Cesta Cti


zvon

Cesta Cti je myšlienkový smer, prebúdzajúci v mnohých jednotlivcoch vôľu dosiahnuť duchovný vzostup prostredníctvom čistého, spravodlivého a ušľachtilého konania v spolužití s inými.


Cesta Cti je cestou čisto osobnej dobrovoľnej zmeny každého jednotlivca bez priamej potreby organizovaného členstva na úspešné vykročenie na ňu.


Cesta Cti je smer, ktorý v prvom rade prináša premenu na myšlienkovej rovine.


Cesta Cti je smer, ktorý postupne prinesie i zlepšenie psychického a fyzického zdravia.


Cesta Cti je cestou vzostupu tak na osobnej, ako aj na spoločenskej rovine.


Ako možno pomáhať meniť spoločnosť a zároveň ísť cestou vlastného duchovného vzostupu?


Jednoducho vykročiť na Cestu Cti.


Na to, aby sa spoločnosť mohla začať meniť k lepšiemu, potrebujeme:

Poriadok, prehľadnosť, zrozumiteľnosť

Rešpektovanie spravodlivých pravidiel spolužitia na všetkých stupňoch spoločnosti (možnosť dovolať sa práv)

Dôveryhodnosť a spravodlivosť všetkých, ktorí majú zodpovednosť voči druhým ľuďom z pozície svojho vedúceho postavenia (v štátnej správe, vo firmách, v spoločenskom postavení)


Čo k tomu môže každý z nás pridať?

Ochotu pomáhať druhým

Vždy prítomné úsilie o spravodlivé a čisté jednanie

Čisté, pozitívne myšlienky

Nebáť sa a nekradnúť!


V čom spočíva duchovný vzostup jednotlivca?

V pozitívnom naladení.

V rešpektovaní vyšších hodnôt presahujúcich rozmer pozemského života človeka.

V prirodzenej obetavosti pre zlepšenie života na Zemi.

V chápaní odlišnosti druhých ľudí.

V hľadaní Pravdy.


Ako sa môžete spolupodieľať na šírení myšlienok Cesty Cti?

Usilovať sa žiť v duchu uvedených hodnôt.

Hovoriť o tomto myšlienkovom smere druhým ľuďom.

Hľadať každodennú spoluprácu s ďalšími ľuďmi, ktorí sa usilujú o napĺňanie myšlienok Cesty Cti.

Podporovať sa s týmito ľuďmi vzájomne tak, aby myšlienky Cesty Cti prenikali prirodzene do atmosféry každodenného spoločenského života.

Dajte o sebe prirodzenou cestou vedieť, že nastupujete Cestu Cti vo svojom živote.

Hovorte o vznešených ideáloch a pozitívnych myšlienkach s druhými ľuďmi.

Žite jednoducho Cestu Cti každý deň, pre radosť sebe, pre pomoc a podporu druhých ľudí.


Jediným cieľom je, aby každý človek mohol prežiť život ako Cestu Cti, na ktorej nadobudol osobnú hodnotu samého seba a pritom pomohol iným.


(redakčne upravené)

www.ao-institut.cz