Duchovné, nespoznané príčiny nemocí

(II.časť)

diagnóza

4. Ochranná príčina nemocí

Treba zdôrazniť, že ani táto príčina nemocí nie je vyvolaná vplyvom karmického pôsobenia, ale vlastným rozhodnutím človeka prijať na seba telesnú nemoc ako ochranu pred duchovným pádom, ktorý by nastal nezvládnutím funkcie zdravého tela.

Aby sme ľahšie pochopili, čo sa tým mieni, predstavme si napríklad životnú cestu muža, ktorý premárnil zmysel svojho pozemského života jednostranným pestovaním profesionálneho športu, a to aj na úkor iných, dôležitejších cieľov, ktoré mal v živote dosiahnuť.

Aké telo si bude asi priať pred vstupom do novej pozemskej inkarnácie, aby sa uchránil pred opätovným pádom, ku ktorému má ešte stále duševný sklon? Zohľadnením jeho skutočných potrieb prídeme celkom jednoducho na to, že jedným z účinných spôsobov ochrany bude dobrovoľné prijatie tela, ktoré je nejakým spôsobom postihnuté, a ktoré mu pre svoju nedostatočnosť nedovolí ani pri najlepšej vôli jednostranne pestovať šport. To ho uchráni pred pádom do starých koľají a bude ho nútiť prirodzenou cestou hľadať naplnenie života v trvalých hodnotách.

Aby sme pochopili, prečo sa človek musí opäť pozemsky inkarnovať, aby sa oslobodil od svojej viny, uvedomme si, že pravé spoznanie vlastnej viny nevzbudzuje iba pocit ľútosti, ale následne i túžbu napraviť vinu prejaviť vnútornú zmenu i navonok.

Ale ako môže človek svoju vinu napraviť, keď už nežije v pozemskom svete, v ktorom sa previnil, a ktorý jediný ho môže opäť vystaviť všetkým skúškam sily jeho šľachetného predsavzatia? Napríklad, ako môže niekto dokázať, že prekonal chorobnú telesnú žiadostivosť, keď už nemá pozemské telo, ktoré jediné ho svojím hmotným vyžarovaním môže opäť vystaviť zaťažkávajúcej skúške duchovnej čistoty a mravnej sily?

Pamätajme teda na to, že nech nás v živote postretne akákoľvek skúška, má svoje hlbšie opodstatnenie, pre ktoré sme sa práve možno museli pozemsky narodiť, aby sme sa duchovne dostali vpred. Opätovný návrat do pozemského tela preto nikdy nie je trestom, ale splnením vlastnej túžby ducha po úplnej premene a zušľachtení, a to spôsobom, aký poskytuje múdra Spravodlivosť a Láska pôsobiaca v účinkoch Zákonov Stvorenia.


5. Nedbanlivosť o telo

Mnohí duchovne založení ľudia zvyknú hovoriť, že nemoc nikdy nevzniká náhodne, ale pôsobením zákona príčiny a následku. V princípe je to správne, no treba si uvedomiť, že príčinou častých nemocí môže byť aj bežné zanedbanie telesnej hygieny či nerešpektovanie prirodzených telesných dispozícií organizmu, ktorý nesmie byť jednostranne a nadmerne preťažovaný, ak má zdravo slúžiť. Samozrejme sem tiež patrí aj vplyv vonkajšieho prostredia na telesné dispozície človeka (zamestnanie, zlé životné prostredie a ďalšie). Mnohé snahy hľadať v onemocnení za každú cenu hlbšiu karmickú príčinu preto nemajú svoje opodstatnenie a neraz pôsobia zavádzajúco.

Možnou príčinou nemoci môže byť v nejednom prípade i ľahkovážnosť voči telu v domnienke, že ono je iba hmotou, a preto si žiadnu starostlivosť nezaslúži (viď celkom extrémne postoje niektorých jogínov a mystikov). Takýto jednostranný názor musí vyvolať zodpovedajúce následky nedostatočného zaopatrenia, a s tým spojené vypovedanie jednotlivých funkcií.

Ak niekto napríklad dlhodobo zanedbáva zdravú pohybovú aktivitu, nemôže sa čudovať, ak bude jeho telo neodolné voči prirodzenej telesnej záťaži a následne ľahko podľahne niektorému z ochorení. Obdobou tohoto prípadu môže byť aj veľmi časté správanie mnohých, ktorí sa z pohodlnosti alebo pre módu a prestíž v spoločnosti dostatočne neoblečú do chladného počasia a následne potom musia znášať nepríjemné prejavy prechladnutia. A napokon, bolestné prežívanie nám môže spôsobiť aj taká vec ako je nedostatočná starostlivosť o zuby, ak podceňujeme jej význam a pravidelne sa o ne nestaráme.

