Hľadajte Kráľovstvo nebeské!


Hľadajte Kráľovstvo nebeské!

„Hľadajte najskôr Kráľovstvo nebeské a jeho Spravodlivosť a všetko ostatné vám bude pridané.“ Stvorením trvalo prenikajú tieto slová, vyslané zo Svetla. Obzvlášť v tomto období všeobecného zmätku nadobúdajú pre každého nesmierne vážny význam, pretože ukazujú správny smer úsilia ľudského ducha.

Nie sú však len dobrou radou, ktorou Boh prosí ľudí o priazeň, aby Ho našli a napokon sa zachránili. Sú príkazom a neústupnou požiadavkou, ktorá musí byť splnená, aby človek už prestal byť rušiteľom harmónie na Zemi pre svoju zmätenosť či nevedomosť, a tak neubližoval svojmu okoliu.

Čo to však znamená skutočne hľadať Kráľovstvo nebeské? Znamená to, že človek sa má usilovať uniknúť z reality neľútostného hmotného sveta do sveta duchovného, kde je všetko dokonalé, jednoduché a krásne? Alebo že má skúmať záhrobné úrovne pri rôznych špiritistických seansách, modlitbách či meditáciách, aby sa k nim sám dopracoval a slnil sa v ich nádhere?

Každý, kto by pochopil požiadavku hľadať Kráľovstvo nebeské takto obmedzene, by sa sklamal! Ani jedna z uvedených možností nie je správna, pretože človek tým ani v jednom prípade neslúži Bohu a Jeho Vôli, ale vždy len a len svojmu prianiu mať sa lepšie a príjemnejšie.


Požiadavka hľadať Kráľovstvo nebeské a jeho Spravodlivosť znamená: Hľadajte najskôr Vôľu Božiu a jej dokonalú Spravodlivosť, aby ste ju potom mohli už na Zemi vyjadriť v tisícorakých formách akéhokoľvek svojho – aj praktického – konania!

Keď človek nájde Vôľu Božiu a osvojí si ju, bude chcieť vždy formovaním vytvárať iba krásu bez toho, aby na to musel byť nabádaný, pretože vytúžené naplnenie svojho ducha nenájde v ničom inom. Potom sa aj život na Zemi stane nádherným odleskom Kráľovstva nebeského, ako to už dávno mohlo a malo byť!

Vlastný pocit oblaženia a pokoja nie je však v tomto smere ani pri správnom úsilí človeka vždy zaručený. Nebol by ani prospešný, pretože ten, komu zrazu začne všetko kvitnúť pod rukami, by mohol znovu upadnúť v duchovnej pýche. Vďaka svojej nadobúdanej čistote a s ňou spojenej vnútornej ľahkosti začnú on a jeho ovocie byť doďaleka viditeľné, čím sa stane tŕňom v oku podráždenému temnu, ktoré sa tým začne cítiť ohrozené. Môže sa preto dožiť aj nactiutŕhania. Zároveň tým bude vystavený oveľa väčšiemu drobnohľadu, bude ostro káraný pre každú, i tú najmenšiu chybičku, čo jemu samému môže slúžiť jedine na osoh. To všetko bude nútený prekonávať okrem výšky svojho duchovného nadhľadu a šľachetnosti srdca nepoľavujúcou bdelosťou, vytrvalosťou, niekedy aj sebazaprením, čiže pravým opakom toho, čo mnohí očakávajú od vradenia sa do Božej Vôle.

Keď človek začne poznávať Božiu Vôľu, mal by pamätať na to, že rozhodujúce nie je to, „čo“ bude potom predmetom jeho každodennej práce, čím sa bude zaoberať, aby túto Vôľu naplnil, ale „ako“ to bude robiť. Výstižnejšie povedané, nie je potrebné, aby človek hľadajúci naplnenie Božej Vôle začal si vymýšľať nové druhy činností svojho pôsobenia. Hlavne treba, aby sa najprv pokúsil nájsť spôsob, ako správne vykonávať tie činnosti, ktoré už vykonáva. Mnohé doterajšie ľudské činnosti je potrebné priviesť k znovuzrodeniu v ich obsahu. Tým budú potom správne slúžiť Božej Vôli tak, ako to bolo chcené od úplného počiatku.

Hľadanie Kráľovstva nebeského nemá príliš veľa spoločného s náboženskými záležitosťami, ba v mnohom je od nich vzdialené! Skôr ho možno spájať na prvom mieste s celkovým povznesením úrovne života na Zemi, a to vo všetkých smeroch ľudských záujmov a činností.

Postupné očisťovanie Zeme od všetkého nízkeho a zaťažujúceho by malo prinášať stále viac možností hľadať pravú podobu života podľa Božej Vôle. Pripravujme v sebe pôdu na toto nové, aby sme nezostali v hodine splňovania právom nepovšimnutí.


Redakcia