Vývojové zlomy v evolučnom procese na Zemi a vo vesmíre


vývojové zlomy v evolučnom procese

Len málokto z nás si uvedomuje, v akej nesmierne vážnej dobe žijeme. Avšak podvedomé tušenie čohosi prevratného, veľkého a neznámeho sa prejavuje množstvom rôznych katastrofických predpovedí „konca sveta“, posledného súdu či globálnych apokalyptických udalostí.

Podobných podnetov prichádza v súčasnosti zo všetkých strán tak veľa, že prevažná väčšina ľudí k nim zaujíma veľmi rezervovaný postoj. Časom totiž nadobudli presvedčenie, že ak sa doteraz v ich bezprostrednej blízkosti nič z predpovedaných udalostí nestalo, tak sa pravdepodobne v najbližšom období ani nič nestane. Tým je pre súčasného človeka všetko vybavené a ľudia si aj naďalej pokojne a nerušene kráčajú po svojich vychodených cestách.

Stará ľudová múdrosť hovorí: „Bez vetra sa ani lístok nepohne!“ Z týchto slov možno vyvodiť, že desiatky výstrah a predpovedí, hoci sa zatiaľ nesplnili, môžu mať predsa len istý spoločný, reálny základ, prameniaci z tušenia čohosi osudového. Z nedostatku poznania pravých príčin a súvislostí sa potom ľudia snažia o vysvetlenie týchto skutočností v rámci svojich znalostí a svojej chápavosti.

Aká je však realita? Čo sa naozaj skrýva za všetkými podobnými predpoveďami?

Na pochopenie podstaty problému bude veľmi užitočné pozrieť sa hlbšie do dávnej minulosti, v ktorej veľký vývojový zlom v evolučnom procese na Zemi už prebehol.

Prenesme sa o celé vývojové epochy naspäť, keď jaštery rôznych, neraz i gigantických rozmerov, tvorili dominantný živočíšny druh na Zemi. Napriek dlhému obdobiu ich „nadvlády“ došlo nečakane, v pomerne krátkom časovom období, z dosiaľ nie celkom presne objasnených príčin, k ich vyhynutiu! Ich dovtedajšie dominantné postavenie zaujal nový živočíšny druh, a to cicavce, z ktorých sa neskôr evolučným procesom vyvinulo telo človeka.

Existujú viaceré teórie usilujúce sa vysvetliť, prečo sa to udialo. Každopádne sa to však prejavilo takou zásadnou zmenou životných podmienok na Zemi, ktorá následne spôsobila vyhynutie celého živočíšneho druhu! Na druhej strane, práve tieto podmienky vytvorili vhodnú pôdu pre rozvoj iného druhu, ktorého vývoj smeroval v priamej línii až k človeku ako vrcholu evolučného procesu vývoja na našej planéte.

Tak sa udial jeden z veľkých a cielených vývojových prelomov v dejinách Zeme. Prebehol v presne stanovenom čase a jeho úlohou bolo posunúť vývoj k vyšším formám života, pretože základný zákon pohybu, ktorým je poháňané celé Stvorenie, podnecuje a vyvoláva neustále zdokonaľovanie a vzostup. Všetko, čo už naplnilo hranice svojich možností, všetko neschopné podriadiť sa vyšším požiadavkám, je odsúdené na zánik, aby tým uvoľnilo cestu ďalším možnostiam rozvoja smerom k vyššiemu, krajšiemu a dokonalejšiemu princípu života v hmote.

Tento proces nemožno zastaviť. Železný zákon trvalého pohybu smeruje všetko vo Stvorení k čoraz väčšiemu zdokonaleniu. Ľudia s citlivejším vnímaním už dlhší čas čoraz nástojčivejšie vyciťujú, že časové ohraničenie evolučného vývoja človeka „dnešného typu“ dosahuje svoj vrchol. Vrchol, ktorý je predzvesťou zmeny!

Cesta vývoja ľudského druhu od jeho zrodu až po súčasnosť sa neustále opierala o známy „zákon džungle“ – právo silnejšieho, ktorý od nepamäti tvoril základný princíp spôsobu ľudského myslenia. Tento živočíšny a egoistický spôsob uvažovania bol príčinou mnohých mocenských sporov, konfliktov a vojen, a ešte aj v súčasnosti tvorí rozhodujúcu hybnú silu hospodársko-ekonomického „pokroku“. Je nositeľom nezdravých vzťahov medzi ľuďmi i medzi národmi, príčinou bezohľadného ničenia a drancovania všetkých prírodných zdrojov, slepo strhávajúceho život na Zemi až na pokraj záhuby.