Mohli by sme tu uviesť ešte mnoho prípadov zdravotných problémov vznikajúcich na podobnom princípe, ale to nie je cieľom prednášky. Uvedomme si však, že riešenie každého z týchto problémov spočíva v snahe doceniť hodnotu tela a venovať mu dostatok času a pozornosti, ktorú si zaslúži ako najcennejší a najosobnejší pozemský dar, ktorý nám Stvoriteľ daroval na cestu životom.

V nedbanlivosti o telo spočíva riziko jeho predčasného vypovedania. Táto okolnosť vytvára potom nebezpečenstvo nesplnenia životnej úlohy, zväzujúc tak človeka, ktorý sa týmto previnil, opäť novou, často i neľahkou osudovou karmou.


6. Vedomé ublíženie – zneužitie slobodného rozhodnutia

Ďalšia príčina vzniku zdravotného postihnutia tela býva spôsobená svojvoľným útokom agresora na iného človeka s následkom zdravotného ublíženia. Aj napriek tomu, že vo Stvorení vládne Spravodlivosť, je takýto spôsob vzniku nemoci možný, pretože každý spätný účinok Spravodlivosti raz musí vzniknúť, teda musí byť vyvolaný prvotnou príčinou prameniacou len zo slobodného rozhodnutia človeka. I dnes bývame svedkami vzniku nových vín medzi ľuďmi. Nie sme teda len súčasťou dejov vyrovnávania a odpykávania minulého. Prítomnosť vytvára súčasne budúcnosť.

Ľudia, ktorí veria v Spravodlivosť, si tak môžu byť istí, že takéto nespravodlivé konanie okamžite podlieha vplyvu karmického pôsobenia, ktorý agresorovi spätne prinesie zosilnené účinky jeho vlastného previnenia, a to neraz práve prežitím nejakého telesného postihnutia v jeho následnom bytí. Tým sa Spravodlivosť naplní „do posledného haliera“.

Ako môžeme vidieť, účinky spôsobov telesného postihnutia, nemoci či utrpenia môžu byť v konečnom dôsledku podobné, a predsa majú celkom rozdielne príčiny vzniku. Pritom jedny prežívania sú v skutočnosti otvorením a druhé uzavretím kruhu karmického pôsobenia. Najjasnejším príkladom toho, že telesné ublíženie môže nastať aj bez nutnosti predchádzajúcej karmickej cesty, je zavraždenie Syna Božieho Ježiša, ktorý od ľudí trpel aj napriek tomu, že On sám nikdy nemohol byť karmicky zaťažený žiadnou vinou. Podobne sa stalo aj mnohým dávnym zvestovateľom Pravdy, ktorí tiež prichádzali na Zem bez karmickej záťaže, no neprestajne narážali na stenu slepej ľudskej nenávisti, stupňovanej viackrát až do najdrsnejšieho fyzického napádania.


7. Nesplnenie duchovnej úlohy

Okrem zmienených druhov onemocnenia existuje ešte jeden, ktorý tiež úzko súvisí so zneužitím slobodnej vôle. Toto onemocnenie zasahuje osobnosti, ktoré sú priamo spojené so zdrojom duchovnej sily a prišli na Zem spoločne s vopred vyhliadnutým počtom verných pomocníkov splniť pripravovanú duchovnú úlohu veľkého významu.

Vznik nemoci v tomto prípade býva vyvolaný tým, že priame spojenie takýchto osobností so zdrojom duchovnej sily v nich zákonite vyvoláva taký silný duchovný tlak, že je znesiteľný iba vtedy, keď je medzi spomenutý okruh pomocníkov rovnomerne rozkladaný. Ak však títo pomocníci nedokážu zodpovedajúci podiel tejto sily prijať a odovzdávať ďalej ostatným ľuďom, napríklad pre vlastné duchovné zlyhanie, potom sa tlak jednostranne hromadí, prerastá mieru únosnosti a vyvoláva prudké poškodenie zdravotného stavudotyčného.


8. Súhrn viacerých vplyvov

Celkom poslednou príčinou vzniku telesného postihnutia či nemoci je súhrn dvoch a viacerých vyššie opísaných vplyvov naraz. Keďže nemoc nie je v tomto prípade vyvolaná iba jednou príčinou, býva ťažšie liečiteľná. Z každej choroby však možno nájsť východisko, rozhodujúca je pritom dôvera vo všemohúcnosť Stvoriteľa a v Jeho uzdravujúcu Silu.


T. Lajmon

čítať článok: Duchovné, nespoznané príčiny nemocí I.časť