Duchovný stav Zeme k 9.9.2008


Planéta Zem

V priebehu augusta nastal u mnohých ľudí, ktorí sa inak snažia usilovať o duchovné hodnoty vo svojom živote, pokles smerom dole tým, že sa pri užívaní si letných dní stali veľmi nebdelými vo svojom cite. Tento pokles sa týka všetkých krajín severnej pologule Zeme a je pravdepodobné, že spätné účinky tohto stavu nebdelosti doľahnú na celú ľudskú spoločnosť v nasledujúcich mesiacoch tohto roku.

Obrana v cite bola u týchto ľudí, žiaľ, ľahkomyseľnosťou zoslabená práve v tom najnevhodnejšom čase, pretože k Zemi sa teraz blíži dianie, ktoré bolo prorokmi označené ako čas, keď si „Boh zahalí svoju tvár“.

V tomto období, ktoré sa teraz odvíja, a ktoré môžeme nazvať počiatkom veľkého Súdu nad ľudstvom, prichádza čas, keď ľudia zostanú bez ochrany Svetla len so svojimi výtvormi tu vo svete hrubohmotnosti.

Všetky myšlienkové formy, ktoré ľudia poznajú ako fantómy a fúrie, budú v nastávajúcom období v zosilnenej miere prebývať medzi ľuďmi. Budú neodbytne domŕzať a dotieravo sa dobýjať do vnútra každého človeka, ktorý v sebe ponesie čo len čiastočku podobného myslenia, rovnorodého s týmito formami.

Čo teda môžeme očakávať? Nečakané zvraty v myšlienkovom živote mnohých. Skratové a výbušné správanie ľudí, ktorí boli dosiaľ ešte aspoň čiastočne schopní vďaka nimi nevnímanej ochrane Svetla obstáť v každodennom nápore starostí a povinností. Mnoho vecí sa tým nebývalým spôsobom vyostrí!

Ao-inštitút už po nejaký čas upozorňuje na to, že myšlienkový a citový svet okolo ľudí je preplnený agresívnym sebeckým druhom foriem. Tieto formy sú tou najpriamejšou cestou, vedúcou k vyvolaniu vojnového konfliktu. V celej histórii ľudstva to tak doteraz bolo vždy!

Ak si teda dáme do súvislosti spomínaný stav myšlienkového sveta súčasných obyvateľov Zeme s nastávajúcou dobou, ktorú môžeme označiť za dobu zosilneného návratu myšlienkových foriem k človeku, tak možno povedať, že otázka prepuknutia akéhokoľvek konfliktu visí doslova na vlásku.

Súčasne s týmito dejmi v myšlienkovom a citovom svete pozemských ľudí postupujú neochvejne a bez jediného dňa oneskorenia všetky bytostné sily v napĺňaní toho, čo je teraz ich úlohou na Zemi.

Vyvolanie zmien nebývalého druhu v prírodnom svete živlov! Dlho dopredu chystané zmeny života na Zemi sa teraz stávajú čoraz viditeľnejšími. Nevídané úkazy na oblohe, zemetrasenia, poveternostné vplyvy, to všetko sa hromadí v stále viditeľnejšom množstve tak, ako ešte dosiaľ počas pokojných etáp tisícročného vývoja na Zemi nikdy!

Všetko v tomto smere sa bude pritom ešte viac zosilňovať, zintenzívňovať. Nakoniec to bude také očividné a zrozumiteľné, že ľudia, ktorí budú chcieť tvrdiť, že sa nič nedeje, budú nútení zakrývať si oči a uši pred správami z celého sveta.

A na počudovanie bude takých ľudí, žiaľ, veľmi veľa.

Až príliš veľa ľudí chce ešte i v dnešnej dobe veľkých zmien vo vesmíre, v období zmien, ktoré prebiehajú v celom Neskoršom Stvorení, žiť v nepochopiteľnej ľahostajnosti, v snahe pozerať sa na veci okolo seba len v rozsahu presadzovania svojich vlastných záujmov, ktorým títo ľudia prikladajú kŕčovitú dôležitosť, hoci ide v skutočnosti o malicherné užívanie si počas jedného krátkeho pozemského života.

