O mimozemských civilizáciách vo vesmíre


hlbiny vesmíru

Hoci dnes panuje okolo tém, týkajúcich sa všetkého mimozemského vo vesmíre obzvlášť horúčkovité pátranie po nových, ucelenejších poznatkoch, možno povedať, že v skutočnosti nie je doteraz k dispozícii nič, čo by jasne a presvedčivo dokazovalo alebo, naopak, vyvracalo existenciu mimozemských civilizácií! Ak opomenieme všetko, čo sa vytvára umelo – kvôli obchodu – čo je, žiaľ, väčšina, zostane nám len veľmi malá časť dôveryhodných poznatkov, s ktorými sa dnes možno verejne oboznámiť.

Vynechajme teraz teda aj zaručené správy tých, ktorí dnes stále častejšie „nadväzujú kontakt“ s najrôznejšími flotilami obklopujúcimi i Zem, pripravenými na veľkú misiu na záchranu pozemského ľudstva.

Na porovnanie s tým možno uviesť jeden podobný príklad: Rovnako aj v mnohých náboženských smeroch existujú združenia, ktoré ponúkajú záchranu svojim verným priaznivcom. Vodcovia týchto skupín často „udržiavajú“ mediálne, vizionárske spojenie s anjelmi, svetlými prorokmi či dokonca so samým Ježišom. Ako „vyvolení zástupcovia“ potom oznamujú stúpencom nové správy o tom, čo sa má robiť, aby mohlo byť napr. zachránených čo najviac ľudí a podobne. Tieto správy bývajú väčšinou oznamované len neurčitými, dobre znejúcimi slovami, ktoré však okrem citovania hesiel zo známych náuk na Zemi neprinášajú nič nové, nič objavné.

Skutočnosť býva najčastejšie taká, že spojenie, ak vôbec nejaké v prípade takého vodcu existuje, nie je ani zďaleka také ušľachtilé, za aké sa vydáva. Nemožno teda hovoriť o tom, že ide o spojenie s významným dianím vo vesmíre alebo dokonca v samom Stvorení. Naopak, často bývajú práve spomínaní vodcovia iba pod silným vplyvom nejakého zlomyseľného ducha zo záhrobia, z jemnohmotného okolia Zeme. Opakovane sa stáva, že spomínaný pozemský vodca podlieha hlasom a obrazom, ktoré sú produktom jeho vlastného myšlienkového sveta – fantázie. Ani netreba ďalej vysvetľovať, že to úplne vylučuje akúkoľvek možnosť veľkého, vznešeného poslania.

Je jasné, že všetci, ktorých sa to dotklo, budú sa teraz nahlas obhajovať tým, že v ich prípade to tak nie je a že ich spojenie je zaručene to pravé, to najušľachtilejšie.

Môžeme sa ich teda preto spýtať na jedno: na Pravdu, prichádzajúcu od stupňov Stvoriteľa, na Pravdu, objasňujúcu všetky súvislosti vo Stvorení! Podanie tejto Pravdy s pokojným vysvetlením celého diania celkom zreteľne ukáže, ako vysoko kto v skutočnosti stojí a aké má spojenie. Nechajme teda vecne hovoriť týchto „napojených“ kvôli dokázaniu pravosti ich poznania. Pochopiteľne, nesmieme sa uspokojiť s útržkami a časťami poznania, z ktorých by dnes na Zemi bolo možno za niekoľko minút poskladať zošitové vydanie nového náboženstva. Myslí sa tým pravé, ucelené Poznanie, úzko spojené s dianím v celom Stvorení.

Možno už vopred povedať, aký bude výsledok. Vodca skupiny nakoniec po mnohých vyhýbavých odpovediach a nedôstojnom prekrúcaní označí dôsledne sa pýtajúceho človeka za dotieravého, nespokojného rušiteľa a oznámi mu, že zavrhnutiahodne napáda významné dianie. Oznámi mu aj to, že nie je hodný ich poznania, kým neprijme „vyvolenosť“ konkrétneho smeru ako fakt.

Presne tak, ako je to pri spomínaných náboženských smeroch, je to aj pri väčšine skupín, zaoberajúcich sa kontaktmi s mimozemskými civilizáciami.

Ozajstné skúmanie existencie mimozemských civilizácií vo vesmíre nájdeme dnes asi v jednom prípade z niekoľkých tisíc! Práve preto, že každé vážne skúmanie je súčasne podmienené pravou túžbou po celkovom poznaní, po poznaní o živote, po poznaní, ktoré vo všetkých súvislostiach udržiava nemenný a pevný smer, vedúci k vysokému cieľu.

Vráťme sa však späť k téme. Ako základ možno povedať, že v našom vesmíre je v skutočnosti viac miest – planét, na ktorých existuje život podobný tunajšiemu pozemskému životu. Vek civilizácií na týchto obývaných planétach je približne rovnaký ako na Zemi. Ako naznačuje mnoho vedecko-fantastických kníh, mnohí sa domnievajú, že mimozemské civilizácie svojou morálnou a predovšetkým technickou vyspelosťou predstihujú pozemské ľudstvo. To je však len obraz vykreslený spisovateľskou fantáziou pozemšťanov. Mimozemské civilizácie, žijúce na rôznych miestach vesmíru sú, naopak, vo svojom duchovnom poznaní v porovnaní s pozemským ľudstvom skôr pozadu. Technický rozvoj je mierne rýchlejší alebo podobný nášmu, s malými rozdielmi v znalostiach využívania energií a podobne, pretože to je vopred dané veľkými, zákonitými podmienkami zrelosti a veku celého hmotného vesmíru. Na našu planétu sa občas inkarnujú – vteľujú duše obyvateľov mimozemských civilizácií kvôli doplneniu vlastnej zrelosti a tiež kvôli obohateniu tunajšieho pozemského poznania novými, originálnymi myšlienkami, prinesenými z miest ich predchádzajúcich životov.

