Čo možno ihneď zmeniť v spoločnosti - 3.časť


Prebudenie túžby po hľadaní a objavovaní Pravdy


hľadanie a objavovanie Pravdy

Objavenie duchovného významu zmyslu života ľudia odjakživa považovali za objavenie najcennejšieho pokladu. Nájsť odpovede na všetky otázky týkajúce sa života a smrti, šťastia a nešťastia, zdravia i choroby človeka. Je to vôbec možné? Kde začať? Ktorým smerom sa vydať? Je táto cesta – cesta hľadania zmyslu života len pre slabochov alebo, naopak, patrí len silným a odvážnym?

Ak začneme na ceste hľadania a objavovania zmyslu života na Zemi od začiatku, tak najskôr musíme v tomto bode začiatku v sebe zmeniť to najdôležitejšie – musíme sa naladiť na stav bdelého skúmania a pozorovania.

Pravda v sebe zahŕňa všetko! Z Pravdy teda vznikla nielen tunajšia hmota, ale rovnako i úrovne, ktoré sa nachádzajú nad týmto vesmírom.

Napriek svojej rôznorodosti však musia aj spomínané úrovne pochádzať z rovnakého východiska, inak by predsa nemohli byť súčasťou najvyššej všeobsiahlej Pravdy. Len látková cudzorodosť častí nad vesmírom spôsobuje, že ich odtiaľto, z nášho miesta na Zemi, nevidíme. Nemôžeme ich vidieť, ale môžeme ich predsa spoznávať.

Všetko, čo je duchovného pôvodu, smieme spoznávať svojím vnútrom, ktoré je tiež duchovného druhu. Vnútro sa k nášmu vedomiu prihovára prostredníctvom citu. Cit – to je dobrosrdečnosť, srdečnosť, otvorenosť, láska, ale tiež spravodlivosť, vznešenosť, ušľachtilosť a čistota. Toto všetko je cit – reč nášho duchovného vnútra.

Aby sme spoznali všetko dianie vo Stvorení, teda i dianie okolo nás na Zemi, s najvyššou bdelosťou na prvom mieste pozorujme, čo nám napovedá náš cit.

Keď sa to naučíme, potom sa práve tento potrebný stupeň bdelosti pri skúmaní a pozorovaní celého diania okolo nás – oživený cit – začne prejavovať neočakávanými schopnosťami. Dokáže potom nielen súcitiť s druhými v ich životných situáciách, ale dokáže tiež účinne spoznávať a hľadať cestu, ktorá môže napomôcť k riešeniu týchto situácií vyrovnaným, všeobsiahlo spravodlivým, a tým aj duchovne účinným spôsobom.

Prostredníctvom bdelosti svojho citu spoznáme aj nepodplatiteľnosť a dokonalosť prírodných zákonov. Ich prejavy v hmote sú prejavy zákonov fyzikálnych, dobre preskúmaných dnešnou pokrokovou vedou.

Všetko sa odohráva v účinkoch týchto veľkých Zákonov. V poznaní kolobehu prebiehajúceho v prírode, sejby, rastu, dozrievania a žatvy si smieme uvedomiť, že presne tak isto je to aj s pozemským životom človeka.

Aký by mal ale tento život zmysel, ak by zostával len na úrovni hmoty? Keby narodenie a nakoniec prichádzajúca smrť zostali bez možnosti ďalšieho zužitkovania všetkého, čo človek prežil a načerpal na svojej pozemskej ceste?

Aké obmedzené sa musia zdať všetky materiálne názory a smery, ktoré tvrdia, že ľudský život má len biologickú hodnotu! Vnútorná bdelosť v človeku sa nemôže s niečím takým zmieriť! Nech všetci, ktorí si myslia, že vznikli z hmoty a s hmotou sa aj rozpadnú, zostanú stáť! Avšak tí, ktorí tušia a cítia, že Pravda o zmysle života je mnohonásobne rozmernejšia a väčšia ako tento vesmír, nech smelo kráčajú ďalej!

