O občianskom združení


O občianskom združení

Všetky aktivity Slovenského občianskeho združenia pre posilňovanie mravov a ľudskosti sú závislé na znalosti a naplňovaní Zákonov Stvorenia v praktickom živote. Tieto Zákony sú ľuďom všeobecne známe ako prírodné alebo vesmírne Zákony, ktoré vo svojej podstate obsahujú Dokonalú Vôľu Stvoriteľa.

Človek a celý vesmír ako aj celé rozľahlé Stvorenie, prejavujúce sa ďaleko za hranicami hrubohmotnej úrovne, je Dielom Jediného Boha, na ktorom sme všetci bezpodmienečne závislí!

Ak si pod týmto Najvznešenejším Pojmom človek predstaví Zdroj energie, Sily alebo Prasvetla, je to jeho osobné stanovisko, ktoré nemožno nikomu upierať, ktoré sa ale môže meniť v závislosti od pochopenia zmyslu života.

Ľudia a národy, celá príroda a všetko ostatné za hranicami našej Zeme sa vyvíja, dozrieva, rozkladá a opäť formuje podľa presne stanovených prírodných Zákonov. To správne vysvetľuje aj veda. Proces vývoja, opierajúci sa o rytmické zachvievanie sa v Zákonoch Stvorenia má veľa odstupňovaní, pričom všeobecne platné znalosti, vychádzajúce zo súčasných poznatkov vedy, tvoria iba základný stupeň v poznávaní zákonitostí Stvorenia.

Dnešný, zjavne sa prejavujúci úpadok ľudstva vo všetkých jeho oblastiach je dôsledkom nerešpektovania týchto Zákonov.

Ako je napokon známe z histórie, ich dlhodobým ignorovaním sa aj v minulosti spoločenské a prírodné dianie vystupňovalo do bodu, v ktorom došlo k disharmónii a rozpadu spoločenských zriadení, alebo tiež k prevratným prírodným udalostiam, meniacim život na celej planéte. Vypovedajú o tom známe, tiež dosiaľ neodkryté dejiny ľudstva, v ktorých sa tieto zmeny v podobe prírodných katastrof a zániku mnohých kultúr udiali.

V súčasnej dobe, v prudko narastajúcom nerešpektovaní Zákonov Stvoriteľa sme sa ocitli na kritickej hranici úpadku ľudstva, nemajúceho obdoby v doterajšej histórii Zeme! Z tohto stavu je možné len jediné východisko − uskutočnením zásadných zmien, ktoré súvisia s Veľkým vývojovým obratom na Zemi.

Pokiaľ sa každý z nás pousiluje pochopiť pravé súvislosti života a dokáže prijať aj osobnú zodpovednosť za súčasný stav hlbokého duchovného a ľudského úpadku, taký človek pochopí, že v jeho rozhodovaní mu nezostáva nič iné, okrem rozhodujúceho: „Buď – Alebo“!

Buď sa v Pokore začne učiť a následne aj dodržiavať zákonitosti Stvorenia, čoho prirodzeným dôsledkom nastane všeobecné ozdravenie života, alebo bude naďalej ignorovať ľudský a duchovný rozmer života, ktorý prinesie človeku v spätnom pôsobení len bolesť a utrpenie...

Na stránkach časopisu Slovenského občianskeho združenia pre posilňovanie mravov a ľudskosti chceme hľadať riešenie a východisko zo súčasného nezdravého stavu spoločnosti.

Je preto určená pre všetkých, ktorí majú vážny záujem a ochotu pridať svoju pomocnú ruku v spolupodieľaní sa na pozdvihovaní spoločnosti v zmysle Zákonov Stvorenia.

Je ešte potrebné zdôrazniť, že činnosť Slovenského občianskeho združenia pre posilňovanie mravov a ľudskosti nemožno za žiadnych okolností spájať s nijakým náboženstvom, cirkvou, politickou stranou, hnutím či inou skupinou!

Vychádzame z toho, čo je v jednotlivcoch a v spoločnosti ešte dostatočne dobré a čisté pre všeobecné pozdvihnutie národa.

V tejto súvislosti je žiadúce doplniť, že na spoznávanie Zákonov Stvorenia a ich naplňovanie v dennom živote nie je potrebné žiadne náboženstvo, vyššie vzdelanie či politická príslušnosť. Cestu k Pravde, k Bohu, môže v sebe objaviť každý z nás. Človek jednoduchý alebo spoločensky vysoko postavený, človek veriaci alebo materialista, kresťan, moslim, beloch alebo Róm. Podstatné sú vždy pravé ľudské hodnoty ako čestnosť, dobrosrdečnosť, pomáhajúca láska a ušľachtilosť v konaní, ktoré jediné majú hodnotu pred Stvoriteľom. V tomto duchu si možno predstaviť aj konkrétnu spoluprácu.


kolektív redakcie