Treba však povedať to najdôležitejšie: tým najdôležitejším je skutočnosť, že jediné ucelené Poznanie o Bohu je v celom vesmíre zakotvené najzreteľnejšie práve na Zemi prostredníctvom pôvodného Ježišovho posolstva, prostredníctvom posolstva Pravdy. Priame, najsilnejšie spojenie s Pravdou je na Zemi, je oveľa silnejšie ako na ostatných hviezdach.

Náboženstvo či duchovné poznanie na planétach obývaných vo vzdialenom vesmíre je najviac zhodné s dnešným meditačným náboženstvom ázijských národov na Zemi. O duchovnom stave mimozemských civilizácií teda sčasti vypovedá aj kultúra a historická tradícia týchto východných náuk.

Kvôli správnemu pochopeniu súvislostí musíme ako súčasť poznania o živote prijať skutočnosť, že pre túto hmotnú časť Stvorenia je prirodzené, že sa mnohé duše vteľujú na rôznych miestach života vo vesmíre presne podľa svojej vlastnej zrelosti a potreby vývoja. Duše mimozemských civilizácií sa teda vteľujú na Zemi, a to nielen do oblastí východnej Ázie, ale aj do ostatných národov; a naopak, mnohí pozemšťania sa z času na čas inkarnujú do národov civilizácií na vzdialených hviezdach práve kvôli posilneniu svojho vlastného vývoja.

Ešte raz však pripomeňme: Najdôležitejšie a najcennejšie, aj napriek silnej prevahe materializmu dnešnej kresťanskej populácie, je ono vysoké duchovné poznanie Pravdy tak, ako ho zachováva pôvodné rýdze kresťanstvo a ako ho sceľuje Poznanie VO SVETLE PRAVDY, ktoré dnes stojí v celom vesmíre nespochybniteľne hodnotovo najvyššie. Poznanie o Ježišovi a Ním prinesenom Slove na túto Zem je najsilnejším spojením s Pravdou v celej tunajšej hrubohmotnej úrovni.

Spomínané východné národy, ktoré sú mimozemským civilizáciám duchovne najbližšie, potrebujú preto tiež urýchlene dozrieť vo svojom poznaní a od náboženstva budhizmu a ostatných rozjímavých náuk, smerujúcich najčastejšie k duchovnému rozplynutiu sa ako k najvyššiemu vedomému cieľu človeka, musia sa v blízkej budúcnosti pozdvihnúť vyššie k pravému poznaniu Pravdy, k pravému poznaniu o Jedinom Stvoriteľovi a Jeho Vôli, pôsobiacej vo Stvorení. Tým sa umožní aj prichádzajúcim dušiam, dnes stále častejšie sa inkarnujúcim do týchto národov, rozšíriť ich poznanie a snáď aj spätne preniesť vznešené poznanie Pravdy do ostatných mimozemských civilizácií vesmíru.

Úloha planéty Zem je v tomto smere nesmierne zodpovedná! Nikde inde v tunajšom hmotnom vesmíre nie je v súčasnosti zakotvené také poznanie Pravdy o Bohu a celom Stvorení ako na planéte Zem.

Spomínané mimozemské civilizácie nevyhnutne potrebujú, aby si táto planéta udržala poznanie o Bohu čisté a neskalené. To však nezaistia vodcovia nešťastne blúzniaci o záchranných flotilách, ale jedine obyvatelia planéty Zem sami svojím znovuzrodeným úsilím o duchovné poznanie Pravdy. V tom spočíva, okrem iného, dôležitá úloha tejto malej hviezdy, na ktorej žijeme! Je to veľké poslanie celého duchovného pokolenia vesmíru! Hmotno-technická vyspelosť vzdialených civilizácií, ak by aj niekedy v budúcnosti umožnila dospieť svojim vyslancom k Zemi, túto záchranu potom nezabezpečí! Pravá pomoc môže prísť jedine v podobe vlastného, veľkého duchovného obrodenia obyvateľov Zeme. Technické objavy vedy pozemšťanov i mimozemšťanov bez ozajstnej živej túžby po duchovnom poznaní v tom nezmôžu nič. Záchrana a pomoc musí preto dnes na Zemi nadísť z prebudeného úsilia každého jednotlivca, ktorý sa silou svojich vnútorných túžob usiluje o poznanie Pravdy a celým svojím životom sa usiluje túto Pravdu nasledovať. Jedine to zaistí záchranu pre túto Zem a jej obyvateľov a následne sa tým pomôže aj všetkým ostatným civilizáciám, prebývajúcim na vzdialených miestach tohto vesmíru


© 2005, VOLÁNÍ s.r.o.