, ktoré teraz načas viditeľne prelomili časť príkrovu strnulosti, zvierajúcej myšlienkový svet okolo Zeme?

Dokážeme vlastnou premenou a duchovným pokrokom využiť čo najlepšie svetlé nitky, skláňajúce sa v tomto čase k Zemi, aby svojím tlakom pozdvihli všetko, čo ešte nedávno vrúcne zatúžilo po pomoci a zmene k lepšiemu?

Aký bude život na Zemi o niekoľko mesiacov, taký bude aj spätný obraz nášho súčasného duchovného stavu.

Je to rovnako jasné a samozrejmé, ako to poznáme napríklad s pohybom vody v rieke: na každom úseku prúdu sa predsa nakoniec vždy jasne ukáže, čo bolo do toku vôd vypustené vyššie.

Už čoskoro sa teda ukáže, ako sme svojou vlastnou ušľachtilosťou a čistotou dokázali využiť pomáhajúce sily, pôsobiace vo Vôli Svetla, aby sme pokročili vyššie.

Duchovný stav ľudstva odrazí sa opäť v udalostiach, ktoré po krátkom období prekvapivého prelomenia jednej časti príkrovu strnulosti a dogmatizmu v myšlienkovom svete prinesú plody toho, čo každý z nás práve zasieva.

Bude to pokrok, vzostup alebo nízkosť a úpadok?

Bude to mier a vzostup, alebo násilie a útlak?

Kormidlo, určujúce smer, držíme všetci vo svojich rukách!

V tejto chvíli sa formujú deje, ktoré už onedlho, o veľmi krátky čas prídu, aby sa potom s neomylnou samozrejmosťou stali súčasťou našej nadchádzajúcej prítomnosti.


Prevzaté z www.ao-institut.sk