Ako vznikli veľkonočné sviatky?


Ako vznikli veľkonočné sviatky?

Veľkonočné sviatky vznikli spojením slov „veľká“ a „noc“ – „veľké“ „noci“. (Noc v Egypte a noc, po ktorej učeníci stretli Ježiša v Jeho jemnom tele.)


1. Je to sviatok židovského národa, pre ktorý táto noc znamenala vyslobodenie z egyptského zajatia.

Veľká noc bola poslednou z desiatich rán, ktoré na Egypt dopadli prostredníctvom Mojžiša, ktorý stál v Božej moci a sile. Uveďme ešte niektoré z rán, ktoré doľahli na Egypt – kobylky, nepitná voda, mor dobytka, muchy, žaby, padajúce z neba, … Poslednou z nich bola smrť všetkých prvorodených. Táto smrť prišla i do faraónovho paláca a vzala si život faraónovho syna.

Smrť sa vyhla len tým domom, ktorých dvere boli označené krvou baránka. Preto sa na Veľkú noc ako symbol ochrany pečie baránok.

Pre Židov je to sviatok na oslavu začiatku ich novej histórie, prepustenia z Egypta a putovania do zasľúbenej krajiny. Na túto cestu si so sebou vzali nekvasený chlieb. Preto sa tiež na tento sviatok pečie nekvasený chlieb. Veľká noc u Židov pripadá na sobotu.


2. Kresťanský rozmer veľkonočných sviatkov, ktoré sa prelínajú so sviatkom židovským, je celkom iného druhu, pretože práve pred Veľkou nocou bol v Jeruzaleme odsúdený nevinný šíriteľ nových pohľadov na svet – Ježiš.

Ježiš – stelesnená Božia Láska na Zemi – Božia časť či Boží Syn bol ľuďmi nespravodlivo odsúdený a ukrižovaný! Vysvetlenie, že to bola časť Božieho plánu na vykúpenie ľudstva, je celkom mylné. Tí, ktorí cítia, že takto by predsa pravý otec nekonal – že by dal svojho syna ukrižovať, to cítia správne. Židovský národ bol za tento hrozný čin nakoniec zbavený výsady národa učiteľov ľudstva a bolo mu odobraté Božie požehnanie, ktoré dovtedy stálo pevne pri ňom. Zavraždenie Syna Božieho je najhorším činom v histórii celého ľudstva.

Kresťania však svojím mylným ponímaním vidia v ukrižovaní cestu k svojej spáse a na tretí deň slávia Ježišovo zmŕtvychvstanie. Avšak to už nebolo Ježišove fyzické telo. Bolo to Jeho jemné astrálne telo, ktoré pri fyzickej smrti vystupuje z tela. Toto telo je možné za určitých okolností vidieť a myslieť si, že je skutočné. To, že učeníci videli Ježiša v Jeho jemnom tele, však nič nemení na veľkej vine, ktorá bola spáchaná. Židovský národ bol približne za 40 rokov po tomto čine kruto napadnutý rímskymi vojakmi a ako národ bol rozohnaný do všetkých kútov sveta.


Pravé vykúpenie spočíva v žití Pravdy a Slova, ktoré Ježiš priniesol ľudstvu na Zem.

Odpustenie vín nastáva len ich odčinením správnym životom a pomáhaním druhým.

Božie Zákony, ktoré Mojžiš duchovne prijal na hore Sinaj a princíp Lásky, o ktorý ich doplnil Ježiš, sú stále aktuálne pre každého z nás. Skutočné vzkriesenie bez nich nie je možné.


3. Veľkonočný pondelok

má svoj pôvod čiastočne i v predkresťanskom období niektorých národov, keď sa oslavovala nová životná miazga a sila prebúdzajúcej sa jari. Tento sviatok bol cirkvami počas stáročí a tisícročí postupne prepojený so sviatkom kresťanským.


Redakcia