Sibyla


Sibyla

Približne v rokoch 970 až 870 pred Kristom žila Sibyla Kumana, kráľovná zo Sáby, nazývaná podľa nádherného mesta Sába v južnej Arábii, ktoré bolo jej pôvodným sídlom.

Preslávila sa ďalekou cestou do Jeruzalema ku kráľovi Šalamúnovi, ktorému zverila mnohé zo svojich tajomstiev. Časť Sibyliných proroctiev sa zachovala aj napriek tomu, že prísna cenzúra zabraňovala v mnohých krajinách ich knižné vydávanie. Zákaz čítania týchto proroctiev vydávali panovníci zaiste i kvôli zachovaniu dedičnosti trónu pre svoj rod.

Lebo Sibyla predpovedala okrem vynálezov, objavov, áut, lietadiel, podmorských plavidiel aj oslobodenie poddaných, pád veľkých ríš a kráľovských rodov.

Predpovedala toho veľa a veľa z toho sa vyplnilo. A keď sa naplní čas, vyplní sa aj to ostatné.


Začítajme sa teraz do odkazu kráľovnej zo Sáby:

Príde doba úpadku. Ó, múdry Šalamún, tak ako dnes živia sa muži národa tvojho obchodom a chovom svojich stád, tak v dobe, ktorá príde, ženy predajom svojho tela živiť sa budú. Opojné nápoje užívať budú, takže ich plodnosť strácať sa bude a ľudstvu úplný zánik hroziť bude. Ak sa potom zo ženy, omamné nápoje požívajúcej, dieťa zrodí, tichému šialenstvu prepadne a potomkov na svet už viac neprivedie. Ženy ťažké kamenné ozdoby na rukách nosiť budú. Vlasy raz veľmi dlhé, potom krátke, a keď bude ľudstvu najhoršie, kratšie než muži nosiť budú. Rovnako i ústa a oči pozmenia si mnohé, a tak sa žena v tej dobe sove podobať bude. Ženy sukne svoje odložia a do sukní mužov odievať sa budú. Stane sa tak v čase, keď muž a žena plnú rovnosť pred zákonom dosiahnu. Bude to pre ženu doba rovnoprávnosti, ale i bezcennosti. Lebo tak ako ťava, ktorú na trhu od kupcov kúpiť môžeš, nemá a nebude mať cenu žena, ktorá, hoci by s tebou na jednej úrovni bola, za zlato a víno sa ti predá.

A s týmto úpadkom mravnosti prestanú i deti poslúchať svoje matky. Dieťa nepozná faloš a pretvárku. Ak nútené je byť priamym svedkom týchto nerestí, odvracia sa od nich a nenávidí ich. Rovnako nenávisť voči matke cíti – jedno, či u nej faloš vidí alebo nie.

Mnohí z mužov manželky svoje, s ktorými v Hospodinovom mene o spoločné lôžko sa delili, vyženú a pojmú manželky iné.

Príde doba, keď medzi tisícami dievčat jedinej panny nebude, lebo dievčatá svoje panenstvo už pred zasnúbením iným mužom za zlato a víno dajú.

Príde doba, keď matky svoje dcéry do miest vyženú, aby tam, predávajúc cudzím mužom svoje telo, pozemské statky nadobudli.

Manželky s viacerými mužmi telom svojím obcovať budú, bez toho, aby pohoršenie v dome suseda svojho vzbudili, lebo i manželka susedova s inými mužmi stýkať sa bude.

Pamätaj, že prvým tvorom, podobným obrazu Hospodinovmu bol muž a posledným tvorom, ktorý na Zemi umierať bude, bude žena. Nebude to však žena z rodu tvojho izraelského, ktorá posledná z tejto Zeme odíde, pretože pred skončením sveta dávno už rod tvoj i s celým Izraelom vymrie.

Posledná žena bude z rodu tých, čo až o tisícročia vládu nad svetom dosiahnu.

Vtedy človek len sám seba vidieť bude... Ľudia budú robiť veľké obchody, ktoré sa zvrhnú na okrádanie. Obchodovanie bude založené na podvode, každý bude chcieť rýchlo zbohatnúť, aj keby mal druhých uvrhnúť do biedy. Faloš bude horieť ako rozplamenená svieca, láska pohasne, ľudia budú viac ako pravdu milovať lož a otvoria svoje srdcia pokladom a peniazom. Brat zaprie brata, syn prekľaje otca, matka vyženie dcéru za ľahkým zárobkom. Rodina stratí svoje tajomné kúzlo a príťažlivosť, ktorú jej Hospodin predurčil.

Príde doba, keď človek ovládne celý svet a bude sa snažiť preniknúť do Hospodinovho diela, v túžbe ovládnuť chod Zeme a predísť tak trestu, ktorý Hospodin určil všetkým – smrti.

...a vidím, ako podmaní si zvieratá, aj ako zachytí vzduch, vodu i slnko. Vzduch, aby preňho pracoval, vodu, aby mu dávala nesmierny úžitok, a slnko, aby svojím jasom a teplom spríjemňovalo v čase dažďov jeho obydlie.

No tento človek sa neuspokojí ani s tým, že zneužije Hospodinovo dielo. Vytvorí umelé zvieratá, aby si i tie podmanil. Vytvorí niečo, čo predbehne svet i človeka.

...a ja vidím ono podivné zviera, slnkom a vodou živené, utekať po zemi tak rýchlo, že mu silný vietor nestačí, plávať po moriach, že i pred vlnami sa zachraňuje, rýchlo ako sup lietať v oblakoch.

Svojou schopnosťou tvoriť, ktorú silou a rozumom donútil k výkonu, bude človek riadiť svet a všetko, čo ho obklopuje: slnko, dážď, vietor i oblaky.

Tento svet však mu nepostačí a snažiť sa bude odletieť niekde tam, kde je iba Vôľa Hospodinova, skúmať, či cesty sveta i hviezd nemohol by zmeniť. Divné, že človeku nebude stačiť Zem, ktorá mu bola Hospodinom určená, a smutné, že neuspokojí sa s trbletom hviezd a príťažlivosťou Mesiaca. Aj tam bude chcieť preniknúť, aby si i to vydobyl a podmanil.

Príde doba, že ľudia premýšľať budú, len ako jeden druhého okradne, aby tým sám získal.

Príde doba, že mnohí zveria svoje peniaze do rúk iných a títo okradnú ich bez toho, aby boli potrestaní. Pán riekol, že nutné je živiť sa prácou! Nie obchodom s peniazmi a zlatom, lebo príde doba, keď peniaze a zlato stratia cenu.

Stane sa tak okolo roku 2000 po narodení Mesiáša po hroznej vojne, v ktorej sa bude vraždiť celý svet. Každú vojnu sprevádzať bude obchod s peniazmi, pričom rozmôže sa nesvedomité okrádanie ľudí, privádzajúce človeka do zúfalstva...

Nebudeš sa telesne stýkať s mužským pohlavím ako so ženou – je to ohavnosť! A predsa táto neresť rozšíri sa okolo roku 2000 po narodení Mesiáša a bude príčinou mnohých úmrtí a vrážd...

Zvlášť ten, čo obetuje sa Hospodinovi z vôle ľudu, musí mať ruky čisté! Ten, čo sa z vôle ľudu modlí k Hospodinovi, musí mať čisté ústa!

Všetky obdobia ľudstva meniť sa budú každých sedem, sedemdesiat, sedemsto a sedemtisíc rokov.

To bola časť Sibyliných vízií. Posúďte sami jej proroctvá a urobte si o nich vlastný názor.