Zákony Stvorenia - úvod


Mojžiš

Milí čitatelia, na tomto mieste vám chceme postupne a v jednotlivých kapitolách priblížiť základné informácie o pôsobení univerzálnych pravidiel a zákonitostí, ktoré sa právom nazývajú aj ako Zákony Stvorenia.

Pre mnohých je tento pojem celkom neznámy. Jedná sa však o tie Zákony, ktorých účinkom sme dennodenne vystavení. Zákony fyziky, chémie, prírody a celého vesmíru sú iba čiastkovým rozvetvením Dokonalých Zákonov Boha, ktoré riadia a udržujú nielen rozľahlý vesmír, ale aj celé Stvorenie.

Stvorenie. Už samotný názov vypovedá, že sa jedná o „niečo stvorené“. Samo nevznikne a nedokáže sa ani sformovať nič, všetko má svoju príčinu v Prasile, ktorá je nevyčerpateľným Zdrojom Života a Sily. Aj naše Stvorenie preto možno právom nazvať Dielom Stvoriteľa, ktoré je Domovom každého tvora a každej bytosti, človeka nevynímajúc. Aby sme tento Domov – priestor spravovali podľa Vôle Tvorcu, je potrebné, aby sme sa učili poznávať Jeho Zákony, ktorých pochopenie a dodržiavanie nám v spätnom účinku prinesie iba radosť a požehnanie.

Stvorenie povstalo z Lásky Stvoriteľa a je to práve Láska, ktorá vstupuje do Stvorenia ako Najvyšší Zákon. Je preto našou úlohou a povinnosťou, aby sme sa naučili plnohodnotne zachvievať vo všetkých prejavoch tohto Zákona. Jedine takýto prístup k životu vytvorí harmóniu v rodinách, priateľstvách, v národoch i na celej Zemi. Ba čo viac, tento harmonický akord radostného spolupôsobenia nás bude sprevádzať všetkými úrovňami tohto Stvorenia, teda nielen úrovňami hrubohmotného vesmíru.

Prvé kapitoly o Božích Zákonoch začneme priblížením základných pojmov vo Stvorení, ktorých pochopenie je predpokladom k tomu, aby vážne hľadajúci čitateľ získal prehľad a porozumenie k obsahu prinášaných textov.

Na tomto mieste je ešte potrebné zdôrazniť, že vysvetlenia v uverejňovaných článkoch nemožno zaradiť do známych kategórií ľudských oblastí, ako sú vedy, náboženstvá, filozofické smery či rôzne hypotetické snahy jednotlivcov a skupín. Zákony, ktorých pôsobenie budeme čitateľovi približovať udržiavali Stvorenie ešte oveľa skôr, než sa na Zemi objavil človek. K svojmu prejavu a pôsobeniu preto nepotrebujú žiadne doteraz rozšírené ľudské snahy, okrem prirodzenej a vrodenej schopnosti človeka pochopiť a poznať v Božích Zákonoch veľkosť Stvoriteľa, v ktorých sa prejavuje Jeho Dokonalosť. Je preto vylúčené, aby v nasledujúcich textoch našiel pre seba hodnoty tvrdo materialisticky založený človek alebo človek spoliehajúci sa na fanatickú vieru v dejoch, ktoré nemajú logické vysvetlenie. Logika je v celom Stvorení a je neposunuteľne zakotvená práve v Božích Zákonoch.


Kolektív redakcie