Snahou o duchovné sa nenajeme


Klasy obilia

Aký má zmysel usilovať sa o duchovné hodnoty, keď sa z nich nenajeme? To je častý argument voči duchovným snahám.

Usilovanie sa o duchovné ideály sa celkom prirodzene odráža aj v pozemskom pôsobení. K duchovným ideálom môžeme priradiť česť, zodpovednosť, pracovitosť atď. Tieto hodnoty prehlbujú každú pozemskú činnosť, ktorá pri snahe o ideálne prichádza do úvahy. Dávajú jej požehnanie a tak sa človeku dostáva ešte viac „pozemského chleba“, ako keby sa o duchovné neusiloval.

V tom spočíva zmysel výroku: „Hľadajte najskôr Kráľovstvo nebeské a ostatné Vám bude pridané.“ Takisto možno to isté vidieť v slogane Tomáša Baťu: „Ak sa naháňate za peniazmi, nedobehnete ich nikdy. Slúžte zo všetkých svojich najlepších síl a schopností, a nebudete môcť peniazom uniknúť!“

Prirodzene s vlastnením majetku a peňazí navyše, ktoré človek potrebuje k základným životným potrebám, je úzko spojená zodpovednosť, aby všetok majetok človeka, ktorý je Darom od Stvoriteľa, bol spravovaný v zmysle Zákonov Stvorenia. Takýmto spravovaním materiálnych hodnôt bude človek pomáhať jedine k pozdvihnutiu svojho okolia. V opaku k tomu, ako to vidíme v súčasnosti – materiálne bohatí sa vo svojich egoistických a sebeckých snahách usilujú iba o svoje „dobro“, často na úkor ostatných. Ich život je dobrým príkladom k tomu, že nadbytok peňazí nemôže priniesť šťastie tam, kde má slúžiť k sebeckým účelom. Ich prevažne plytký život, plný medziľudských škandálov, alkoholu, nerestí a drôg je toho žiaľ, zlým príkladom. Sú však aj výnimky a tých je veľmi málo...

Naopak, majetok v správe človeka, ktorý sa usiluje o všeobecné dobro a pozdvihnutie svojho okolia prináša požehnanie tam, kde je to najviac potrebné.


z pera dopisovateľov