O budúcich vládcoch


kráľovská koruna

Podmienenosť vysokej duchovnej hodnoty v úlohách vedúcich osobností.

Človek, ktorý je viditeľným vo svojej úlohe pri spravovaní spoločenských a verejných záujmov, je v zákonitom účinku Božej Vôle nutne a vždy vystavený mnohonásobne vyšším nárokom voči kvalitám svojej osoby. Pod tlakom týchto nárokov sa preto musí trvalo približovať splňovaniu podmienok ideálneho vládcu.


Týmito podmienkami sú:

1. Úplná znalosť zmyslu existencie človeka ako bytosti duchovného druhu, majúceho pevné miesto a prirodzenú úctu vo Stvorení. Teda pochopenie významu a jedinečnosti života každého z obyvateľov Zeme.

2. Spolu so znalosťou významu ľudského bytia, ktoré presahuje rámec jedného pozemského života, je týmto presne podmienená aj úplná znalosť úlohy ľudského ducha na Zemi. Z toho vyplýva i múdre poznanie, aký vzťah má mať človek k prírode, k rastlinám a zvieratám, ako i k všetkým darom, ktoré nám Zem poskytuje zo svojich zdrojov.

3. Pochopeniu vyššie uvedených princípov musí nevyhnutne predchádzať vysoké poznanie o Bohu a Jeho Vôli. Úspešnosť vládnutia je tak podmienená znalosťou tejto Pravečnej Vôle, ktorá sa trvalo prejavuje prostredníctvom Zákonov Stvorenia, ktoré majú na Zemi vo svojej najhutnejšej podobe formu tzv. fyzikálnych zákonov, poznávaných pozemskou vedou.

4. Zmienené vysoké poznanie o Bohu – o Východisku všetkého života vo Stvorení musí následne preniknúť vo svojej prirodzenosti celkovým jednaním pravého vládcu. Spoločne s trvalou duchaplnosťou a citovosťou musí byť múdrosť, vyplývajúca zo znalosti zmienených Zákonov Stvorenia vždy všadeprítomná v každom jeho rozhodovaní o krajine, o štáte, o spolublížnych.

5. Pravý vládca (kráľ, správca, vyšší vedúci, prezident, premiér) musí byť trvalým, viditeľným vzorom v naplňovaní všetkých prirodzených cností ľudského ducha, ako sú:

- Pokora a skromnosť; tieto vlastnosti musia byť ďaleko viditeľné a stojace pred vlastnou osobnosťou vládcu

- Pravdovravnosť a priamosť; tieto vlastnosti majú byť ozdobou čistoty jeho ducha

- Rozhodnosť a pevná vôľa; majú byť jasne čitateľné zo všetkých zásadných krokov pri jeho rozhodovaní o osude krajiny a národa

- Odvaha a statočnosť; majú umocňovať jeho pravé a čisté presvedčenie, vyplývajúce zo znalosti Božej Vôle

- Neúplatná spravodlivosť vládcu musí s chladnou a ostrou istotou múdro zasahovať všade, kde vznikajú zárodky nerovnováhy a nekľudu

- Chápajúca milosrdnosť a láska vypovedajúca o veľkosti ducha, má byť nádhernou korunou všetkých pravých vládcov, ktorí budú smieť v budúcnosti vládnuť na Zemi.

Zostáva otázka:

Kde sú tieto osobnosti ducha, ktorých pomáhajúca úloha je dnes, viac než kedykoľvek predtým, tak potrebnou?


Prevzaté z www.ao-institut.sk