Títo ľudia sa nepochopiteľne rozhodli vymeniť možnosť trvalého bytia v úrovniach Svetla vo Stvorení vysoko nad tunajšou ťažkopádnou hrubohmotnosťou za jeden krátky pozemský život, prežívaný v zábave a povrchnosti.

To je niečo nepochopiteľné pre každého, kto aspoň čiastočne vo svojom vnútri vníma duchovný rozmer svojho bytia.

Pritom život, prežitý na Zemi v zmysle spravodlivého, čistého konania a myslenia, je životom oveľa plnohodnotnejším ako život, ktorý je v skutočnosti s jeho zúfalou pozemskou dočasnosťou, ktorú nemožno ničím odvrátiť, životom bez zmyslu.

Ak však raz človek spozná veľký zmysel svojho skutočného bytia, ktoré sa pred ním otvára spolu s jeho pokrokom v duchovnej zrelosti, potom niet pre jeho smerovanie v živote silnejšieho magnetu ako vedomie tohto nádherného výhľadu. Žiaľ, veľmi málo ľudí si chce nájsť čas hlbšie o niečom takom popremýšľať. A ešte menej je tých, ktorí si citom prežité vedomie prísľubu večného duchovného bytia vo Stvorení udržia v sebe i vo chvíľach, keď sa im napr. v letných mesiacoch ponúka zdanlivo zábavné, lákavé hodenie všetkých starostí za hlavu. Spolu s týmto „hodením všetkého za hlavu“ je však zoslabená a úplne potlačená i vnútorná citová bdelosť vo vnímaní čistoty, spravodlivosti a s tým spojenej zodpovednosti za myslenie a konanie. Všetko tak postupne ľahkomyseľne prekračuje a prelamuje hranice smerom nadol, ktoré človek ešte pred určitým časom ostro vnímal a rešpektoval. Prelomenie jednej hranice smerom dole je už prípravou na prelomenie ďalších a ďalších hraníc, pričom cesta späť nahor nie je ani zďaleka taká ľahká, keďže človek je v tej chvíli už zaťažený nevyhnutnosťou spätného odžitia si svojich myšlienok a citov.

A toto odžitie nebude v období spomínaného uvoľnenia fúrií a fantómov v myšlienkových svetoch vôbec jednoduché, pretože spájajúca rovnorodosť sa prejaví s neoblomnou prísnosťou. S prísnosťou rovnocennou fyzikálnym zákonom, prejavujúcim sa v hmote!

Jedine znovunájdená čistota vnútra môže v precítení ešte zrýchlene priviesť ochrannú pomoc zo Svetla do okolia človeka. Nič iné pri tom nebude môcť účinkovať ako oddelenie od doliehania zo strany mocne zosilnených rovnorodých myšlienkových foriem.

Vstupujeme teraz do obdobia, ktoré sa až príliš nápadne zhoduje s obdobím tridsiatych rokov minulého storočia. V nasledujúcich mesiacoch tohtoročnej jesene sa v prírodnom i vesmírnom dianí začne veľmi pravdepodobne ukazovať mnohé, čomu by väčšina ľudí v tejto chvíli vôbec nechcela uveriť.

Je najvyšší čas začať sa vážne zaoberať vecami, na ktoré doteraz mnohí nechceli ani len pomyslieť, a voči ktorým mala veľká časť ľudí len pochybovačné úsmevy a povrchné poznámky.

Duchovný stav ľudstva, s akým vstupujeme teraz do tohto obdobia, prinesie vo výhľade blížiacich sa rokov nakoniec ten najdramatickejší druh prežívania.

Každý človek, ktorý v sebe ešte prebudí vôľu usilovať sa o naozajstnú čistú ľudskosť, naplnenú vnútornou pevnosťou a zodpovednosťou, bude nakoniec skutočným svetlým majákom, pomáhajúcim mnohým blížnym.

Kiež by sa v najbližšom období prebudilo takých ľudí urýchlene čo najviac.


Prevzaté z www.ao-institut.sk