Duch človeka je predsa tým, čo oživuje naše telo! Pred narodením sa duch s telom spája a po jeho skone sa od neho opäť oddeľuje, aby pokračoval na svojej jemnejšej ceste po úrovniach, neviditeľných pre pozemský zrak. Aby pokračoval ďalej za pravým a konečným zmyslom svojho bytia – na ceste smerujúcej k trvalému duchovnému životu v úrovni Svetla, v domove ducha – duchovnom Raji vo Stvorení.

Na to, aby to všetko človek spoznal, pochopil a vnútorne prijal, musí práve s tou najväčšou bdelosťou skúmať všetko, s čím sa stretáva a čo ho obklopuje.

Ak vytrvá, určite čoskoro dosiahne stupeň, keď všetko novo poznávané bude do seba zapadať ako jednotlivé kolieska veľkého dokonalého súkolesia – diela Stvorenia. Až potom pochopí aj plnú podstatu múdrosti a veľkosti Stvoriteľa tohto diela.

Tým sa z neho stane vedomý znalec toho základného, čo sa odohráva v rámci nádherného diela Stvorenia. Stane sa duchovným človekom, hoci sa i v ňom samom na začiatku proti pojmu „duchovný človek“ všetko vzpieralo.

Príčinou toho však nemohlo byť nič iné, ako nepochopenie. Nepochopenie, ktoré vyplývalo zo zmätku všetkých filozofických smerov a cirkví, obaľujúcich ako mihotavý hmyz poznanie Svetla vznešenej Pravdy!

Znalosť Zákonitostí, neomylne a verne pôsobiacich podľa Vôle Stvoriteľa, ho povedie ďalej, až k odkrytiu tých najtajomnejších súvislostí, mnohých prírodných úkazov, zázrakov či chorôb. Spozná, že vo Stvorení všetko žije, má svoju formu, svoj jedinečný prejav. Tak nazrie aj do samého lona divotvornosti úkazov v prírode, spozná pôvod vnútornej podstaty zvierat a objaví i nádherné, oživujúce sily, verne a láskyplne sa starajúce o všetky druhy rastlín.

Na základe toho spozná aj pôvod a význam síl, podieľajúcich sa na formovaní hornín Zeme, spolupracujúcich na svite Slnka a hviezd, spozná sily, pôsobiace na vytváranie podnebia a počasia Zeme. Ako jeden veľký, nádherný chór vznešených, nadpozemsky znejúcich hudobných nástrojov bude potom v jeho vnútri znieť vedomý súzvuk s celým týmto dielom, ktorého vedomou a slobodne mysliacou súčasťou smie byť i on sám.

Vráťme sa však späť, na úvod tejto výzvy. Podmienkou pokroku na ceste za poznávaním Pravdy je pre každého človeka najskôr prebudenie neutíchajúcej túžby poznávať a prenikať do súvislostí, neviditeľných povrchnému zraku, ktoré až v celistvom spojení umožňujú človeku nazrieť do veľkosti Pravdy – všeobsiahlej a nemennej prehľadnosti celého diania vo Stvorení. Pravdu môže spoznať a dosiahnuť každý!

Túžba dozvedieť sa, prečo sme tu na Zemi, je prvým základným rozhodnutím, ktoré umožní každému poctivému a bdelému človeku postupné poznávanie pravého zmyslu bytia vo Stvorení.

Bdelosť vo vnútornom vyciťovaní a skúmaní všetkého, čo nás na Zemi obklopuje, je základnou podmienkou k dosiahnutiu poznania Pravdy! Tým musíme vždy opätovne nanovo s prebúdzajúcim sa vnútrom začínať každý nový deň.

Vrúcny cit nám bude potom za každých okolností napomáhať k čo najprirodzenejšiemu dosiahnutiu schopnosti bdelého vnímania života okolo nás.

Naplnenie tejto schopnosti je zároveň posvätnou povinnosťou každého ľudského ducha, žijúceho na Zemi.


www.ao-institut.sk