V dostatočne veľkom časovom predstihu však bolo ľuďom jasne ukázané, že podobný spôsob myslenia nemôže pretrvať. Je preto nevyhnutné postupne ho transformovať opačným smerom – smerom k vzájomnej ohľaduplnosti, empatii, spolupráci a prejavom pravej lásky k blížnym. Nie preferovanie bezohľadného práva silnejšieho, inteligentnejšieho, ekonomicky a hospodársky zdatnejšieho, ale naopak, uprednostňovanie „lásky k blížnemu ako k sebe samému“ ako nového princípu ľudského myslenia stane sa nevyhnutnou podmienkou života na Zemi už v blízkej budúcnosti!

Ako sa uskutoční táto prevratná premena starého myslenia na nové? Presne tak, ako v prípade vyhynutia dinosaurov a nástupu cicavcov, to znamená kľúčovou zmenou životných podmienok, ktorá bude spôsobená určitým druhom vesmírneho žiarenia, ovplyvňujúceho centrum myslenia v ľudskom mozgu. Pôjde o žiarenie, požadujúce a vynucujúce omnoho vyšší štandard kvality myslenia a správania sa, než na aké sme boli zvyknutí po tisícročia. Či už v oblasti jeho čistoty, vzťahov k iným ľuďom, alebo miery pochopenia poslania a postavenia človeka vo Stvorení.

Všetko sa udeje presne tak, ako to na Zemi dosiaľ vždy prebiehalo. Tí, ktorí budú schopní prispôsobiť sa, prežijú. Tí, ktorí nebudú schopní takejto zmeny – zahynú.

Evolučný proces nebol nikdy ničím iným ako schopnosťou úspešného prispôsobovania sa živých organizmov neustále sa meniacim podmienkam. Tieto podmienky boli účelne utvárané vždy tak, aby chcená niť ďalšieho vývoja smerovala k čoraz väčšej dokonalosti.

Citliví ľudia z rôznych náboženských skupín a združení podvedome vyciťujú blížiaci sa veľký vývojový zlom na planéte a snažia sa sprostredkovávať túto skutočnosť ostatným v rámci svojho chápania a svojej duchovnej úrovne, no mnohokrát sú tieto skutočnosti podávané skreslene, s tendenčným podfarbením alebo, žiaľ, neraz i s vedomým zavádzaním.

Keď sa teda hovorí o „konci sveta“, bude to koniec, ale sveta starého. Keď sa hovorí o apokalypse, nebude to totálne zničenie sveta – vesmíru a Zeme, ale samovoľné a zákonité zničenie všetkého, čo nie je schopné držať krok s novými požiadavkami. A keď sa hovorí o „tisícročnej ríši mieru a pokoja na Zemi“ (čo bolo v nedávnej histórii zneužité), bude to život na Zemi, vynútený zásadnou zmenou životných podmienok, ktoré nikomu neumožnia myslieť a konať tak ako doteraz bez toho, že by ho nezasiahla choroba, poškodenie mysle alebo dokonca i smrť!

Všetko bude nové! Nikto a nič sa nevyhne novým požiadavkám! Prispôsobenie sa a podriadenie sa prinesie každému, kto tak učiní, posilnenie a vzostup. Avšak tvrdošijné lipnutie na starom prinesie chorobu, úder, a v krajnom prípade definitívnu stratu možnosti ďalšieho vývoja na Zemi!

Prvoradá požiadavka dnešnej doby preto znie:

„Urýchlene zmeniť svoje myslenie, pretože nečestným, nemravným, nečistým a povrchným uvažovaním a správaním sa človek rúti nesmiernou rýchlosťou k zúfalstvu, depresiám a šialenstvu v totálnom poškodení svojho zdravia i celej prírody! V zákone trvalého pohybu nemôže vesmírny evolučný proces zastaviť nikto, dokonca ani priamy odpor celého ľudstva, pretože čas na zmenu dozrel a ľudský druh, mysliaci nízkym spôsobom, stojí tesne pred vyhynutím!

Teraz, v tejto vážnej chvíli, keď sa Stvorenie zbavuje všetkých zhnitých plodov, aby uvoľnilo cestu novému životu, záleží na každom z nás, nakoľko sa osobne a zo všetkých síl vynasnažíme, aby sme neskončili kdesi bokom, na vedľajšej koľaji, medzi nepotrebnými a neschopnými ďalšieho nevyhnutného vývojového kroku vo Stvorení. Nech sa preto všetci tí, ktorí dosiaľ ešte duchovne neoslepli a neohluchli, zamyslia nad týmto súčasným varovným dianím. Bezvýchodiskovosť v ekonomickej, politickej, spoločenskej, rodinnej i prírodnej oblasti tlačí na človeka jasnou rečou!

Musíme byť ochotní a schopní o všetkom vážne pouvažovať, lebo práve to sa teraz od nás očakáva. Ak však zostaneme aj naďalej ľahostajnými, označíme tým sami seba za stratených!


www.ao-institut.sk